Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove og konkursloven (Underskud ved tvangsakkord og gældssanering m.v. og ændringer som følge af konkursskatteloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 20. november 1990, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 274 af 8. maj 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 15 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Hvis en skattepligtig i et indkomstår opnår en tvangsakkord, nedsættes uudnyttede, fradragsberettigede underskud fra det pågældende og tidligere indkomstår med det beløb, hvormed gælden er nedsat. Nedsættelsesbeløbet formindskes med den del af skyldnerens indkomst, der hidrører fra hans frigørelse for gældsforpligtelser. Nedsættelsen sker med virkning for det indkomstår, hvori tvangsakkorden stadfæstes, og for senere indkomstår. Hvis underskud fra flere indkomstår skal nedsættes efter 1.-2. pkt., nedsættes underskud fra et tidligere år før underskud fra et senere år.

Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på aftaler om en samlet ordning mellem en skyldner og dennes kreditorer om bortfald eller nedsættelse af skyldnerens gæld (frivillig akkord).«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 4-8.

2. I § 15 indsættes efter stk. 7, der bliver stk. 8, som nyt stykke:

»Stk. 9. Stk. 2 og 3 gælder ikke for dødsboer.«

§ 2

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 4. oktober 1990, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 219 af 10. april 1991, foretages følgende ændring:

Efter § 13 og inden overskriften til § 14 indsættes:

»§ 13 a. Opnår en person i et indkomstår en tvangsakkord eller en gældssanering, nedsættes uudnyttede, fradragsberettigede underskud hos den skattepligtige fra det pågældende og tidligere indkomstår med det beløb, hvormed gælden er nedsat. Nedsættelsesbeløbet formindskes med den del af skyldnerens indkomst, der hidrører fra hans frigørelse for gældsforpligtelser. Det beløb, hvormed underskud skal nedsættes, formindskes med det beløb, hvormed virksomhedsunderskud er nedsat efter virksomhedsskattelovens § 13, stk. 6, på grund af samme akkord eller gældssanering. Nedsættelsen af underskud sker med virkning for det indkomstår, hvori tvangsakkord stadfæstes eller kendelse om gældssanering afsiges, og for senere indkomstår. Hvis underskud fra flere indkomstår skal nedsættes efter 1.-3. pkt., nedsættes underskud fra et tidligere år før underskud fra et senere år.

Stk. 2. I det omfang det beløb, hvormed underskuddet skal nedsættes efter stk. 1, ikke er blevet anvendt til nedsættelse af underskud hos skyldneren, skal det bruges til at nedsætte underskud efter reglerne i stk. 1 og efter virksomhedsskattelovens § 13, stk. 6, vedrørende skyldnerens virksomhed hos den samlevende ægtefælle, hvis denne driver den pågældende virksomhed.

Stk. 3. Ved opgørelsen af virksomhedens underskud hos skyldnerens ægtefælle nedsættes ægtefællens indtægter, der ikke vedrører virksomheden, med ægtefællens udgifter, der ikke vedrører virksomheden.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på aftaler om en samlet ordning mellem en skyldner og dennes kreditorer om bortfald eller nedsættelse af skyldnerens gæld (frivillig akkord).«

§ 3

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 575 af 22. august 1989, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 218 af 10. april 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Endvidere kan reglerne ikke anvendes på konkursindkomst, jf. konkursskattelovens § 6.«

2. I § 13 indsættes efter stk. 5 som nye stykker:

»Stk. 6. Hvis en skattepligtig i et indkomstår opnår en tvangsakkord eller en gældssanering, nedsættes uudnyttede, fradragsberettigede underskud i virksomhedsindkomsten fra det pågældende og tidligere indkomstår med det beløb, hvormed gælden er nedsat. Nedsættelsesbeløbet formindskes med den del af skyldnerens indkomst, der hidrører fra hans frigørelse for gældsforpligtelser. Nedsættelsen sker med virkning for det indkomstår, hvori tvangsakkord stadfæstes eller kendelse om gældssanering afsiges, og for senere indkomstår. Hvis underskud fra flere indkomstår skal nedsættes efter 1.-2. pkt., nedsættes tidligere års underskud før senere års underskud.

Stk. 7. Reglerne i stk. 6 finder tilsvarende anvendelse på aftaler om en samlet ordning mellem en skyldner og dennes kreditorer om bortfald eller nedsættelse af skyldnerens gæld (frivillig akkord).«

3. I § 15 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Når virksomhedsskattelovens regler ikke længere kan anvendes, fordi indkomsten bliver konkursindkomst, bliver virksomhedsskat vedrørende tidligere år endelig. I disse tilfælde gælder stk. 1-4 ikke.«

§ 4

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 6. august 1990, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 218 af 10. april 1991, foretages følgende ændring:

I § 14 indsættes efter stk. 10 som nyt stykke:

»Stk. 11. Stk. 1 og 2 samt 6-9 gælder ikke for konkursindkomst.«

§ 5

I lov om særlig indkomstskat m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 3. oktober 1990, foretages følgende ændring:

I § 2 indsættes efter nr. 16 som nyt nummer:

  • »17) Konkursindkomst.«

§ 6

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 588 af 1. september 1986, som ændret senest ved lov nr. 215 af 10. april 1991, foretages følgende ændringer:

1. § 38 affattes således:

»§ 38. Konkursmassen anvendes til fyldestgørelse af dem, der ved konkursdekretets afsigelse havde krav mod skyldneren, jf. dog § 30, samt af krav på indkomstskat i henhold til selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven vedrørende indkomstår, der udløber efter konkursdekretets afsigelse.«

2. § 93, nr. 3, affattes således:

  • »3) Gæld, der pådrages boet under dets behandling, bortset fra krav på indkomstskat i henhold til selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven.«

3. § 158, stk. 1, affattes således:

»Akkorden omfatter fordringer, der er stiftet inden akkordforhandlingens åbning, jf. § 167, samt krav på særlig indkomstskat vedrørende indkomst før akkordens slutning.«

4. § 199, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Kendelsen om gældssanering omfatter fordringer, der er stiftet inden gældssaneringssagens indledning, jf. § 206, samt krav på særlig indkomstskat vedrørende indkomst, før kendelsen om gældssanering afsiges.«

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning for frivillige akkorder, tvangsakkorder og gældssaneringer, hvor fristdagen efter konkursloven er den 27. december 1990 eller senere. For frivillige akkorder, hvor der ikke er en fristdag efter konkursloven, har loven virkning, når aftale om frivillig akkord er indgået den 27. december 1990 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen