Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift ved overdragelse af aktier m.v. (aktieafgiftsloven) og lov om kapitaltilførselsafgift (Nedsættelse af aktieafgiften og ophævelse af kapitaltilførselsafgiften)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 228 af 22. april 1987 om afgift ved overdragelse af aktier m.v. (aktieafgiftsloven), som senest ændret ved lov nr. 285 af 8. maj 1991, ændres i § 3 »1 pct.« til: »0,50 pct.«

§ 2

Lov om kapitaltilførselsafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 744 af 27. august 1992, ophæves.

§ 3

I lov om påligning af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1223 af 17. december 1992, som senest ændret ved lov nr. 271 af 6. maj 1993, udgår i § 17 A, stk. 1 : »samt renter efter § 12, stk. 4, i lov om kapitaltilførselsafgift«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 3, og har virkning for selskaber m.v., hvor afgiftspligt efter lov om kapitaltilførselsafgift ikke er indtrådt inden den 19. maj 1993.

Stk. 2. I tilfælde, hvor afgiftspligten er indtrådt inden den 19. maj 1993, finder bestemmelserne i kapitel 4-6 i lov om kapitaltilførselsafgift samt § 17 A, stk. 1, i lov om påligning af indkomst- og formueskat til staten, jf. lovbekendtgørelse nr. 1223 af 17. december 1992, som senest ændret ved lov nr. 271 af 6. maj 1993, fortsat anvendelse.

Stk. 3. § 1 træder i kraft den 1. januar 1995 og har virkning for overdragelser, der finder sted fra og med denne dato.

Givet på Marselisborg Slot, den 25. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Stavad

Officielle noter

Ingen