Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Andelsselskaber)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 15. september 1993, som ændret ved lov nr. 1118 af 22. december 1993, lov nr. 299 af 27. april 1994 og det af Folketinget den 5. maj 1994 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Udbytte fra udlandet), foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 2 a, affattes således:

»2 a) sparekasser, andelskasser og sammenslutninger af andelskasser efter kapitel 4 D i lov om banker og sparekasser m.v.,».

2. § 1, stk. 1, nr. 3, 3 a og 4, ophæves, og i stedet indsættes:

 • »3) andelsforeninger, det vil i denne lov sige foreninger, hvis formål er at fremme mindst 10 medlemmers fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse i foreningens virksomhed som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde, hvis omsætning med ikkemedlemmer ikke væsentligt eller længerevarende overskrider 25 pct. af den samlede omsætning, og som - bortset fra normal forrentning af en indbetalt medlemskapital - anvender den stedfundne omsætning med medlemmerne som grundlag for udlodning til disse,

3 a) brugsforeninger, hvis formål er at fremme medlemmernes fælles interesser gennem deres deltagelse i foreningens virksomhed som aftagere, hvis leverancer anvendes helt eller delvis til medlemmernes eller medlemsforeningernes medlemmers private forbrug, og som - bortset fra normal forrentning af en indbetalt medlemskapital - ved udlodninger til medlemmer, eventuelt efter brugsforeningens bestemmelse kun til personlige medlemmer, anvender den stedfundne omsætning med de pågældende medlemmer som grundlag for udlodning til disse, eller som ved opløsning i stedet vælger at foretage udlodning til gavn for brugsforeningsbevægelsen eller til fremme af almene forbrugerinteresser efter tilladelse fra Ligningsrådet, og som ikke er omfattet af nr. 3,

 • 4) foreninger, hvis formål er at fremme medlemmernes fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse i foreningens virksomhed som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde, og som ikke er omfattet af nr. 2, 3 eller 3 a,».

3. I § 1, stk. 1, nr. 5 , ændres »lov om beskatning ved fusion af aktieselskaber m.v.« til: »fusionsskatteloven«.

4. I § 1, stk. 1, nr. 6, 2. pkt., indsættes efter »formuegoder, der har«: »eller har haft«.

5. § 1, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

» Stk. 2. Ved opgørelsen af medlemskredsen for de i stk. 1, nr. 3, omhandlede andelsforeninger skal koncernforbundne selskaber anses som eet medlem. Afgørelsen af, hvorvidt der foreligger koncernforbundne selskaber, sker i overensstemmelse med bestemmelserne i kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3. Hvis et af medlemmerne i en andelsforening er en andelsforening omfattet af stk. 1, nr. 3, indgår denne forenings medlemmer ved opgørelsen af medlemskredsen.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 3, nævnte begrænsning, hvorefter omsætningen med ikkemedlemmer maksimalt må udgøre 25 pct. af den samlede omsætning, anses for væsentligt overskredet, såfremt omsætningen med ikkemedlemmer i et indkomstår overstiger 35 pct. af den samlede omsætning. Overskridelsen anses for at være af længere varighed, såfremt omsætningen med ikkemedlemmer i hvert af tre på hinanden følgende indkomstår har overskredet 25 pct. Såfremt omsætningen med ikkemedlemmer på ny bliver mindre end 25 pct. af den samlede omsætning, omfattes foreningen først af stk. 1, nr. 3, når dette har været tilfældet i hvert af 3 på hinanden følgende indkomstår. Ved opgørelsen af omsætningen med henholdsvis medlemmer og ikkemedlemmer anvendes den opdeling af omsætningen, der foretages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. §§ 15-16 A.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

6. I § 2, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 1 og 2« til: »§ 1, stk. 1«.

7. § 5, stk. 1, affattes således:

»Når her i landet hjemmehørende selskaber og foreninger m.v. opløses eller overgår til beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 6, eller bliver undtaget fra beskatning i medfør af § 3, fortsætter skattepligten efter de hidtil gældende regler indtil udgangen af det skatteår, hvori opløsningen eller overgangen m.v. har fundet sted. For dette skatteår skal selskabet eller foreningen m.v. desuden efter samme regler ansættes ekstraordinært til indkomstskat af indtægten fra udløbet af det regnskabsår, som er lagt til grund for den ordinære skatteansættelse for skatteåret, og indtil opløsningen eller overgangen m.v.«

8. § 5, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Inden 1 måned efter opløsningen eller overgangen m.v., jf. stk. 1, skal likvidator eller, hvor en sådan ikke er valgt eller beskikket, bestyrelsen indgive anmeldelse til skattemyndighederne med opgørelse af indkomsten i det tidsrum, for hvilket ekstraordinær ansættelse som nævnt i stk. 1, 2. pkt., skal finde sted.«

9. I § 5, stk. 4, ændres »til skattefri virksomhed« til: »m.v.«

10. I § 5 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. For skattepligtige foreninger m.v. som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 6, finder stk. 1-4 tilsvarende anvendelse, når foreningen m.v. helt eller delvis ophører med at drive erhvervsmæssig virksomhed.«

11. § 5 A, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Indtræder der en sådan ændring, at et selskab eller en forening m.v. overgår til beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 3, fra beskatning efter andre regler i § 1, fortsætter skattepligten efter de hidtil gældende regler indtil udgangen af det skatteår, hvori ændringen har fundet sted.«

12. § 5 B affattes således:

» § 5 B. Indtræder der en sådan ændring, at et selskab eller en forening m.v. overgår fra beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 3, til beskatning efter andre regler i § 1, bortset fra § 1, stk. 1, nr. 6, får overgangen først virkning for selskabets eller foreningens m.v. skattepligt fra udløbet af det pågældende indkomstår.

Stk. 2. Ved en overgang som nævnt i stk. 1 finder reglerne i § 35 K samt fondsbeskatningslovens §§ 16-19 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Ved en overgang som nævnt i stk. 1 skal der ske en opgørelse af den formue, som er opsamlet i selskabet eller foreningen m.v. under beskatningen efter § 1, stk. 1, nr. 3, eller en tilsvarende beskatning. Beløbet opgøres som handelsværdien af selskabets eller foreningens aktiver og passiver ved overgangen fratrukket en eventuel indbetalt andelskapital. Såfremt selskabet eller foreningen tidligere har været beskattet efter andre regler i § 1, opgøres beløbet som differencen mellem handelsværdien af selskabets eller foreningens aktiver og passiver ved overgangen og handelsværdien ved indtræden af beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 3, eller en tilsvarende beskatning. Fra handelsværdierne trækkes en eventuel indbetalt andelskapital. Beløbet skal angives ved selvangivelsen for overgangsåret.

Stk. 4. Det efter stk. 3 opgjorte beløb er skattepligtig indkomst for selskabet eller foreningen m.v. Beskatningen indtræder dog først i takt med, at selskabet eller foreningen efter overgangen foretager udlodninger som nævnt i ligningslovens § 16 A, foretager udlodning af likvidationsprovenu i det kalenderår, hvori selskabet eller foreningen m.v. endeligt opløses, eller betaler for erhvervelse af egne udstedte andelsbeviser. Udlodninger m.v., der foretages efter overgangen, anses i første række at hidrøre fra det efter stk. 3 opgjorte beløb.

Stk. 5. Ved selvangivelsen skal selskabet eller foreningen m.v. give oplysning om den del af det efter stk. 3 opgjorte beløb, der endnu ikke er beskattet efter stk. 4.

Stk. 6. Ved en senere overgang som nævnt i § 5 A ophører beskatningen af det efter stk. 3 opgjorte beløb. Beskatningen af den resterende del af beløbet indtræder dog på ny, såfremt der senere sker en overgang som nævnt i stk. 1, en fusion som nævnt i fusionsskattelovens § 12, stk. 1, nr. 3, eller en omdannelse som nævnt i fusionsskattelovens § 14 e.

Stk. 7. Det påhviler bestyrelsen for foreninger, der beskattes efter § 1, stk. 1, nr. 3, samtidig med indgivelsen af selvangivelsen at oplyse de ændringer, der i regnskabsåret er sket i foreningens virksomhed eller i dens vedtægtsbestemmelser om formål, overskudsdeling eller opløsning, ligesom bestyrelsen skal oplyse, såfremt foreningens omsætning med ikke-medlemmer udgør mere end 25 pct. af den samlede omsætning.

Stk. 8. Stk. 4, 2. og 3. pkt., finder ikke anvendelse, i det omfang en forening omfattet af § 1, stk. 1, nr. 4, foretager udlodninger som nævnt i ligningslovens § 16 A, som ikke overstiger foreningens skattepligtige indkomst efter skat i det forudgående indkomstår. Foretages overskydende udlodninger eller andre udlodninger end nævnt i ligningslovens § 16 A, skal stk. 4, 2. og 3. pkt., finde anvendelse for denne del.

Stk. 9. Det påhviler bestyrelsen for en forening, der beskattes efter § 1, stk. 1, nr. 4, samtidig med indgivelsen af selvangivelsen at oplyse, i hvilket omfang foretagne udlodninger er omfattet af stk. 4 eller stk. 8.«

13. I § 5 C, stk. 1, indsættes efter »§ 1«: », bortset fra § 1, stk. 1, nr. 6,».

14. § 8, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. For de i § 1, stk. 1, nr. 3, nævnte andelsforeninger gælder reglerne i §§ 14-16 A.«

15. I § 9, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 1, stk. 1, nr. 3« til: »§ 1, stk. 1, nr. 3 a«, og »foreninger« ændres til: »brugsforeninger«.

16. I § 9, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Det er en betingelse herfor, at medlemmerne ikke er skattefri af dividenden m.v. i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4.«

17. I § 9, stk. 2, 2. pkt. , der bliver 3. pkt., ændres »dog« til: »endvidere« og »foreningen« til: »brugsforeningen«.

18. I § 13, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 5 b, og stk. 2, 1. pkt.,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 a, 3 a, 4, 5 og 5 b,».

19. I § 13, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »selskaber«: »m.v.«, og »nr. 1, 2« ændres til: »nr. 1, 2, 4«.

20. I § 13, stk. 4, 2. og 3. pkt., ændres »§ 1, stk. 3« til: »§ 1, stk. 4«, og i 3. pkt. ændres »nr. 1, 2« til: »nr. 1, 2, 4«.

21. I § 13, stk. 5, 4. pkt., ændres 2 steder »§ 1, stk. 3« til: »§ 1, stk. 4«, og »nr. 1, 2« ændres til: »nr. 1, 2, 4«.

22. §§ 14, 15 og 16 ophæves, og i stedet indsættes:

» § 14. For de i § 1, stk. 1, nr. 3, nævnte andelsforeninger udgør den skattepligtige indkomst en procentdel af foreningens formue ved indkomstårets udgang. Opgørelsen af indkomsten foretages efter reglerne i §§ 15, 16 og 16 A. Er formuen negativ, ansættes indkomsten til 0.

Stk. 2. Opgørelsen af formuen foretages i overensstemmelse med skattelovgivningens almindelige regler, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ved opgørelsen af formuen bortses der fra den del af indkomstårets overskud, der som dividende eller efterbetaling udloddes for det pågældende indkomstår. Endvidere bortses der fra andele i andre andelsforeninger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3.

Stk. 4. I tilfælde, hvor en indkomstperiode er kortere eller længere end 12 måneder, foretages en tilsvarende nedsættelse eller forhøjelse af de i § 15, stk. 2, og § 16, stk. 2, fastsatte procenter.

§ 15. Andelsforeninger, der driver virksomhed som indkøbsforeninger, således at foreningen har til formål at indkøbe, fremskaffe eller fremstille varer eller at levere tjenesteydelser til medlemmernes forbrug, skal opgøre indkomsten efter reglerne i stk. 2-4.

Stk. 2. Indkomsten opgøres som 4 pct. af en så stor del af formuen, som svarer til forholdet mellem andelsforeningens omsætning med medlemmer og den samlede omsætning, og 6 pct. af den resterende del af formuen.

Stk. 3. Omsætning med medlemmer udgør andelsforeningens salg til medlemmer til anvendelse ved udøvelsen af medlemmets bedrift eller ved udøvelsen af medlemsforeningers medlemmers bedrift. Omsætning med medlemmer udgør endvidere salg til medlemmer af færdigvarer og hjælpestoffer til anvendelse i produktionen.

Stk. 4. Omsætning med andelsforeninger, der udelukkende driver virksomhed som indkøbsforeninger, eller med indkøbsforeningsfunktionen i andelsforeninger som nævnt i § 16 A, stk. 1, og som ikke er medlemmer, skal hverken medregnes ved opgørelsen af andelsforeningens omsætning med henholdsvis medlemmer og ikkemedlemmer eller ved opgørelsen af den samlede omsætning.

§ 16. Andelsforeninger, der driver virksomhed som produktions- og salgsforeninger, således at foreningen har til formål at bearbejde, forædle eller sælge medlemmernes produkter eller tjenesteydelser, skal opgøre indkomsten efter reglerne i stk. 2-4.

Stk. 2. Indkomsten opgøres som 4 pct. af en så stor del af formuen, som svarer til forholdet mellem andelsforeningens omsætning med medlemmer og den samlede omsætning, og 6 pct. af den resterende del af formuen. Overstiger omsætningen med ikkemedlemmer ikke 3 pct. af den samlede omsætning, ansættes indkomsten dog til 4 pct. af formuen.

Stk. 3. Omsætning med medlemmer udgør andelsforeningens opkøb af råvarer eller produkter hos medlemmer, som er produceret af medlemmer eller af medlemsforeningers medlemmer, samt opkøb af færdigvarer og hjælpestoffer hos ikkemedlemmer til anvendelse i produktionen.

Stk. 4. Omsætning med andelsforeninger, der udelukkende driver virksomhed som produktions- og salgsforeninger, eller med produktions- og salgsforeningsfunktionen i andelsforeninger som nævnt i § 16 A, stk. 1, og som ikke er medlemmer, skal hverken medregnes ved opgørelsen af andelsforeningens omsætning med henholdsvis medlemmer og ikkemedlemmer eller ved opgørelsen af den samlede omsætning.

§ 16 A. Såfremt der er tale om en andelsforening, der både driver virksomhed som indkøbsforening, jf. § 15, og produktions- og salgsforening, jf. § 16, skal foreningen foretage en opdeling af virksomheden i henholdsvis en indkøbsforeningsfunktion og en produktions- og salgsforeningsfunktion. Fordelingen af omsætningen skal foretages særskilt for de to funktioner efter reglerne i § 15, stk. 3, og § 16, stk. 3. Afgørelsen af, om omsætning med ikke-medlemmer overskrider 25 pct., jf. § 1, stk. 1, nr. 3, foretages på grundlag af et vægtet gennemsnit af de to opgørelser. Omsætning med ikkemedlemmer i den af funktionerne, der har den største omsætning, må dog ikke væsentligt eller længerevarende overskride 25 pct.

Stk. 2. Indkøbsforeningsfunktionens omsætning med andelsforeninger, der udelukkende driver virksomhed som indkøbsforening eller med indkøbsforeningsfunktion i andelsforeninger som nævnt i stk. 1, som ikke er medlemmer, skal hverken medregnes ved opgørelsen af indkøbsforeningsfunktionens omsætning med henholdsvis medlemmer og ikke-medlemmer eller ved opgørelsen af den samlede omsætning. Produktions- og salgsforeningsfunktionens omsætning med andelsforeninger, der udelukkende driver virksomhed som produktions- og salgsforening, eller med produktions- og salgsforeningsfunktionen i andelsforeninger som nævnt i stk. 1, som ikke er medlemmer, skal hverken medregnes ved opgørelsen af produktions- og salgsforeningsfunktionens omsætning med henholdsvis medlemmer og ikkemedlemmer eller ved opgørelsen af den samlede omsætning.

Stk. 3. Såfremt andelsforeningens formue kan opgøres som hørende til henholdsvis indkøbsforeningsfunktionen og produktions- og salgsforeningsfunktionen, skal indkomstopgørelsen foretages særskilt på grundlag af de to formueopgørelser efter reglerne i § 15, stk. 2, og § 16, stk. 2. Indkomstopgørelsen kan dog altid foretages på grundlag af den samlede formue og et vægtet gennemsnit af de to opgørelser efter stk. 1, 1. og 2. pkt.«

23. I § 17, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-3 og 5-6,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-6,».

24. I § 17, stk. 2, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 5 b« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 3 a-5 og 5 b«.

25. I § 17, stk. 5, 1. pkt., ændres »§ 1, stk. 4 og 5« til: »§ 1, stk. 5 og 6«.

26. § 19 affattes således:

» § 19. Indkomstskatten for de i § 1, stk. 1, nr. 3, nævnte andelsforeninger udgør 14,3 pct. af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Skattepligtige beløb efter § 5 B, stk. 4, beskattes med 50 pct.«

27. I § 27, stk. 3, 2. pkt. , indsættes efter »§ 65,»: »medmindre udbyttet er omfattet af kildeskattelovens § 65, stk. 6,».

28. I § 31, stk. 4, nr. 2, indsættes efter »Sparekasser«: », andelskasser eller sammenslutninger af andelskasser efter kapitel 4 D i lov om banker og sparekasser m.v.«

29. I § 31, stk. 4, nr. 3, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 3« til: »§ 1, stk. 1, nr. 3 a«.

30. I § 31, stk. 4, indsættes som nyt nr. 4 :

 • »4) Foreninger som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 4.«, og § 31, stk. 3, nr. 5, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 5.

31. I § 35 A, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 1, stk. 1, nr. 3« til: »§ 1, stk. 1, nr. 3 a«.

32. § 35 J affattes således:

» § 35 J. For gensidige forsikringsforeninger, der overgår til beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 5, finder § 5 C, stk. 2, anvendelse med hensyn til aktiver og passiver, der både før og efter overgangen er omfattet af beskatningen. Fondsbeskatningslovens §§ 16-19 finder anvendelse på andre aktiver og passiver.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for foreninger, der fra og med indkomståret 1994 henholdsvis indkomståret 1995 overgår til beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 4, fra beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 6.

Stk. 3. For foreninger, der fra og med indkomståret 1994 henholdsvis indkomståret 1995 overgår til beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 4, fra beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 3 a eller 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 15. september 1993, finder fondsbeskatningslovens §§ 16-19 tilsvarende anvendelse. § 5 B, stk. 3-5, finder ligeledes tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. For andelskasser, der fra og med indkomståret 1995 overgår til beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 2 a, fra beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 6, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.«

33. I § 35 K, stk. 1, ændres »eller kursgevinstloven« til: », kursgevinstloven eller ligningslovens § 14 J eller § 16 E«, »2.-8. punktum« ændres til: »2.-11. pkt.«, og som 10. og 11. pkt. indsættes:

»For aktiver omfattet af ligningslovens § 14 J udgør anskaffelsessummen de afskrivningsberettigede udgifter til anskaffelse, forbedring m.v. med fradrag af de afskrivninger, der i alt kunne have været foretaget siden anskaffelsen. For aktiver omfattet af ligningslovens § 16 E, stk. 1, nr. 1-3, udgør anskaffelsessummen den oprindelige kontantomregnede anskaffelsessum reduceret med de afskrivninger, der i alt kunne have været foretaget efter ligningslovens § 16 F siden anskaffelsen.«

34. I § 35 K, stk. 2, 2. pkt. , ændres »§ 6, stk. 9,» til: »§ 6, stk. 6,».

35. I § 35 K, stk. 3, ændres »eller kursgevinstloven« til: », kursgevinstloven eller ligningslovens § 14 J eller § 16 E«.

36. I § 35 K, stk. 4, indsættes efter »ejendomsavancebeskatningsloven«: »eller ligningslovens § 14 J eller § 16 E«.

37. I § 35 K indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. Reglerne i stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på foreninger, der fra og med indkomståret 1994 henholdsvis indkomståret 1995 overgår til beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 4, fra beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 6, eller beskatning i henhold til § 1, stk. 1, nr. 3 a eller 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 15. september 1993.

Stk. 6. Reglerne i stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på andelskasser og sammenslutninger af andelskasser efter kapitel 4 D i lov om banker og sparekasser m.v., der fra og med indkomståret 1995 overgår til beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 2 a, fra beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 6.«

38. Efter § 35 K indsættes:

» § 35 L. For foreninger, der fra og med indkomståret 1994 henholdsvis indkomståret 1995 overgår til beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 3, fra beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 6, finder § 5 A tilsvarende anvendelse, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Et skattepligtigt beløb opgjort i henhold til § 5 A, stk. 3, skal ganges med 2,3, hvis foreningen på afståelsestidspunktet beskattes i henhold til § 1, stk. 1, nr. 3. Det herefter fremkomne skattepligtige beløb skal medregnes ved opgørelsen af foreningens skattepligtige indkomst i det skatteår, hvori den ekstraordinære skatteansættelse skal foretages, jf. § 5, stk. 1.

Stk. 3. Stk. 2, 2. pkt., finder ikke anvendelse for den del af det skattepligtige beløb, der hidrører fra fortjeneste opgjort efter afskrivningslovens § 29 og ejendomsavancebeskatningsloven. Denne fortjeneste medregnes først til den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor foreningen faktisk afstår bygningen, installationen eller ejendommen. Ved foreningens afståelse af fast ejendom er fortjeneste skattepligtig for foreningen i samme omfang som efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 2. Ejendomsavancebeskatningslovens §§ 6 A-C finder ikke anvendelse.

Stk. 4. Når foreningen opløses eller overgår fra beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 3, til beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 6, eller bliver undtaget fra beskatning i medfør af § 3, skal et eventuelt resterende skattepligtigt beløb efter stk. 3 medregnes til foreningens skattepligtige indkomst for det skatteår, hvori opløsningen eller overgangen sker.«

§ 2

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 638 af 27. juli 1993, som ændret ved lov nr. 1117 af 22. december 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 12 affattes således:

» § 12. Bestemmelserne i kapitel 1 bortset fra § 6 finder tilsvarende anvendelse:

 • 1) Ved fusion af andelsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3.
 • 2) Ved fusion af brugsforeninger og foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 a og 4.
 • 3) Når en af de i nr. 1 nævnte andelsforeninger fusionerer med en brugsforening eller en forening som nævnt i nr. 2, dog under forudsætning af, at den modtagende forening er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 a eller 4.
 • 4) Når en af de i nr. 2 nævnte brugsforeninger eller foreninger fusionerer med et datterselskab, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og den modtagende brugsforening eller forening besidder samtlige aktier eller anparter i det indskydende selskab.

Stk. 2. Ved en fusion som nævnt i stk. 1, nr. 3, skal der ske en opgørelse af den formue, som er opsamlet i andelsforeningen under beskatningen efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, eller en tilsvarende beskatning. Beløbet opgøres som handelsværdien af andelsforeningens aktiver og passiver på fusionstidspunktet fratrukket en eventuel indbetalt andelskapital. Såfremt andelsforeningen tidligere har været beskattet efter andre regler i selskabsskattelovens § 1, opgøres beløbet som differencen mellem handelsværdien af andelsforeningens aktiver og passiver på fusionstidspunktet og handelsværdien ved indtræden af beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, eller en tilsvarende beskatning. Fra handelsværdierne trækkes en eventuel indbetalt andelskapital. Beløbet skal angives ved selvangivelsen, jf. § 7, stk. 2.

Stk. 3. Det efter stk. 2 opgjorte beløb er skattepligtig indkomst for den modtagende forening. Beskatningen indtræder dog først i takt med, at foreningen efter fusionen foretager udlodninger som nævnt i ligningslovens § 16 A, foretager udlodning af likvidationsprovenu i det kalenderår, hvori foreningen endeligt opløses, eller betaler for erhvervelse af egne udstedte andelsbeviser. Udlodninger m.v., der foretages efter fusionen, anses i første række for at hidrøre fra det efter stk. 2 opgjorte beløb. Beskatningen sker med den i selskabsskattelovens § 19, stk. 2, angivne procent.

Stk. 4. Ved selvangivelsen skal foreningen give oplysning om den del af det efter stk. 2 opgjorte beløb, der endnu ikke er beskattet efter stk. 3.

Stk. 5. Ved en senere overgang som nævnt i selskabsskattelovens § 5 A ophører beskatningen af det efter stk. 2 opgjorte beløb. Beskatningen af den resterende del af beløbet indtræder dog på ny, såfremt der senere sker en overgang som nævnt i selskabsskattelovens § 5 B, stk. 1, en fusion som nævnt i stk. 1, nr. 3, eller en omdannelse som nævnt i § 14 e.«

2. I § 14 ændres »de i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 a, omhandlede sparekasser« til: »sparekasser, andelskasser og sammenslutninger af andelskasser efter kapitel 4 D i lov om banker og sparekasser m.v. som omhandlet i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 a,».

3. Efter § 14 d indsættes i kapitel 2:

»§ 14 e. Ved omdannelse til aktieselskab af andelsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, i henhold til § 135 i aktieselskabsloven finder bestemmelserne i § 9, § 11, § 12, stk. 2-4, og § 13 tilsvarende anvendelse. Modtagne aktier anses dog ikke for omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 b.

§ 14 f. Ved omdannelse til aktieselskab af selskaber, brugsforeninger og foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, 3 a og 4, i henhold til § 135 i aktieselskabsloven finder bestemmelserne i kapitel 1 bortset fra § 6 tilsvarende anvendelse. § 13 finder ligeledes tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Underskud fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 6, bringes til fradrag i det modtagende selskabs indkomstopgørelse efter ligningslovens § 15, hvis foreningens aktiver og gæld som helhed overdrages til et af foreningen ejet eller oprettet aktieselskab, hvori foreningen ejer hele aktiekapitalen. Det er en betingelse, at aktieselskabet ikke tidligere har drevet erhvervsmæssig virksomhed.«

§ 3

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 15. september 1993, som ændret ved lov nr. 1117 af 22. december 1993 og lov nr. 299 af 27. april 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, ændres »andelsselskaber« til: »andelsforeninger«.

2. I § 1, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder dog ikke ved udlodning af likvidationsprovenu, som er skattepligtigt for foreninger og selskaber efter selskabsskattelovens § 5 B, stk. 4, og fusionsskattelovens § 12, stk. 3.«

3. I § 2, stk. 3, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-3 og 5-5 b, og stk. 2, 1. pkt.,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-5 b,».

4. § 2 b, stk. 1, affattes således:

»Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst medregnes fortjeneste eller tab ved udlodning af likvidationsprovenu i andelsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, når udlodningen finder sted i det kalenderår, hvori andelsforeningen endeligt opløses.«

5. I § 2 b, stk. 2, ændres »selskaber eller foreninger« til: »andelsforeninger«.

6. I § 2 b, stk. 5, ændres »selskabet eller foreningen« til: »andelsforeningen«.

7. I § 2 d ændres i stk. 1 »§ 1, stk. 3« til: »§ 1, stk. 4«, og i stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-3 og 5-5 b, og stk. 2, 1. pkt.,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-5 b,».

8. I § 4, stk. 6, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-3, 5-5 b, og stk. 2, 1. pkt.,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, og 3 a-5 b,».

9. Efter § 13 d indsættes:

»§ 13 e. § 2 finder ikke anvendelse på overdragelse af aktier i forbindelse med en fusion mellem en andelsforening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, og et selskab eller en forening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4. Det er en forudsætning, at den modtagende andelsforening besidder samtlige aktier eller andelsbeviser i det indskydende selskab m.v.

Stk. 2. Ved andelsforeningens afståelse af aktien på et tidspunkt, der ligger mindre end 3 år efter det indskydende selskabs m.v. erhvervelse af aktien, er en fortjeneste skattepligtig for andelsforeningen. Tab kan fradrages i samme eller efterfølgende indkomstårs fortjenester efter 1. pkt. Tab herudover kan ikke fradrages. Ved opgørelse af fortjeneste eller tab anvendes aktiens værdi på fusionstidspunktet som afståelsessum. De opgjorte tab og fortjenester ganges med 2,3, hvis andelsforeningen på afståelsestidspunktet beskattes i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3.«

§ 4

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 2. august 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-3 og 5-6, og stk. 2, 1. pkt.« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-6«.

2. Efter § 7 A, stk. 4, indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Stk. 1-4 omfatter konvertible obligationer, for så vidt gevinst og tab ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst efter aktieavancebeskatningsloven, eller for så vidt afståelsessummen ikke beskattes som almindelig indkomst efter ligningslovens § 16 B.«

§ 5

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 7. oktober 1993 foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 4, 1. pkt., nr. 7, ændres »og« til: »,», i nr. 8 ændres »5 b« til: »5 b og«, og som nr. 9 indsættes:

 • »9) andelskasser og sammenslutninger af andelskasser efter kapitel 4 D i lov om banker og sparekasser m.v.«

2. I § 8 G, stk. 1 og 2, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-3 og 5-6, og stk. 2, 1. pkt.« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, og 3 a-6«.

3. I § 8 H, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-3 og 5-6, og stk. 2, 1. pkt.« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, og 3 a-6«.

4. I § 16 A, stk. 1, 1. pkt. , indsættes efter »værdipapirer«: », jf. dog stk. 4«.

5. I § 16 A indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

» Stk. 4. Udlodninger af beløb, som er skattepligtige for foreninger og selskaber efter selskabsskattelovens § 5 B, stk. 4, og fusionsskattelovens § 12, stk. 3, er skattefri for modtageren.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

6. I § 16 A, stk. 4, som bliver stk. 5, ændres »§ 1, stk. 3« til: »§ 1, stk. 4«.

7. I § 16 B indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Uanset stk. 1 er beløb, som er skattepligtige for foreninger og selskaber efter selskabsskattelovens § 5 B, stk. 4, og fusionsskattelovens § 12, stk. 3, skattefri for modtageren.«

§ 6

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 15. september 1993, som ændret ved det af Folketinget den 5. maj 1994 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Udbytte fra udlandet), foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

» Stk. 2. Indtræder der en sådan ændring, at en fond eller en forening enten overgår fra beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-6, til beskatning efter denne lov eller overgår fra beskatning efter denne lov til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-5 b, finder selskabsskattelovens § 5 C, stk. 1, tilsvarende anvendelse. Selskabsskattelovens § 5 C, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse med hensyn til aktiver og passiver, der både før og efter overgangen er omfattet af beskatningen. §§ 16-21 A finder tilsvarende anvendelse med hensyn til andre aktiver og passiver. § 22 finder ligeledes tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Indtræder der en sådan ændring, at en fond eller forening overgår fra beskatning efter reglerne i denne lov til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, finder selskabsskattelovens § 5 A tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Indtræder der en sådan ændring, at en fond eller forening overgår fra beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, til beskatning efter reglerne i denne lov, finder selskabsskattelovens § 5 B, stk. 1, tilsvarende anvendelse. §§ 16-22 finder ligeledes tilsvarende anvendelse.«

2. I § 10, stk. 3, ændres 2 steder »nr. 1, 2« til: »nr. 1, 2, 4«, og 2 steder ændres »§ 1, stk. 3« til: »§ 1, stk. 4«.

3. I § 10, stk. 4, ændres 2 steder »§ 1, stk. 3« til: »§ 1, stk. 4«, og »nr. 1, 2« ændres til: nr. 1, 2, 4'.

§ 7

I lov om særlig indkomstskat m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 2. august 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, 3. pkt. , indsættes efter »formuegoder, der har«: »eller har haft«.

2. § 13, 4. og 5. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Andelsforeninger som omhandlet i nævnte lovs § 1, stk. 1, nr. 3, beskattes ikke af særlig indkomst.«

§ 8

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af 4. februar 1994, som senest ændret ved lov nr. 299 af 27. april 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 4, ændres »selskaber og foreninger« til: »andelsforeninger«.

2. I § 4 a, stk. 1, nr. 1, ændres »nr. 1, 2« til: »nr. 1, 2, 4«.

3. I § 4 a, stk. 1, nr. 2, ændres »nr. 1, 2« til: »nr. 1, 2, 4«.

4. I § 4 a, stk. 1, nr. 3, ændres »nr. 1, 2« til: »nr. 1, 2, 4«, og »§ 1, stk. 3« ændres til: »§ 1, stk. 4« (2 steder).

§ 9

I lov om investeringsfonds, jf. lovbekendtgørelse nr. 922 af 2. december 1993, som senest ændret ved lov nr. 1117 af 22. december 1993, ændres i § 10, stk. 1, 4. pkt., »lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v.« til: »fondsbeskatningsloven«, og i 5. pkt. ændres »§ 1, stk. 1, nr. 3 a eller 4« til: »§ 1, stk. 1, nr. 3«.

§ 10

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 16. september 1993, som ændret senest ved lov nr. 296 af 27. april 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 65, stk. 1, 1. pkt. , affattes således:

»I forbindelse med enhver vedtagelse om udbetaling eller godskrivning af udbytte af aktier eller andele i selskaber eller foreninger m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, skal vedkommende selskab eller forening m.v. indeholde 25 pct. af det samlede udbytte, medmindre andet er fastsat i medfør af stk. 4 eller følger af stk. 5 eller 6.«

2. I § 65, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 16 B, stk. 1«: », medmindre andet følger af stk. 6«.

3. I § 65 indsættes som stk. 6 :

»Stk. 6. Der skal ikke foretages indeholdelse i udbytte m.v., der er skattefrit for modtageren i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, eller § 16 B, stk. 4.«

4. I § 73 B, stk. 3, ændres »gæld til skattevæsenet og eventuelt toldvæsenet« til: »gæld i form af skatte-, told- og afgiftsrestancer«.

§ 11

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 25. september 1987, som senest ændret ved lov nr. 480 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 1 , affattes således:

»Selskaber, foreninger og fonde m.v. svarer indkomstskat i henhold til selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven.«

2. I § 10, stk. 2, 1. pkt., ændres »lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v.« til: »fondsbeskatningsloven«.

3. I § 12, stk. 1, 1. pkt., ændres »lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v.« til: »fondsbeskatningsloven«.

§ 12

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 792 af 29. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v.« til: »fondsbeskatningsloven«.

2. I § 3, stk. 1, 2. pkt., og § 4, stk. 4, 2. pkt., ændres »selskabsskattelovens § 1, stk. 1 og 2, eller § 1 i lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v.« til: »selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1«.

3. To steder i § 3, stk. 2, og et sted i § 3, stk. 3, ændres »lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v.« til: »fondsbeskatningsloven«.

4. I § 21, stk. 4, ændres »lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v.« til: »fondsbeskatningsloven«.

5. I § 21, stk. 5, ændres »selskabsskattelovens § 1, stk. 1 og 2, eller § 1 i lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v.« til: »selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1«.

§ 13

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 2. september 1993, som senest ændret ved lov nr. 1117 af 22. december 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »omfattet af lovens § 2 b« til: »i foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 og 4«.

2. I § 22 a, stk. 7, 2. pkt., ændres »omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 b« til: »i foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 og 4«.

§ 14

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 27. juli 1993, som senest ændret ved lov nr. 299 af 27. april 1994, affattes § 2, stk. 6, således:

» Stk. 6. Fritaget for pligten til at selvangive sin indkomst er:

 • 1) Personer og dødsboer, der alene er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra c, f, i eller j, sidstnævnte under forudsætning af, at den pågældende alene beskattes efter kildeskattelovens § 48 C.
 • 2) Selskaber og foreninger m.v., der alene er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, e eller g.

Fritagelserne efter nr. 1 og 2 gælder ikke, hvis den skattepligtige har modtaget udbytte omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1, i hvilket der ikke er indeholdt udbytte efter kildeskattelovens § 65, medmindre udbyttet er omfattet af kildeskattelovens § 65, stk. 6.«

§ 15

I lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 22. oktober 1992, som senest ændret ved lov nr. 299 af 27. april 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 6, 1. pkt., ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-3 og 5-5 b, og stk. 2, 1. pkt.,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-5 b,».

2. I § 3, stk. 7, 1. pkt., ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-3 og 5-5 b, og stk. 2, 1. pkt.,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-5 b,».

§ 16

I det af Folketinget den 5. maj 1994 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Udbytte fra udlandet) foretages følgende ændring:

I § 6, stk. 3, sidste pkt., ændres »nr. 1 og 2« til: »nr. 1, 2 og 4«.

§ 17

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. For selskaber og foreninger, hvis indkomstår 1994 påbegyndes den 27. oktober 1993 eller senere, har § 1, nr. 2-27 og 29-38, § 2, nr. 1 og 3, § 3, § 4, nr. 1, § 5, nr. 2-7, § 6, § 7, § 8, nr. 1-3, og §§ 9-16 virkning fra og med indkomståret 1994. For selskaber og foreninger, hvis indkomstår 1994 er påbegyndt før den 27. oktober 1993, har § 1, nr. 2-27 og 29-38, § 2, nr. 1 og 3, § 3, § 4, nr. 1, § 5, nr. 2-7, § 6, § 7, § 8, nr. 1-3, og §§ 9-16 virkning fra og med indkomståret 1995.

Stk. 3. De tre indkomstår i selskabsskattelovens § 1, stk. 3, 2. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, skal først beregnes fra og med indkomståret 1994 henholdsvis indkomståret 1995.

Stk. 4. Selskabsskattelovens § 30 A, stk. 4 og 7, finder tilsvarende anvendelse, såfremt et selskab eller en forening m.v. i medfør af reglerne i denne lov fremtidig skal beskattes efter andre bestemmelser i selskabsskatteloven end hidtil.

Stk. 5. Selskabsskattelovens § 13, stk. 4, 1. pkt., som ændret ved denne lovs § 1, nr. 19, finder endvidere anvendelse for udbytte, der modtages fra foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, i perioden fra og med den 27. oktober 1993 til og med den 18. januar 1994, når indkomståret 1994 er påbegyndt i samme periode.

Stk. 6. § 8, nr. 4, har virkning fra den 1. januar 1995. For udlodninger, der oppebæres den 31. december 1994 eller tidligere, gælder personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 3, dog kun for den del af beløbet, der svarer til forholdet mellem på den ene side foreningens samlede indtægt ved udbytte fra selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, og foreningens samlede udlodning.

Stk. 7. § 3, stk. 5, i lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger finder dog ikke anvendelse for skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-5 b, hvis indkomståret 1994 er påbegyndt i perioden fra og med den 27. oktober 1993 til og med den 18. januar 1994.

Stk. 8. § 4, nr. 2, har virkning for fordringer, der udstedes fra og med den 27. oktober 1993.

Stk. 9. § 1, nr. 1, § 2, nr. 2, og § 5, nr. 1, har virkning fra og med indkomståret 1995.

Stk. 10. For andelskasser og sammenslutninger af andelskasser efter kapitel 4 D i lov om banker og sparekasser m.v. udgør indkomstskatten efter selskabsskattelovens § 17, stk. 1, 15 pct. for indkomståret 1995 og 25 pct. for indkomståret 1996.

Stk. 11. § 1, nr. 28, har virkning fra og med indkomståret 1997. Til og med indkomståret 1996 finder selskabsskattelovens § 31, stk. 3, nr. 2, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 752 af 15. september 1993, anvendelse.

Stk. 12. For indkomståret 1994 anses sammenslutninger af andelskasser efter kapitel 4 D i lov om banker og sparekasser m.v. for omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

Stk. 13. Den i § 10, nr. 1, angivne procent udgør dog 30 til og med den 31. december 1995. Har en skattepligtig med bagudforskudt indkomstår 1996 oppebåret udbytte i perioden mellem indkomstårets begyndelse og 1. januar 1996, udgør endelig skat efter personskattelovens § 8 a, stk. 1, og § 15, stk. 2, 30 pct. af denne del af aktieindkomsten. De i 1. pkt. nævnte udbytter anses i størst muligt omfang for at udgøre den del af aktieindkomsten for 1996, for hvilken der beregnes endelig skat.

§ 18

Stk. 1. For andelsbeviser eller andele i selskaber og foreninger m.v., der ved udgangen af indkomståret 1993 henholdsvis indkomståret 1994 er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 15. september 1993, finder bestemmelsen fortsat anvendelse, medmindre der er tale om andelsbeviser eller andele i en andelsforening, der fra og med indkomståret 1994 henholdsvis indkomståret 1995 omfattes af aktieavancebeskatningslovens § 2 b, som affattet ved denne lovs § 3, nr. 4.

Stk. 2. Andelsbeviser eller andele i selskaber og foreninger m.v., der inden for de seneste 10 år har været omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 15. september 1993, kan fortsat indgå i virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 7, og i kapitalafkastordningen, jf. virksomhedsskattelovens § 22 a, stk. 7.

§ 19

I perioden fra og med 27. oktober 1993 og indtil udgangen af indkomståret 1993 henholdsvis indkomståret 1994 finder reglerne i §§ 20-25 anvendelse.

§ 20

Stk. 1. Ved en ændring som nævnt i selskabsskattelovens § 5 B, stk. 1, skal der ske en opgørelse af den formue, som er opsamlet i selskabet eller foreningen m.v. under beskatningen efter § 1, stk. 1, nr. 3 a eller 4, eller efter stk. 2, 2. pkt., eller en tilsvarende beskatning. Beløbet opgøres som handelsværdien ved overgangen fratrukket en eventuel indbetalt andelskapital. Såfremt selskabet eller foreningen tidligere har været beskattet efter andre regler i § 1, opgøres beløbet som differencen mellem handelsværdien af selskabets eller foreningens aktiver og passiver ved overgangen og handelsværdien ved indtræden af beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 3 a eller 4, eller efter stk. 2, 2. pkt., eller en tilsvarende beskatning. Fra handelsværdierne trækkes en eventuel indbetalt andelskapital. Beløbet angives ved selvangivelsen for overgangsåret.

Stk. 2. Det efter stk. 1 opgjorte beløb er skattepligtig indkomst for selskabet eller foreningen m.v. Beskatningen indtræder dog først i takt med, at selskabet eller foreningen efter overgangen foretager udlodninger som nævnt i ligningslovens § 16 A, foretager udlodning af likvidationsprovenu i det kalenderår, hvori selskabet eller foreningen m.v. endeligt opløses, eller betaler for erhvervelse af egne udstedte andelsbeviser. Udlodninger m.v., der foretages efter overgangen, anses i første række for at hidrøre fra det efter stk. 1 opgjorte beløb.

Stk. 3. Skattepligtige beløb efter stk. 2 beskattes med 50 pct.

Stk. 4. Ved selvangivelsen skal selskabet eller foreningen m.v. give oplysning om den del af det efter stk. 1 opgjorte beløb, der endnu ikke er beskattet efter stk. 2.

Stk. 5. Ved en senere overgang som nævnt i selskabsskattelovens § 5 A ophører beskatningen af det efter stk. 1 opgjorte beløb. Beskatningen af den resterende del af beløbet indtræder dog på ny, såfremt der senere sker en overgang m.v., der er omfattet af stk. 1 eller af selskabsskattelovens § 5 B, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12, fusionsskattelovens § 12, stk. 1, nr. 3, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, eller fusionsskattelovens § 14 e, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 3.

Stk. 6. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse

 • 1) ved en fusion som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2,
 • 2) ved en omdannelse til aktieselskab i henhold til aktieselskabslovens § 135 af en indkøbsforening, en produktions- og salgsforening eller en hovedforening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 a og 4, og stk. 2, 2. pkt.

§ 21

Stk. 1. Udlodninger m.v., der beskattes i selskabet eller foreningen m.v. efter reglerne i § 20, er skattefri for modtagerne, og der skal ikke ske indeholdelse af udbytteskat. Skattekontrollovens § 2, stk. 6, 2. pkt., gælder ikke for de i 1. pkt. nævnte udlodninger m.v.

Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan brugsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, ikke foretage fradrag for dividende m.v., der er skattefri for medlemmerne i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 2 b finder ikke anvendelse, såfremt selskabet eller foreningen m.v. er undergivet beskatning efter reglerne i § 20.

§ 22

Ved en omdannelse som nævnt i § 20, stk. 6, finder fusionsskattelovens §§ 9, 11 og 13 tilsvarende anvendelse. Modtagne aktier anses dog ikke for omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 b.

§ 23

Fusionsskattelovens § 14 f, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 3, finder tilsvarende anvendelse ved omdannelse til aktieselskab af selskaber og brugsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 og 3, i henhold til aktieselskabslovens § 135.

§ 24

Stk. 1. Bestemmelserne i fusionsskattelovens kapitel 1, bortset fra § 3, § 4 og § 6, finder tilsvarende anvendelse

 • 1) ved fusion af de i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, eller stk. 2, 1. pkt., nævnte brugsforeninger og hovedforeninger, eller
 • 2) når en eller flere af de i nr. 1 nævnte brugsforeninger eller hovedforeninger fusionerer med en eller flere af de indkøbsforeninger og hovedforeninger, som er nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 a, eller stk. 2, 2. pkt., eller
 • 3) ved fusion af de i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 a, eller stk. 2, 2. pkt., nævnte indkøbsforeninger og hovedforeninger eller
 • 4) ved fusion af de i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, nævnte produktions- og salgsforeninger, eller
 • 5) når en af de i nr. 1 nævnte foreninger fusionerer med et eller flere af de i fusionsskattelovens § 1, stk. 1, nævnte selskaber, når den fortsættende forening besidder samtlige aktier eller anparter i det ophørende selskab.

Stk. 2. Det i stk. 1, nr. 2, anførte gælder dog kun, såfremt den modtagende forening er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3.

§ 25

Aktieavancebeskatningslovens § 13 e, som affattet ved denne lovs § 3, nr. 9, finder tilsvarende anvendelse ved fusion mellem en indkøbsforening, en produktions- og salgsforening og en hovedforening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 a og 4, og stk. 2. 2. pkt., og et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ Ole Stavad

Officielle noter

Ingen