Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Neutralisering af nedsættelse af arbejdsmarkedsbidrag og ATP-betaling)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 13. juli 1994, som ændret ved § 2 i lov nr. 1114 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ændres »§ 5« til: »§ 4«.

2. I § 2, stk. 4, ændres »§ 5, stk. 2« til: »§ 4, stk. 2«.

3. Overskriften til kapitel II affattes således:

»II. Afgiftsgrundlag og afgiftssats«.

4. § 4 affattes således:

     » § 4. Afgiftsgrundlaget er virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret opgjort efter reglerne i § 4, stk. 1, i lov om investeringsfonds, jf. dog stk. 2 og 5. Til virksomhedens overskud eller underskud opgjort efter 1. pkt. medregnes ikke overskud eller underskud, der hidrører fra virksomhed i udlandet.

     Stk. 2. Afgiftsgrundlaget er virksomhedens lønsum med tillæg af 90 pct. for følgende virksomheder:

  • 1) Virksomheder inden for den finansielle sektor, der omfatter virksomheder med aktiviteter vedrørende forsikring, ind- og udlån, kreditformidling, pensionsopsparing, investeringsforvaltning, betalingsformidling samt handel med værdipapirer eller valuta.
  • 2) Lotterier, Tipstjenesten og lign. Til disse virksomheders afgiftsgrundlag medregnes også lotterikollektioner og indleveringssteder for tips m.v., for så vidt angår virksomheden med lodsedler, tips m.v.
  • 3) Turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed.
  • 4) Organisationer, fonde, foreninger, herunder almennyttige boligselskaber, loger m.v.

     Stk. 3. Ved opgørelsen af lønsummen skal aflønning i naturalier medregnes til lønsummen i det omfang, de berettiger til feriegodtgørelse efter ferieloven.

     Stk. 4. Virksomheder, der både udøver aktiviteter efter § 1, stk. 1, 1. pkt., og andre aktiviteter, skal på grundlag af en sektoropdeling af virksomheden foretage en fordeling af virksomhedens lønsum og overskud eller underskud, der vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden henholdsvis den øvrige del af virksomheden. For virksomheder, der både skal opgøre afgiftsgrundlaget efter stk. 1 og stk. 2, skal der foretages en tilsvarende fordeling. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter 1. og 2. pkt.

     Stk. 5. For virksomheder, der udgiver eller importerer aviser, er afgiftsgrundlaget værdien af virksomhedens salg af aviser.«

5. § 5 affattes således:

     » § 5. For virksomheder omfattet af § 4, stk. 1, er afgiften 3,08 pct. af afgiftsgrundlaget.

     Stk. 2. For virksomheder omfattet af § 4, stk. 2, nr. 1, er afgiften 5,08 pct. af den del af afgiftsgrundlaget, der udgøres af virksomhedens lønsum, med tillæg af 4,50 pct. af 90 pct. af lønsummen.

     Stk. 3. For virksomheder omfattet af § 4, stk. 2, nr. 2, 3 eller 4, er afgiften 3,08 pct. af den del af afgiftsgrundlaget, der udgøres af virksomhedens lønsum, med tillæg af 2,50 pct. af 90 pct. af lønsummen.

     Stk. 4. For virksomheder omfattet af § 4, stk. 5, er afgiften 2,50 pct. af afgiftsgrundlaget.«

6. I § 6 a, stk. 1, ændres »§ 5, stk. 1« til: »§ 4, stk. 1«.

7. I § 6 b, stk. 1, ændres »§ 5, stk. 1« til: »§ 4, stk. 1«.

8. I § 6 c ændres »§ 5, stk. 4, 2. pkt.« til: »§ 4, stk. 4, 2. pkt.«, »§ 5, stk. 1« ændres til: »§ 4, stk. 1«, og »§ 5, stk. 2« ændres til: »§ 4, stk. 2«.

§ 2

     Stk. 1. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af skatteministeren. Loven kan dog tidligst træde i kraft den 1. januar 1997.

     Stk. 2. Loven har virkning for opgørelsesperioder, der påbegyndes fra og med lovens ikrafttrædelsesdato. Afgiftssatserne i § 5, stk. 1-3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, på henholdsvis 3,08 pct. og 5,08 pct. har først virkning for opgørelsesperioder, der påbegyndes fra og med den 1. januar 2000. I perioden fra lovens ikrafttræden og indtil den 31. december 1999 finder følgende afgiftssatser anvendelse:

  • 1) For opgørelsesperioder, der påbegyndes i kalenderåret 1997, er afgiftssatsen i § 5, stk. 1-3, 2,66 pct. i stedet for 3,08 pct. og 4,66 pct. i stedet for 5,08 pct.
  • 2) For opgørelsesperioder, der påbegyndes i kalenderåret 1998, er afgiftssatsen i § 5, stk. 1-3, 2,82 pct. i stedet for 3,08 pct. og 4,82 pct. i stedet for 5,08 pct.
  • 3) For opgørelsesperioder, der påbegyndes i kalenderåret 1999, er afgiftssatsen i § 5, stk. 1-3, 2,87 pct. i stedet for 3,08 pct. og 4,87 pct. i stedet for 5,08 pct.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Carsten Koch

Officielle noter

Ingen