Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) og forskellige andre skattelove (Ensartet udbytte- og aktieavancebeskatning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992, som ændret ved lov nr. 1030 af 19. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »skattepligtig almindelig eller særlig indkomst« til: »den skattepligtige almindelige indkomst«.

2. § 2, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Tab ved afståelse af aktier på et tidspunkt, der ligger mindre end tre år efter erhvervelsen, kan i de tilfælde, hvor en fortjeneste ville have været skattepligtig efter stk. 1, fradrages i indkomstårets fortjeneste efter stk. 1.«

3. I § 2, stk. 2, 4. pkt., ændres »ved afståelse af aktier« til: »efter stk. 1«.

4. § 2, stk. 3, sidste pkt., ophæves.

5. § 2 a affattes således:

» § 2 a. Fortjeneste ved afståelse af aktier udstedt af selskaber m.v., der er eller har været hjemmehørende i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis det må antages,

 • 1) at formålet med erhvervelsen eller besiddelsen af aktierne overvejende har været at opnå værdistigning på disse,
 • 2) at virksomheden i selskabet m.v. overvejende har været af finansiel karakter, og
 • 3) at det samlede afkast heraf er beskattet væsentlig lavere end efter danske beskatningsregler.

Stk. 2. Endvidere medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fortjeneste ved afståelse af aktier i selskaber, som i væsentligt omfang direkte eller indirekte ejer eller har ejet aktier i selskaber m.v., der er eller har været hjemmehørende i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvis det må antages,

 • 1) at virksomheden i det sidstnævnte selskab m.v. overvejende har været af finansiel karakter,
 • 2) at det samlede afkast heraf er beskattet væsentlig lavere end efter danske regler, og
 • 3) at eventuelle udbytter fra det sidstnævnte selskab m.v. samlet beskattes med en procentsats, der er væsentligt lavere end den i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, nævnte.

Stk. 3. Fortjeneste ved afståelse af aktier som nævnt i stk. 1 og 2 opgøres efter reglerne i § 6.

Stk. 4. I tilfælde, der er omfattet af stk. 1 og 2, finder §§ 2 og 4 ikke anvendelse. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse i de i § 3 nævnte tilfælde.«

6. § 2 c, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Fortjeneste ved afståelse af aktier som nævnt i stk. 1 opgøres efter reglerne i § 5. For skattepligtige, der er omfattet af den kreds af personer m.v., som er angivet i personskattelovens § 19 a, stk. 2-4, opgøres fortjeneste efter reglerne i § 6.«

7. § 4 affattes således:

» § 4. Fortjeneste ved afståelse af aktier på et tidspunkt, der ligger tre år eller mere efter erhvervelsen af aktierne, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst, jf. dog stk. 2 og 6.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, hvis aktierne ved afståelsen er børsnoterede. Ved børsnoterede aktier forstås aktier, som er noteret på en fondsbørs godkendt af Finanstilsynet i medfør af § 40 i lov om Københavns Fondsbørs, jf. lovbekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1992. Det er dog en betingelse for skattefritagelse, at kursværdien af den skattepligtiges samlede beholdning af børsnoterede aktier ikke inden for de seneste tre år har oversteget 83.300 kr. ved udløbet af et indkomstår, umiddelbart før en afståelse eller umiddelbart efter en erhvervelse af aktier af den omhandlede art. Har den skattepligtige for hele det pågældende indkomstår været samlevende med en ægtefælle, jf. kildeskattelovens § 4, medregnes ægtefællens beholdning af børsnoterede aktier. Beløbet reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 3. Tab ved afståelse af børsnoterede aktier på et tidspunkt, der ligger tre år eller mere efter erhvervelsen af aktierne, kan i de tilfælde, hvor en fortjeneste ville have været skattepligtig efter stk. 1, fradrages i indkomstårets fortjeneste efter stk. 1 på børsnoterede aktier. § 2, stk. 2, 2.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Tab ved afståelse af unoterede aktier på et tidspunkt, der ligger tre år eller mere efter erhvervelsen af aktierne, kan i de tilfælde, hvor en fortjeneste ville have været skattepligtig efter stk. 1, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst.

Stk. 5. Stk. 4 finder ikke anvendelse for aktier, som i den skattepligtiges besiddelsestid har været børsnoterede, hvis fortjeneste eller tab ved en afståelse på tidspunktet for overgangen fra børsnoterede til unoterede ikke ville have været omfattet af stk. 1 eller 3.

Stk. 6. Stk. 1, 3 og 4 finder ikke anvendelse på skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-3 og 5-5 b, og stk. 2, 1. pkt., eller fondsbeskatningsloven. Stk. 1-5 finder ikke anvendelse på de i § 3 nævnte tilfælde eller i de tilfælde, hvor fortjeneste eller tab på konvertible obligationer medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter kursgevinstloven.«

8. I § 5, stk. 1, ændres »§ 2 a og § 2 c« til: »og § 2 c, stk. 5, 1. pkt.,».

9. § 5, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Aktier, der er erhvervet ved udnyttelse af tildelte aktieretter eller tegningsretter, anses for erhvervet samtidig med den eller de moderaktier, som de nævnte aktieretter eller tegningsretter knytter sig til.«

10. § 5, stk. 6, ophæves.

11. § 6, stk. 1, affattes således:

»Fortjeneste eller tab ved afståelse af aktier opgøres i de i § 2 a, § 2 c, stk. 5, 2. pkt., og § 4 omhandlede tilfælde efter reglerne i stk. 2-6. I de i § 4 omhandlede tilfælde tages ved opgørelser efter stk. 2 og 3 alene hensyn til aktier, som den skattepligtige har erhvervet tre år eller mere forud for afståelsen.«

12. § 6, stk. 2, sidste pkt., ophæves.

13. § 6, stk. 4 og 5, ophæves.

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 4 og 5.

14. § 6, stk. 6, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Hvis den skattepligtige på noget tidspunkt i henhold til § 2 c, stk. 5, 2. pkt., har opgjort fortjeneste efter stk. 3, skal den pågældende ved fremtidige afståelser anvende reglerne i stk. 3.«

15. § 6, stk. 7, der bliver stk. 5, ophæves.

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 5 og 6.

16. § 7 affattes således:

» § 7. Hvis kursværdien af den skattepligtiges beholdning af børsnoterede aktier ved udløbet af et indkomstår, umiddelbart før en afståelse eller umiddelbart efter en erhvervelse af børsnoterede aktier overstiger 83.300 kr., mens kursværdien på det senest forudgående af de nævnte tidspunkter var på 83.300 kr. eller derunder, anses børsnoterede aktier, som den skattepligtige har erhvervet tre år eller mere forud for det tidspunkt, hvor kursværdien overstiger 83.300 kr., for erhvervet for aktiernes kursværdi på sidstnævnte tidspunkt. § 4, stk. 2, 4. og 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse for aktier, som ikke var børsnoterede på det senest forudgående af de i 1. pkt. nævnte tidspunkter.

Stk. 2. Hvis en aktie overgår fra børsnoteret til unoteret på et tidspunkt, der ligger tre år eller mere efter erhvervelsen af aktien, og fortjeneste eller tab ved en afståelse af aktien på førstnævnte tidspunkt ikke ville have været omfattet af § 4, stk. 1 eller 3, anses aktien ved en senere opgørelse af en fortjeneste for erhvervet for aktiens kursværdi på tidspunktet for overgangen fra børsnoteret til unoteret.«

17. Efter § 7 indsættes som ny paragraf:

»§ 7 a. Skattepligtige, der afstår aktier med fortjeneste, og hvor fortjeneste eller tab ved en eventuel afståelse af disse aktier den 18. maj 1993 skulle have været opgjort efter § 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992, som ændret ved lov nr. 1030 af 19. december 1992, kan opnå et nedslag ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste på de pågældende aktier. Tilsvarende gælder ved opgørelsen af fortjeneste på eventuelle fondsaktier eller aktieretter, som er tildelt den skattepligtige på grundlag af de pågældende aktier. Der beregnes ikke nedslag i fortjeneste på aktier omfattet af § 2 a eller § 2 c.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den pågældende alene skulle have opgjort fortjenesten i kraft af § 6, stk. 6, i den i stk. 1 nævnte lovbekendtgørelse.

Stk. 3. Nedslag efter stk. 1 beregnes med 1 pct. pr. år, den skattepligtige har ejet de pågældende aktier forud for udløbet af indkomståret 1998. Nedslaget kan højst udgøre 25 pct. Udlægges eller overdrages aktierne med skattemæssig succession, jf. §§ 10 og 11, anvendes aktiernes værdi ved udlægget eller overdragelsen i stedet for afståelsessummen ved beregningen af nedslaget.

Stk. 4. Er aktierne erhvervet på forskellige tidspunkter, fordeles fortjenesten ved beregningen af nedslaget for ejertid forholdsmæssigt efter aktiernes pålydende. Afstås en del af aktierne i samme selskab, anses de først erhvervede aktier for først afstået.«

18. I § 8, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2«.

19. § 8, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

20. I § 11, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 4, stk. 2 og 3,» til: »personskattelovens § 19 a, stk. 2-4,».

21. § 11, stk. 2, 4. pkt., ophæves.

22. § 13, stk. 1, ophæves.

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 1-3.

23. I § 13, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »stk. 2« til: »stk. 1«.

24. I § 13 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 4, stk. 2 og 3,» til: »personskattelovens § 19 a, stk. 2-4,».

25. § 13 a, stk. 5, 3. pkt., affattes således:

»Henstandsbeløbet fragår i den slutskat, der indgår i årsopgørelsen efter kildeskattelovens §§ 60-62, jf. § 62 a.«

§ 2

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 22. oktober 1992, som senest ændret ved lov nr. 1032 af 19. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 ændres »udbytteindkomst« til: »aktieindkomst«.

2. § 4, stk. 1, nr. 5, affattes således:

 • »5) skattepligtig fortjeneste, fradragsberettigede tab og skattepligtige afståelsessummer efter aktieavancebeskatningslovens §§ 2, 2 a, 2 c og 4 eller ligningslovens § 16 B bortset fra beløb omfattet af § 4 a, stk. 1, nr. 2 og 4,».

3. Efter § 4, stk. 1, nr. 5 a, indsættes som nyt nummer:

»5 b) fortjeneste som omhandlet i § 3 i lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger,».

4. § 4, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1, nr. 4 og 5, medregnes udlodninger samt afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B fra selskaber og foreninger som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 2 b dog til den personlige indkomst, medmindre udlodningen udgør en normal forrentning af en indbetalt andelskapital.«

5. Efter § 4, stk. 4, indsættes som nyt stykke:

»Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 1, nr. 4 og 5, medregnes udlodninger samt afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B vedrørende aktier, som omfattes af aktieavancebeskatningslovens § 3, dog til den personlige indkomst.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

6. I § 4 a, stk. 1, ændres »Udbytteindkomst« til: »Aktieindkomst«.

7. § 4 a, stk. 1, nr. 3, sidste pkt., affattes således:

»Det gælder dog kun den del af beløbet, der svarer til forholdet mellem på den ene side foreningens samlede indtægt ved udbytte fra selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, og fortjeneste som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 4 og på den anden side foreningens samlede udlodning,».

8. I § 4 a, stk. 1, indsættes som nr. 4:

 • »4) fortjeneste og tab efter aktieavancebeskatningslovens § 4.«

9. Efter § 4 a, stk. 1, indsættes som nyt stykke :

» Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke udbytter og fortjenester vedrørende aktier som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 2 a samt fortjeneste og tab ved afståelse af medlemsbeviser m.v. i foreninger m.v., som er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

10. I § 4 a, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »Udbytteindkomst« til: »Aktieindkomst«.

11. § 8 a, stk. 1-3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Skat af aktieindkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på 26.400 kr., beregnes som en endelig skat på 30 pct. for indkomstårene 1993-1995 og på 25 pct. for indkomståret 1996 og senere indkomstår. Indeholdt udbytteskat efter kildeskattelovens § 65 af aktieindkomst, der ikke overstiger grundbeløbet, er endelig betaling af skatten, og udbytteskatten modregnes ikke i slutskatten efter kildeskattelovens § 67.

Stk. 2. Skat af aktieindkomst, der overstiger et grundbeløb på 26.400 kr., beregnes med 40 pct. Skat af aktieindkomst, der overstiger grundbeløbet, indgår i slutskatten, og den udbytteskat, der er indeholdt i denne del af udbyttet efter kildeskattelovens § 65, modregnes i slutskatten efter kildeskattelovens § 67.

Stk. 3. Overstiger den indeholdte udbytteskat efter kildeskattelovens § 65 den i stk. 1 nævnte skatteprocent af den samlede aktieindkomst, modregnes det overskydende beløb i slutskatten. Er aktieindkomsten negativ, modregnes hele den indeholdte udbytteskat i slutskatten.

Stk. 4. Er en gift persons aktieindkomst lavere end det i stk. 1 og 2 nævnte grundbeløb, forhøjes den anden ægtefælles grundbeløb med forskelsbeløbet, dog højst med grundbeløbet. Det er en forudsætning, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb.

Stk. 5. Er aktieindkomsten negativ, beregnes negativ skat med den i stk. 1 nævnte procentsats af beløb, der ikke overstiger grundbeløbet, og med den i stk. 2 nævnte skatteprocent af beløb, der overstiger grundbeløbet. Den negative skat modregnes i den skattepligtiges slutskat, og et eventuelt resterende beløb fremføres til modregning i slutskatten for de fem efterfølgende indkomstår.

Stk. 6. Er en gift persons aktieindkomst negativ, modregnes beløbet i den anden ægtefælles positive aktieindkomst. Det er en forudsætning, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb. Af et eventuelt resterende negativt beløb beregnes negativ skat efter stk. 5 med anvendelse af dobbelt grundbeløb. Har begge ægtefæller negativ aktieindkomst, fordeles det dobbelte grundbeløb forholdsmæssigt mellem ægtefællerne. Negativ skat, der ikke kan modregnes i den skattepligtiges slutskat, modregnes i ægtefællens slutskat.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 7 og 8.

12. I § 8 a, stk. 4, der bliver stk. 7, ændres »Stk. 3« til: »Stk. 4«.

13. I § 15, stk. 2, ændres »30 pct.« til: »30 pct. for indkomstårene 1993-1995 og 25 pct. for indkomståret 1996 og senere indkomstår.«

14. I § 15, stk. 2 og 3, ændres to steder »Udbytteindkomst« til: »Aktieindkomst« og eet sted »udbytteindkomst« til: »aktieindkomst«.

15. I § 15 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

» Stk. 4. Overstiger den indeholdte udbytteskat efter kildeskattelovens § 65 den i stk. 2 nævnte skatteprocent af den samlede aktieindkomst, modregnes det overskydende beløb i boets skat efter kildeskattelovens § 67. Er aktieindkomsten negativ, modregnes hele den indeholdte udbytteskat i boets skat efter kildeskattelovens § 67.

Stk. 5. Er aktieindkomsten negativ, fradrages 50 pct. af beløb, der ikke overstiger grundbeløbet, og 75 pct. af beløb, der overstiger grundbeløbet, i boets skattepligtige indkomst.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 6.

16. § 19 a, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Som hovedaktionæraktier anses aktier eller anparter, der ejes af skattepligtige, der ejer eller på noget tidspunkt inden for de seneste 5 år har ejet 25 pct. eller mere af aktiekapitalen, eller som råder eller i den ovennævnte periode har rådet over mere end 50 pct. af stemmeværdien. Hvis aktierne er erhvervet i forbindelse med omdannelsen af en personligt ejet virksomhed efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse, anses aktierne for hovedaktionæraktier, såfremt den skattepligtige på noget tidspunkt inden for de seneste 10 år forud for aktieafståelsen har ejet aktier svarende til 25 pct. eller mere af aktiekapitalen ved omdannelsen eller rådet over mere end 50 pct. af stemmeværdien. Ved opgørelsen af aktiekapitalen i et selskab bortses fra selskabets beholdning af egne aktier.

Stk. 3. Ved afgørelsen af, om den skattepligtige, herunder den skattepligtiges dødsbo, ejer eller har ejet mindst 25 pct. af aktiekapitalen i et selskab eller råder eller har rådet over mere end 50 pct. af den samlede stemmeværdi, medregnes aktier, der samtidig tilhører eller har tilhørt den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med ægte slægtskabsforhold. Aktier tilhørende en tidligere ægtefælle til den i 1. pkt. nævnte personkreds og aktier, som en nuværende ægtefælle til den i 1. pkt. nævnte personkreds har afstået før ægteskabets indgåelse, medregnes dog ikke. Endvidere medregnes aktier, som tilhører eller har tilhørt selskaber, fonde m.v., hvorover den nævnte personkreds på grund af aktiebesiddelse, vedtægtsbestemmelse, aftale eller fælles ledelse har eller har haft en bestemmende indflydelse.

Stk. 4. Konvertible obligationer medregnes ikke ved afgørelsen af, om den skattepligtige efter stk. 2 og 3 ejer eller har ejet 25 pct. eller mere af aktiekapitalen eller råder eller har rådet over mere end 50 pct. af stemmeværdien af aktiekapitalen.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og 6.

§ 3

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1223 af 17. december 1992, som senest ændret ved lov nr. 271 af 6. maj 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 B, stk. 1, sidste pkt., ændres »efter § 4, stk. 2-3, i lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v.« til: »efter personskattelovens § 19 a, stk. 2-4.«

2. § 16 B, stk. 2-5, ophæves.

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 2 og 3.

3. I § 16 B, stk. 6, der bliver stk. 2, ændres i 1. pkt. »efter stk. 1, 2, 4 og 5« til: »efter stk. 1«.

4. I § 16 B, stk. 6, der bliver stk. 2, ændres i 2. pkt. »de i stk. 1 og 2 nævnte selskaber.« til: »det i stk. 1 nævnte selskab.«

5. I § 16 B, stk. 7, der bliver stk. 3, ændres »Stk. 1-5« til: »Stk. 1«.

§ 4

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 873 af 23. oktober 1992, som ændret ved lov nr. 1021 af 19. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 5 a, litra b, affattes således:

 • »b) realiserede og urealiserede gevinster og tab efter kursgevinstlovens §§ 6, 7 og 8 C-8 F og«.

2. § 1, stk. 1, nr. 5 a, litra c, affattes således:

 • »c) realiserede fortjenester som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 2 nedsat med eventuelle tab efter samme bestemmelse, realiserede fortjenester som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 2 a samt realiserede fortjenester som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 4 nedsat med eventuelle tab efter samme bestemmelse,».

3. § 2, stk. 1, litra c, affattes således:

 • »c) oppebærer udbytteindtægter m.v., i hvilke der i henhold til kildeskattelovens § 65 skal foretages indeholdelse af udbytteskat, eller modtager udbytter i øvrigt omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1,».

4. I § 2, stk. 1, litra f, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 3,» til: »personskattelovens § 19 a, stk. 3,».

5. I § 13, stk. 4, indsættes efter »med 66 pct. af udbyttebeløbet«: », når aktierne i det udbyttegivende selskab ikke er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 3«.

6. I § 27, stk. 3, 2. pkt., udgår »eller har modtaget afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 2 eller stk. 5,».

7. I § 35 K, stk. 2, 2. pkt., udgår »§ 5, stk. 6, og«.

§ 5

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 16. september 1992, indsættes i § 10, stk. 3, efter »med 66 pct. af udbyttebeløbet«: », når aktierne i det udbyttegivende selskab ikke er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 3«.

§ 6

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 17. september 1992, som senest ændret ved lov nr. 1073 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, litra f, affattes således:

 • »f) oppebærer udbytteindtægter, i hvilke der i henhold til § 65 skal foretages indeholdelse af udbytteskat, eller modtager udbytter i øvrigt omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1,».

2. I § 29, stk. 1, indsættes efter sidste pkt.:

»Tilsvarende gælder afdødes negative skat efter personskattelovens § 8 a, stk. 5.«

3. I § 31, stk. 1, indsættes efter 3. pkt.:

»Tilsvarende gælder afdødes negative skat efter personskattelovens § 8 a, stk. 5.«

4. I § 31, stk. 3, 2. pkt., § 32, stk. 4, 2. pkt., og § 64, stk. 9, 1. pkt., ændres »udbytteindkomst« til: »aktieindkomst«.

5. I § 33, stk. 3, ændres »§ 4, stk. 2 og 3,» til: »§ 4«.

6. I § 33 A, stk. 1, affattes sidste pkt. således: »Ved udlæg af aktier efter § 10, stk. 3, i aktieavancebeskatningsloven kan dog for børsnoterede aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, ikke optages passivposter af den enkelte udlægsmodtagers aktieerhvervelse, hvis kursværdien af aktieerhvervelsen ikke overstiger det i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, nævnte beløb reguleret efter personskattelovens § 20, medmindre udlægsmodtageren over for boet godtgør, at vedkommende efter udlægget ikke opfylder betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, 3. og 4. pkt.«

7. I § 33 A, stk. 2, ophæves 5. pkt.

8. I § 43, stk. 2, litra i, 4. pkt., ændres »aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 3« til: »personskattelovens § 19 a, stk. 3«.

9. I § 60, stk. 1, indsættes som litra i:

 • »i) Beløb efter personskattelovens § 8 a, stk. 5.«

10. I § 64, stk. 9, 2. pkt., ændres »udbytteindkomsten« til: »aktieindkomsten«.

11. I § 65, stk. 1, ændres »30 pct.« til: »25 pct.«

12. I § 65 A, stk. 1, udgår », samt af afståelsessummer, der er omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 2 eller 5«.

§ 7

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 28. juli 1992, som ændret ved lov nr. 918 af 25. november 1992 § 20 og lov nr. 268 af 6. maj 1993 § 17, ændres i § 6 B, stk. 3, »aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 3,» til: »personskattelovens § 19 a, stk. 3,».

§ 8

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 868 af 22. oktober 1992, som senest ændret ved lov nr. 272 af 6. maj 1993, ændres i § 19 D, stk. 1, »aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 3« til: »personskattelovens § 19 a, stk. 3«.

§ 9

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 594 af 4. september 1986, som senest ændret ved lov nr. 491 af 24. juni 1992, ophæves § 2, stk. 2, litra e.

§ 10

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 866 af 22. oktober 1992, som ændret ved lov nr. 214 af 28. april 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 4, ændres »Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afståelse af aktier« til: »Fortjeneste eller tab ved afståelse, herunder ved udlodning af likvidationsprovenu i det kalenderår, hvori selskabet m.v. endeligt opløses, af aktier«.

2. § 8, stk. 5, ophæves.

§ 11

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 743 af 27. august 1992, som senest ændret ved lov nr. 271 af 6. maj 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 6, udgår », eller har modtaget afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 2 eller 5«.

2. I § 2, stk. 7, ændres »Udbytteindkomst« til: »Aktieindkomst«.

3. I § 8 D, stk. 3, 2. pkt., ændres »aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2-3« til: »personskattelovens § 19 a, stk. 2-4«.

§ 12

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 18. september 1992, som ændret ved lov nr. 1030 af 19. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Beløb, der overføres fra virksomheden til den skattepligtige til dækning af virksomhedsskat samt særlig indkomstskat i virksomheden, omfattes ikke af stk. 1.«

2. I § 6, stk. 1, ophæves 2. pkt.

3. I § 13, stk. 5, ændres »udbytteindkomst for samme indkomstår, jf. personskattelovens § 8 a, stk. 2 og 3« til: »aktieindkomst for samme indkomstår, jf. personskattelovens § 8 a, stk. 2 og 4«.

§ 13

I lov om særlig indkomstskat m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 22. november 1992, ophæves § 2, nr. 6.

§ 14

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 745 af 27. august 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1, 1. pkt., udgår »eller særlige«.

2. I § 15, stk. 5, udgår »samt aktieavancebeskatningslovens § 13«.

3. I § 15, stk. 6, udgår »samt aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1,».

4. I § 15 b, stk. 4, udgår »og aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1,».

§ 15

I konkursskatteloven, lov nr. 359 af 6. juni 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 3, ændres »udbytter« til »aktieindkomst«.

2. § 11, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. I konkursindkomsten medtages endvidere 80 pct. af hvert indkomstårs aktieindkomst, der overstiger beløbsgrænserne i personskattelovens § 2 og 4.«

§ 16

I lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 22. oktober 1992, som ændret ved lov nr. 186 af 14. april 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 2, affattes således:

 • »2) realiserede og urealiserede gevinster og tab efter kursgevinstlovens §§ 6, 7 og 8 C - 8 F og«.

2. § 2, stk. 1, nr. 3, affattes således:

 • »3) realiserede fortjenester som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 2 nedsat med eventuelle tab efter samme bestemmelse, realiserede fortjenester som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 2 a samt realiserede fortjenester som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 4 nedsat med eventuelle tab efter samme bestemmelse.«

3. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 2-8« til: »stk. 2-12«.

4. Efter § 3, stk. 4, indsættes som nye stykker:

» Stk. 5. Hvis et medlem helt eller delvis hæver sit indskud på et tidspunkt, hvor der er forløbet tre år eller mere regnet fra indskuddets foretagelse, skal de i stk. 1 omhandlede fortjenester medregnes ved opgørelsen af medlemmets skattepligtige almindelige indkomst. For så vidt angår tab finder bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2, 2.-5. pkt., tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Stk. 5 finder ikke anvendelse på skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-3 og 5-5 b, og stk. 2, 1. pkt., eller fondsbeskatningsloven.«

Stk. 5-10 bliver herefter stk. 7-12.

§ 17

I lov nr. 193 af 9. april 1986 om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder m.v., foretages følgende ændring:

I § 3, 1. pkt., ændres »hovedaktionær som følge af en aktiebesiddelse eller en indflydelse som omhandlet i § 4, stk. 2 og 3, i lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v.« til: »ejer af 25 pct. eller mere af aktiekapitalen eller havde en indflydelse som omhandlet i § 19 a, stk. 2-4, i personskatteloven.«

§ 18

I lov nr. 491 af 24. juni 1992 om ændring af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven) og forskellige andre skattelove. (Koncerninterne fordringer m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 7, 1. pkt., affattes således:

»§ 1, nr. 8 og 12, har virkning for gevinster, der realiseres den 16. juni 1992 eller senere.«

2. § 11, stk. 7, sidste pkt., affattes således:

»I tilfælde, hvor sammenhængen mellem erhvervelse og lånoptagelse ikke klart fremgår af omstændighederne ved erhvervelsen, jf. det ved § 1, nr. 8, indsatte § 7 A, stk. 2, i kursgevinstloven, har § 1, nr. 8, dog alene virkning for fordringer, der erhverves den 16. juni 1992 eller senere.«

3. § 11, stk. 17, 1. pkt., affattes således:

»§ 7 har virkning for fortjenester, der tilskrives medlemmernes indestående den 16. juni 1992 eller senere.«

4. § 11, stk. 17, sidste pkt., affattes således:

»I tilfælde, hvor sammenhængen mellem indskud og lånoptagelse ikke klart fremgår af omstændighederne ved indskuddet, jf. det ved § 7, nr. 2, indsatte § 3, stk. 6, i lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger, har § 7, nr. 2, dog alene virkning for indskud, som foretages den 16. juni 1992 eller senere.«

§ 19

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 19. maj 1993, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 11 har virkning fra og med indkomståret 1994.

Stk. 3. Skattepligtige, som ved en eventuel afståelse af deres aktier den 18. maj 1993 ikke skulle have opgjort fortjeneste eller tab efter aktieavancebeskatningslovens § 6, eller som alene skulle gøre det i kraft af aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 6, og som ikke ville have været omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 2 a-3 eller kursgevinstloven, kan ved opgørelse af fortjeneste eller tab ved en senere afståelse af de pågældende aktier anvende aktiernes handelsværdi den 19. maj 1993 i stedet for anskaffelsessummen. Valget skal træffes samlet for alle aktier i hvert selskab. Ved en senere aktieafståelse kan et fradragsberettiget eller modregningsberettiget tab dog ikke overstige forskellen mellem afståelsessummen og aktiernes handelsværdi den 19. maj 1993. For aktier, som den skattepligtige har erhvervet mindre end tre år forud for den 19. maj 1993, finder 1. pkt. dog kun anvendelse, hvis aktien afstås tre år eller mere efter erhvervelsen. For konvertible obligationer er det tillige en betingelse for anvendelse af 1. pkt., at en gevinst ved en senere afståelse tre år eller mere efter erhvervelsen ikke vil være skattepligtig efter kursgevinstloven.

Stk. 4. I tilfælde, hvor stk. 3, 1. pkt., kan anvendes for medarbejderaktier i en ordning, som er godkendt i henhold til ligningslovens § 7 A, og som i henhold hertil er båndlagt den 19. maj 1993, kan den skattepligtige ved opgørelse af fortjeneste eller tab ved afståelse af aktierne efter båndlæggelsens ophør anvende aktiernes handelsværdi ved båndlæggelsens ophør i stedet for anskaffelsessummen. Ved en aktieafståelse efter båndlæggelsens ophør kan et fradragsberettiget eller modregningsberettiget tab dog ikke overstige forskellen mellem afståelsessummen og aktiernes handelsværdi ved båndlæggelsens ophør. Hvis den skattepligtige i henhold til 1. pkt. vælger at anvende aktiernes handelsværdi ved båndlæggelsens ophør, anses aktierne ved anvendelse af aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 3, og § 6, stk. 5, 2. pkt., for en særlig aktieklasse indtil båndlæggelsens ophør. Hvis aktierne afstås under båndlæggelsen, men tre år eller mere efter erhvervelsen, er en fortjeneste ikke skattepligtig og et tab ikke fradrags- eller modregningsberettiget.

Stk. 5. For skattepligtige, for hvem § 6, stk. 4 eller 7, i aktieavancebeskatningsloven, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992, har haft virkning eller ville have haft virkning ved en aktieafståelse den 18. maj 1993, forstås ved aktiernes faktiske anskaffelsessummer fortsat de beløb, som kan fastlægges i henhold til de nævnte bestemmelser.

Stk. 6. For skattepligtige, som i henhold til § 6, stk. 5, 2. pkt., i aktieavancebeskatningsloven, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992, har valgt at anvende en gennemsnitlig anskaffelsessum for de aktier, den pågældende ejede den 1. juli 1981, forstås ved de faktiske anskaffelsessummer fortsat den nævnte gennemsnitlige anskaffelsessum.

Stk. 7. Personskattelovens §§ 8 a og 15, konkursskattelovens § 11, stk. 2, og skattekontrollovens § 2, stk. 7, som affattet ved denne lov, har virkning for indkomståret 1993 for udbytteindkomst oppebåret før den 19. maj 1993.

Stk. 8. § 6, nr. 11, har virkning fra og med den 1. januar 1996. Har en skattepligtig med bagudforskudt indkomstår 1996 oppebåret udbytte i perioden mellem indkomstårets begyndelse og 1. januar 1996, udgør endelig skat efter personskattelovens § 8 a, stk. 1, og § 15, stk. 2, 30 pct. af denne del af aktieindkomsten. De i 1. pkt. nævnte udbytter anses i størst muligt omfang for at udgøre den del af aktieindkomsten for 1996, for hvilken der beregnes endelig skat.

Givet på Marselisborg Slot, den 25. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Stavad

Officielle noter

Ingen