Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige afgiftslove m.v. (Konsekvensændringer m.v.)(* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 20. januar 1992, som senest ændret ved § 21 i lov nr. 1073 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »ydelser, hvis afsætning er undtaget fra afgiftspligten efter merværdiafgiftslovens § 2, stk. 3,» til: »varer og ydelser, der er fritaget for afgift efter merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 1-3, nr. 5-8, nr. 10-12, nr. 15-17 og nr. 20,».

2. I § 2, stk. 3, udgår », jf. dog stk. 4«.

3. § 2, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

4. § 2 a, stk. 2, ophæves.

5. I § 13 a ændres »Ubetalt afgift og rentebeløb« til: »Ubetalte afgifts- og rentebeløb, afgiftsforhøjelser samt gebyrer«.

6. I § 13 b ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

7. I § 15, stk. 2, ændres »De lokale skattemyndigheder« til: »De kommunale skattemyndigheder«.

8. I § 15, stk. 3, ændres »de lokale skattemyndigheder« til: »de kommunale skattemyndigheder«.

9. § 17 affattes således:

»§ 17. Det nævn, der er nedsat efter merværdiafgiftslovens § 79, har den endelige administrative afgørelse af:

 • 1) Spørgsmål om afgiftspligten.
 • 2) Spørgsmål om afgiftsgrundlaget.
 • 3) Klager over skønsmæssige ansættelser efter § 11, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse for de i stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede spørgsmål.

Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 3, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.«

10. Efter § 17 indsættes i afsnit V:

»§ 17 a. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

11. § 18, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

12. § 19, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

13. § 19, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

§ 2

I lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af 2. december 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres »§ 20, stk. 3,» til: »§ 57, stk. 3,» og »§ 23« til: »§ 63«.

2. § 2, stk. 1, affattes således:

»Virksomheder, der kan få tilbagebetalt afgift efter følgende love, kan efter anmodning til de statslige told- og skattemyndigheder få afgiften tilbagebetalt månedsvis:

 • 1) Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., dog bortset fra benzinafgift.
 • 2) Lov om afgift af elektricitet.
 • 3) Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
 • 4) Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, dog kun afgift, der tilbagebetales efter lovens § 7, stk. 4, eller § 9, stk. 1.«

3. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Væksthusgartnerier, der kan få tilbagebetalt afgift efter § 9, stk. 2, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, og som har tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen efter lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, kan efter anmodning til de statslige told- og skattemyndigheder få tilbagebetalt den nævnte afgift månedsvis. Det samme gælder for andre virksomheder med tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen, som kan godtgøre, at kuldioxidafgiften for virksomheden efter tilbagebetaling af 50 pct. af afgiften i henhold til kuldioxidafgiftslovens § 9, stk. 1, tillagt beløb, som kan medregnes efter kuldioxidafgiftslovens § 9, stk. 2, 4. pkt., inden for den seneste opgørelsesperiode har udgjort over 3 pct. af refusionsgrundlaget.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

4. I § 2, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »efter stk. 1«: »og stk. 2«.

5. I § 2, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 25, stk. 1,» til: »§ 66, stk. 1,».

6. I § 2 indsættes efter stk. 3, der bliver stk. 4, som nyt stykke:

»Stk. 5. Virksomheder, der er optaget i det register for landbrug og fiskeri m.v., der er nævnt i merværdiafgiftslovens § 66, stk. 1, og som kan få tilbagebetalt afgift efter lov om afgift af ledningsført vand, kan efter anmodning få tilbagebetalt den nævnte afgift kvartalsvis, såfremt afgiftsbeløbet udgør mindst 4.000 kr. årligt. Der kan ikke ske kvartalsvis tilbagebetaling af beløb under 1.000 kr., men tilbagebetalingen kan omfatte flere kvartaler under eet.«

7. I § 4, stk. 1, ændres »§§ 31-33« til: »§§ 74-76«.

8. § 5, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

9. I § 5, stk. 5, ændres »§ 36« til: »§ 82«.

10. § 5 a, stk. 3, ophæves.

11. I § 5 b ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

§ 3

I lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 644 af 2. august 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 22« til: »§ 4«, og i stk. 4 ændres »§ 29, stk. 3,» til: »§ 36, stk. 1, nr. 1 og 2,».

2. I § 18, stk. 1, ændres »kapitel 8« til: »kapitel 4«.

3. § 24, stk. 3, sidste pkt., ophæves.

4. I § 27 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på begæring udleveres eller indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

5. I § 31, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 27, stk. 2, 3 eller 4,» til: »§ 27, stk. 2, 3, 4 eller 5,».

6. § 31, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

7. I § 32, stk. 1, ændres »den, han« til: »den, ministeren« og »såfremt han« til: »såfremt den pågældende«.

8. § 32, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

9. § 32, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

10. I § 33 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse for de i stk. 1, nr. 1-3, omhandlede spørgsmål.

Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 4, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.«

11. § 33 a, stk. 3, ophæves.

12. I § 33 b ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

13. Efter § 33 b indsættes:

»§ 33 c. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

§ 4

I lov nr. 1015 af 19. december 1992 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m., som ændret ved § 9 i lov nr. 1073 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, nr. 7, ændres »den registrerede oplagshaver« til: »et bryggeri«, og »oplagshaveren« ændres til: »bryggeriet«.

2. I § 11, stk. 2, nr. 4, ændres »§ 22« til: »§ 4«.

3. I § 11, stk. 4, ændres »§ 29, stk. 3,» til: »§ 36, stk. 1, nr. 1 og 2,».

4. I § 11, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om afgiftsfritagelse for småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter, som privatpersoner modtager fra privatpersoner i et andet EF-land.«

5. I § 13, stk. 1, ændres »kapitel 8« til: »kapitel 4«, og i stk. 2 ændres »§ 82« til: »§ 29«.

6. I § 14, stk. 6, ændres »Skatteministeren« til: »De statslige told- og skattemyndigheder«.

7. § 20, stk. 4, sidste pkt., ophæves.

8. § 25, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

9. § 26, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

10. § 26, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

11. I § 27 ændres »§ 37« til: »§ 79«.

12. I § 27 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1, nr. 1, 2 og 4, omhandlede spørgsmål.

Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1, 2 og 4, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 3, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.«

13. § 28, stk. 3, ophæves.

14. I § 29 ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

15. Efter § 29 indsættes:

»§ 29 a. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

16. § 32, stk. 2, sidste pkt., ophæves.

§ 5

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 719 af 8. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Der svares afgift af følgende varer:

 • 1) Mineralvand, limonade og lignende læskedrikke, dog bortset fra vin og frugtvin med et alkoholindhold på højst 1,2 pct. vol.,
 • 2) sådanne frugt- og grøntsagssafter, most og lignende varer, der er umiddelbart drikkelige, og som er tilsat kulsyre,
 • 3) nektar fremstillet af sådanne frugtsafter, der er umiddelbart drikkelige, og
 • 4) læskedrikkoncentrater, der er bestemt til erhvervsmæssig fremstilling af kulsyreholdige læskedrikke i læskedrikautomater og lignende apparater.«

2. § 2, stk. 1, affattes således:

»Af de i § 1, stk. 1, nr. 1-3, nævnte varer udgør afgiften 80 øre pr. l. Af de i § 1, stk. 1, nr. 4, nævnte varer udgør afgiften 80 øre pr. l læskedrik, der kan fremstilles af de pågældende varer, beregnet på grundlag af de oplysninger, der er angivet på pakningen, jf. § 5.«

3. § 3 affattes således:

»§ 3. Virksomheder, der i erhvervsmæssigt øjemed fremstiller afgiftspligtige varer, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder, inden virksomheden påbegyndes. Virksomheder, der kun fremstiller kulsyreholdige drikke i læskedrikautomater og lignende apparater af varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, nr. 4, skal dog ikke registreres. Aftapning eller pakning af varer i de pakninger, hvori varerne afsættes til forbrug, betragtes som fremstilling. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte nærmere bestemmelser for registrerede virksomheders aftapning og pakning hos andre virksomheder, herunder at sidstnævnte ikke kan registreres efter 3. pkt. for aftapning og pakning for den registrerede virksomhed.

Stk. 2. Virksomheder, der driver mellemhandel med varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, nr. 4, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 3. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.«

4. I § 4 ændres »Registrerede virksomheder« til: »Virksomheder, der er registreret efter § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1-3,».

5. I § 4 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Virksomheder, der er registreret efter § 3, stk. 1 eller 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, er berettigede til at modtage varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, nr. 4, fra udlandet eller fra andre registrerede virksomheder, uden at afgiften er berigtiget, såfremt varerne er bestemt til videresalg.«

6. Efter § 4 indsættes under overskriften »Opgørelse af den afgiftspligtige mængde« som ny paragraf:

»§ 5. Pakninger til varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, nr. 4, skal ved udleveringen til forbrug her i landet være forsynet med påtegning om, at pakningen indeholder afgiftspligtigt læskedrikkoncentrat, der er bestemt til erhvervsmæssig fremstilling af kulsyreholdige læskedrikke i læskedrikautomater og lignende apparater. Det skal desuden angives, hvor mange liter læskedrik der kan fremstilles af pakningens indhold.«

7. I § 6, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»For varer beregnet til erhvervsmæssig fremstilling af kulsyreholdige læskedrikke i læskedrikautomater og lignende apparater opgøres den afgiftspligtige mængde som den mængde mineralvand, der kan fremstilles af varerne, jf. § 5.«

8. § 8 affattes således:

»§ 8. Varer, der leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer, er fritaget for afgift. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for afgiftsfritagelsen.«

9. I § 9, stk. 1, ændres »afgiftspligtige varer« til: »varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, nr. 1-3, og«.

10. I § 9, stk. 2, ændres »afgiftsberigtigede varer, der« til: »varer, der er afgiftsberigtiget efter § 1, stk. 1, nr. 1-3, og som«.

11. I § 10, stk. 1, ændres »kapitel 8« til: »kapitel 4«, og i stk. 2 ændres »§ 82« til: »§ 29«.

12. I § 11 ændres »§ 29, stk. 3« til: »§ 36, stk. 1, nr. 1-3«.

13. I § 17, stk. 3, ændres »§ 37« til: »§ 79«, og sidste pkt. ophæves.

14. I § 21, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 3, stk. 1, 1. pkt.,»: »§ 3, stk. 2, § 5,».

15. I § 21, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 3, stk. 1, 3. pkt.,» til: »§ 3, stk. 1, 4. pkt.,».

16. § 21, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4 . For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

17. I § 22, stk. 1, ændres »den, han« til: »den, ministeren« og »såfremt han« til: »såfremt den pågældende«.

18. § 22, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

19. § 22, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

20. I § 24 ændres »§ 37« til: »§ 79«.

21. I § 24 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse for de i stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede spørgsmål.

Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 3, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.«

22. § 24 a, stk. 3, ophæves.

23. I § 24 b ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

24. Efter § 24 b indsættes:

»§ 24 c. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

§ 6

I lov nr. 1016 af 19. december 1992 om tobaksafgifter, som ændret ved § 10 i lov nr. 1073 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Sker betaling ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken kreditperioden udløber, dog mindst 50 kr.«

2. I § 12, stk. 1, ændres »kapitel 8« til: »kapitel 4«, og i stk. 3 ændres »§ 82« til: »§ 29«.

3. I § 17, stk. 2, sidste pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

4. § 17, stk. 4, sidste pkt., ophæves.

5. I § 18, stk. 7, ændres »Skatteministeren« til: »De statslige told- og skattemyndigheder«.

6. § 25, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

7. I § 26, stk. 1, ændres »den, han« til: »den, ministeren« og »såfremt han« til: »såfremt den pågældende«.

8. § 26, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

9. § 26, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

10. I § 27 ændres »§ 37« til: »§ 79«.

11. I § 27 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1, nr. 1-4, omhandlede spørgsmål.

Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1-4, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 5, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.«

12. I § 29, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 22« til: »§ 4«, og i stk. 3 ændres »§ 29, stk. 3,» til: »§ 36, stk. 1, nr. 1 og 2,».

13. I § 32, stk. 1, sidste pkt., ændres »§ 17, stk. 2-4,» til: »§ 17, stk. 2-5,».

14. § 35, stk. 3, ophæves.

15. I § 36 ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

16. Efter § 36 indsættes:

»§ 36 a . Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

§ 7

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 2. august 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes som nr. 5:

5. Isvafler (kræmmerhuse og lign.), helt eller delvis i forbindelse med chokolade, kakao eller erstatning herfor.'

2. I § 1, stk. 2, indsættes som nr. 6:

6. Masser m.v., der afsættes i pakninger på mindst 5 kg, og som indeholder kakao, men ikke råstofafgiftspligtige varer.'

3. I § 1, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 2, 3 og 4« til: »stk. 2, nr. 2, 3, 4 og 6« og »5 pct. og 25 pct.« til: »5 pct., 25 pct. og 5 pct.«

4. I § 1, stk. 3, sidste pkt., indsættes efter »stk. 2, nr. 3«: »og 5«, og »yderligere« udgår.

5. I § 3 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftslovens § 47, stk. 2, og som her til landet sælger afgiftspligtige varer ved fjernsalg, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

6. I § 7 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For en virksomhed, der er registreret efter § 3, stk. 5, opgøres den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode som den mængde varer, som virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg.«

7. I § 8, stk. 1, indsættes som nr. 9:

9. 45 pct. i den afgiftspligtige vægt for overtræk af chokolade, kakao eller lignende, der uden yderligere tilsætning af fedtstoffer (kokosolie og lign.) anvendes af virksomheder, der fremstiller konsum-is.'

8. I § 9, stk. 1, ændres »godtgøre afgift af« til: »give afgiftsgodtgørelse eller -fritagelse for«.

9. I § 9, stk. 2, ændres »§ 22« til: »§ 4«.

10. I § 9, stk. 4, ændres »godtgørelse af afgift for varer« til: »godtgørelse af eller fritagelse for afgift af varer«.

11. I § 10, stk. 1, ændres »kapitel 8« til: »kapitel 4«, og i stk. 2 ændres »§ 82« til: »§ 29«.

12. I § 11 ændres »§ 29, stk. 3« til: »§ 36, stk. 1, nr. 1-3«.

13. I § 15, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Tilsvarende gælder for det salg, der sker efter § 7, stk. 3.«

14. I § 18, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 37 i lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift)» til: »§ 79 i merværdiafgiftsloven«, og sidste pkt. ophæves.

15. I § 19, stk. 2, ændres »kapitel 8« til: »kapitel 4«, og i stk. 3 ændres »§ 82« til: »§ 29«.

16. I § 21 ændres »§ 29, stk. 3« til: »§ 36, stk. 1, nr. 1-3«.

17. I § 22, stk. 1, ændres »kapitel 8« til: »kapitel 4«, i stk. 2 ændres »§ 82« til: »§ 29«, og i stk. 8 ændres »§ 37 i lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift)» til: »§ 79 i merværdiafgiftsloven«, og sidste pkt. ophæves.

18. I § 23 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på begæring udleveres eller indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

19. I § 26, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 3, stk. 1 eller 2« til: »§ 3, stk. 1, 2 eller 5«, og »§ 23, stk. 2, 3 eller 4« ændres til: »§ 23, stk. 2, 3, 4 eller 5«.

20. § 26, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

21. I § 27, stk. 1, ændres »den, han« til: »den, ministeren« og »såfremt han« til: »såfremt den pågældende«.

22. § 27, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

23. § 27, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

24. I § 28 ændres »§ 37 i lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift)» til: »§ 79 i merværdiafgiftsloven«.

25. I § 28 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1, nr. 1-3 og 5, omhandlede spørgsmål.

Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 4 og 5, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.«

26. § 28 a, stk. 3, ophæves.

27. I § 28 b ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

28. Efter § 28 b indsættes:

»§ 28 c. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

§ 8

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 721 af 8. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Af her i landet fremstillet konsum-is-miks, der er beregnet til erhvervsmæssig fremstilling af konsum-is i softicemaskiner og lignende apparater, svares en afgift på 3 kr. 00 øre pr. l konsum-is, der kan fremstilles af de pågældende varer.«

2. I § 1, stk. 2, ændres »kapitel 8« til: »kapitel 4«, i stk. 3 ændres »§ 82« til: »§ 29«, og i stk. 5 ændres »§ 29, stk. 3« til: »§ 36, stk. 1, nr. 1-3«.

3. I § 1 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Der svares ikke afgift af varer, der leveres til de i toldlovens § 4 nævnte diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer.«

4. § 3, stk. 1, affattes således:

»Virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet modtager afgiftspligtige varer, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder. Virksomheder, der driver mellemhandel med varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, 2. pkt., skal ligeledes registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder. Virksomheder, der kun fremstiller konsum-is i softicemaskiner og lignende apparater af varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, 2. pkt., skal ikke registreres.«

5. I § 4 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Pakninger med varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, 2. pkt., skal ved udleveringen til forbrug her i landet være forsynet med påtegning om, at pakningen indeholder afgiftspligtig konsum-is-miks, der er bestemt til erhvervsmæssig fremstilling af konsum-is i softicemaskiner og lignende apparater. Det skal desuden angives, hvor mange liter konsum-is der kan fremstilles af pakningens indhold.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

6. § 5, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. For varer, der er afgiftspligtige efter lovens § 1, stk. 1, 2. pkt., angives den afgiftspligtige mængde som den mængde konsum-is, der kan fremstilles af varerne, jf. § 4, stk. 2.«

7. I § 8, stk. 2, ændres »§ 37 i lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift)» til: »§ 79 i merværdiafgiftsloven«, og sidste pkt. ophæves.

8. I § 9 ændres »§ 37 i lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift)» til: »§ 79 i merværdiafgiftsloven«.

9. I § 9 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1, nr. 1, omhandlede spørgsmål.

Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 2, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.«

10. § 9 a, stk. 3, ophæves.

11. I § 9 b ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

12. Efter § 9 b indsættes:

»§ 9 c. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

13. § 10, stk. 1, nr. 2, affattes således:

 • »2) overtræder § 1, stk. 4, 2. pkt., § 3, stk. 1, 1. eller 2. pkt., § 4, stk. 2, § 5, stk. 1 eller 2, § 5 a, stk. 1, eller § 7, stk. 2, 3. pkt., stk. 3 eller 6,».

14. § 10, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

15. § 10 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

16. § 10 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

§ 9

I lov nr. 389 af 6. juni 1991 om afgift af visse flyrejser, som ændret ved § 7 i lov nr. 1073 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Afgiften udgør 65 kr. pr. passager, der fra dansk lufthavn rejser til udlandet som passager i et luftfartøj, der er godkendt til mere end 10 passagersæder, eller som har største tilladte startvægt på over 5.700 kg.

Stk. 2. Der svares ikke afgift af

 • 1) transit- og transferpassagerer, såfremt rejsen står i direkte forbindelse med flyrejse fra udland,
 • 2) luftbefordrerens personale på tjenesterejse og
 • 3) børn under 2 år.

Stk. 3. Der svares ikke afgift af flyrejser, der af registrerede virksomheder leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer.«

2. I § 8, stk. 3, ændres »(momslovens) § 37« til: »§ 79«.

3. § 12, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

4. I § 13, stk. 1, ændres »den, han« til: »den, ministeren« og »såfremt han« til: »såfremt den pågældende«.

5. § 13, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2 . Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

6. § 13, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

7. I § 14 ændres »(momslovens) § 37« til: »§ 79«.

8. I § 14 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1, nr. 1, omhandlede spørgsmål.

Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 2, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler derfor.«

9. I § 16 ændres »(momslovens) § 39 d« til: »§ 83«.

10. Efter § 16 indsættes:

»§ 16 a. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

11. Overalt i loven ændres »told- og skattevæsenet« til: »de statslige told- og skattemyndigheder«.

12. Overalt i loven ændres »Told- og skattevæsenet« til: »De statslige told- og skattemyndigheder«.

13. Overalt i loven ændres »told- og skattevæsenets« til: »de statslige told- og skattemyndigheders«.

§ 10

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 720 af 8. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 a, stk. 1, ændres »kapitel 8« til: »kapitel 4«, og i stk. 2 ændres »§ 82« til: »§ 29«.

2. I § 18, stk. 2, ændres »§ 37 i lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift)» til: »§ 79 i merværdiafgiftsloven«, og sidste pkt. ophæves.

3. I § 19 ændres »§ 37 i lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift)» til: »§ 79 i merværdiafgiftsloven«.

4. I § 19 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1, nr. 1, omhandlede spørgsmål.

Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 2, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.«

5. § 19 a, stk. 3, ophæves.

6. I § 19 b ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

7. Efter § 19 b indsættes:

»§ 19 c. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

8. § 22, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

9. § 22 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

10. § 22 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

11. I § 24, stk. 2, ændres »§ 29, stk. 3« til: »§ 36, stk. 1, nr. 1-3«.

12. § 24, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der svares ikke afgift af varer, der leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer.«

§ 11

I lov om forbrugsbegrænsende foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 645 af 2. august 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 ændres »§ 37 i lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift)» til: »§ 79 i merværdiafgiftsloven«.

2. I § 5, stk. 1, ændres »§ 5, stk. 1, for en udenlandsk virksomheds salg.« til: »§ 47, stk. 2.«

3. I § 10, stk. 1 og 2, ændres »§ 37 i lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift)» til: »§ 79 i merværdiafgiftsloven«.

4. I § 12 ændres »§ 29, stk. 3« til: »§ 36, stk. 1, nr. 1-3«.

5. I § 12 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Der svares ikke afgift af varer, der leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer.«

6. I § 13, stk. 2, ændres »§ 29, stk. 2, 2. pkt.,» til: »§ 32, stk. 1, 2. pkt.,».

7. I § 15, stk. 7, ændres »kapitel 8« til: »kapitel 4«.

8. I § 15, stk. 8, ændres »§ 82« til: »§ 29«.

9. I § 20, stk. 3, ændres »§ 37 i lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift)» til: »§ 79 i merværdiafgiftsloven«, og sidste pkt. ophæves.

10. I § 21 ændres »§ 37 i lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift)» til: »§ 79 i merværdiafgiftsloven«.

11. I § 21 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede spørgsmål.

Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 3, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.«

12. § 21 a, stk. 3, ophæves.

13. I § 21 b ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

14. Efter § 21 b indsættes:

»§ 21 c. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

15. § 25, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

16. § 25 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

17. § 25 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

§ 12

I lov nr. 1029 af 19. december 1992 om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., som ændret ved lov nr. 478 af 30. juni 1993 og lov nr. 489 af 30. juni 1993, som ændret ved § 2 i lov nr. 1121 af 22. december 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 22« til: »§ 4«, og i stk. 7 ændres »§ 29, stk. 3« til: »§ 36, stk. 1, nr. 1-3«.

2. I § 11, stk. 3, ændres »§ 25, stk. 1,» til: »§ 66, stk. 1,».

3. I § 12, stk. 3, ændres »§ 23« til: »§ 63«.

4. I § 13, stk. 1, ændres »kapitel 8« til: »kapitel 4«, og i stk. 3 ændres »§ 82« til: »§ 29«.

5. I § 14, stk. 9, ændres »Skatteministeren« til: »De statslige told- og skattemyndigheder«.

6. § 20, stk. 4, sidste pkt., ophæves.

7. § 25, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

8. § 26, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

9. § 26, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

10. I § 27 ændres »§ 37« til: »§ 79«.

11. I § 27 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1, nr. 1, omhandlede spørgsmål.

Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 2, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.«

12. § 33, stk. 3, ophæves.

13. I § 34 ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

14. Efter § 34 indsættes:

»§ 34 a . Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

§ 13

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 734 af 4. november 1991, som senest ændret ved lov nr. 491 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1 . I § 7, stk. 2, ændres »skatteministeren« til: »de statslige told- og skattemyndigheder«.

2. I § 9, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.«

3. I § 11, stk. 2, ændres »§ 37« til: »§ 79«, i stk. 8 ændres »§ 23« til: »§ 63«, og i stk. 10 ændres »§ 22« til: »§ 4«.

4. I § 14, stk. 3, ændres »§ 37« til: »§ 79«, og sidste pkt. ophæves.

5. § 15, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

6. I § 16, stk. 1, ændres »den, han« til: »den, ministeren« og »såfremt han« til: »såfremt den pågældende«.

7. § 16, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

8. § 16, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

9. § 17 a, stk. 3, ophæves.

10. I § 17 b ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

11. Efter § 17 b indsættes:

»§ 17 c. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på de i § 11, stk. 2, omhandlede spørgsmål.

Stk. 2. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i § 11, stk. 2, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i § 14, stk. 3, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.

§ 17 d. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

§ 14

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 1. november 1991, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 490 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 3, ændres »§ 23« til: »§ 63«.

2. I § 10, stk. 1, ændres »kapitel 8« til: »kapitel 4«, og i stk. 2 ændres »§ 82« til: »§ 29«.

3. § 10 a, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Afgiften skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest samtidig med indsendelse af den i stk. 2 nævnte angivelse.«

4. § 16, stk. 3, sidste pkt., ophæves.

5. § 20, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

6. I § 21, stk. 1, ændres »den, han« til: »den, ministeren« og »såfremt han« til: »såfremt den pågældende«.

7. § 21, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

8. § 21, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

9. I § 22 ændres »§ 37« til: »§ 79«.

10. I § 22 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1, nr. 1, omhandlede spørgsmål.

Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige myndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 2, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.«

11. § 25 a, stk. 3, ophæves.

12. I § 25 b ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

13. Efter § 25 b indsættes:

»§ 25 c. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

§ 15

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 718 af 8. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 22« til: »§ 4«.

2. I § 9, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »Virksomheder«: », jf. dog § 9 a,».

3. I § 9, stk. 2, 3. pkt., ændres »§ 25, stk. 1,» til: »§ 66, stk. 1,».

4. § 9, stk. 4, 5 og 6, affattes således:

»Stk. 4. Virksomhedens refusionsgrundlag efter stk. 2 er værdien af virksomhedens salg m.v. med fradrag af værdien af virksomhedens indkøb m.v., dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg m.v.

Stk. 5. Som salg m.v. efter stk. 4 anses de leverancer, der er omfattet af merværdiafgiftslovens §§ 4-10, og som ikke er fritaget efter merværdiafgiftslovens § 13. Værdien af salget m.v. skal opgøres efter merværdiafgiftslovens §§ 27-30. I værdien medregnes dog ikke de afgifter i henhold til andre love, som det påhviler virksomheden at indbetale i forbindelse med den pågældende levering. I værdien medregnes ekportrestitutioner og produktionstilskud, som virksomheden modtager i forbindelse med den pågældende levering.

Stk. 6. Som indkøb m.v. efter stk. 4 anses anskaffelse af varer og ydelser, hvoraf merværdiafgiften er fradragsberettiget efter merværdiafgiftslovens §§ 37-41, samt anskaffelse af varer og ydelser, der er omfattet af merværdiafgiftslovens § 34, stk. 1, nr. 7-9, nr. 12-14 og nr. 16.«

5. I § 9, stk. 7, indsættes som 2. pkt.:

»Anskaffelse af de i stk. 6 nævnte varer og ydelser, der anvendes af en virksomhed ved fremstilling af elektricitet til eget brug, kan dog medregnes til refusionsgrundlaget, når den fremstillede elektricitet ikke er afgiftsfritaget efter § 7, stk. 2.«

6. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Med henblik på opgørelse af refusion efter § 9, stk. 2, skal virksomheder, der i opgørelsesperioden eller en del af denne har været indbyrdes forbundne virksomheder, foretage opgørelsen af refusionsgrundlag og afgift for virksomhederne under eet. Som indbyrdes forbundne virksomheder anses virksomheder, hvor samme ejerkreds direkte eller indirekte ejer 90 pct. eller mere af kapitalen i hver virksomhed eller direkte eller indirekte råder over 90 pct. eller mere af en eventuel stemmeværdi i hver virksomhed. Ejere som nævnt i personskattelovens § 19 a, stk. 3, anses ved bedømmelsen af ejerkredsen for een og samme person.

Stk. 2. Virksomheder, der er omfattet af stk. 1, kan dog foretage selvstændig opgørelse for een eller flere af de indbyrdes forbundne virksomheder, såfremt de

 • 1) er registrerede efter merværdiafgiftsloven,
 • 2) drives fra forretningslokaler, der er geografisk adskilt fra de øvrige forbundne virksomheders lokaler,
 • 3) har egen daglig ansvarlig ledelse,
 • 4) har højst 10 pct. af de beskæftigede ansat i de øvrige forbundne virksomheder,
 • 5) markedsfører sig selvstændigt, og mindst 50 pct. af de fremstillede varer og ydelser sælges til andre end de i stk. 1 nævnte virksomheder.

Stk. 3. Såfremt virksomhederne ikke opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 5, kan de statslige told- og skattemyndigheder efter anmodning give tilladelse til at foretage selvstændig opgørelse, såfremt de pågældende kan sandsynliggøre, at tilsvarende produktion kan foregå i en selvstændigt momsregistreret virksomhed, der kan opnå refusion efter § 9, stk. 2.«

7. I § 10, stk. 2, ændres »§ 23« til: »§ 63«.

8. I § 13, stk. 1, indsættes som sidste pkt.:

»Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.«

9. I § 13 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Registrerede virksomheder skal ikke indbetale afgift af den del af eget forbrug, for hvilken der kan ske månedsvis tilbagebetaling af afgiften efter § 2 i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter eller månedsvis udbetaling af tilskud efter § 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug.«

10. § 15, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

11. I § 16, stk. 1, ændres »den, han« til: »den, ministeren« og »såfremt han« til: »såfremt den pågældende«.

12. § 16, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

13. § 16, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

14. I § 17 ændres »§ 37« til: »§ 79«.

15. I § 17 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1 nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristen, hvis særlige forhold taler herfor.«

16. § 19, stk. 2, sidste pkt., ophæves.

17. § 21, stk. 3, ophæves.

18. I § 22 ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

19. Efter § 22 indsættes:

»§ 22 a. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

§ 16

I lov nr. 492 af 30. juni 1993 om afgift af ledningsført vand foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, ændres »ydelser omfattet af § 2, stk. 3, i merværdiafgiftsloven, og som i forbindelse med deres levering af disse ydelser« til: »varer og ydelser omfattet af merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, og som i forbindelse med deres levering af disse varer og ydelser«.

2. § 7, stk. 1 og 2, affattes således:

»For virksomheder registreret efter § 4, stk. 1, er den afgiftspligtige mængde i en afgiftsperiode de leverancer, for hvilke der er udstedt fakturaer, herunder acontoopkrævninger, i den pågældende periode med fradrag efter § 8.

Stk. 2. Den samlede afgiftspligtige mængde for et år udgør dog mindst 90 pct. af den fremstillede mængde tillagt den modtagne mængde, der er faktureret til virksomheden fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, og fratrukket den mængde, der er faktureret til andre registrerede virksomheder og udlandet.«

3. § 8 affattes således:

»§ 8. I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 7, stk. 1, fradrages

 • 1) vand, der tilføres en anden registreret virksomhed, jf. § 5, og
 • 2) vand, der leveres til udlandet.«

4. I § 9, stk. 6, ændres »§ 23« til: »§ 63«.

5. I § 10 ændres »§ 22« til: »§ 4«.

6. I § 12, stk. 2, ændres »Skatteministeren« til: »De statslige told- og skattemyndigheder«.

7. I § 14 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Et negativt afgiftstilsvar udbetales til virksomheden efter de i merværdiafgiftslovens § 63 anførte regler. Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

8. I § 14, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 4. pkt.:

»Sker betaling ikke senest på en af kommunen fastsat dato efter forfaldsdagen, er kommunen berettiget til at fordre afgiftsbeløbet forrentet fra forfaldsdagen med 1 pct. månedlig for hver påbegyndt måned, indtil betaling sker.«

9. I § 14, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »ydelser omfattet af § 2, stk. 3,» til: »varer og ydelser omfattet af § 13, stk. 1,», og »disse ydelser« ændres til: »disse varer og ydelser«.

10. I § 14, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

11. I § 15, stk. 3, ændres »§ 37« til: »§ 79«, og sidste pkt. ophæves.

12. I § 16 udgår »til de registrerede virksomheder«.

13. § 20, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

14. § 21, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

15. I § 22 ændres »§ 37« til: »§ 79«.

16. I § 22 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1, nr. 1-4, omhandlede spørgsmål.

Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1-4, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 5, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.«

17. § 23, stk. 1, affattes således:

»Afgift efter loven med påløbne renter og omkostninger samt de i § 7, stk. 5, 2. pkt., og § 16 nævnte gebyrer er tillagt udpantningsret.«

18. § 24, stk. 3, ophæves.

19. I § 25 ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

20. Efter § 25 indsættes:

»§ 25 a. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

§ 17

I lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 794 af 29. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 2, nr. 3, ændres »§ 80« til: »§ 2, 56 eller 58«.

2. I § 7, stk. 1, ændres »kapitel 8« til: »kapitel 4«, og i stk. 2 ændres »§ 82« til: »§ 29«.

3. I § 8 ændres »§ 29, stk. 3,» til: »§ 36, stk. 1, nr. 1-3,» og »§ 24« til: »§ 2«.

4. I § 14, stk. 3, ændres »§ 37« til: »§ 79«, og sidste pkt. ophæves.

5. § 18, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

6. I § 19, stk. 1, ændres »den, han« til: »den, ministeren« og »såfremt han« til: »såfremt den pågældende«.

7. § 19, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

8. § 19, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

9. I § 21, stk. 1, ændres »§ 37« til: »§ 79«.

10. § 21, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1, nr. 1, omhandlede spørgsmål.«

11. I § 21 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 2, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.«

12. I § 21 a ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

13. Efter § 21 a indsættes:

»§ 21 b. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser efter denne lov.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at afgørelser, der er truffet af Told- og Skattestyrelsen, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog § 21.

§ 21 c. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

§ 18

I lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 17. november 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 21, stk. 3, ændres »momslovens § 37« til: »merværdiafgiftslovens § 79«, og sidste pkt. ophæves.

2. I § 29 ændres »momslovens § 39 d« til: »merværdiafgiftslovens § 83«.

3. I § 32, stk. 1, ændres »§ 37 i momsloven« til: »§ 79 i merværdiafgiftsloven«.

4. § 32, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2 . Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1, nr. 1-3, omhandlede spørgsmål.«

5. I § 32 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 4, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.«

6. Efter § 32 indsættes i kapitel 4:

»§ 32 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser efter denne lov.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at afgørelser, der er truffet af Told- og Skattestyrelsen, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog § 32.

§ 32 b. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

7. § 33, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

8. I § 34, stk. 1, indsættes efter »skatteministeren«: »eller den, ministeren bemyndiger dertil,».

9. § 34, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

10. § 35 affattes således:

»§ 35. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

§ 19

I lov om afgift af chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift), jf. lovbekendtgørelse nr. 881 af 17. november 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, ændres »kapitel 8« til: »kapitel 4«, og i stk. 4 ændres »§ 82« til: »§ 29«.

2. § 10, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.«

3. § 13, stk. 3, sidste pkt., ophæves.

4. I § 16, stk. 1, ændres »§ 37 i lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift)» til: »§ 79 i merværdiafgiftsloven«.

5. § 16, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1, nr. 1, omhandlede spørgsmål.«

6. I § 16 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 2, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.«

7. I § 16 a ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

8. Efter § 16 a indsættes:

»§ 16 b. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser efter denne lov.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at afgørelser, der er truffet af Told- og Skattestyrelsen, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog § 16.

§ 16 c. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

9. § 17, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

10. I § 18, stk. 1, ændres »tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han« til: »eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende«.

11. § 18, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

12. § 19 affattes således:

»§ 19. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

§ 20

I lov om visse miljøafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 17. november 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 ændres »§ 37 i lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift)» til: »§ 79 i merværdiafgiftsloven«.

2. I § 3, stk. 1, ændres »§ 5, stk. 1, for en udenlandsk virksomheds salg« til: »§ 47, stk. 2«.

3. I § 7, stk. 1 og 2, ændres »§ 37 i lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift)» til: »§ 79 i merværdiafgiftsloven«.

4. I § 9 ændres »§ 29, stk. 3« til: »§ 36, stk. 1, nr. 1-3«.

5. I § 10, stk. 2, ændres »§ 29, stk. 2, 2. pkt., i lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift)» til: »§ 32, stk. 1, 2. pkt., i merværdiafgiftsloven«.

6. I § 11, stk. 7, ændres »kapitel 8« til: »kapitel 4«, og i stk. 8 ændres »§ 82« til: »§ 29«.

7. § 11, stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.«

8. I § 16, stk. 2, 2. pkt., ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

9. I § 16, stk. 3, ændres »§ 37 i lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift)» til: »§ 79 i merværdiafgiftsloven«, og sidste pkt. ophæves.

10. § 16, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.«

11. I § 17, stk. 1, ændres »§ 37 i lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift)» til: »§ 79 i merværdiafgiftsloven«.

12. § 17, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede spørgsmål.«

13. I § 17 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 3, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.«

14. I § 17 a ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

15. Efter § 17 a indsættes:

»§ 17 b. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser efter denne lov.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at afgørelser, der er truffet af Told- og Skattestyrelsen, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog § 17.

§ 17 c. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

16. § 18 affattes således:

»§ 18. Betales forfalden afgift ikke senest den 14. dag efter betalingsfristens udløb, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen, indtil de forfaldne afgifter er betalt.«

17. § 21, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

18. § 22, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

19. § 22, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

§ 21

I lov om afgift ved overdragelse af aktier m.v. (aktieafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 717 af 8. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

2. I § 10, stk. 1, indsættes efter »skatteministeren«: »eller den, ministeren bemyndiger dertil,».

3. § 10, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

4. § 11 affattes således:

»§ 11. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

§ 22

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 16. august 1993, som ændret ved § 1 i lov nr. 1121 af 22. december 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 13, ændres »1994« til: »1997«.

2. § 27, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

3. I § 28, stk. 1, ændres »den, han« til: »den, ministeren« og »såfremt han« til: »såfremt den pågældende«.

4. § 28, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

5. § 28, stk. 4, affattes således :

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

6. § 31, stk. 3, ophæves.

7. I § 31 a ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

§ 23

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 31. marts 1993, som ændret ved § 2 i lov nr. 98 af 9. februar 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Når der er forløbet 35 år fra et køretøjs 1. registrering, skal der fra den følgende afgiftsperiode kun betales vægtafgift og udligningsafgift med 1/4 af satserne i § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1. Det er en betingelse, at køretøjet fremtræder som ved 1. registrering.«

2. I § 22 ændres »39 d« til: »§ 83«.

3. § 23, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

§ 24

I lov nr. 421 af 13. juni 1990 om afgift af spillekasinoer, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1096 af 22. december 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En afgørelse efter stk. 2 kan af virksomheden indbringes for det i merværdiafgiftslovens § 79 omhandlede nævn.«

2. § 9 affattes således:

»§ 9. Det nævn, der er nedsat efter merværdiafgiftslovens § 79, har den endelige administrative afgørelse af

 • 1) spørgsmål om, hvilket beløb afgiften skal beregnes af,
 • 2) klager over skønsmæssige ansættelser efter § 6, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på det i stk. 1, nr. 1, omhandlede spørgsmål.

Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af det i stk. 1, nr. 1, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 2, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.«

3. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

4. § 12, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

5. § 13, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

6. § 13, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

§ 25

I lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 162 af 31. marts 1993, som ændret ved § 3 i lov nr. 98 af 9. februar 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En afgørelse efter stk. 2 kan af selskabet eller repræsentanten indbringes for det i merværdiafgiftslovens § 79 omhandlede nævn.«

2. § 10, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

3. I § 11, stk. 1, ændres »den, han« til: »den, ministeren« og »såfremt han« til: »såfremt den pågældende«.

4. § 11, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

5. § 11, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

6. § 12 affattes således:

»§ 12. Det nævn, der er nedsat efter merværdiafgiftslovens § 79, har den endelige administrative afgørelse af

 • 1) spørgsmål om afgiftspligtens omfang,
 • 2) spørgsmål om, hvilket beløb afgiften skal beregnes af,
 • 3) klager over skønsmæssige ansættelser efter § 9, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse for de i stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede spørgsmål.

Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 3, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.«

7. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

8. § 13 a, stk. 3, ophæves.

9. I § 13 b ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

§ 26

I lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 165 af 31. marts 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En afgørelse efter stk. 2 kan af selskabet eller repræsentanten indbringes for det i merværdiafgiftslovens § 79 omhandlede nævn.«

2. § 11, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.«

3. I § 12, stk. 1, ændres »den, han« til: »den, ministeren« og »såfremt han« til: »såfremt den pågældende«.

4. § 12, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.«

5. § 12, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

6. § 13 affattes således:

»§ 13. Det nævn, der er nedsat efter merværdiafgiftslovens § 79, har den endelige administrative afgørelse af

 • 1) spørgsmål om afgiftspligtens omfang,
 • 2) spørgsmål om, hvilket beløb afgiften skal beregnes af,
 • 3) klager over skønsmæssige ansættelser efter § 10, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede spørgsmål.

Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 3, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.«

7. Efter § 13 indsættes:

»§ 13 a. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.«

8. § 14 a, stk. 3, ophæves.

9. I § 14 b ændres »§ 39 d« til: »§ 83«.

§ 27

I lov om statsgaranti for lån og rentetilskud til visse landmænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 13. januar 1988, som ændret ved § 18 i lov nr. 380 af 6. juni 1991, ændres i § 10, stk. 1 og 2, »§ 13, stk. 6,» til: »§ 27, stk. 6,».

§ 28

I lov nr. 1 af 3. januar 1992 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, som senest ændret ved lov nr. 1018 af 19. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Virksomheder, som er meddelt tilsagn om tilskud for en nærmere fastsat periode, jf. § 2, stk. 2, og som i tilsagnsperiodens første 12 måneder opfylder bestemmelserne i § 1, stk. 1, kan gives tilskud i hele den periode, tilsagnet dækker, selv om udgiften til kuldioxidafgift i den resterende del af perioden ikke udgør over 3 pct. af virksomhedens refusionsgrundlag, jf. § 9 i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

2. I § 1 indsættes efter stk. 5, der bliver stk. 6, som nyt stykke:

»Stk. 7. Tilskud, der gives i medfør af § 1, stk. 2, og tilbagebetalt refusion opgjort efter § 9, stk. 2 og 3, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter kan ikke overstige summen af tilsvarende refusion og tilskud i nærmest forudgående opgørelsesperiode, hvor virksomheden har opfyldt bestemmelserne i § 1, stk. 1. Er denne periode mindre end 1 år, udgør opgørelsesperioden den i stk. 2 nævnte periode på 12 måneder.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 8.

3. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. På grundlag af Energistyrelsens tilsagn udbetales tilskuddet af de statslige told- og skattemyndigheder. For tilskud til væksthusgartnerier og andre virksomheder, der er omhandlet i § 2, stk. 2, i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, finder bestemmelserne i den nævnte lov anvendelse.«

§ 29

I lov om gensidig bistand ved inddrivelse af visse EF-fordringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 15. september 1986, affattes § 1 således:

»§ 1. Der ydes efter reglerne i denne lov bistand til stater, der er medlem af De Europæiske Fællesskaber, til inddrivelse af fordringer i forbindelse med foranstaltninger, der er finansieret af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, samt af landbrugsimportafgifter og told og i forbindelse med merværdiafgift og visse punktafgifter, jf. art. 2 i Rådets direktiv af 15. marts 1976, som ændret ved Rådets direktiv af 6. december 1979 og Rådets direktiv af 14. december 1992. Direktivet er optaget som bilag til denne lov.«

§ 30

I toldloven, lov nr. 1116 af 22. december 1993, foretages følgende ændring:

§ 71, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. En klagesag kan indbringes for den overordnede administrative instans, når der er forløbet mere end 3 måneder fra indbringelsen af klagen, selv om den underordnede instans ikke har truffet afgørelse i sagen.

Stk. 4. Sager om spørgsmål efter denne lov kan først indbringes for domstolene, når der foreligger en endelig administrativ afgørelse eller den endelige administrative instans har afvist at behandle sagen. Er der forløbet mere end 6 måneder efter en sags indbringelse for den endelige administrative instans, kan sagen dog indbringes for domstolene, selv om den administrative instans endnu ikke har truffet afgørelse i sagen.

Stk. 5. Den endelige administrative afgørelse skal indbringes for domstolene senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse eller sagen er afvist.

Stk. 6. Sager, der indbringes for domstolene, anlægges ved landsret som 1. instans. Sagen anlægges ved den landsret, i hvis kreds virksomheden har hjemting ved sagens anlæg. Hvis virksomheden ikke har hjemting her i landet, anlægges sagen ved Østre Landsret. Retsplejelovens § 241 og § 245, stk. 1, finder dog tilsvarende anvendelse.«

§ 31

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. juli 1994, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. § 7, nr. 1, træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 10. december 1993.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for § 15, nr. 2, 4, 5 og 6.

Stk. 4. § 15, nr. 2, 4, 5 og 6, har virkning fra den 1. juli 1994. For virksomheder, hvis tilsagnsperiode, jf. § 2, stk. 2, i lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, starter i perioden fra lovens ikrafttræden, jf. stk. 1, til 1. juli 1994, har de nævnte bestemmelser dog virkning fra tilsagnsperiodens begyndelse.

Stk. 5. Energiministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for § 28, nr. 1 og 2. De nævnte bestemmelser finder ikke anvendelse for virksomheder, hvis tilsagnsperiode starter i perioden fra den 20. april 1994 til lovens ikrafttræden, jf. stk. 1.

§ 32

Stk. 1. Virksomheder, der fremstiller varer, der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 4, i lov om afgift af mineralvand m.v., som affattet ved denne lovs § 5, nr. 1, skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder senest den 1. juli 1994. Tilsvarende gælder for virksomheder, der driver mellemhandel med de nævnte varer.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte virksomheder skal senest den 15. juli 1994 til de statslige told- og skattemyndigheder fremsende en opgørelse over lagerbeholdningen af afgiftspligtige varer ved lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Virksomheder, der efter lovens ikrafttræden kun vil benytte varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, nr. 4, i lov om afgift af mineralvand m.v., som affattet ved denne lovs § 5, nr. 1, til fremstilling af kulsyreholdige drikke i læskedrikautomater og lignende apparater, afmeldes fra registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 4. De i stk. 3 nævnte virksomheder skal ved afmeldelsen fra registrering indsende en opgørelse til de statslige told- og skattemyndigheder over deres restlager af ubeskattet læskedrikkoncentrat senest den 15. juli 1994. Afgiften af den mængde mineralvand, der kan fremstilles heraf, skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 31. juli 1994. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for opgørelsen efter stk. 2 og 4.

Stk. 6. Virksomheder, der fremstiller varer, der er nævnt i § 1, stk. 1, 2. pkt., i lov om afgift af konsum-is, som affattet ved § 8, nr. 1, i denne lov, skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder senest den 1. juli 1994. Tilsvarende gælder for virksomheder, der driver mellemhandel med de nævnte varer.

Stk. 7. De i stk. 6 nævnte virksomheder skal senest den 15. juli 1994 til de statslige told- og skattemyndigheder fremsende en opgørelse over lagerbeholdningen af afgiftspligtige varer ved lovens ikrafttræden.

Stk. 8. Virksomheder, der efter lovens ikrafttræden kun vil benytte varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, 2. pkt., i lov om afgift af konsum-is, som affattet ved § 8, nr. 1, i denne lov, til fremstilling af konsum-is i softicemaskiner og lignende apparater, afmeldes fra registreringen hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 9. De i stk. 8 nævnte virksomheder skal ved afmeldelsen hos de statslige told- og skattemyndigheder indsende en opgørelse til de statslige told- og skattemyndigheder over deres restlager af ubeskattet konsum-is-miks senest den 15. juli 1994. Afgiften af den mængde konsum-is, der kan fremstilles heraf, skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 31. juli 1994. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.

Stk. 10. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for opgørelsen efter stk. 7 og 9.

Stk. 11. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen, straffes med bøde.

Stk. 12. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

Stk. 13. Afgiftsbeløbet og refusionsgrundlaget, som ligger til grund for den endelige opgørelse af en virksomheds tilbagebetalingsberettigede afgiftsbeløb, jf. § 10, stk. 3, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, skal opgøres særskilt for den del af opgørelsesperioden, der ligger henholdsvis før og efter den 1. juli 1994, jf. dog stk. 14.

Stk. 14. For virksomheder, hvis tilsagnsperiode starter før den 20. april 1994, jf. § 2, stk. 2, i lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, finder bestemmelserne i § 9 a i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter som affattet ved denne lovs § 15, nr. 6, ikke anvendelse i tilsagnsperioden. Det samme gælder bestemmelserne i § 9, stk. 4, om mindst 10 pct. af virksomhedens salg m.v., og § 9, stk. 5, 4. pkt., om medregning af eksportrestitutioner og produktionstilskud som affattet ved denne lovs § 15, nr. 4.

Stk. 15. De i medfør af stk. 13 foretagne opgørelser skal fremgå af virksomhedens regnskab.

Stk. 16. Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992, jf. § 29, er for så vidt angår de relevante bestemmelser optrykt som bilag til loven.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ Ole Stavad

Bilag

RÅDETS DIREKTIV 92/108/EØF

af 14. december 1992

om ændring af direktiv 92/12/EØF om den generelle

ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og

omsætning heraf samt om kontrol hermed samt

om ændring af direktiv 92/81/EØF

Artikel 1

Direktiv 92/12/EØF ændres således:

- - -

 • 9) I afsnit III indsættes følgende artikel:

»Artikel 30a

Direktiv 76/308/EØF ændres således:

 • 1) Titlen affattes således:

»Rådets direktiv af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med foranstaltninger, der er finansieret af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, samt af landbrugsimportafgifter og told, og i forbindelse med merværdiafgift og visse punktafgifter.«

 • 2) I artikel 2:
 • a) bliver litra e) til litra f)
 • b) indsættes efter litra d) følgende litra:
 • »e) følgende punktafgifter:

- punktafgift på forarbejdet tobak

- punktafgift på alkohol og alkoholholdige drikkevarer

- punktafgift på mineralolier«.'

Redaktionel note
 • (* 1) § 15 nr 2, 4, 5 og 6 er trådt i kraft den 24. december 1994, jvf. H BEK nr. 1145 af 22/12/1994