Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om særlige fradrag til sømænd m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Fradrag efter denne lov indrømmes personer, der er skattepligtige i henhold til kildeskattelovens § 1, og som

  • 1) erhverver lønindtægt ved tjeneste om bord på et dansk skib i
  • a) udenrigsfart eller
  • b) nærfart;
  • 2) erhverver lønindtægt ved tjeneste om bord på et udenlandsk skib i udenrigsfart;
  • 3) erhverver lønindtægt ved tjeneste om bord på fartøjer og installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og indvinding af kulbrinter uden for dansk søterritorium og dansk kontinentalsokkelområde.

Stk. 2. Lønindtægt ved tjeneste om bord, der oppebæres i den tid, skibet ligger ved land under bygning, reparation eller midlertidig oplægning, er omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Personer, der oppebærer lønindtægt ved tjeneste om bord på et skib, i hvilket de som partsredere eller interessenter ejer en andel på højst 10 pct., er ligeledes omfattet af stk. 1.

§ 2. I denne lov forstås ved:

1. Dansk skib: Et skib, som er registreret med hjemsted her i landet med en bruttoregistertonnage på 100 tons/ en bruttotonnage på 100 tons eller derover, og som udelukkende anvendes til erhvervsmæssig befordring af personer eller gods eller som bjærgningsfartøj. Med skib registreret med hjemsted her i landet sidestilles skib, der er registreret med hjemsted på Færøerne, i Grønland eller i udlandet, såfremt det uden besætning overtages til befragtning af dansk rederi. Skib, der er registreret med hjemsted her i landet, men som uden besætning overtages til befragtning af udenlandsk rederi, anses ikke for dansk skib.

2. Udenrigsfart:

a. Fart, der overvejende finder sted mellem havne uden for et område, der i Nordsøen begrænses af meridianen 3 grade øst og breddeparallellen 61 grade nord og i Østersøen af breddeparallellen 58 grade nord.

b. Fart, der overvejende finder sted mellem havne, der er beliggende inden for det nævnte område, og havne, der er beliggende uden for det nævnte område.

c. Bjærgningsvirksomhed, der i det væsentlige udøves uden for det nævnte område.

Indre vandveje såsom indsøer, floder og kanaler henregnes til det under a. nævnte område, når indsejlingen er sket fra et sted på kystlinien, der er beliggende inden for området.

3. Nærfart: Fart eller bjærgningsvirksomhed inden for det område, som er nævnt i nr. 2, bortset fra fart med

a. skibe og færger, der sejler i begrænsede fartområder,

b. skibe, der væsentligst sejler på danske indsøer, åer og fjorde, og

c. skibe, der er i stationær virksomhed, herunder havnefart og lignende, eller som ikke har egne fremdrivningsmidler.

Rutetrafik, hvor sejldistancen fra havn til havn er mindre end 50 sømil, anses for sejlads i begrænset fart, jf. dog § 5, stk. 4. I øvrigt bemyndiges skatteministeren til at give nærmere regler for, hvad der skal anses for nærfart. Ministeren skal herunder navnlig tage i betragtning, om de personer, som er om bord, har adgang til regelmæssigt at overnatte i land.

4. Udenlandsk skib: Et skib med en bruttoregistertonnage på 100 tons/ en bruttotonnage på 100 tons eller derover, som udelukkende anvendes til erhvervsmæssig befordring af personer eller gods eller som bjærgningsfartøj, og som ikke anses som et dansk skib efter nr. 1.

§ 3. Personer, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, litra a, eller nr. 2 eller 3, og som har erhvervet lønindtægt som nævnt i § 1, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage et beløb på 23.000 kr. Herudover indrømmes et procentfradrag, der beregnes med 15 pct. af den del af lønindtægten, der ikke overstiger 130.000 kr., og med 8 pct. af det overskydende beløb. Procentfradraget beregnes på grundlag af lønindtægten omregnet til helårsindtægt og kan for hvert indkomstår højst beregnes af en lønindtægt, der omregnet til helårsindtægt udgør 310.000 kr. Har den pågældende kun lønindtægt som nævnt i en del af indkomståret, nedsættes 23.000 kr.s fradraget og procentfradraget forholdsmæssigt.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, litra b, nedsættes det i stk. 1 nævnte beløb på 23.000 kr. til 8.000 kr. I øvrigt finder bestemmelserne i stk. 1 tilsvarende anvendelse.

§ 4. Hvis fradrag foretages efter § 3, kan udgifter i forbindelse med lønindtægt, der er nævnt i § 1, ikke fradrages efter ligningslovens § 9, stk. 1, §§ 9 B-9 D og § 13 eller efter § 49, stk. 1, i lov om beskatning af pensionsordninger m.v.

§ 5. Efter anmodning fra et rederi kan skatteministeren tillade, at der indrømmes fradrag efter § 3 i de i stk. 2-5 nævnte tilfælde.

Stk. 2. Fradrag efter stk. 1 kan indrømmes personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, der oppebærer lønindtægt for arbejde udført om bord på skibe, som ikke opfylder betingelserne om tonnagemål i § 2, nr. 1. Sådan tilladelse skal navnlig gives, såfremt samme rederi ejer skibe både over og under tonnagegrænsen i § 2, nr. 1.

Stk. 3. Fradrag efter stk. 1 kan indrømmes personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, der oppebærer lønindtægt for arbejde udført om bord på skibe, der anvendes erhvervsmæssigt på anden måde end nævnt i § 2, nr. 1, eller på skibe, der udelukkende anvendes som hjælpefartøj til de bjærgningsfartøjer, som er nævnt i § 2, nr. 1. Ministeren skal i denne forbindelse tage hensyn til, om forhyringsvilkårene for de pågældende i det væsentlige svarer til, hvad der sædvanligt gælder for personer, der er omfattet af bestemmelserne i loven.

Stk. 4. Fradrag efter stk. 1 kan indrømmes personer, der oppebærer lønindtægt for arbejde udført om bord på et dansk skib i rutetrafik, hvor sejldistancen fra havn til havn er mindre end 50 sømil, men mere end 25 sømil, når et overvejende antal af rederiets øvrige skibe sejler i nærfart eller udenrigsfart og de pågældende kontraktligt er bundet til at tåle overflytning til tjeneste om bord på andre af rederiets skibe i nærfart eller udenrigsfart.

Stk. 5. Fradrag efter stk. 1 kan indrømmes personer, der oppebærer lønindtægt for arbejde udført om bord på de i lov om søfartsuddannelse nævnte skole- og øvelsesskibe.

§ 6. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om lovens gennemførelse og administration.

§ 7. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med 1. januar 1989.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 1. juli 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen