Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om totalisatorspil og om ophævelse af lov om landsspil i forbindelse med hestevæddeløb (V6-spil)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om totalisatorspil, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 16. marts 1989, som ændret ved lov nr. 59 af 7. februar 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 2 A, stk. 1, affattes således:

»Ved totalisatorspil i forbindelse med heste- og hundevæddeløb udgør afgiften 1 pct. af den del af indskudssummen, der falder på vinder- og pladsspil, og 11 pct. af den del af indskudssummen, der falder på andre spilleformer, dog bortset fra V5- og V6-spil, hvor afgiften udgør 16 pct.«

2. § 3, stk. 1, affattes således:

»Ved totalisatorspil i forbindelse med hestevæddeløb, hundevæddeløb og kapflyvninger med brevduer skal der af indskudssummerne anvendes følgende andele til gevinster til spillerne:

80 pct. ved vinder- og pladsspil.

Mindst 65 pct. ved kombineret spil bortset fra V5- og V6-spil.

59 pct. ved V5- og V6-spil.«

3. I § 3 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Gevinsterne er fritaget for indkomstskat til stat og kommune.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1992.

§ 3

Lov nr. 270 af 8. juni 1983 om landsspil i forbindelse med hestevæddeløb (V6-spil), som senest ændret ved lov nr. 59 af 7. februar 1990, ophæves.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. maj 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen