Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Selvangivelsen af Indkomst og Formue, om Foranstaltninger til Kontrol med Selvangivelsen og om Straffen for Skattesvig m.v. (* 1)

    Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


Afsnit I.

     § 1

     Stk. 1. Enhver, der omfattes af Reglerne om Formueskattepligt i Henhold til Lovgivningen om Indkomst- og Formueskat til Staten, skal være pligtig at selvangive sin Formue, hvad enten denne er positiv eller negativ, samt til herved at specificere Aktiver og Passiver efter Finansministerens nærmere Bestemmelse, dog skal der ikke kunne forlanges Specifikation af Tilgodehavender eller Gæld vedrørende leverede eller modtagne Varer eller Ydelser, for saa vidt behørig Specifikation heraf indeholdes i Forretningsbøger, paa hvilke Selvangivelsen er baseret, jfr. § 6.

     Stk. 2. Hvor rettidig og behørig Selvangivelse af Formuen i Overensstemmelse med de foran fastsatte Regler ikke foreligger, forholdes som følger:

a. Ved den foreløbige Ligning skal Formuen af Ligningsmyndigheden ansættes til et Beløb, der er mindst 40 pCt. højere end Formueansættelsen for det foregaaende Skatteaar, dog mindst til 5.000 Kr. Ansættelsen kan, saafremt den rettidig paaklages til Skatteraadet, kun nedsættes, for saa vidt den overstiger den virkelige Formue med mere end 40 pCt., og Skatteyderen skal i alle Tilfælde ansættes til den virkelige Formue med Tillæg af 40 pCt.

b. Paaklages den foreliggende Ansættelse ikke til Skatteraadet, skal dette forhøje Ligningsmyndighedens Ansættelse med mindst 20 pCt.

c. Paaklages Skatteraadets Ansættelse til Landsskatteretten, skal den skattepligtige Formue, saafremt der har været klaget til Skatteraadet over Ligningsmyndighedens Ansættelse, ansættes til den virkelige Formue med Tillæg af 40 pCt. Har Ligningsmyndighedens Ansættelse ikke været paaklaget til Skatteraadet, ansættes den skattepligtige Formue til den virkelige Formue med Tillæg af 60 pCt.

d. Fremkommer Selvangivelse, hvad enten dette sker frivilligt eller efter Paalæg af Dagbøder, efter Udløbet af Fristen for Selvangivelsens Indgivelse, men inden den foreløbige Ansættelse er foretaget, skal den skattepligtige Formue ansættes til den virkelige Formue med Tillæg af 40 pCt.

     Stk. 3. I øvrigt kan Indsendelsen af behørig Selvangivelse af Formuen i Overensstemmelse med Reglerne i Stk. 1 fremtvinges ved Paalæg af Dagbøder, der ikendes af Finansministeren eller den Myndighed, som han tillægger Beføjelse hertil.

     § 2

Hvor rettidig og behørig Selvangivelse af Indkomsten i Overensstemmelse med Reglerne i Lov Nr. 149 af 10. April 1922 § 22 ikke foreligger, skal forholdes som følger:

a. Ved den foreløbige Ligning skal Indkomsten af Ligningsmyndigheden ansættes til et Beløb, der er mindst 25 pCt. højere end Indkomstansættelsen for det foregaaende Skatteaar. Ansættelsen kan, saafremt den rettidig paaklages til Skatteraadet, kun nedsættes, for saa vidt den overstiger den virkelige Indkomst med mere end 25 pCt., og Skatteyderen skal i alle Tilfælde ansættes til den virkelige Indkomst med Tillæg af 25 pCt.

b. Paaklages den foreliggende Ansættelse ikke til Skatteraadet, skal dette forhøje Ligningsmyndighedens Ansættelse med mindst 15 pCt.

c. Paaklages Skatteraadets Ansættelse til Landsskatteretten, skal den skattepligtige Indkomst, saafremt der har været klaget til Skatteraadet over Ligningsmyndighedens Ansættelse, ansættes til den virkelige Indkomst med Tillæg af 25 pCt. Har Ligningsmyndighedens Ansættelse ikke været paaklaget til Skatteraadet, ansættes den skattepligtige Indkomst til den virkelige Indkomst med Tillæg af 40 pCt.

d. Fremkommer Selvangivelse efter Udløbet af Fristen for dennes Indgivelse, men inden den foreløbige Ansættelse er foretaget, skal den skattepligtige Indkomst ansættes til den virkelige Indkomst med Tillæg af 25 pCt.

     § 3

     Stk. 1. Efter Indstilling af Ligningsraadet kan Finansministeren bestemme, at Udøvere af et Erhverv, for hvilket der ikke i den øvrige Lovgivning er foreskrevet Bogføringspligt, skal være pligtige at føre et Regnskab, der opfylder de af Ligningsraadet fastsatte Mindstekrav, samt til inden Udløbet af Fristen for Indgivelse af Selvangivelse til Ligningsmyndighederne at indsende et paa Grundlag af dette Regnskabsmateriale udarbejdet Driftsregnskab.

     Stk. 2. Saafremt en skattepligtig, der i Henhold til foranstaaende Bestemmelse eller i Henhold til Bestemmelsen i § 22, Stk. 4, i Lov Nr. 149 af 10. April 1922 om Indkomst- og Formueskat til Staten er pligtig at indsende Driftsregnskab til Ligningsmyndigheden, undlader at indsende dette rettidigt, betragtes hans Selvangivelse af Indkomsten som ugyldig med alle deraf følgende Virkninger for Ansættelsen og Retten til Paaklage af denne.

     § 4

     Stk. 1. De i §§ 1-3 nævnte Følger af manglende Selvangivelse af Indkomst eller Formue eller af ikke-rettidig Indsendelse af Driftsregnskab kan bortfalde efter Bestemmelse af Amtsskatteraadet, naar den skattepligtige indgiver Andragende herom med Angivelse af en efter Raadets Skøn fyldestgørende Undskyldningsgrund.

     Stk. 2. Amtsskatteraadet kan endvidere efter Indstilling fra vedkommende kommunale Ligningsmyndighed i Tilfælde, hvor Raadet skønner det rimeligt, bestemme, at de i §§ 1-3 indeholdte Regler om, hvorledes der vil være at forholde ved Ansættelsen af Indkomst eller Formue i Tilfælde af manglende Selvangivelse, ikke bringes til Anvendelse.

     Stk. 3. I København og Frederiksberg kan tilsvarende Dispensation meddeles af Direktoraterne for de paagældende Kommuners Skattevæsen.

     Stk. 4. Ligningsraadet kan ændre de af Amtsskatteraadene og Direktoraterne for Københavns og Frederiksberg Kommunes Skattevæsen i Henhold til nærværende Paragraf trufne Afgørelser, ligesom Raadet selv meddeler Dispensation fra de i §§ 1-3 fastsatte Regler i Sager, der er indbragt for Landsskatteretten.

     § 5

Oplyses det senere - herunder ogsaa ved Behandlingen af Skatteyderens Dødsbo, jfr. § 43 i Lov Nr. 149 af 10. April 1922 - i Tilfælde, hvor gyldig Selvangivelse af Indkomsten eller Formuen ikke foreligger, og hvor Ansættelsen er foretaget i Overensstemmelse med de i §§ 1 og 2 samt § 3, Stk. 2, fastsatte Regler, at den paagældende Skatteyders virkelige Indkomst eller Formue har oversteget den ansatte Indkomst eller Formue, skal den for lidt erlagte Indkomst- eller Formueskat, for saa vidt Strafansvar i Medfør af § 13 ikke maatte være forskyldt, efterbetales med det dobbelte Beløb.

Afsnit 2.

     § 6

De skattelignende Myndigheder er berettigede til, naar særlige Forhold taler derfor, hos alle erhvervsdrivende, hvis Selvangivelse er baseret paa et Regnskab, hvad enten disse er pligtige at føre autoriserede Forretningsbøger eller ej, at faa Adgang til paa Stedet at gennemgaa det Regnskabsmateriale med Bilag, der paaberaabes som Grundlag for Selvangivelsen.

     § 7

De skattelignende Myndigheder kan, naar særlige Forhold taler derfor, kræve Adgang til paa Stedet at lade foretage Opgørelse og Vurdering af Varelager, Besætning, Inventar, Maskiner og andet Driftsmateriel.

     § 8

     Stk. 1. Offentlige Myndigheder og Bestyrelser for Pengeinstitutter, Selskaber, Foreninger, Stiftelser, Legater og andre Institutioner er pligtige uden Betaling i begæret, men kort Form for bestemte, navngivne skattepligtiges Vedkommende eller - efter Finansministerens nærmere Bestemmelse - for Grupper af skattepligtige uden Opgivelse af Navne i Skattemyndighedernes Begæring, saa vidt muligt, at meddele de skattelignende Myndigheder alle de Oplysninger, der kan tjene disse Myndigheder til Vejledning ved Udførelsen af deres Hverv. Samme Pligt paahviler Bankierer, Vekselerere og Sagførere, for saa vidt angaar Mellemværende med deres Kunder og Klienter, samt andre Personer, der har Midler til Forvaltning, for saa vidt angaar det i denne Anledning bestaaende Mellemværende.

     Stk. 2. Enhver, der har beskæftiget lønnet Medhjælp i sin Virksomhed, er paa Begæring pligtig uden Betaling at meddele de skattelignende Myndigheder Oplysning, eventuelt i Fortegnelsesform, om de udbetalte Lønninger, Gratialer o.lign. og om Modtagernes Navne og Bopæl. Er Arbejdsgiveren i Tilfælde, hvor Lønnen er udbetalt gennem Mellemmand, ude af Stand til at meddele disse Oplysninger, paahviler Pligten Mellemmanden. Som Følge heraf er Arbejdsgiveren, eventuelt Mellemmanden, pligtig ved Ansættelsen af Lønmodtageren at afkræve denne Oplysning om Navn og nøjagtig Adresse; for Oversiddelse af denne Pligt kan der af Finansministeren ikendes den paagældende en Bøde af indtil 1 000 Kr.

     Stk. 3. Banker, Vekselmæglere, Vekselerere og andre, som driver saadan Omsætning med offentlige Værdipapirer, at de er pligtige at føre Bøger efter Lov Nr. 98 af 10. Maj 1912, skal paa Forlangende meddele de skattelignende Myndigheder de Oplysninger vedrørende Køb og Salg af Værdipapirer, der kan tjene til Vejledning ved Skatteansættelsen. Hvor Køberen eller Sælgeren repræsenteres af en Sagfører eller anden befuldmægtiget, er denne pligtig at give Oplysning om Klientens Navn og Adresse.

     Stk. 4. Fabrikanter og engros-handlende samt andre næringsdrivende, som efter Finansministerens Afgørelse kan sidestilles med disse, skal paa Begæring meddele de skattelignende Myndigheder Oplysning om deres Omsætning med enkelte, navngivne Kunder eller Leverandører, dog kun for saa vidt det drejer sig om Omsætning af saadanne Varer, som af vedkommende Kunde eller Leverandør forhandles eller fremstilles som et Led i hans Næring eller Bedrift.

     § 9

Vægrer nogen sig ved at efterkomme en i Henhold til Bestemmelserne i §§ 6, 7 og 8 fremsat Begæring fra de skattelignende Myndigheder, afgør Finansministeren, hvorvidt han er pligtig dertil, og kan om fornødent fremtvinge Pligtens Efterkommelse ved Paalæg af Dagbøder.

     § 10

     Stk. 1. Offentlige Kasser, Kredit- og Hypotekforeninger, Aktieselskaber, Banker, Sparekasser, Vekselmæglere, Vekselerere og andre, som indløser Rente- og Udbyttekuponer, skal være forpligtet til som Betingelse for Indløsningen og under Iagttagelse af de Legitimationsbestemmelser, som maatte blive fastsat af Finansministeren, for den, der begærer Indløsningen, og i en af Ministeren foreskreven Form, at kræve opgivet Navn og nøjagtig Adresse for de paagældende Kuponejere tillige med Oplysning om Kuponbeløbets Størrelse og for Aktiers Vedkommende desuden om Selskabets Navn, samt til efter Finansministerens nærmere Bestemmelse at indsende dette Oplysningsmateriale til de skattelignende Myndigheder.

     Stk. 2. Ved grov Forsømmelighed med Hensyn til de i nærværende Paragraf ommeldte Pligter straffes den eller de for Forholdet ansvarlige, for saa vidt Forholdet ikke omfattes af § 15, med Bøde.

     § 11

     Stk. 1. Med Hensyn til de Konti hos Banker og Sparekasser samt andre, der modtager Penge som Indskud, hvorom der efter Finansministerens nærmere Bestemmelse med Hjemmel i § 8 kan begæres Oplysning, kan Finansministeren bestemme, at der i 6 Maaneder fra et fastsat Tidspunkt ikke maa foretages Disposition over Konti, om hvis Indehaveres Navn og Adresse Indskudsmodtageren ikke har sikker Kundskab, forinden der er foretaget Anmeldelse om Ejerforholdet under Afgivelse af en af Finansministeren nærmere fastsat Legitimation for den, som første Gang efter Kontoens Spærring vil disponere over denne. Saadanne Konti, som de skattelignende Myndigheder ikke har kunnet henføre til de virkelige Ejere, kan efter Finansministerens nærmere Bestemmelse yderligere spærres i et af ham fastsat Aaremaal. De Konti, der efter Udløbet af dette Aaremaal endnu ikke er anmeldt og legitimeret, skal herefter indberettes til Skattedepartementet. Disse Konti vil da efter forudgaaende offentlig Varsling med 6 Maaneders Frist, og saafremt ingen berettiget Indsigelse fremkommer, være at inddrage til Fordel for Statskassen. Finansministeren kan dog under særlige Omstændigheder dispensere fra saadan Inddragelse eller tillade Godtgørelse af allerede inddragne Beløb.

     Stk. 2. Ved grov Forsømmelighed med Hensyn til de i nærværende Paragraf ommeldte Pligter straffes den eller de for Forholdet ansvarlige, for saa vidt Forholdet ikke omfattes af § 15, med Bøde.

     § 12

Hvor der i nærværende Lov er tillagt de skattelignende Myndigheder Ret til at kræve Oplysninger til Brug ved Skatteansættelsen, tilkommer samme Ret Landsskatteretten til Brug ved Klagebehandlingen.

Afsnit III.

     § 13

     Stk. 1. Den, der i svigagtig Hensigt afgiver urigtige, ufuldstændige eller paa anden Maade vildledende Oplysninger til Brug ved Ansættelsen af sin egen eller en af ham repræsenteret Skatteyders skattepligtige Indkomst eller Formue eller til Brug ved Beregningen af sin egen eller en af ham repræsenteret Skatteyders Indkomst- eller Formueskat, straffes, hvad enten det offentlige har lidt Tab derved eller ej, med Bøde indtil 5 Gange det Beløb, der ved det svigagtige Forhold er eller, saafremt Oplysningerne var blevet taget til Følge, vilde være unddraget det offentlige, eller i særlig grove Tilfælde med Hæfte eller Fængsel i indtil 2 Aar.

     Stk. 2. Foreligger der ved et Forhold som det foran ommeldte alene grov Uagtsomhed, er Straffen Bøde indtil 3 Gange det Beløb, der ved Forholdet er eller, saafremt Oplysningerne var blevet taget til Følge, vilde være unddraget det offentlige.

     Stk. 3. Saafremt der ved Forholdet efter Ligningsraadets Skøn ikke kan antages at være forskyldt højere Straf end Bøde, ikendes denne af Finansministeren, medmindre enten denne eller den skyldige selv ønsker Sagen afgjort ved Rettergang. Den Del af Bøden, som vedrører Skat i Henhold til Loven om personlig Skat til Kommunen eller de kirkelige Afgifter, ansættes i samme Forhold til de paagældende Skatte- og Afgiftsbeløb som den Statsskatten vedrørende Bøde til Statsskattebeløbet. Vedkommende Kommunalbestyrelse kan dog helt eller delvis eftergive det af Finansministeren ansatte Bødebeløb vedrørende Kommuneskatten og de kirkelige Afgifter, saafremt to Trediedele af Kommunalbestyrelsens Medlemmer - i København den samlede Magistrat - i det enkelte Tilfælde stemmer derfor. Vedrører Forholdet alene Skat til Kommunen, varetages Ligningsraadets og Finansministerens foran nævnte Funktioner af vedkommende Kommunalbestyrelse (i København Magistraten).

     Stk. 4. I Skattebesvigelsessager af mere alvorlig Karakter vil den paagældendes Navn, Stilling og Bopæl samt Størrelsen af saavel Efterbetalingen af den for lidt erlagte Skat som den ikendte Bøde være at offentliggøre i Statstidende. Ligningsraadet fastsætter nærmere Regler for, hvilke Afgørelser der herefter skal offentliggøres, idet Raadet i saa Henseende skal tage Hensyn til den ikendte Bødes Størrelse, det Skattebeløb, der er eller vilde være blevet unddraget det offentlige, samt Forholdet mellem dette Beløb og det for den paagældende Periode af vedkommende erlagte Skattebeløb.

     Stk. 5. Hvor Frihedsstraf idømmes for et Forhold af den i Stk. 1 omhandlede Art, skal den skyldige tillige som Tillægsstraf idømmes en Bøde af indtil 5 Gange det Beløb, der ved Forholdet er eller, saafremt Oplysningerne var blevet taget til Følge, vilde være unddraget det offentlige.

     § 14

     Stk. 1. Den, der erhvervsmæssigt bistaar en skattepligtig med Affattelsen af dennes Selvangivelse til Brug ved Ansættelsen til Indkomst- eller Formueskat eller ved Opstillingen af Regnskab til Brug for de skattelignende Myndigheder, og som ved denne sin Virksomhed forsætligt unddrager eller søger at unddrage det offentlige skyldig Skat, straffes med Hæfte eller under skærpende Omstændigheder med Fængsel i indtil 2 Aar. Er der ved den ommeldte Virksomhed alene udvist grov Uagtsomhed, er Straffen Bøde eller under skærpende Omstændigheder Hæfte.

     Stk. 2. Den, der i øvrigt forsætligt medvirker til et Forhold af den i § 13, Stk. 1, ommeldte Art, straffes med Bøde eller under skærpende Omstændigheder med Hæfte.

     § 15

Den, der til Brug ved Kontrollen med Skatteligningen forsætligt afgiver urigtige Oplysninger, eller som forsætligt medvirker hertil, straffes med Bøde, Hæfte eller under skærpende Omstændigheder, saaledes navnlig saafremt Gerningen er begaaet for Vindings Skyld, med Fængsel i indtil 2 Aar.

     § 16

I Sager, hvor Strafansvar efter §§ 13-15 maa antages at være forskyldt, kan de skattelignende Myndigheder begære Politiets Medhjælp til Sagens Opklaring.

     § 17

     Stk. 1. Bøder, der beregnes efter Reglerne i § 13, tilfalder de respektive til Skatten berettigede Kasser. I øvrigt tilfalder Bøder i Henhold til nærværende Lov Statskassen.

     Stk. 2. Bøder i Henhold til § 13 kan kræves betalt i den bødefældtes Dødsbo. Har den bødefældte handlet for et Selskab eller en Forening, kan Bøden, hvis den ikke betales af den bødefældte, forlanges betalt og eventuelt inddrives ved Udpantning hos Selskabet eller Foreningen.

Afsnit IV.

     § 18

     Stk. 1. De i nærværende Lovs §§ 1 og 2 indeholdte Bestemmelser finder første Gang Anvendelse ved Skatteligningen for Skatteaaret 1947-48. I øvrigt træder Lovens Bestemmelser straks i Kraft.

     Stk. 2. Samtidig med Lovens Ikrafttræden bortfalder i Lov Nr. 149 af 10. April 1922 om Indkomst- og Formueskat til Staten Bestemmelserne i § 26, 2det Stykke, og § 40 samt i Lov Nr. 28 af 18. Februar 1937 om personlig Skat til Kommunen Bestemmelserne i § 45 og i Lov Nr. 110 af 18. April 1910 om Indkomstskat til Københavns Kommune Bestemmelserne i § 16.

     Stk. 3. Bestemmelserne i nærværende Lovs Afsnit III træder i Stedet for Bestemmelserne i § 41 i Lov Nr. 149 af 10. April 1922, § 43 i Lov Nr. 28 af 18. Februar 1937 om personlig Skat til Kommunen og i § 28 i Lov Nr. 110 af 18. April 1910 om Indkomstskat til Københavns Kommune, hvilke Bestemmelser dog stadig skal finde Anvendelse paa Oplysninger afgivet inden nærværende Lovs Ikrafttræden.

     § 19

De til Lovens Gennemførelse i øvrigt fornødne nærmere Regler gives af Finansministeren.

     § 20

Denne Lov gælder ikke for Færøerne.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet i København, den 12. Juli 1946.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

Thorkil Kristensen.

Officielle noter

Udfærdiget gennem Finansministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1945-46: Folket. Tid. Sp. 6110, 6214, 6635, 6739; Till. A. Sp. 7125.