Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. og lov om fonde og visse foreninger (Selskabstømninger m.v.)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 15. september 1993, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 377 af 18. maj 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Som grundlag for skatteansættelsen for et givet skatteår for de i denne lov omhandlede selskaber og foreninger m.v. benyttes det indkomstår, der udløber i eller falder sammen med det foregående skatteår. Skatteåret omfatter perioden fra og med den 1. april til og med den 31. marts i det efterfølgende kalenderår. I skatteåret beregnes indkomstskatten. Indkomståret skal udløbe ved udgangen af et kvartal for

  • 1) selskaber og foreninger m.v., der stiftes eller anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 1. juli 1994 eller senere,
  • 2) selskaber og foreninger m.v., der den 1. juli 1994 eller senere omlægger indkomståret, eller
  • 3) selskaber og foreninger m.v., der den 1. juli 1994 eller senere overgår til udelukkende eller i væsentlig grad ikke at have erhvervsmæssig aktivitet. Dette gælder dog først fra og med det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvori selskabet overgår til udelukkende eller i væsentlig grad ikke at have erhvervsmæssig aktivitet.

     Stk. 2. Ligningsrådet kan tillade, at indkomståret ikke skal udløbe ved udgangen af et kvartal, når det efter rådets skøn må anses som godtgjort, at særlige forhold for selskabet eller foreningen m.v. tilsiger dette.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

2. I § 10, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»For selskaber som nævnt i stk. 1, nr. 3, kan Ligningsrådet bestemme, at indkomståret for selskabet eller foreningen m.v. udløber ved udgangen af et kvartal.«

3. § 24, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Aktieselskaber, der er hjemmehørende her i landet, sættes i skat i den kommune, i hvilken de ifølge registreringen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har hjemsted den 5. september forud for skatteåret, jf. dog stk. 3 og 4.«

4. I § 24, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »foregår«: », jf. dog stk. 3 og 4«.

5. I § 24, stk. 2, indsættes 3 steder efter »beliggende«: »den 5. september forud for skatteåret«.

6. § 24, stk. 3, affattes således:

     »Stk. 3. Skatteministeren afgør i tvivlstilfælde spørgsmålet om, i hvilken kommune et selskab eller en forening m.v. skal skatteansættes. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at selskaber eller foreninger m.v. skal sættes i skat i en anden kommune end den kommune, hvori selskabet eller foreningen m.v. er hjemmehørende, når særlige omstændigheder taler derfor, jf. dog stk. 4.«

7. I § 24 indsættes som stk. 4:

     »Stk. 4. Såfremt et selskab eller en forening m.v. som nævnt i stk. 1 i løbet af indkomståret overgår til udelukkende eller i væsentlig grad ikke at have erhvervsmæssig aktivitet, sættes selskabet eller foreningen m.v. i skat i den kommune, i hvilken selskabet eller foreningen m.v. er sat i skat det foregående indkomstår, uanset at selskabet eller foreningen m.v. ændrer hjemsted eller flytter hovedkontor. Selskabet eller foreningen m.v. sættes i skat i den pågældende kommune for de indkomstår, hvori selskabet eller foreningen m.v. ikke har erhvervsmæssig aktivitet.«

8. § 27, stk. 1, affattes således:

»De i denne lov omhandlede selskaber og foreninger m.v. skal indsende selvangivelse senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. For selskaber og foreninger m.v., hvis indkomstår udløber i perioden 1. januar-31. marts, skal selvangivelsen indsendes senest den 1. juli i samme kalenderår. Udløber fristen en fredag eller lørdag, kan selvangivelsen indgives rettidigt den følgende søndag. Selvangivelsen skal indgives til den kommunale skattemyndighed, der skal foretage ansættelsen, jf. § 24.«

9. § 30, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Beløb, som ikke betales rettidigt, inddrives tillige med renter og gebyrer efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.«

10. Efter § 33 indsættes:

     »§ 33 A. Den, som mod overpris overdrager kapitalandele i et selskab, hæfter med et beløb, der svarer til overdragelsessummen, for betalingen af de skatter og afgifter, der påhviler selskabet som en aktuel eller latent forpligtelse på overdragelsestidspunktet. Hæftelsen kan kun gøres gældende, hvis udlæg forgæves er forsøgt hos selskabet. Hæftelsen kan endvidere kun gøres gældende, når overdrageren på overdragelsestidspunktet vidste eller burde vide, at erhververen betalte overpris for aktierne eller anparterne. Hvis overdrageren er et selskab m.v., der ikke er fuldt skattepligtigt her til landet, kan hæftelse gøres gældende direkte mod her i landet fuldt skattepligtige personer og selskaber i det omfang, disse direkte eller indirekte har en bestemmende indflydelse over det overdragende selskab. Det er en betingelse for hæftelse efter 4. pkt., at de her i landet fuldt skattepligtige på overdragelsestidspunktet vidste eller burde vide, at erhververen betalte overpris for aktierne eller anparterne. Den, der som rådgiver erhvervsmæssigt har medvirket ved overdragelsen, hæfter sammen med overdrageren og de i 4. pkt. nævnte personer og selskaber, når rådgiveren på tidspunktet for sin medvirken vidste eller burde vide, at overdragelsen ville ske til overpris.

     Stk. 2. Hvis overdrageren er en person, finder bestemmelsen i stk. 1, 1.-3. pkt., kun anvendelse, når overdragelsen vedrører kapitalandele, der henregnes til hovedaktionæraktier efter personskattelovens § 19 a, stk. 2-4, dog således, at en ejerandel på 10 pct. af aktie- eller anpartskapitalen anses som hovedaktionæraktier. Hvis overdrageren er et selskab m.v., finder bestemmelsen i stk. 1, 1.-3. pkt., kun anvendelse, når overdragelsen vedrører kapitalandele i koncernforbundne selskaber, jf. kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3, dog således, at der ved en ejerandel på 10 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab anses at foreligge koncernforbundne selskaber.

     Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder endvidere kun anvendelse, når overdragelsen vedrører kapitalandele i et selskab, der på overdragelsestidspunktet i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet.

     Stk. 4. Overpris efter stk. 1 anses at foreligge, når betalingen for kapitalandelene klart overstiger den forholdsmæssige andel af selskabets nettoværdi på overdragelsestidspunktet.

     Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan, inden en overdragelse af kapitalandele i et selskab finder sted og mod betaling af et gebyr på 400 kr., give forhåndstilsagn om, at en eventuel hæftelse efter stk. 1 ikke vil blive gjort gældende. Tilsagnet kan betinges af, at der stilles hel eller delvis sikkerhed for betalingen af de skatter og afgifter, som påhviler selskabet som en aktuel eller latent forpligtelse på overdragelsestidspunktet. En rådgiver som nævnt i stk. 1, sidste pkt., kan frigøre sig for sin hæftelse, hvis denne inden overdragelsen skriftligt søger forhåndstilsagn bilagt de fornødne oplysninger om den påtænkte overdragelse. Told- og skattemyndighedernes afgørelse af spørgsmålet om eventuelt forhåndstilsagn og om betingelserne herfor skal foreligge inden 3 måneder fra modtagelsen af alle oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved afgivelse af forhåndstilsagn, herunder om, at afgørelser om forhåndstilsagn ikke kan påklages til højere administrativ myndighed. Det nævnte grundbeløb reguleres efter personskattelovens § 20.

     Stk. 6. Imod overdragerens eller rådgiverens protest kan hæftelse efter stk. 1 kun gøres gældende efter Ligningsrådets bestemmelse.«

11. Efter § 35 K indsættes som ny paragraf:

     »§ 36. For selskaber og foreninger, der omfattes af § 10, stk. 1, nr. 2 og 3, hvis indkomstår ikke udløber ved udgangen af et kvartal, forlænges indkomståret til udgangen af det løbende kvartal, når indkomståret udløber i perioden 1. april-30. december. For selskaber og foreninger m.v., hvis indkomstår udløber i perioden 1. januar-30. marts, forkortes indkomståret til udløb med udgangen af det foregående kalenderår.

     Stk. 2. Selskaber og foreninger m.v., der omfattes af § 10, stk. 1, nr. 2 og 3, hvis indkomstår ikke udløber i perioden 1. april-29. juni, kan i stedet for en forlængelse af indkomståret med det løbende kvartal efter bestemmelserne i stk. 1 vælge, at indkomståret skal udløbe ved udgangen af det kvartal, der går forud for førstnævnte kvartal, eller i stedet for en forkortelse af indkomståret med det løbende kvartal efter bestemmelserne i stk. 1 ved udgangen af det løbende kvartal.«

§ 2

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 15. september 1993, som ændret ved § 6 i lov nr. 374 af 18. maj 1994 og § 5 i lov nr. 377 af 18. maj 1994, foretages følgende ændring:

I § 15, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Selskabsskattelovens § 10, stk. 1, nr. 3, finder dog ikke anvendelse.«

§ 3

I lov om aktieselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 19. juli 1993, som ændret ved lov nr. 1094 af 22. december 1993 og lov nr. 122 af 18. februar 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 69, stk. 1, 1. pkt., ændres »seks« til: »fem«.

2. Efter § 118 indsættes:

     »§ 118 a. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan for et selskab, som opfylder betingelserne for tvangsopløsning efter §§ 117 eller 118, udpege en selskabs- eller regnskabskyndig, der har til opgave at udarbejde et regnskab for selskabet og herunder foretage en kritisk gennemgang af selskabets regnskabsmateriale, bøger, fortegnelser og protokoller og dets forhold i øvrigt. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter arten og omfanget af den selskabs- eller regnskabskyndiges hverv, der kan omfatte de i stk. 2 og 3 nævnte opgaver.

     Stk. 2. Regnskabet omfatter, i det omfang det er muligt, resultatopgørelse og balance og udarbejdes for tiden fra udløbet af det sidste år, for hvilket regnskab er aflagt efter lovgivningens regler, til udgangen af den måned, der ligger umiddelbart før udpegelsestidspunktet. Regnskabet udarbejdes i henhold til lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med de fornødne afvigelser.

     Stk. 3. Den selskabs- eller regnskabskyndige udarbejder en redegørelse, der omfatter de vigtigste årsager, der har ført til, at betingelserne for tvangsopløsning er opfyldt. Redegørelsen skal ledsages af en erklæring om det udførte arbejde, herunder at regnskabet er opstillet på baggrund af bogføringen, og hvorvidt den selskabs- eller regnskabskyndige har modtaget de oplysninger, der er anmodet om, samt hvorvidt der efter den selskabs- eller regnskabskyndiges skøn foreligger omstændigheder, der giver anledning til at foretage nærmere undersøgelse af, om der er sket overtrædelse af straffe-, selskabs-, regnskabs-, bogførings-, skatte- og afgiftslovgivningen.

     Stk. 4. Omkostninger m.v. i forbindelse med den selskabs- eller regnskabskyndiges hverv afholdes af statskassen, men dækkes i det omfang, der er midler hertil, endeligt af selskabet.

     Stk. 5. Den selskabs- eller regnskabskyndige kan i selskabet foretage de undersøgelser og anmode bestyrelse, direktion samt medarbejdere i selskabet om de oplysninger, der er nødvendige til varetagelsen af sine opgaver. Endvidere kan den selskabs- eller regnskabskyndige anmode selskabets medkontrahenter, pengeinstitutforbindelser, revisorer og lignende om de oplysninger, som selskabets ledelse kunne forlange.

     Stk. 6. Den personkreds, der er nævnt i stk. 5, har efter anmodning fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen pligt til at udlevere selskabets regnskabsmateriale m.v. i det omfang, det er påkrævet for den selskabs- eller regnskabskyndiges varetagelse af sine opgaver. Selv om vedkommende har tilbageholdelsesret, skal vedkommende udlevere materialet, som efter benyttelsen tilbageleveres til den pågældende. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har uden retskendelse mod behørig legitimation til enhver tid adgang til at skaffe sig regnskabsmaterialet m.v. hos den i stk. 5 angivne personkreds. Politiet yder om fornødent bistand hertil. Nærmere regler om bistanden kan fastsættes af industri- og samordningsministeren efter forhandling med justitsministeren.«

3. I § 156 indsættes som stk. 2:

     »Stk. 2. Sker der ændringer i selskabets vedtægter, for så vidt angår hjemsted, eller sker der ændringer i selskabets bestyrelse eller direktion, eller vælges ny revisor, skal anmeldelse herom foretages inden 2 uger.«

4. I § 158, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»De oplysninger m.v., der meddeles til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter § 118 a, er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen.«

5. I § 159 b, stk. 2, indsættes efter »§ 118,»: »§ 118 a,», og »og § 152, stk. 1, nr. 2 og 3« ændres til: », § 152, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 158, stk. 1, 3. pkt.,».

6. I § 161, stk. 1, indsættes efter »§ 117, stk. 3,»: »§ 118 a, stk. 6, 1. pkt.,».

§ 4

I lov om anpartsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 617 af 19. juli 1993, som ændret ved lov nr. 1094 af 22. december 1993 og lov nr. 122 af 18. februar 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 50, stk. 1, 1. pkt., ændres »seks« til: »fem«.

2. Efter § 87 indsættes:

     »§ 87 a. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan for et selskab, som opfylder betingelserne for tvangsopløsning efter §§ 86 eller 87, udpege en selskabs- eller regnskabskyndig, der har til opgave at udarbejde et regnskab for selskabet og herunder foretage en kritisk gennemgang af selskabets regnskabsmateriale, bøger, fortegnelser og protokoller og dets forhold i øvrigt. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter arten og omfanget af den selskabs- eller regnskabskyndiges hverv, der kan omfatte de i stk. 2 og 3 nævnte opgaver.

     Stk. 2. Regnskabet omfatter, i det omfang det er muligt, resultatopgørelse og balance og udarbejdes for tiden fra udløbet af det sidste år, for hvilket regnskab er aflagt efter lovgivningens regler, til udgangen af den måned, der ligger umiddelbart før udpegelsestidspunktet. Regnskabet udarbejdes i henhold til lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med de fornødne afvigelser.

     Stk. 3. Den selskabs- eller regnskabskyndige udarbejder en redegørelse, der omfatter de vigtigste årsager, der har ført til, at betingelserne for tvangsopløsning er opfyldt. Redegørelsen skal ledsages af en erklæring om det udførte arbejde, herunder at regnskabet er opstillet på baggrund af bogføringen, og hvorvidt den selskabs- eller regnskabskyndige har modtaget de oplysninger, der er anmodet om, samt hvorvidt der efter den selskabs- eller regnskabskyndiges skøn foreligger omstændigheder, der giver anledning til at foretage nærmere undersøgelse af, om der er sket overtrædelse af straffe-, selskabs-, regnskabs-, bogførings-, skatte- og afgiftslovgivningen.

     Stk. 4. Omkostninger m.v. i forbindelse med den selskabs- eller regnskabskyndiges hverv afholdes af statskassen, men dækkes i det omfang, der er midler hertil, endeligt af selskabet.

     Stk. 5. Den selskabs- eller regnskabskyndige kan i selskabet foretage de undersøgelser og anmode bestyrelse, direktion samt medarbejdere i selskabet om de oplysninger, der er nødvendige til varetagelsen af sine opgaver. Endvidere kan den selskabs- eller regnskabskyndige anmode selskabets medkontrahenter, pengeinstitutforbindelser, revisorer og lignende om de oplysninger, som selskabets ledelse kunne forlange.

     Stk. 6. Den personkreds, der er nævnt i stk. 5, har efter anmodning fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen pligt til at udlevere selskabets regnskabsmateriale m.v. i det omfang, det er påkrævet for den selskabs- eller regnskabskyndiges varetagelse af sine opgaver. Selv om vedkommende har tilbageholdelsesret, skal vedkommende udlevere materialet, som efter benyttelsen tilbageleveres til den pågældende. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har uden retskendelse mod behørig legitimation til enhver tid adgang til at skaffe sig regnskabsmaterialet m.v. hos den i stk. 5 angivne personkreds. Politiet yder om fornødent bistand hertil. Nærmere regler om bistanden kan fastsættes af industri- og samordningsministeren efter forhandling med justitsministeren.«

3. I § 126 indsættes som stk. 2:

     »Stk. 2. Sker der ændringer i selskabets vedtægter, for så vidt angår hjemsted, eller sker der ændringer i selskabets bestyrelse eller direktion, eller vælges ny revisor, skal anmeldelse herom foretages inden 2 uger.«

4. I § 128, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»De oplysninger m.v., der meddeles til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter § 87 a, er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen.«

5. I § 129 b, stk. 2, indsættes efter »§ 87,»: »§ 87 a,», og »og § 122, stk. 1, nr. 2 og 3« ændres til: », § 122, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 128, stk. 1, 3. pkt.,».

6. I § 131, stk. 1, indsættes efter »§ 86, stk. 3,»: »§ 87 a, stk. 6, 1. pkt.,».

§ 5

I lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 662 af 12. august 1993, med de ændringer, der følger af lov nr. 122 af 18. februar 1994 og lov nr. 123 af 18. februar 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

     »§ 3. Regnskabsåret skal omfatte tolv måneder. Regnskabsåret skal afsluttes den 31. december, 31. marts, 30. juni eller 30. september. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan, hvis ganske særlige forhold tilsiger det, tillade, at et selskabs regnskabsår afsluttes på et andet tidspunkt.

     Stk. 2. Et selskabs første regnskabsperiode kan omfatte et kortere eller længere tidsrum end tolv måneder, dog højst atten måneder.

     Stk. 3. Senere omlægning af regnskabsåret kan kun finde sted, når særlige forhold tilsiger det. Omlægningsperioden skal da omfatte et kortere tidsrum end tolv måneder. Omlægningen skal anføres i noterne og behørigt begrundes.

     Stk. 4. Virksomheder, der hører til samme koncern, skal have samme regnskabsår, medmindre særlige forhold tilsiger andet. Er det ved etablering af koncernforhold nødvendigt at omlægge en dattervirksomheds eller et moderselskabs regnskabsår, kan omlægningsperioden uanset stk. 3 omfatte op til atten måneder.«

2. I § 62, stk. 1, 1. pkt., ændres »syv« til: »seks«.

3. I § 63 a, stk. 1, ændres »7« til: »seks«.

§ 6

I lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»For fonde, der oprettes den 1. juli 1994 eller senere, eller som ændrer sit regnskabsår den 1. juli 1994 eller senere, skal regnskabsåret omfatte en periode på 12 måneder, der afsluttes ved udgangen af et kvartal. En fonds første regnskabsperiode og ved omlægning af regnskabsperioden en senere periode kan dog omfatte et kortere eller længere tidsrum, men højst 18 måneder.«

2. I § 50, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»For foreninger, der oprettes den 1. juli 1994 eller senere, eller som ændrer sit regnskabsår den 1. juli 1994 eller senere, skal regnskabsåret omfatte en periode på 12 måneder, der afsluttes ved udgangen af et kvartal. En forenings første regnskabsperiode og ved omlægning af regnskabsperioden en senere periode kan dog omfatte et kortere eller længere tidsrum, men højst 18 måneder.«

§ 7

     Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

     Stk. 2. Selskabsskattelovens § 10, stk. 1, nr. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, finder ikke anvendelse på selskaber og foreninger m.v., der er stiftet før den 1. juli 1994 og første gang anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter § 26 i lov om erhvervsdrivende virksomheder.

     Stk. 3. § 1, nr. 3, har virkning fra og med skatteåret 1995-96.

     Stk. 4. § 1, nr. 8, § 3, nr. 1, § 4, nr. 1, og § 5, nr. 2 og 3, har virkning for indkomstår og regnskabsår, der afsluttes den 31. december 1994 eller senere.

     Stk. 5. § 1, nr. 10, har virkning for overdragelser, hvorom der indgås bindende aftale den 1. juli 1994 eller senere.

     Stk. 6. Årsregnskabslovens § 3, stk. 1, 2. og 3. pkt., som affattet ved denne lovs § 5, nr. 1, finder anvendelse på selskaber, der anmeldes den 1. juli 1994 eller senere, og selskaber, der anmelder omlægning af regnskabsår den 1. juli 1994 eller senere.

§ 8

     Stk. 1. Selskabsskattelovens § 17, stk. 3, som affattet i lovbekendtgørelse nr. 752 af 15. september 1993, finder for indkomståret 1994 anvendelse på selskaber og foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 3 a-5 og 5 b.

     Stk. 2. Selskabsskattelovens § 17, stk. 5, som ændret ved § 1, nr. 25, i lov nr. 374 af 18. maj 1994.

     Stk. 3. Fondsbeskatningslovens § 10, stk. 3, som affattet i lovbekendtgørelse nr. 755 af 15. september 1993, finder for indkomståret 1994 anvendelse på udbytte, som modtages fra selskaber og foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4.

§ 9

     Stk. 1. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.

     Stk. 2. §§ 3-5 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som landsdelenes særlige forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. juni 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Ole Stavad

Officielle noter

Ingen