Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Beskatning af sømænd m.v. Ophævelse af lov om sømandsskat)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 892 af 22. december 1987, som ændret ved lov nr. 36 af 29. januar 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes som litra j:

  • »j) oppebærer indkomst af den i § 43, stk. 1, nævnte art for arbejde udført om bord på skib med hjemsted her i landet. Med skib med hjemsted her i landet sidestilles skib, der har hjemsted på Færøerne, i Grønland eller i udlandet, såfremt det uden besætning overtages til befragtning af dansk rederi. Skib med hjemsted her i landet, som uden besætning overtages til befragtning af udenlandsk rederi, anses ikke for et skib med hjemsted her i landet.«

2. I§ 2 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Indkomstskattepligten i medfør af stk. 1, litra j, omfatter alene de der nævnte indtægter. Udgifter kan kun fratrækkes i det omfang, de vedrører disse indtægter. Foretages der indeholdelse af skat i henhold til § 48 C, stk. 1, indrømmes der dog ikke fradrag ved indkomstopgørelsen. Ved indeholdelsen af skat i henhold til § 48 C, stk. 1, er indkomstskattepligten i medfør af stk. 1, litra j, endelig opfyldt.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

3. Efter § 48 B indsættes:

» § 48 C. For personer, der efter § 2, stk. 1, litra j, er skattepligtige af vederlag som nævnt i § 43, stk. 1, for arbejde udført om bord på et dansk skib i udenrigsfart eller nærfart, beregnes A-skatten som 30 pct. af bruttoindtægten. Om et skib er et dansk skib, og om skibet sejler i udenrigsfart eller nærfart, afgøres efter reglerne i lov om særlige fradrag til sømænd m.v.

Stk. 2. Den i henhold til stk. 1 beregnede skat af vederlag, der oppebæres af personer, der er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, tilfalder henholdsvis Færøernes og Grønlands landskasse.

Stk. 3. Skatteministeren kan bestemme, at skat efter stk. 1 ikke svares af personer, der under arbejde i oversøiske farvande ansættes på særlige forhyringsvilkår.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 19. november 1987, som ændret ved lovene nr. 835, 837 og 839 af 18. december 1987, lov nr. 36 af 29. januar 1988 og lov nr. 132 af 12. marts 1988, foretages følgende ændring:

§ 33 B ophæves.

§ 3

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 623 af 18. september 1987, som ændret ved lov nr. 36 af 29. januar 1988 og lov nr. 132 af 12. marts 1988, foretages følgende ændring:

I § 10, stk. 5, indsættes efter 1. pkt:

»Bestemmelserne i 1. pkt. finder ikke anvendelse, i det omfang de skattepligtige indtægter beskattes efter reglerne i kildeskattelovens § 48 C.«

§ 4

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 11. januar 1988, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 6, ophæves.

2. I § 2, stk. 7, der bliver stk. 6, indsættes efter 2. pkt.:

»Fritaget for pligten til at selvangive sin indkomst er endvidere personer, der alene er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra j, og som alene beskattes efter reglerne i kildeskattelovens § 48 C.«

3. I § 4, stk. 1, udgår »og i lov om sømandsskat § 17, stk. 2,».

4. I § 7, stk. 2, nr. 4, udgår »og«.

5. I § 7, stk. 2, indsættes efter nr. 5:

  • »6) I hvilket omfang og i hvilke perioder modtageren har erhvervet lønindtægt om bord på et dansk skib i udenrigsfart henholdsvis nærfart, jf. § 2 i lov om særlige fradrag til sømænd m.v.«

§ 5

I lov nr. 143 af 13. april 1983 om bindende forhåndsbesked om skattespørgsmål m.v., som ændret ved lov nr. 227 af 22. april 1987, foretages følgende ændring:

I § 1, stk. 2, udgår »sømandsskat,».

§ 6

I lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag, jf. lovbekendtgørelse nr. 489 af 19. september 1984, foretages følgende ændring:

I § 1, stk. 1, udgår »eller efter sømandsskattelovens § 23, nr. 1 eller nr. 4, jf. tillige stk. 2 og 3, eller § 23 a«.

§ 7

I lov om skattemyndighedernes organisation og om klageadgang m.m. (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 573 af 14. november 1984, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»For sømænd m.v., der sejler i udenrigsfart, er klagefristen dog 3 måneder regnet fra nævnte afgørelsers dato.«

2. I § 9, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»For sømænd m.v., der sejler i udenrigsfart, er klagefristen 3 måneder regnet fra afgørelsens dato.«

3. I § 23 indsættes efter 1. pkt.:

»For sømænd m.v., der sejler i udenrigsfart, er klagefristen 3 måneder regnet fra afgørelsens dato.«

§ 8

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 25. september 1987, som ændret ved lov nr. 223 af 13. april 1988, foretages følgende ændring:

I § 9, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Det samme gælder for personer, der omfattes af § 2, stk. 1, litra j, i nævnte lov, i det omfang de ikke beskattes efter reglerne i lovens § 48 C.«

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med 1. januar 1989.

Givet på Amalienborg, den 1. juli 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen