Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. og lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat) (Orlovsfinansiering m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 836 af 28. september 1994, som ændret ved lov nr. 1122 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, nr. 4, litra a, ændres »udbetaling« til: »udbetalinger sker over mindst 10 år og«.

2. I § 3, stk. 1, ændres »loven om tilsyn med pensionskasser« til: »loven om tilsyn med firmapensionskasser«.

3. Efter § 5 indsættes som nye paragraffer:

»§ 5 A. Forsikringer og pensionsordninger oprettet i pensionskasser, i hvis ydelser der indgår en alderspension, der er sammensat af en del, der har en varighed på mindst 10 år, og en del, der har en varighed på under 10 år, men som i øvrigt opfylder betingelserne i § 2, nr. 4, jf. §§ 3 eller 4, behandles efter reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger, såfremt udbetalingerne fra den første ophørende del af alderspensionen udelukkende udgør kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP fra pensioneringstidspunktet og indtil det fyldte 67. år.

§ 5 B. Forsikringer og pensionsordninger oprettet i pensionskasser, i hvis ydelser der indgår en alderspension, der har en varighed på under 10 år, men som i øvrigt opfylder betingelserne i § 2, nr. 4, jf. §§ 3 eller 4, behandles efter reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger, såfremt alle indbetalinger er foretaget af en tidligere arbejdsgiver og udbetalingerne fra alderspensionen udelukkende udgør kompensation for vederlag i penge for personligt arbejde i tjenesteforhold i perioden fra fratrædelse frem til det tidligere med arbejdsgiveren aftalte fratrædelsestidspunkt.«

4. I § 11 A, stk. 3, 3. pkt. , indsættes efter »bortset fra«: »konverterbare obligationer noteret over pari samt«.

5. I § 18, stk. 1, 3. pkt., og § 56, stk. 1, 2. pkt., ændres »fonde, der er godkendt efter § 52 eller efter« til: »fonde som nævnt i § 52 eller i«.

6. I § 18 A, stk. 3, 1. pkt., ændres »70 pct.« til: »60 pct.«

7. I § 20, stk. 1, indsættes som nr. 5:

5. Udbetalinger fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, der er omfattet af § 20 A.'

8. Efter § 20 indsættes:

»§ 20 A. I forbindelse med ejerens afholdelse af orlov til uddannelse, orlov til sabbat eller orlov til børnepasning, jf. lov om orlov, kan arbejdsformidlingen tillade, at en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed ophæves helt eller delvis.

Stk. 2. Arbejdsministeren fastsætter nærmere regler om administration af ordningen, herunder regler for beregningen af størrelsen af det beløb, der kan udbetales efter stk. 1.«

9. § 26, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Ved afgiftsberegning efter § 25, nr. 1, 2, 4 og 5, svares der afgift af værdien (genkøbsværdi, kapitalværdi, indestående og lign.) af samtlige ejerens kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed. Hvis der i tilfælde, der omfattes af § 25, nr. 1 eller 2, kun udbetales en del af værdien af en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, kan ejeren dog kræve, at afgiften i stedet beregnes af det udbetalte beløb efter § 28.

Stk. 2. Hvis ejeren af en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed også har andre kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed, skal der foretages afgiftsberegning efter § 25, nr. 1 eller 2, af samtlige kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed senest ved udgangen af det kalenderår, hvori den eller de første kapitalforsikringer eller opsparinger er udbetalt. Stk. 1, 2. pkt., gælder dog tilsvarende. Er der ikke sket afgiftsberigtigelse af samtlige kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed inden den i 1. pkt. nævnte frist, skal den eller de ophævede ordninger afgiftsberigtiges efter § 28.

Stk. 3. Skatteministeren kan efter ansøgning fra ejeren tillade, at afgiftsberigtigelse efter stk. 2, 3. pkt., undlades. Ved afgørelsen af, om tilladelse skal gives, skal det tages i betragtning, hvorvidt ejeren må antages at have været vidende om, at han eller hun ejer en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, som ikke er blevet hævet.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

10. § 28 affattes således:

»§ 28. Ved udbetaling fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed i tilfælde, der ikke omfattes af § 20, stk. 1, nr. 5, eller §§ 25-27, svares en afgift på 60 pct. af det udbetalte beløb.«

11. § 29, stk. 1, affattes således:

»Ved udbetalinger, der ikke omfattes af § 20, fra en pensionsordning med løbende udbetalinger eller fra en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed svares en afgift på 60 pct. af det udbetalte beløb. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død udgør afgiften dog 40 pct. af det udbetalte beløb. Ved udbetalinger, der ikke omfattes af § 20, fra en indeksordning svares en afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb.«

12. § 30, stk. 1, affattes således:

»Ved overdragelse eller anden overførsel til eje eller pant samt ved andre dispositioner m.v., der medfører, at en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed eller en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1, svares en afgift på 60 pct. af det beløb, som på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, eventuelt af kapitalværdien af fripolice eller lignende. Samme afgift svares ved ændring af udbetalingsvilkårene for en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed efter det aftalte tidspunkt for første udbetaling. Foretages dispositionen m.v. efter den tidligere ejers død, udgør afgiften dog 40 pct. af det afgiftspligtige beløb. Af dispositioner m.v. som nævnt i 1. pkt. over en indeksordning svares en afgift på 40 pct. af det beløb, som på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse.«

13. I § 32, stk. 1, udgår »og eventuel tillægsafgift efter § 48 A«.

14. § 33 A affattes således:

» § 33 A. Hvis ordningen er oprettet før den 1. januar 1972, beregnes afgiften på 60 pct. efter § 28, § 29, stk. 1, 1. pkt., eller § 30, stk. 1, 1. og 2. pkt., af den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter den 31. december 1971. For resten af udbetalingen eller værdien gælder § 34.

Stk. 2. Hvis ordningen er oprettet før den 1. januar 1980, beregnes afgiften på 40 pct. efter § 29, stk. 1, 2. og 3. pkt., § 29, stk. 2 og 3, § 29 A eller § 30, stk. 1, 3. og 4. pkt., af den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger og rentetilskrivninger m.v., der forfaldt efter den 31. december 1979 og vedrører tiden efter denne dato. Afgiften af den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger, der forfaldt i tiden fra den 1. januar 1972 til og med den 31. december 1979, udgør 35 pct. For resten af udbetalingen eller værdien gælder § 34.

Stk. 3. Ved opgørelsen efter stk. 1 eller 2 finder § 26 A, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. Ved kapitalforsikring i pensionsøjemed bortses dog ved anvendelsen af § 26 A, stk. 1, 2. pkt., fra forøgelse af præmiereserve m.v. vedrørende en arbejdstagers egne indbetalinger før den 1. januar 1972. Ved pensionsordninger med løbende udbetalinger og ved rateforsikringer i pensionsøjemed bortses fra forøgelse af præmiereserve m.v. vedrørende de i § 34, stk. 2, nævnte indbetalinger. For ordninger i pensionskasser kan ordningens værdi pr. 31. december 1979 ansættes til værdien af den udtrædelsesgodtgørelse, som medlemmet efter pensionskassens vedtægter ville have haft krav på ved udtræden pr. 31. december 1979.«

15. I § 34, stk. 1, ændres »§ 33 A, 7. pkt.,» til: »§ 33 A, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt.«

16. I § 34, stk. 4, ændres »35 pct.« til: »60 pct.«

17. § 40, stk. 3, ophæves.

18. § 40 A, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

19. I § 41, stk. 5, 2. pkt., udgår »og indkomstskat eller tillægsskat«, og i 3. pkt. ændres »40 pct.« til: »60 pct.«

20. I § 41, stk. 5 , indsættes efter 3. pkt.:

»Det beløb, der i henhold til 1. pkt. indbetales til den danske stat, forrentes af den danske stat over for den pågældende person indtil overførsel eller udbetaling, jf. 2. pkt., med den til enhver tid gældende rentesats for den danske stats indskud i Nationalbanken.«

21. I § 42, stk. 2, 2. pkt., ændres »40 pct.« til: »60 pct.«, og i 3. pkt. udgår », herunder §§ 48 og 48 A«.

22. Kapitel 5 ophæves.

23. I § 57, stk. 1, nr. 3 og 4, ændres »§ 26, stk. 2« til: »§ 26, stk. 4«.

24. I § 57, stk. 1, nr. 4, ændres »arbejdstageren« til: »ejeren«.

25. I § 57, stk. 1 , indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

5. foretager udbetaling til orlovsfinansiering, jf. § 20 A, stk. 1, fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, der ikke er i overensstemmelse med en tilladelse som nævnt i § 20 A, stk. 2,».

Nr. 5 bliver herefter nr. 6.

§ 2

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 5. august 1994, som senest ændret ved lov nr. 1119 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 60, stk. 1, ophæves litra g og h.

Litra i bliver herefter litra g.

2. I § 60, stk. 2, ændres »litra c)-h)» til: »litra c-f,».

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2-9.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 3, har virkning for ordninger, der oprettes, og for medlemmer, der indtræder i en allerede oprettet kollektiv ordning, den 9. maj 1995 og senere.

Stk. 3. § 1, nr. 6, har virkning fra og med indkomståret 1998. Den i § 1, nr. 6, angivne procent udgør dog 70 pct. til og med indkomståret 1997.

Stk. 4. § 1, nr. 7 og 8, har virkning fra og med den 1. juli 1995, jf. dog stk. 9.

Stk. 5. § 1, nr. 9, har virkning for tilfælde, hvor den først ophævede kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed er ophævet den 9. maj 1995 eller senere.

Stk. 6. § 1, nr. 10-19, 21 og 22, samt § 2 har virkning for hel eller delvis ophævelse, hvorom der er indgået aftale den 9. maj 1995 eller senere, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Afgift på 60 pct. ved hel eller delvis ophævelse, der er sket i perioden fra den 9. maj 1995 til og med den 31. december 1995, tilfalder staten.

Stk. 8. § 1, nr. 20, har virkning fra og med den 1. marts 1995.

Stk. 9. Arbejdsformidlingen kan tillade, at personer, der har afholdt orlov, jf. lov om orlov, i tidsrummet fra den 1. januar 1995 til den 30. juni 1995, kan ophæve en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed helt eller delvis. Personer, der ønsker at foretage en sådan ophævelse, skal rette henvendelse til arbejdsformidlingen inden den 1. august 1995. Ved afgørelsen af, hvor stort et beløb der kan hæves, finder de regler, der fastsættes af arbejdsministeren i medfør af pensionsbeskatningslovens § 20 A, stk. 2, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 8, tilsvarende anvendelse.

§ 4

Har en person i tidsrummet fra den 1. januar 1992 til den 9. maj 1995 hævet en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, og er der sket afgiftsberigtigelse efter pensionsbeskatningslovens § 26, stk. 1, i den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse, uagtet personen ved ophævelsen tillige var ejer af en eller flere andre kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed, kan skatteministeren tillade, at beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 48 eller afgiftsberegning efter pensionsbeskatningslovens § 48 A i den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse af de nævnte bestemmelser undlades. Ved afgørelsen af, om tilladelse skal gives, skal det tages i betragtning, hvorvidt ejeren må antages at have været vidende om, at han eller hun ejer en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, som ikke er blevet hævet.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Officielle noter

Ingen