Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Anparter, overskuds- og underskudsselskaber)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 22. oktober 1992, som ændret senest ved lov nr. 1032 af 19. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, nr. 12, affattes således:

  • »12) indkomst ved udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom og inventar heri uanset antal ejere, når formidling eller administration af udlejning varetages af en anden virksomhed for flere end 10 personer og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang. Tilsvarende gælder, når flere end 10 personer som led i fælles udlejning udlejer afskrivningsberettiget fast ejendom til samme lejer og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang,».

2. § 4, stk. 1, nr. 13, affattes således:

  • »13) indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe uanset antal ejere, når den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang,».

3. § 4, stk. 5, affattes således:

» Stk. 5. Ligningsrådet kan tillade, at reglen i stk. 1, nr. 12, 1. pkt., ikke skal anvendes, når det efter rådets skøn må anses som godtgjort, at udlejningen ikke udgør en del af en fælles udlejning for ejerne, og omstændighederne i øvrigt taler derfor.«

4. I § 4 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Ligningsrådet kan tillade, at reglen i stk. 1, nr. 13, ikke skal anvendes for indkomst ved udlejning af aktiver, som er anskaffet inden den 19. maj 1993, når det efter rådets skøn må anses som godtgjort, at udlejningen indgår i et generationsskifte, eller særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor.«

§ 2

I lov om skattemæssige afskrivninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 597 af 16. august 1991, som senest ændret ved lov nr. 486 af 24. juni 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, 2. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 5 og 8«, og i § 2, stk. 6, ændres »og 5« til: », 5 og 8«.

2. I § 2 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. For selskaber omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. indgår anskaffelsessummen for driftsmidler omfattet af stk. 1, som enten erhverves med henblik på udlejning, eller som allerede ved erhvervelsen er udlejet, ikke i den afskrivningsberettigede saldoværdi for anskaffelsesåret eller indkomståret efter anskaffelsesåret. For indkomståret efter anskaffelsesåret kan der særskilt afskrives indtil 60 pct. af anskaffelsessummen for udlejningsaktivet. Den del af anskaffelsessummen, for hvilken der ikke er foretaget afskrivning, tillægges den afskrivningsberettigede saldoværdi for det andet indkomstår efter anskaffelsesåret.«

3. I § 3, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »finder sted«: », jf. dog stk. 7«.

4. I § 3 indsættes efter stk. 6 som nye stykker:

»Stk. 7. Selskaber omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. kan først fradrage udgifter til anskaffelse af aktiver omfattet af stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, som erhverves med henblik på udlejning, eller som allerede ved erhvervelsen er udlejet, i den skattepligtige indkomst for indkomståret efter anskaffelsesåret.

Stk. 8. Sælges et driftsmiddel, hvis anskaffelsessum i medfør af stk. 7 fuldt ud er fradraget i den skattepligtige indkomst for året efter anskaffelsesåret, skal salgssummen fuldt ud medregnes i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori afhændelsen finder sted, jf. dog § 6. Forsikrings- eller erstatningssummer vedrørende sådanne driftsmidler behandles på samme måde som beløb, der indvindes ved salg af de pågældende driftsmidler.«

5. I § 6, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, ændres »og 2« til: », 2 og 7«.

6. I § 14, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Selskaber omfattet af § 2, stk. 8, kan dog tidligst foretage forskudsafskrivning for skibe, hvorom der er indgået kontrakt om bygning, og som erhverves med henblik på udlejning, i året efter det indkomstår, hvori kontrakten er indgået.«

7. I § 15 ændres »§ 2« til: »§ 2, stk. 1-7«.

8. I § 29 F, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Selskaber omfattet af § 2, stk. 8, kan dog tidligst foretage forskudsafskrivning for driftsmidler, der erhverves med henblik på udlejning, eller som ved indgåelse af bindende aftale om levering er udlejet, i året efter det indkomstår, hvori nævnte aftale er indgået.«

9. I § 29 K, stk. 1, ændres »§ 2« til: »§ 2, stk. 1-7«.

§ 3

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 1223 af 17. december 1992, som senest ændret ved lov nr. 271 af 6. maj 1993, foretages følgende ændring:

I § 15, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »jf. stk. 6«: », med tillæg af indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe«.

§ 4

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 745 af 27. august 1992, foretages følgende ændring:

I § 4 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Såfremt et af de i fusionen deltagende selskaber er stiftet inden for et tidsrum af 1 år forud for vedtagelsen af fusionen, er det en betingelse for anvendelsen af denne lovs regler, at der er opnået tilladelse hertil fra Ligningsrådet. Det samme gælder, såfremt mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller mere end 50 pct. af den samlede stemmeværdi i et af de i fusionen deltagende selskaber har skiftet ejer inden for et tidsrum af 1 år forud for vedtagelsen af fusionen. Ligningsrådet kan fastsætte særlige vilkår for tilladelsen.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 2, og § 3 har virkning fra og med den 19. maj 1993 for indkomst ved udlejning af aktiver, som er anskaffet den 19. maj 1993 eller senere.

Stk. 3. § 1, nr. 2, har virkning fra og med indkomståret 1994 for indkomst ved udlejning af aktiver, som er anskaffet den 12. maj 1989 eller senere og inden den 19. maj 1993.

Stk. 4. § 2, nr. 1 og 3-5, har virkning for aktiver omfattet af afskrivningslovens § 3, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, der er anskaffet den 18. juni 1993 eller senere.

Stk. 5. § 2, nr. 2, 7 og 9, har virkning for aktiver, der er anskaffet den 19. maj 1993 eller senere.

Stk. 6. § 2, nr. 6 og 8, har virkning for aktiver, hvorom der den 19. maj 1993 eller senere er indgået kontrakt henholdsvis bindende aftale om levering.

Stk. 7. § 4 har virkning for fusioner, der vedtages den 18. juni 1993 eller senere.

Givet på Marselisborg Slot, den 25. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Stavad

Officielle noter

Ingen