Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Fortrykt selvangivelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 19. november 1987, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 132 af 12. marts 1988, affattes § 32 A således:

»§ 32 A. Skatteministeren træffer efter indhentet udtalelse fra ligningsrådet bestemmelse om udformningen og udsendelsen af skemaer til brug ved selvangivelse. Skattepligtige, der ikke modtager selvangivelsesskema, er ikke fritaget for at indgive selvangivelse. For skattepligtige selskaber og fonde m.v. gælder reglerne i selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven.

Stk. 2. Selvangivelsen for et indkomstår skal underskrives og afleveres senest den 15. maj det følgende år. Udløber fristen en fredag eller en lørdag, kan selvangivelsen afleveres den nærmest følgende søndag.

Stk. 3. Selvangivelsen skal udfyldes og underskrives. Selvangivelse for en person, der er umyndig, skrives under af værgen. Selvangivelse for en person, der er under lavværgemål, skrives under sammen med lavværgen.

Stk. 4. Ligningsrådet kan fastsætte en længere frist for at aflevere selvangivelse for bogførings- eller regnskabspligtige personer og dødsboer.

Stk. 5. Når særlige grunde taler derfor, kan ligningsmyndigheden, i Københavns og Frederiksberg Kommuner vedkommende skattedirektorat, give personer og dødsboer udsættelse med at aflevere selvangivelse.«

§ 2

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 892 af 22. december 1987, som ændret ved § 4 i lov nr. 36 af 29. januar 1988, indsættes i § 81 som 2.og 3. pkt.:

»Erklæringen kan også gå ud på, at skatteyderen er gjort bekendt med de oplysninger om indkomst- og formueforhold, der lægges til grund for skatteansættelsen og skatteberegningen, og at disse oplysninger efter skatteyderens opfattelse er rigtige. Skatteansættelsen og skatteberegningen sker herefter på dette grundlag.«

§ 3

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 25. august 1987, ændres i § 1, stk. 2, to steder »februar« til: »maj«.

§ 4

I lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten (statsskatteloven), som ændret bl.a. ved lov nr. 479 af 8. november 1972 og senest ved lov nr. 281 af 8. juni 1977, ophæves § 22.

§ 5

I lov om afgift af arv og gave, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 6. februar 1987, ændres i § 45, 2. pkt., »den 1. februar« til: »den 15. maj«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. §§ 1-4 har virkning fra og med indkomståret 1988.

Stk. 3. § 5 har virkning for gaver ydet i 1988 eller senere.

Stk. 4. Indskud på etableringskonto, der er foretaget i perioden 16. februar 1988 til og med 15. maj 1988, fradrages i indkomståret 1988.

Givet på Amalienborg, den 1. juli 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen