Den fulde tekst

Lov om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre skattelove

(Selvangivelsesreform)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligning af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. november 1991, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 240 af 8. april 1992, ophæves § 32 A .

§ 2

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 595 af 15. august 1991, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 236 af 8. april 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 4, ændres »§ 65 A, stk. 2« til: »§ 65 A, stk. 1«.

2. § 80, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 3

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 551 af 9. juli 1991, foretages følgende ændringer:

1 . § 4 affattes således:

» § 4. Skatteministeren træffer efter indhentet udtalelse fra Ligningsrådet bestemmelse om udformningen og udsendelsen af skemaer til brug ved selvangivelse for personer. Den omstændighed, at en skattepligtig ikke modtager et selvangivelsesskema, fritager ikke for selvangivelsespligten.

Stk. 2 . Selvangivelsen for et indkomstår skal indgives til skattemyndighederne senest den 1. maj det følgende år, for bogførings- og regnskabspligtige personer samt deres samlevende ægtefæller den 10. juni. Udløber fristen en fredag eller lørdag, kan selvangivelsen indgives rettidigt den følgende søndag.

Stk. 3 . Selvangivelsen skal underskrives. Selvangivelsen for en person, der er umyndig, skrives under af værgen. En person, der er under lavværgemål, skriver under sammen med lavværgen.

Stk. 4 . Indgivelse af behørig selvangivelse som nævnt i §§ 1 og 2 og af årsregnskab som nævnt i § 3 kan fremtvinges ved pålæg af daglige bøder, der fastsættes af den kommunale skattemyndighed. Der er udpantningsret for bøderne. Bøderne tilfalder statskassen.

Stk. 5 . Den kommunale skattemyndighed kan give udsættelse med at indgive selvangivelse efter stk. 2 eller fritage for skatteforhøjelse efter § 1, stk. 3, eller § 2, stk. 3-4, jf. § 3, stk. 4, når den skattepligtiges forhold i særlig grad taler derfor.

Stk. 6 . Den kommunale skattemyndigheds afgørelser om daglige bøder efter stk. 4 eller om skatteforhøjelser, men ikke om fristforlængelser, efter stk. 5, kan påklages til skatteankenævnet, hvis afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

2 . § 4 A ophæves.

3 . I § 7, stk. 1, 1. pkt. , udgår »inden en af Ligningsrådet fastsat frist«.

4 . § 7 A ophæves.

5 . I § 7 B, stk. 1, 1. pkt. , udgår »inden en af Ligningsrådet fastsat frist«.

6 . I § 8 H, stk. 4, 1. pkt. , udgår »og fastsætte en frist for afgivelsen af de nævnte oplysninger«.

7 . § 8 P, stk. 1 , affattes således:

»Den, der som led i sin virksomhed yder eller formidler lån mod forrentning til personer, skal til brug for skatteligningen foretage årlige indberetninger til de statslige told- og skattemyndigheder herom.«

8 . I § 8 P, stk. 2 , indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

  • »3) markering af renter i låneforhold, hvor der er ubetalte forfaldne renter vedrørende det kalenderår, der går forud for det kalenderår, hvorom der i øvrigt foretages indberetning,».

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.

9 . I § 8 P, stk. 2 , indsættes efter nr. 4, der bliver nr. 5, som nyt nummer:

  • »6) størrelsen af skattepligtige udlodninger fra realkreditinstitutters reservefonde, for så vidt udlodningen skal indtægtsføres af modtageren i udbetalingsåret,».

Nr. 5-7 bliver herefter nr. 7-9.

10 . I § 8 P, stk. 3, 1. pkt. , udgår »og frist«.

11 . I § 8 Q, stk. 3, 1. pkt. , udgår »og frist«.

12 . I § 8 S, stk. 3, 1. pkt. , ændres »1. maj« til: »15. april«.

13 . I § 8 T, stk. 1 , udgår »inden en af Ligningsrådet fastsat frist«.

14 . I § 8 U, stk. 1 , udgår »inden en af Ligningsrådet fastsat frist«.

15 . Efter § 9 indsættes:

» § 9 A. Indberetning til skattemyndighederne efter § 7, § 7 B, § 8 B, § 8 E, § 8 F, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, § 8 T, § 8 U, § 10 A, § 10 B eller § 11 C skal foretages senest den 20. januar eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag.«

16 . I § 14, stk. 2 , indsættes efter »§ 8 U, stk. 1 og 3,»: »§ 9 A,».

§ 4

Stk. 1 . Loven træder i kraft den 1. august 1992 bortset fra § 3, nr. 4, der træder i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2 . Lovens § 3, nr. 7 og 8, har virkning for indberetning af oplysninger vedrørende kalenderåret 1993 og senere år.

Stk. 3 . Lovens § 3, nr. 9, har virkning for indberetning af oplysninger vedrørende kalenderåret 1992 og senere år.

Stk. 4 . Indberetningsfristen i lovens § 3, nr. 15, har for indberetninger efter skattekontrollovens § 10 B, stk. 2, først virkning for indberetning af oplysninger vedrørende kalenderåret 1993 og senere år.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. maj 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen