Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Udbytte fra udlandet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af 4. februar 1994, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 299 af 27. april 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 4 a, stk. 1, nr. 1 og 3,» til: »§ 4 a, stk. 1, nr. 1, 3 og 6,».

2. I § 4, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 4 a, stk. 1, nr. 2 og 4,» til: »§ 4 a, stk. 1, nr. 2, 4 og 7,».

3. I § 4 a, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., indsættes efter »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 5 a,» ordene: »bortset fra udbytte fra udenlandske selskaber som omhandlet i nr. 6,».

4. I § 4 a, stk. 1, indsættes efter nr. 5 som nye numre:

  • »6) aktieudbytte efter ligningslovens § 16 A, som modtages fra selskaber, der er hjemmehørende i udlandet. Dette gælder dog kun, såfremt den skattepligtige godtgør, at udbyttet hidrører fra et eller flere selskaber, hvori den til grund for det modtagne udbytte liggende selskabsindkomst beskattes efter regler, der ikke i væsentlig grad afviger fra reglerne her i landet. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om betingelserne for, at dette krav kan anses for opfyldt. Hidrører en del af udbyttet til den skattepligtige fra et selskab, hvor beskatningen ikke opfylder det nævnte krav, anses denne del af udbyttet ikke som aktieindkomst,
  • 7) afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, som modtages fra selskaber, der er hjemmehørende i udlandet. Nr. 6, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 7. oktober 1993, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 299 af 27. april 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 D, 2. pkt., ændres »Hvis anden kapitalindkomst, som berettiger til lempelse« til: »Hvis anden kapitalindkomst eller indkomst i form af udbytte, som berettiger til lempelse«.

2. Efter § 33 F indsættes:

» § 33 G. Såfremt der i den skattepligtige indkomst for en person indgår aktieudbytte efter § 16 A fra selskaber, der er hjemmehørende i udlandet, og udbyttet ikke er omfattet af personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 6, kan skatteministeren eller den, der bemyndiges dertil, efter ansøgning eftergive den skattepligtige en del af skatten. Der kan dog ikke eftergives et større beløb end det beløb, hvormed summen af det beløb, som det udbyttegivende selskab har udredet i skat af den del af indkomsten, der ligger til grund for udbyttet, og det beløb, som den skattepligtige har udredet i skat af den til udbyttet svarende del af indkomsten, overstiger summen af de beløb, der skulle have været udredet i skat af henholdsvis det udbyttegivende selskab og den skattepligtige, såfremt det udbyttegivende selskab skulle have været beskattet her i landet af den til grund for udbyttet liggende indkomst.

Stk. 2. Såfremt der med den fremmede stat, med Grønland eller med Færøerne er indgået en overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning, skal der dog ikke ved opgørelsen af det beløb, der kan eftergives, jf. stk. 1, kunne indregnes større skattebeløb end dem, som denne stat, Grønland eller Færøerne efter overenskomsten har et ubetinget krav på at oppebære.

Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på afståelsessummer efter § 16 B, som modtages fra selskaber, der er hjemmehørende i udlandet, og som ikke er omfattet af personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 7.«

§ 3

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 16. september 1993, som ændret ved § 3 i lov nr. 1115 af 22. december 1993 og § 6 i lov nr. 1117 af 22. december 1993, foretages følgende ændring:

I § 24 B indsættes to steder efter »kapitalindtægter«: »eller indkomst i form af udbytte«.

§ 4

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 15. september 1993, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 299 af 27. april 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 5 a,» ordene: »bortset fra udbytte fra udenlandske selskaber som omhandlet i stk. 5,».

2. I § 13 indsættes efter stk. 4:

»Stk. 5. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse på udbytte, som modtages fra selskaber, der er hjemmehørende i udlandet, og som ikke er omfattet af stk. 3. Dette gælder dog kun, såfremt det udbyttemodtagende selskab godtgør, at udbyttet hidrører fra et eller flere selskaber, hvori den til grund for det modtagne udbytte liggende selskabsindkomst beskattes efter regler, der ikke i væsentlig grad afviger fra reglerne her i landet. Stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. For udlodninger fra udenlandske investeringsforeninger, der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud, og som ifølge deres vedtægter er forpligtet til inden fristen for indgivelse af selvangivelse at udlodde de i indkomståret indtjente renter, udbytter, kursgevinster og aktieavancer som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 5 a, eventuelt nedsat som nævnt i § 1, stk. 3, gælder dette endvidere kun den del af beløbet, som overstiger de nævnte renter, kursgevinster, aktieavancer og udbytter fra selskaber, der ikke er skattepligtige efter § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 5 a, bortset fra udbytte fra udenlandske selskaber omfattet af dette stykke, eventuelt nedsat som nævnt i § 1, stk. 3.«

3. § 17, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Såfremt der i den skattepligtige indkomst for et af de i § 1, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 5 b, nævnte selskaber og foreninger m.v. indgår udbytte fra selskaber, der er hjemmehørende i udlandet, og som ikke er omfattet af skattefritagelsen i § 13, stk. 3, nedsættes det udbyttemodtagende selskabs - moderselskabets - skat med den del, der svarer til forholdet mellem det modtagne udbytte og den skattepligtige indkomst. Der kan dog ikke ske nedsættelse med et større beløb end det, som det udbyttegivende selskab - datterselskabet - har udredet i skat af den del af indkomsten, der ligger til grund for udbyttet til moderselskabet. Det er en betingelse, at det udbyttemodtagende selskab - moderselskabet - har ejet mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab - datterselskabet - enten i hele det indkomstår, hvori udbyttet er modtaget, eller i en sammenhængende periode på mindst to år frem til det tidspunkt, hvor udbyttet modtages.«

4. I § 17 ophæves stk. 3, og i stedet indsættes som nye stykker:

» Stk. 3. Såfremt der i den skattepligtige indkomst indgår udbytte fra selskaber, der er hjemmehørende i udlandet, og udbyttet ikke er omfattet af § 13, stk. 5, eller af stk. 2, kan skatteministeren eller den, der bemyndiges dertil, efter ansøgning eftergive det udbyttemodtagende selskab en del af skatten. Der kan dog ikke eftergives et større beløb end det, hvormed summen af det beløb, som det udbyttegivende selskab har udredet i skat af den del af indkomsten, der ligger til grund for udbyttet, og det beløb, som det udbyttemodtagende selskab har udredet i skat af den til udbyttet svarende del af indkomsten, overstiger summen af de beløb, der skulle have været udredet i skat af henholdsvis det udbyttegivende og det udbyttemodtagende selskab, såfremt det udbyttegivende selskab skulle have været beskattet her i landet af den til grund for udbyttet liggende indkomst.

Stk. 4. Såfremt der med den fremmede stat, med Grønland eller med Færøerne er indgået en overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning, skal der dog ikke ved opgørelsen af det beløb, der kan eftergives, jf. stk. 3, kunne indregnes større skattebeløb end dem, som denne stat, Grønland eller Færøerne efter overenskomsten har et ubetinget krav på at oppebære.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

§ 5

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 15. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Udbytte, der ikke er omfattet af stk. 1, og som modtages fra selskaber, der er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 5 a, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst med 66 pct. af udbyttebeløbet, når aktierne i det udbyttegivende selskab ikke er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 3. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på udlodninger fra investeringsforeninger, der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud, og som ifølge deres vedtægter er forpligtet til inden fristen for indgivelse af selvangivelse at udlodde de i indkomståret indtjente renter, udbytter, kursgevinster og aktieavancer som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, eventuelt nedsat efter selskabsskattelovens § 1, stk. 3. Det gælder dog kun den del af beløbet, som overstiger de i 2. pkt. nævnte renter, kursgevinster, aktieavancer og udbytter fra selskaber, der ikke er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 5 a, bortset fra udbytte fra udenlandske selskaber som omhandlet i stk. 4, eventuelt nedsat efter selskabsskattelovens § 1, stk. 3.«

2. I § 10 indsættes efter stk. 3:

»Stk. 4. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på udbytte, som modtages fra selskaber, der er hjemmehørende i udlandet, og som ikke er omfattet af stk. 2. Dette gælder dog kun, såfremt den udbyttemodtagende fond eller forening godtgør, at udbyttet hidrører fra et eller flere selskaber, hvori den til grund for det modtagne udbytte liggende selskabsindkomst beskattes efter regler, der ikke i væsentlig grad afviger fra reglerne her i landet. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om betingelserne for, at dette krav kan anses for opfyldt. Hidrører en del af udbyttet til den udbyttemodtagende fond eller forening fra et selskab, hvor beskatningen ikke opfylder det nævnte krav, finder stk. 3 ikke anvendelse på denne del af udbyttet. For udlodninger fra udenlandske investeringsforeninger, der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud, og som ifølge deres vedtægter er forpligtet til inden fristen for indgivelse af selvangivelse at udlodde de i indkomståret indtjente renter, udbytter, kursgevinster og aktieavancer som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, eventuelt nedsat som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 3, gælder dette endvidere kun den del af beløbet, som overstiger de nævnte renter, kursgevinster, aktieavancer og udbytter fra selskaber, der ikke er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 5 a, bortset fra udbytte fra udenlandske selskaber omfattet af dette stykke, eventuelt nedsat som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 3.«

3. § 11, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Reglerne i selskabsskattelovens § 17, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på de af denne lov omfattede fonde og foreninger.«

4. § 11, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Reglerne i selskabsskattelovens § 17, stk. 2, 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse på de af denne lov omfattede fonde og foreninger.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning for indkomst i form af udbytte, der oppebæres i indkomståret 1995 og senere indkomstår, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. For skattepligtige, hvis indkomstår 1995 er påbegyndt før den 1. januar 1995, har personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 4, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, og personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., som ændret ved denne lovs § 1, nr. 3, dog først virkning for udlodninger, der oppebæres den 1. januar 1995 eller senere. For udlodninger, der oppebæres før den 1. januar 1995, gælder følgende affattelse af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 4: »aktieudbytte omfattet af ligningslovens § 16 A bortset fra beløb som omfattet af § 4 a, stk. 1, nr. 1, 3 og 6,». For udlodninger, der oppebæres før den 1. januar 1995, gælder følgende affattelse af personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 3: »udlodninger fra investeringsforeninger, der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud, og som ifølge deres vedtægter er forpligtet til inden fristen for indgivelse af selvangivelse at udlodde de i indkomståret indtjente renter, udbytter, kursgevinster og aktieavancer som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, litra a-c. Det gælder dog kun den del af beløbet, der svarer til forholdet mellem foreningens samlede indtægt ved udbytte fra selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, eller udbytte fra udenlandske selskaber som omhandlet i nr. 6 og foreningens samlede udlodning,».

Stk. 4. § 5, nr. 3, har virkning fra og med indkomståret 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ Ole Stavad

Officielle noter

Ingen