Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Beskatning af goodwill m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1223 af 17. december 1992, som senest ændret ved lov nr. 271 af 6. maj 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 L, stk. 1, ændres »§ 15, stk. 1, i lov om særlig indkomstskat m.v.« til: »§ 16 F, stk. 2.«

2. § 8 L, stk. 2, sidste pkt., ophæves.

3. Efter § 16 D indsættes som ny paragraf:

»§ 16 E. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes:

  • 1) Fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af den til en erhvervsvirksomhed knyttede goodwill.
  • 2) Fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af tidsbegrænsede rettigheder såsom særlig fremstillingsmetode eller lignende (knowhow), patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke.
  • 3) Fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af retten ifølge en udbytte-, forpagtnings- eller lejekontrakt.
  • 4) Godtgørelse i anledning af opgivelse af agentur eller lignende.
  • 5) Vederlag for påtagelse af indskrænkninger i adgangen til fri erhvervsudøvelse (konkurrenceklausuler), når vederlaget ydes een gang for alle.

Stk. 2. Erstatnings- og forsikringssummer sidestilles med afståelsessummer.

Stk. 3. Afståelse af formuegoder som gave eller arveforskud sidestilles med salg. Erhvervelse af formuegoder ved gave eller arveforskud sidestilles med køb.

Stk. 4. Er et afstået formuegode erhvervet ved gave eller arveforskud, benyttes den værdi, der er lagt til grund ved beregningen af gaveafgift eller indkomstskat af erhvervelsen, som anskaffelsessum. Har erhvervelsen ikke været afgifts- eller indkomstskattepligtig, anvendes det pågældende formuegodes værdi i handel og vandel på erhvervelsestidspunktet som anskaffelsessum.

Stk. 5. Er afståelse sket ved gave eller arveforskud, betragtes den værdi, der lægges til grund ved beregningen af gaveafgift eller indkomstskat i forbindelse med overdragelsen, som afståelsessum. Er overdragelsen hverken afgifts- eller indkomstskattepligtig, betragtes værdien i handel og vandel på overdragelsestidspunktet som afståelsessum.

Stk. 6. Anskaffelses- og afståelsessummer for formuegoder omfattet af stk. 1, nr. 1-3, samt godtgørelser og vederlag omfattet af stk. 1, nr. 4 og 5, omregnes til kontantværdi efter regler, der fastsættes af skatteministeren.

Stk. 7. Fortjeneste eller tab ved de i stk. 1, nr. 1-3, omhandlede afståelser m.v. opgøres som forskellen mellem afståelsessummen omregnet efter stk. 6 og den efter stk. 6 omregnede anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger efter § 16 F.«

4. Efter § 16 D indsættes som ny paragraf:

»§ 16 F. Ved erhvervelse af goodwill er erhververen berettiget til at afskrive det ydede vederlag i sin skattepligtige indkomst over en periode af 10 år med 10 pct. årligt. Afskrivning foretages på grundlag af anskaffelsessummen omregnet efter § 16 E, stk. 6.

Stk. 2. Ved erhvervelse af en rettighed af den i § 16 E, stk. 1, nr. 2 eller nr. 3, omhandlede art er erhververen berettiget til at afskrive det ydede vederlag i sin skattepligtige indkomst med lige store årlige beløb over et til rettigheden svarende åremål eller - såfremt rettigheden er tidsubegrænset - over en periode af 10 år med 10 pct. årligt. Afskrivning foretages på grundlag af anskaffelsessummen omregnet efter § 16 E, stk. 6.

Stk. 3. De i § 16 E, stk. 1, nr. 4 og 5, omhandlede ydelser afskrives i yderens skattepligtige indkomst over en periode af 10 år. Udgør ydelser af denne art tilsammen med ydelser omfattet af lov om særlig indkomstskat § 2, nr. 15, mindre end 5 pct. af den samlede lønudgift i yderens virksomhed i det pågældende indkomstår, fradrages de dog fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for dette indkomstår.

Stk. 4. Ved overdragelser mellem en person og et selskab m.v. som nævnt i selskabsskattelovens §§ 1 og 2 eller fondsbeskatningslovens § 1 eller mellem sådanne selskaber indbyrdes, hvor den ene af parterne i overdragelsen på grund af aktiebesiddelse, vedtægtsbestemmelse, aftale eller fælles ledelse har bestemmende indflydelse på den anden parts handlemåde, nedsættes erhververens afskrivningsgrundlag efter stk. 1 og 2 til et beløb svarende til overdragerens skattepligtige fortjeneste efter § 16 E.

Stk. 5. Erhverves de i stk. 1 og 2 omhandlede formuegoder ved gave eller arveforskud, finder bestemmelserne i § 16 E, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4 tilsvarende anvendelse.«

5. I § 27 A, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Det er en betingelse for anvendelse af reglerne i 1.-2. pkt., at den skattepligtige er ophavsmand til den afhændede rettighed eller knowhow, eller at den pågældende rettighed eller knowhow er erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvej eller i spekulationsøjemed.«

6. Efter § 32 E indsættes:

»§ 32 F. Ved beregningen af forældelsesfristen for krav på skat af fortjenester omfattet af § 16 E og ejendomsavancebeskatningsloven bortses fra den tid, i hvilken skattemyndighederne på grund af den skattepligtiges ophold i udlandet har været ude af stand til at gøre kravet gældende ved dansk domstol.«

§ 2

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. april 1990, som senest ændret ved lov nr. 1031 af 19. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, indsættes efter litra f som nyt litra:

  • »g) Goodwill.«

2. I § 7, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»For de i stk. 1, litra d, e og g, omhandlede formuegoder udgør anskaffelsessummen den kontantværdi, der er beregnet i medfør af § 16 E, stk. 6, i ligningsloven.«

§ 3

I lov om særlig indkomstskat m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 22. oktober 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 4, 5, 9 og 14, § 3 og § 6 ophæves.

2. I § 8, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 2, nr. 9 og 14-16« til: »§ 2, nr. 15 og 16«.

3. § 15, stk. 1 og 3, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

4. I § 15, stk. 2, der bliver stk. 1, ændres »§ 2, nr. 9, nr. 14 og nr. 15« til: »§ 2, nr. 15«.

5. I § 15, stk. 2, der bliver stk. 1, affattes 2. pkt. således:

»Udgør ydelser af denne art tilsammen med ydelser omfattet af ligningslovens § 16 E, stk. 1, nr. 4 og 5, mindre end 5 pct. af den samlede lønudgift i yderens virksomhed i det pågældende indkomstår, fradrages de dog fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for dette indkomstår.«

§ 4

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 17. september 1992, som senest ændret ved § 6 i lov nr. 1073 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra d, indsættes efter 4. pkt. som nyt punktum:

»Skattepligten omfatter endvidere fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der er knyttet til en sådan virksomhed.«

2. § 2, stk. 1, litra e, affattes således:

  • »e) ejer fast ejendom her i landet eller nyder indtægter af samme eller af her i landet oprettet familiefideikommis (jf. lov nr. 139 af 1. maj 1954 § 2, stk. 1), herunder kapital båndlagt i overensstemmelse med reglerne i § 4 i lov nr. 563 af 4. oktober 1919 eller i § 6 i lov nr. 139 af 1. maj 1954. Skattepligten omfatter endvidere fortjeneste ved afståelse af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven,».

3. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 A. Overfører en skattepligtig formuegoder som nævnt i ligningslovens § 16 E, stk. 1, nr. 1-3, til benyttelse i udlandet, sidestilles sådan overførelse med salg. Som salgssum betragtes værdien i handel og vandel på overførselstidspunktet.«

§ 5

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 873 af 23. oktober 1992, som ændret ved lov nr. 1021 af 19. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 6, affattes 2. pkt. således:

»Skattepligten omfatter alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed.«

2. I § 2, stk. 1, litra a, indsættes efter 4. pkt. som nyt punktum:

»Skattepligten omfatter endvidere fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der er knyttet til en sådan virksomhed.«

3. § 2, stk. 1, litra b, affattes således:

  • »b) i egenskab af ejer, medejer, brugs- eller indtægtsnyder oppebærer indtægt af en her i landet beliggende fast ejendom. Skattepligten omfatter endvidere fortjeneste ved afståelse af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven,».

4. § 5, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Overgang til skattefri virksomhed, jf. stk. 1, sidestilles med ophør af virksomhed og salg til handelsværdi af de aktiver og passiver, der er i behold hos selskabet eller foreningen m.v. på tidspunktet for overgangen.«

5. § 5 A, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En overgang som nævnt i stk. 1 sidestilles med ophør af virksomhed og salg til handelsværdi af de aktiver og passiver, der er i behold hos selskabet eller foreningen m.v. på tidspunktet for overgangen.«

6. I § 5 B, stk. 2, ændres »§§ 16-19« til: »§§ 16-19 og § 21 A«.

7. Efter § 7 indsættes i Afsnit II:

»§ 7 A. Overfører en skattepligtig formuegoder som nævnt i ligningslovens § 16 E, stk. 1, nr. 1-3, til benyttelse i udlandet, sidestilles sådan overførelse med salg. Som salgssum betragtes værdien i handel og vandel på overførselstidspunktet.«

8. I § 35 J ændres »§§ 16-19« til: »§§ 16-19 og § 21 A«.

§ 6

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 16. september 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, affattes 3. pkt. således:

»Til den skattepligtige indkomst medregnes desuden indkomst opgjort efter reglerne i lov om særlig indkomstskat m.v., ejendomsavancebeskatningsloven og aktieavancebeskatningsloven samt indkomst som nævnt i kursgevinstloven.«

2. I § 8, stk. 1, indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum:

»Det gælder også fortjeneste og tab på ombygnings- og forbedringsudgifter, særindretninger m.v. indvundet ved afståelse af lejede lokaler, jf. ligningslovens § 14 J, og fortjeneste og tab ved afståelse m.v. af goodwill, tidsbegrænsede rettigheder m.m., jf. ligningslovens § 16 E.«

3. Efter § 21 indsættes:

»§ 21 A. Ved opgørelsen af fondes og foreningers fortjeneste og tab efter ligningslovens § 16 E, der vedrører formuegoder anskaffet inden begyndelsen af det indkomstår, der ligger til grund for skatteansættelsen for overgangsskatteåret, udgør anskaffelsessummen den oprindelige kontantomregnede anskaffelsessum reduceret med de afskrivninger, der i alt kunne have været foretaget efter ligningslovens § 16 F siden anskaffelsen.«

§ 7

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 18. september 1992, som senest ændret ved lov nr. 1030 af 19. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 4, indsættes efter 3. pkt.:

»I det omfang anskaffelsessummen omregnes til kontantværdi, anvendes denne.«

2. § 3, stk. 5, ophæves.

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 5-7.

3. I § 8, stk. 2, indsættes efter 4. pkt.:

»I det omfang anskaffelsessummen omregnes til kontantværdi, anvendes denne.«

4. § 8, stk. 3, ophæves.

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning for formuegoder, der afstås og erhverves den 19. maj 1993 eller senere.

Stk. 3. § 4, nr. 1, § 5, nr. 1 og 2, § 6, nr. 1, samt ligningslovens § 16 F, stk. 4, som indsat ved denne lov, har virkning for formuegoder og lejede lokaler, der afstås m.v. den 18. juni 1993 eller senere.

Stk. 4. Ved overdragelse af goodwill i perioden 19. maj 1993-1. januar 1996 medregnes ved overdragelse i 1993 25 pct., ved overdragelse i 1994 50 pct. og ved overdragelse i 1995 75 pct. af fortjenesten eller tabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Tilsvarende udgør købers afskrivningsgrundlag ved erhvervelse i den pågældende periode henholdsvis 25 pct., 50 pct. og 75 pct. af anskaffelsessummen.

Stk. 5. For formuegoder omfattet af ligningslovens § 16 E, stk. 1, nr. 2-5, der er erhvervet før den 19. maj 1993, foretages afskrivning for den resterende periode på grundlag af den oprindelige anskaffelsessum uden kontantomregning med de i ligningslovens § 16 F indeholdte satser. Den således nedskrevne værdi benyttes som anskaffelsessum ved opgørelsen af fortjeneste eller tab efter § 16 E.

Stk. 6. For goodwill, der er erhvervet før den 19. maj 1993, og hvorpå der har kunnet afskrives efter tidligere gældende regler, foretages afskrivning for den resterende del af perioden efter de dagældende regler på grundlag af den oprindelige anskaffelsessum uden kontantomregning. Den således nedskrevne værdi benyttes som anskaffelsessum ved opgørelsen af fortjeneste eller tab efter § 16 E.

Stk. 7. Goodwill, der er erhvervet før 19. maj 1993, indgår med anskaffelsessummen uden kontantomregning ved opgørelsen af indskudskontoen efter virksomhedsskattelovens § 3 og afkastgrundlaget efter virksomhedsskattelovens § 8. Anskaffelsessummen nedskrives ved opgørelsen af indskudskontoen og afkastgrundlaget med 15 pct. årligt. Reglerne i virksomhedsskattelovens § 3, stk. 4, 3. og 4. pkt., og § 8, stk. 2, 4. og 5. pkt., finder ikke anvendelse på de i 1. pkt. nævnte tilfælde.

Stk. 8. Overdrages goodwill i tiden 19. maj 1993-1. januar 1998, behandles vederlaget skattemæssigt efter de hidtil gældende regler, såfremt vederlaget er fastsat i en bindende aftale, som er indgået i perioden 1. juli 1982-19. maj 1993, og der er ingen afskrivningsadgang for køber. Anvendelse af reglen i 1. pkt. er dog betinget af, at Ligningsrådet i henhold til anmodning om bindende forhåndsbesked indgivet inden 1. januar 1994 godkender, at der foreligger en bindende aftale om vederlagets fastsættelse.

Givet på Marselisborg Slot, den 25. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Stavad

Officielle noter

Ingen