Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om tilbagebetaling af afgift af renter af forbrugslån m.v.

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Renteafgift, der er betalt i henhold til § 1, stk. 1, i lov om

afgift af renter af forbrugslån, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 3.

maj 1989, tilbagebetales med 60 pct.

     Stk. 2. Renteafgift, der er forfalden, men ikke betalt, og renteafgift, der forfalder efter lovens ikrafttræden, nedsættes med 60 pct.

     § 2. Afgift efter § 1 tilbagebetales den 1. oktober 1993. Tilbagebetaling finder kun sted, når tilbagebetalingsbeløbet er mindst 100 kr.

     Stk. 2. Der sker ikke tilbagebetaling af afgift efter § 1, hvis indbetaleren er afgået ved døden inden lovens ikrafttræden.

     § 3. Indeståender på pensionsordninger, der er oprettet i pengeinstitutter i medfør af § 10, stk. 1, i lov om afgift af renter af forbrugslån, udbetales til kontohaverne fra den 2. august 1993 efter fradrag af afgift efter stk. 2.

     Stk. 2. Af indeståendet pr. 1. juli 1993 på de i stk. 1 nævnte konti betales senest den 1. august 1993 en afgift til staten på 40 pct. Pensionsbeskatningslovens §§ 30-39 anvendes i øvrigt tilsvarende.

     Stk. 3. Kontohaverne er ikke afgiftspligtige efter realrenteafgiftsloven i afgiftsåret 1993.

     § 4. Pensionsordninger, der er oprettet i pensionsinstitutter i medfør af § 10, stk. 1, i lov om afgift af renter af forbrugslån, kan ophæves efter anmodning. Anmodning om ophævelse skal være modtaget af vedkommende pensionsinstitut senest den 1. oktober 1993, og hele pensionsordningen skal være udbetalt senest 31. december 1993.

     Stk. 2. Ved ophævelse af de i stk. 1 nævnte pensionsordninger betales en afgift til staten på 40 pct. af det udbetalte beløb. Pensionsbeskatningslovens §§ 30-39 anvendes tilsvarende.

     Stk. 3. Pensionsinstitutterne er i afgiftsåret 1993 ikke afgiftspligtige efter realrenteafgiftsloven af den del af formueafkastet, der vedrører pensionsordninger, der er ophævet efter stk. 1.

     § 5. Afgørelse i sager om tilbagebetaling af renteafgift i henhold til §§ 1 og 2 træffes i 1. instans af told- og skatteregionerne. Afgørelserne kan påklages til Told- og Skattestyrelsen, hvis afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

     § 6. Loven træder i kraft den 1. juli 1993.

     Stk. 2. Med virkning fra 1. januar 1994 ophæves bekendtgørelse nr. 84 af 17. februar 1988 om indbetaling til pensionsordninger af afgiften af forbrugslån.

     Stk. 3. Frigørelsesforsikringer, der ikke er udbetalt efter § 4 inden den 1. januar 1994, anses fra denne dato som kapitalforsikringer omfattet af pensionsbeskatningslovens § 10.

     Stk. 4. Med virkning fra 1. juli 1993 ophæves § 21, nr. 23, i bekendtgørelse nr. 1100 af 11. december 1992 om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat.

Givet på Marselisborg Slot, den 25. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Ole Stavad

Officielle noter

Ingen