Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af kursgevinstloven (Danmarks Skibskreditfond og acontoudstedelse af realkreditobligationer m.v.)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 2. august 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, 1. pkt., indsættes efter »som vederlag i næring« ordene: »eller fordringen i øvrigt er erhvervet i tilknytning til den erhvervsmæssige drift af virksomheden«.

2. I § 5, stk. 1, ændres »jf. dog § 5, stk. 3-5« til: »jf. dog § 5, stk. 3 og stk. 4«.

3. I § 5, stk. 4, indsættes efter 2. pkt.:

     1. pkt. finder dog ikke anvendelse for Danmarks Skibskreditfonds tab på obligationer i danske kroner, der er udstedt af Danmarks Skibskreditfond til finansiering af lån i fremmed valuta, såfremt lånet er ydet af Danmarks Skibskreditfond i henhold til den statslige rentestøtteordning vedrørende skibsbygning på danske værfter.'

4. I § 6, stk. 1, 5. pkt., indsættes efter »§ 3, stk. 1«: »eller § 4«.

5. I § 6, stk. 1, indsættes efter 5. pkt.:

»Tilsvarende kan skattepligtige efter kildeskattelovens §§ 1 og 2 ikke fradrage tab på fordringer på selskaber, hvorover den skattepligtige har eller har haft en bestemmende indflydelse som omhandlet i personskattelovens § 19 a, stk. 2-4, eller tab på fordringer på den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer, hvor fordringen ikke omfattes af § 3, stk. 1, eller § 4. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med ægte slægtskabsforhold.«

6. I § 6, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., indsættes efter »det ikke-fradragsberettigede tab«: »efter 5. og 6. pkt.«

7. I § 8 A indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

     » Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, hvor realkreditobligationer eller andre værdipapirer udstedes i henhold til realkreditlovens § 48, stk. 3, eller under tilsvarende vilkår, såfremt der ved kursaftalens udløb ydes lån, der er omfattet af stk. 1, nr. 1, 2, 4, 6 eller 7, på grundlag af de udstedte værdipapirer, og såfremt lånet er ydet inden 1. januar 1996.«

     Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

§ 2

     Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

     Stk. 2. § 1, nr. 2, har virkning for forpligtelser, der påtages den 1. januar 1994 eller senere.

     Stk. 3. § 1, nr. 3, har virkning for tab, der realiseres den 1. januar 1994 eller senere.

     Stk. 4. § 1, nr. 5 og 6, har virkning for fordringer, der erhverves den 6. april 1994 eller senere, for regresfordringer, der erhverves den 6. april 1994 eller senere, dog kun, såfremt de erhverves på grundlag af kautionsforpligtelser, der er påtaget den 27. juni 1992 eller senere.

     Stk. 5. § 1, nr. 7, har virkning fra og med indkomståret 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. juni 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Ole Stavad

Officielle noter

Ingen