Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tobaksafgifter

(Omlægning af afgiften af røgtobak)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 14. oktober 1988, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 825 af 19. december 1989, foretages følgende ændringer:

1. § 1, litra B, affattes således:

»B. For cigaretpapir til en cigaret 3 øre.«

2. § 1, litra C, affattes således:

»C. For pladetobak, spunden og granuleret

tobak samt for anden røgtobak med en

snitbredde på mindst 1,5 mm 275 kr.pr.kg.«

3. § 1, litra D, affattes således:

»D. For anden røgtobak end nævnt i punkt C 350 kr. pr.kg.«

§ 2

     Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

     Stk. 2. De ændrede afgifter i § 1 finder anvendelse på de varer, der ved døgnets begyndelse den tiende hverdag efter lovens ikrafttræden findes i ustemplet stand hos virksomheder, der fremstiller eller indfører røgtobak og cigaretpapir, samt på varer, som fra nævnte dag fremstilles eller angives til fortoldning.

§ 3

     Stk. 1. Virksomheder, der den tiende hverdag efter lovens ikrafttræden har lager af røgtobak i stemplet stand, som får nedsat afgiften efter § 1, kan få godtgjort den del af afgiftsdifferencen, der overstiger 200 kr.

     Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå afgiftsgodtgørelse efter stk. 1, at en specificeret opgørelse over den godtgørelse, som kræves, er told- og skatteregionerne i hænde senest 21 dage efter lovens ikrafttræden. Godtgørelsen kan gøres betinget af, at virksomheden fremlægger nærmere dokumentation.

     Stk. 3. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug ved beregning af afgiftsgodtgørelsen efter denne paragraf, straffes med bøde. § 27, stk. 3 og 4, og § 27 a i lov om tobaksafgifter finder tilsvarende anvendelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    / Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen