Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

(Afgiftsforhøjelse)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 22. juni 1994, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 235 af 6. april 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Der betales afgift af mineralolieprodukter m.v. her i landet. Afgiften udgør for

 

 -------------------------------------------------------------------- 

                  Ved dagtemperatur Ved 15 grader C 

 1) Gas- og dieselolie, der 

   anvendes som motorbrændstof    212 øre/l    210,7 øre/l 

 2) Anden gas- og dieselolie     149 øre/l    148,1 øre/l 

 3) Let dieselolie          202 øre/l    200,8 øre/l 

 4) Fuelolie             166 øre/kg     - 

 5) Fyringstjære           150 øre/kg     - 

 6) Petroleum, der anvendes som 

   motorbrændstof          212 øre/l    210,7 øre/l 

 7) Anden petroleum          149 øre/l    148,0 øre/l 

 8) Blyholdig benzin (blyindhold 

   over 0,013 g pr. l)        402 øre/l    398,7 øre/l 

 9) Blyfri benzin (blyindhold 

   højst 0,013 g pr. 1)       337 øre/l    334,2 øre/l 

 10) Blyholdig benzin (blyindhold 

   over 0,013 g pr. l) udleveret 

   fra benzinstationer udstyret 

   med dampretur           399 øre/l    395,7 øre/l 

 11) Blyfri benzin (blyindhold 

   højst 0,013 g pr. l) udleve- 

   ret fra benzinstationer ud- 

   styret med dampretur       334 øre/l    331,2 øre/l 

 12) Autogas (LPG)           143 øre/l     - 

 13) Anden flaskegas (LPG) og gas 

   (bortset fra LPG), der 

   fremkommer ved raffinering 

   af mineralsk olie 

   (raffinaderigas)         200 øre/kg     - 

 14) Smøreolier, hydraulikolier 

   og lign.             178 øre/l     -». 

 -------------------------------------------------------------------- 

§ 2

I lov nr. 489 af 30. juni 1993 om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Afgiftsforhøjelser m.v.), som ændret ved § 2 i lov nr. 1121 af 22. december 1993, § 4 i lov nr. 957 af 25. november 1994 og § 2 i lov nr. 235 af 6. april 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, affattes afsnittet Blyholdig benzin med blyindhold over 0,013 g pr. l således:

»Blyholdig benzin med blyindhold over 0,013 g pr. l:

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Ved dagtem-  Ved 15 

 peratur    grader C 

 -------------------------------------------------------------------- 

 392 øre/l   388,7 øre/l   i perioden 1. januar 1996 - 

                      31. december 1996 

 397 øre/l   393,7 øre/l   i perioden 1. januar 1997 - 

                      31. december 1997«. 

 -------------------------------------------------------------------- 

2. I § 2, stk. 2, affattes afsnittet Blyfri benzin med blyindhold på højst 0,013 g pr. l således:

»Blyfri benzin med blyindhold på højst 0,013 g pr. l:

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Ved dagtem-  Ved 15 

 peratur    grader C 

 -------------------------------------------------------------------- 

 327 øre/l   324,3 øre/l   i perioden 1. januar 1996 - 

                      31. december 1996 

 332 øre/l   329,2 øre/l   i perioden 1. januar 1997 - 

                      31. december 1997«. 

 -------------------------------------------------------------------- 

§ 3

I lov nr. 235 af 6. april 1995 om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Afgiftsdifferentiering i forbindelse med dampretur m.v.) foretages følgende ændringer:

»1. I § 3, stk. 3, affattes afsnittet Blyholdig benzin med blyindhold over 0,013 g pr. l udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur således:

»Blyholdig benzin med blyindhold over 0,013 g pr. l udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur:

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Ved dagtem-  Ved 15 

 peratur    grader C 

 -------------------------------------------------------------------- 

 389 øre/l   386,8 øre/l   i perioden 1. januar 1996 - 

                      31. december 1996 

 394 øre/l   390,7 øre/l   i perioden 1. januar 1997 - 

                      31. december 1997«. 

 -------------------------------------------------------------------- 

2. I § 3, stk. 3, affattes afsnittet Blyfri benzin med blyindhold på højst 0,013 g pr. l udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur således:

»Blyfri benzin med blyindhold på højst 0,013 g pr. l udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur:

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Ved dagtem-  Ved 15 

 peratur    grader C 

 -------------------------------------------------------------------- 

 324 øre/l   321,3 øre/l   i perioden 1. januar 1996 - 

                      31. december 1996 

 329 øre/l   326,3 øre/l   i perioden 1. januar 1997 - 

                      31. december 1997«. 

 -------------------------------------------------------------------- 

§ 4

     Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1996, jf. dog stk. 2.

     Stk. 2. Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for § 1, stk. 1, nr. 10 og 11, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1.

     Stk. 3 . Afgiftsdifferentieringen for benzin udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur finder anvendelse for benzin, der fra det af skatteministeren fastsatte ikrafttrædelsestidspunkt udleveres til forbrug fra registrerede oplagshavere, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Carsten Koch

Officielle noter

Ingen