Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Handel med underskudsselskaber, gældseftergivelse og renter ved

gældseftergivelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 313 af 17. maj 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Hvis en skattepligtig opnår nedsættelse af gæld ved en gældseftergivelse, kan renter, der er påløbet på tidspunktet for gældseftergivelsen, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst med en andel, der svarer til forholdet mellem den del af gælden, der skal betales efter nedsættelsen, og den samlede gæld før nedsættelsen. Indgår der i den gæld, som nedsættes, påløbne renter, som den skattepligtige før nedsættelsen har foretaget fradrag for efter stk. 1, kan den skattepligtige opretholde det foretagne fradrag i det omfang, det kan rummes i gælden efter den opnåede nedsættelse, uanset om fradraget overstiger størrelsen af det fradrag, den skattepligtige er berettiget til efter 1. pkt.«

2. § 15, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hvis en skattepligtig i et indkomstår opnår en tvangsakkord, nedsættes uudnyttede, fradragsberettigede underskud fra det pågældende og tidligere indkomstår med det beløb, hvormed gælden er nedsat. Nedsættelsesbeløbet formindskes med den del af skyldnerens indkomst, der hidrører fra hans frigørelse for gældsforpligtelser. Den resterende del af nedsættelsesbeløbet formindskes endvidere, såfremt kreditor ikke har tabsfradrag herfor på grund af reglerne i kursgevinstlovens § 6 B. Nedsættelsen sker med virkning for det indkomstår, hvori tvangsakkorden stadfæstes, og for senere indkomstår. Hvis underskud fra flere indkomstår skal nedsættes efter 1.-3. pkt., nedsættes underskud fra et tidligere år før underskud fra et senere år. Med gældsnedsættelse sidestilles hel eller delvis konvertering af gælden til aktier eller konvertible obligationer. Underskuddet nedsættes i disse tilfælde med det beløb, hvormed den konverterede fordrings pålydende overstiger den konverterede fordrings kursværdi på tidspunktet for konverteringen.«

3. I § 15 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, i det omfang nedbringelse eller indfrielse af en fordring sker i forbindelse med et kapitalindskud til skyldneren eller til et selskab m.v., hvori skyldneren ejer mere end 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen, når kapitalindskuddet direkte eller indirekte foretages:

 • 1) Af kreditor for fordringen eller kreditors ægtefælle.
 • 2) Af et selskab, hvori kreditor eller kreditors ægtefælle direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktie- eller anpartskapitalen eller direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne.
 • 3) Af en person, som alene eller sammen med sin ægtefælle direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktie- eller anpartskapitalen i kreditorselskabet eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne.
 • 4) Af et selskab, der er koncernforbundet med kreditorselskabet, jf. kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3.
 • 5) Af en kautionist for fordringen samt af personer og selskaber m.v., der har den i nr. 1-4 nævnte tilknytning til kautionisten.
 • 6) Af en tidligere kreditor eller kautionist for fordringen samt af personer og selskaber m.v., der har den i nr. 1-4 nævnte tilknytning til den tidligere kreditor eller kautionist. Det er dog en betingelse, at fordringens eller kautionsforpligtelsens overdragelse må anses for at være sket i forbindelse med kapitalindskuddet.

Stk. 5. Stk. 4 finder kun anvendelse, hvis nedbringelsen eller indfrielsen svarer til en samlet ordning mellem en skyldner og dennes kreditorer. Såfremt kapitalindskuddet sker i forbindelse med erhvervelse af aktier eller konvertible obligationer i skyldnerselskabet, finder § 15, stk. 2, sidste pkt., tilsvarende anvendelse. Ved opgørelsen af nedsættelsesbeløbet bortses fra det foretagne kapitalindskud. Nedsættelsesbeløbet formindskes med den del af skyldnerens indkomst, der hidrører fra det foretagne kapitalindskud.«

Stk. 4-9 bliver herefter stk. 6-11.

4. § 15, stk. 5, der bliver stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Såfremt mere end 50 pct. af aktiekapitalen i et selskab eller andelene i en forening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4, ved indkomstårets udløb ejes af andre aktionærer eller deltagere end ved begyndelsen af et tidligere indkomstår, hvori den skattepligtige indkomst udviste underskud, kan underskuddet ikke nedbringe den skattepligtige indkomst til et beløb mindre end selskabets positive nettokapitalindtægter, jf. stk. 8, med tillæg af indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe. Tilsvarende gælder, såfremt andre aktionærer eller deltagere ved indkomstårets udløb end ved begyndelsen af underskudsåret råder over mere end 50 pct. af den samlede stemmeværdi. Ved ændring af ejerkredsen som nævnt i 1. pkt. eller ændring af stemmeværdien som nævnt i 2. pkt. kan underskuddet endvidere ikke nedbringe den skattepligtige indkomst, såfremt selskabet eller foreningen på tidspunktet for aftale om overdragelse af kapitalandele eller andele eller aftale om ændring af råden over stemmeværdien i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet. 3. pkt. finder dog ikke anvendelse, såfremt selskabet eller foreningen fra stiftelsen og indtil tidspunktet for aftale om overdragelse af kapitalandele eller andele eller aftale om ændring af råden over stemmeværdien ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed.«

5. I § 15, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »Stk. 5 og 6« til: »Stk. 7 og 8«, og i nr. 2 ændres »stk. 5« til: »stk. 7«.

6. I § 15, stk. 7, der bliver stk. 9, indsættes i nr. 1 efter »børsnoterede,»: »eller«, og nr. 3 ophæves.

7. I § 15, stk. 7, der bliver stk. 9, affattes nr. 2 således:

 • »2) såfremt den i stk. 7 nævnte ændring i selskabets ejerkreds skyldes overdragelse af kapitalandele m.v. til personer omfattet af arveafgiftslovens § 2, stk. 1, A, forældres afkom og stedforældre.«

8. § 15, stk. 8, der bliver stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. Såfremt et selskab eller en forening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4, ejer 25 pct. eller derover (moderselskabet eller moderforeningen) af aktiekapitalen i et andet selskab (datterselskabet) eller af andelene i en anden forening (datterforeningen), anses ikke moderselskabet eller moderforeningen, men aktionærerne i moderselskabet eller deltagerne i moderforeningen ved anvendelsen af stk. 7 for at eje aktierne i datterselskabet eller andelene i datterforeningen efter deres forholdsmæssige andel af moderselskabets aktiekapital eller af moderforeningens andele. Dette gælder dog ikke moderselskaber, hvis aktier er børsnoterede.«

9. I § 15 indsættes efter stk. 9, der bliver stk. 11, som stk. 12:

»Stk. 12. Begrænsningen i stk. 7, 1. pkt., hvorefter underskuddet ikke kan nedbringe den skattepligtige indkomst til et beløb mindre end selskabets positive nettokapitalindtægter, gælder ikke for underskud hidrørende fra indkomstår, hvori selskabet i hele indkomståret drev virksomhed som pengeinstitut, forsikringsselskab eller investeringsforening, eller hvor selskabet var omfattet af realkreditloven, af lov om visse kreditinstitutter eller i øvrigt udøvede næring ved køb og salg af fordringer eller drev næringsvirksomhed ved finansiering.«

§ 2

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 30. juni 1994, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 313 af 17. maj 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 b, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»§ 6, stk. 7 og 8, finder tilsvarende anvendelse.«

2. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bestemmelserne i § 6, stk. 6-8, finder tilsvarende anvendelse på de her omhandlede aktier.«

3. I § 5 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. § 6, stk. 7 og 8, finder tilsvarende anvendelse.«

4. I § 6 indsættes som stk. 7 og 8:

»Stk. 7. I det omfang nedbringelse eller indfrielse af en fordring sker i forbindelse med et kapitalindskud til skyldneren eller til et selskab m.v., hvori skyldneren ejer mere end 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen, reduceres anskaffelsessummen for de herved erhvervede aktier med det beløb, hvormed den indfriede fordrings pålydende overstiger fordringens kursværdi på indfrielsestidspunktet. Ved opgørelsen af reduktionen ses bort fra det foretagne kapitalindskud. Reduktionen foretages, når kapitalindskuddet direkte eller indirekte foretages:

 • 1) Af kreditor for fordringen eller kreditors ægtefælle.
 • 2) Af et selskab, hvori kreditor eller kreditors ægtefælle direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktie- eller anpartskapitalen eller direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne.
 • 3) Af en person, som alene eller sammen med sin ægtefælle direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktie- eller anpartskapitalen eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne.
 • 4) Af et selskab, der er koncernforbundet med kreditorselskabet, jf. kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3.
 • 5) Af en kautionist for fordringen samt af personer og selskaber m.v., der har den i nr. 1-4 nævnte tilknytning til kautionisten.
 • 6) Af en tidligere kreditor eller kautionist for fordringen samt af personer og selskaber m.v., der har den i nr. 1-4 nævnte tilknytning til den tidligere kreditor eller kautionist. Det er dog en betingelse, at fordringens eller kautionsforpligtelsens overdragelse må anses for at være sket i forbindelse med kapitalindskuddet.

Stk. 8. Stk. 7 finder alene anvendelse, såfremt et eventuelt tab på den indfriede fordring eller på kautionen for den indfriede fordring ikke ville være fradragsberettiget for kreditor eller kautionist for den pågældende fordring. Tilsvarende gælder for en tidligere kreditor eller kautionist for den pågældende fordring, når fordringens eller kautionsforpligtelsens overdragelse må anses for at være sket i forbindelse med kapitalindskuddet.«

§ 3

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 719 af 1. august 1994, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 256 af 19. april 1995, foretages følgende ændring:

I § 14 d, stk. 7, ændres »ligningslovens § 15, stk. 5 og 6,» til: »ligningslovens § 15, stk. 7 og 8,».

§ 4

I lov nr. 421 af 25. juni 1993 om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) og forskellige andre skattelove. (Ensartet udbytte- og aktieavancebeskatning m.v.), som ændret ved § 12 i lov nr. 1117 af 22. december 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 19, stk. 3, 1. pkt., ændres »§§ 2 a-3« til: »§ 2 a, § 2 c eller § 3«.

2. I § 19, stk. 3, indsættes som 6. pkt.:

»For andelsbeviser m.v., som ved en eventuel afståelse den 18. maj 1993 ville have været omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 b, finder 1. pkt. alene anvendelse, såfremt andelsbeviset m.v. ved afståelsen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 4, og såfremt den skattepligtige ved en eventuel afståelse den 18. maj 1993 omfattet af en dispensation efter aktieavancebeskatningslovens § 2 b, stk. 5, ikke skulle have opgjort fortjeneste eller tab efter aktievancebeskatningslovens § 6, eller som alene skulle gøre det i kraft af aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 6.«

§ 5

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 570 af 23. juni 1994, som senest ændret ved lov nr. 236 af 6. april 1995, foretages følgende ændring:

I § 6 B indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Stk. 1 finder ikke anvendelse på rentefordringer, såfremt de omhandlede renter er medregnet ved opgørelsen af fordringshaverens skattepligtige indkomst og fordringshaveren ikke har været sambeskattet med skyldneren, jf. selskabsskattelovens § 31, eller rentefordringen er stiftet efter ophør af sambeskatning.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

§ 6

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 24. juni 1994, som senest ændret ved § 15 i lov nr. 313 af 17. maj 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 P, stk. 2, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

 • »4) markering af renter i låneforhold, hvor eftergivelse af gæld som nævnt i ligningslovens § 5, stk. 9, er sket i det år, hvorom indberetningen i øvrigt foretages, eller i tidligere år,».

Nr. 4-10 bliver herefter nr. 5-11.

2. I § 8 Q, stk. 2, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

 • »2) markering af renter i låneforhold, hvor eftergivelse af gæld som nævnt i ligningslovens § 5, stk. 9, er sket i det år, hvorom indberetningen i øvrigt foretages, eller i tidligere år,».

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

§ 7

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 5. august 1994, som senest ændret ved § 6 i lov nr. 313 af 17. maj 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 21 udgår »det indkomstår, der ligger til grund for skatteansættelsen for«.

2. I § 21 A udgår »det indkomstår, der ligger til grund for skatteansættelsen for«.

§ 8

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 2. august 1994, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 312 og § 14 i lov nr. 313, begge af 17. maj 1995, foretages følgende ændring:

I § 31, stk. 1, 5. pkt., ændres »kursgevinstlovens § 6 B, stk. 5« til: »kursgevinstlovens § 6 B, stk. 6«.

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1, og § 6 har virkning for aftaler om nedsættelse af gæld, der indgås efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. § 1, nr. 2, 3 og 5, § 2 og § 3 har virkning, når nedbringelsen eller indfrielsen sker den 18. januar 1995 eller senere.

Stk. 4. § 1, nr. 4, 6, 8 og 9, har virkning for aftaler om overdragelse af kapitalandele m.v. og om ændring af råden over stemmeværdien, der indgås den 18. januar 1995 eller senere.

Stk. 5. § 1, nr. 7, har virkning for aftale om overdragelse af kapitalandele m.v., der finder sted den 1. januar 1995 eller senere. Hvis en arving eller gavemodtager vælger, at de hidtil gældende regler i lov om afgift af arv eller gave skal finde anvendelse, jf. § 6, stk. 2, 2. pkt., i lov nr. 1119 af 21. december 1994, finder de hidtil gældende regler i ligningslovens § 15, stk. 7, der bliver stk. 9, nr. 2, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994 i stedet anvendelse.

Stk. 6. § 4 har virkning for afståelser af andelsbeviser m.v. foretaget den 19. maj 1993 eller senere.

Stk. 7. § 5 har virkning for tab på rentefordringer, der realiseres efter lovens ikrafttræden.

Stk. 8. § 7 har virkning fra og med indkomståret 1996.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Officielle noter

Ingen