Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsfonde, kildeskatteloven og pensionsbeskatningsloven (Ændring af reglerne om bidragsregulering, bidragspligt, opkrævning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 448 af 30. juni 1993 om arbejdsmarkedsfonde, som senest ændret ved lov nr. 300 af 27. april 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra a, udgår »jf. § 5, stk. 2,».

2. § 3, stk. 1, litra a, affattes således:

 • »a) øremærkede arbejdsmarkedsbidrag fra lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende samt arbejdsgivere i tilfælde af regulering, jf. § 6,».

3. § 3, stk. 1, litra c, affattes således:

 • »c) overførsler fra staten i tilfælde af regulering, jf. § 6.«

4. § 4, stk. 1, litra a, affattes således:

 • »a) øremærkede arbejdsmarkedsbidrag fra lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende samt arbejdsgivere i tilfælde af regulering, jf. § 6,».

5. § 4, stk. 1, litra c, affattes således:

 • »c) overførsler fra staten i tilfælde af regulering, jf. § 6.«

6. § 5, stk. 2-4, ophæves, og i stedet indsættes:

» Stk. 2. Det samlede bidrag for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende til de tre fonde er i procent af bidragsgrundlaget:

 • 1) 6,0 pct. i 1995,
 • 2) 7,0 pct. i 1996,
 • 3) 8,0 pct. i 1997,
 • 4) 8,0 pct. i 1998.

Stk. 3. Det samlede bidrag for arbejdsgivere til de tre fonde er i procent af bidragsgrundlaget:

 • 1) 0,0 pct. i 1995,
 • 2) 0,0 pct. i 1996,
 • 3) 0,3 pct. i 1997,
 • 4) 0,6 pct. i 1998.

Stk. 4. Hvis der med de i stk. 2 og 3 anførte bidragssatser opstår overskud for de tre fonde under eet uden overførsler fra staten, nedreguleres satsen for det pågældende år efter reglerne i § 6.

Stk. 5. Aktiveringsfonden tilføres provenu fra de efter stk. 1 og 2 opkrævede lønmodtagerbidrag og bidrag for selvstændigt erhvervsdrivende, indtil fondens indtægter og udgifter balancerer uden overførsler fra staten. Den hertil svarende bidragssats beregnes og oplyses i anmærkningerne til finansloven.

Stk. 6. Sygedagpengefonden tilføres provenu fra de efter stk. 1 og 2 opkrævede lønmodtagerbidrag og bidrag for selvstændigt erhvervsdrivende, indtil fondens indtægter og udgifter balancerer uden overførsler fra staten. Den hertil svarende bidragssats beregnes og oplyses i anmærkningerne til finansloven.

Stk. 7. Dagpengefonden tilføres provenuet fra arbejdsgiverbidraget efter stk. 3 samt det resterende provenu, der opkræves ved lønmodtagernes og de selvstændigt erhvervsdrivendes bidrag, efter at Aktiveringsfonden og Sygedagpengefonden er tilført provenu efter stk. 5 og 6. Den dertil svarende bidragssats for lønmodtagerne og de selvstændigt erhvervsdrivende beregnes. Hvis denne sats i 1995, 1996, 1997 og 1998 overstiger henholdsvis 1,9 pct., 2,9 pct., 3,9 pct. og 3,9 pct., nedsættes bidragssatsen efter stk. 2 med forskellen.«

7. § 6, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Den beregnede regulering af satserne indgår i fastsættelsen af bidragssatserne, jf. § 5, stk. 1-3.«

8. § 6, stk. 2, litra a, affattes således:

 • »a) fondens budgetterede indtægter i det kommende finansår fra øremærkede arbejdsmarkedsbidrag beregnet med finansårets bidragssats efter § 5, stk. 2 og 3, eller med det foregående finansårs bidragssatser tillagt fondens andre indtægter, herunder en beregnet overførsel fra staten svarende til det foregående finansårs budgetterede overførsel til fonden opregnet med 2 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent, og«.

9. § 6, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»Den del af reguleringsbehovet, som på grund heraf ikke bliver fordelt, anvendes med halvdelen til at nedsætte satsen for det øvrige bidrag og med halvdelen til at nedsætte statens overførsel.«

10. § 6, stk. 5, affattes således:

» Stk. 5. Regulering af bidragssatserne til fondene kan tidligst ske efter 1998, og først når der i henhold til budgettet ikke er behov for overførsler fra staten til de pågældende fonde. De samlede bidragssatser kan dog nedreguleres tidligere, såfremt der ellers ville opstå overskud i de tre fonde set under eet, jf. § 5, stk. 4.«

11. § 6, stk. 6, ophæves.

12. I § 7, stk. 1, litra a, indsættes efter »arbejdsgiver her i landet,» ordene: »og som er skattepligtige efter kildeskattelovens §§ 1 eller 2, stk. 1, litra a, c eller j,».

13. § 7, stk. 1, litra b , affattes således:

 • »b) personer, der modtager fratrædelsesgodtgørelser, efterbetalinger, efterløns- og pensionslignende ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold, lønnet tillidshverv eller erhvervsforhold her i landet,».

14. I § 7, stk. 5, ophæves 2. pkt.

15. I § 7 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

» Stk. 6. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med socialministeren nærmere regler for bortfaldet af bidragspligt efter stk. 4 og 5.«

16. § 8, stk. 1, litra a, affattes således:

 • »a) vederlag i penge, bortset fra vederlag som nævnt i stk. 3, samt den skattepligtige værdi af fri kost og logi for personligt arbejde i tjenesteforhold, der er ydet i forbindelse hermed, herunder løn, feriegodtgørelser, honorarer, tantieme, provision, drikkepenge og lignende ydelser omfattet af kildeskattelovens § 43, stk. 1, herunder vederlag, der med hjemmel i kildeskattelovens § 45, stk. 1, er gjort til B-indkomst bortset fra fri kost og logi.«

17. § 8, stk. 1, litra b, affattes således:

 • »b) den skattepligtige værdi af privat anvendelse af bil og telefon, der helt eller delvis vederlagsfrit stilles til rådighed som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.«

18. I § 8, stk. 1, litra c, ændres »en ordning omfattet af kapitel 1 i pensionsbeskatningsloven« til: »en ordning omfattet af § 19 i pensionsbeskatningsloven«.

19. § 8, stk. 1, litra d, affattes således:

 • »d) fratrædelsesgodtgørelser, efterbetalinger, efterløns- og pensionslignende ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold, lønnet tillidshverv eller erhvervsforhold her i landet,».

20. I § 10, stk. 1, sidste pkt., ændres »§§ 18 og 52« til: »§ 18«.

21. I § 11, stk. 1, indsættes i 1. pkt. efter »litra a og b«: »samt litra e, i det omfang indkomsterne er gjort til A-indkomst med hjemmel i kildeskattelovens § 43, stk. 2,».

22. I § 11, stk. 1, affattes 2. pkt. således:

»Fri kost og logi omfattet af kildeskattelovens § 43, stk. 1, fri bil og fri telefon indgår i bidragsgrundlaget med de værdier, som indgår i grundlaget for A-skattetræk.«

23. § 11, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at arbejdsgivere ikke skal opgøre et bidragsgrundlag efter stk. 1 for indkomster, der i medfør af kildeskattelovens § 45, stk. 1, er gjort til B-indkomst.«

24. I § 11, stk. 4, indsættes efter »arbejdsgiveren«: »i medfør af regler fastsat af skatteministeren«.

25. I § 11, stk. 5, 1. pkt., ændres »livsforsikringsselskabet« til: »forsikringsselskabet«.

26. I § 11, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:

»Bidragsgrundlaget udgør de samlede indbetalinger, som en arbejdsgiver foretager for en arbejdstager til ordninger, der er omfattet af § 19 i pensionsbeskatningsloven.«

27. § 11, stk. 7, affattes således:

» Stk. 7. For selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af § 7, stk. 3, opgør de statslige told- og skattemyndigheder på grundlag af de oplysninger, der er lagt til grund for skatteansættelsen, bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse, jf. dog § 12.«

28. § 12, stk. 4, affattes således:

» Stk. 4. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om beregningen og opkrævningen af foreløbige arbejdsmarkedsbidrag efter stk. 1 og kan herunder fastsætte regler om, at de foreløbige arbejdsmarkedsbidrag opkræves efter reglerne for opkrævning af foreløbig skat efter kildeskattelovens § 50.«

29. I § 13, stk. 2, affattes sidste pkt. således:

»Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af reglerne i dette stykke.«

30. I § 13, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 11, stk. 4 og 8« til: »§ 11, stk. 4, 7 og 8«, og 2. pkt. ophæves.

31. I § 13, stk. 7, 1. pkt., udgår »efter forhandling med finansministeren«.

32. I § 13, stk. 8, indsættes som 3. pkt. :

»Skatteministeren kan fastsætte regler om mindstegrænser for andre indbetalinger eller tilbagebetalinger af beløb efter denne lov.«

33. I § 13 indsættes som stk. 9 og stk. 10 :

» Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte regler om indbetalinger af bidrag i tilfælde, hvor indeholdelsespligten ophører, eller hvor den indeholdelsespligtige har udvist uorden eller forsømmelighed med indeholdelserne. Skatteministeren kan herunder fastsætte særlige regler for indbetaling af bidrag efter denne lov, hvis indeholdelsespligtige er i restance vedrørende andre registreringsforhold.

Stk. 10. Reglerne om eftergivelse og henstand i kildeskattelovens §§ 73 B og D finder tilsvarende anvendelse på bidrag, afgifter, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, at der ikke beregnes afgifter eller gebyrer efter denne lov i tilfælde, hvor der over for den indeholdelsespligtige beregnes tilsvarende afgifter eller gebyrer efter kildeskatteloven.«

34. Efter § 13 indsættes:

» § 13 A. Efter nærmere af skatteministeren fastsatte regler skal de indeholdelsespligtige over for de statslige told- og skattemyndigheder indgive angivelse for indeholdelserne.

Stk. 2. Såfremt den i stk. 1 nævnte angivelse ikke er indgivet rettidigt og bidragstilsvaret er positivt, skal den indeholdelsespligtige betale en staten tilfaldende afgift på 1 pct. af det beløb, som skal indbetales for den pågældende periode. Afgiften skal sammen med afgift efter § 57, stk. 2, 2. pkt., i kildeskatteloven dog mindst udgøre 500 kr. og kan højst udgøre 1.100 kr. I tilfælde, hvor bidragstilsvaret og A-skattetilsvaret er nul, skal der i gentagelsestilfælde betales en afgift på 500 kr. Der betales dog ikke afgift i tilfælde, hvor bidragstilsvaret og A-skattetilsvaret er nul og der er forløbet mere end 2 år, siden en nulangivelse er indkommet for sent.«

35. § 15, stk. 1, sidste pkt., affattes således:

»Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indbetaling, udbetaling og forrentning af sådanne beløb, herunder regler om, at indbetaling, udbetaling og forrentning sker efter reglerne for personlige skatter i kildeskatteloven i tilfælde, hvor bidragsgrundlaget ændres som følge af ændringer i den skattepligtige indkomst.«

36. I § 15, stk. 3, 2. pkt., udgår »efter forhandling med finansministeren«.

37. I § 15, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter nærmere regler om opkrævningen.«

38. I § 16, stk. 1 og 2, ændres »Finansministeren kan efter forhandling med skatteministeren« til: »Skatteministeren kan«.

39. § 16, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

40. § 16, stk. 4, der bliver stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser efter § 7, stk. 4 og 5, træffes af Direktoratet for Social Sikring og Bistand, hvis afgørelser kan indbringes for det i § 17 omhandlede nævn.«

41. I § 17, stk. 1, 1. og 4. pkt., og stk. 4, 2. pkt., ændres »Finansministeren« til: »Skatteministeren«.

42. I § 17 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

» Stk. 6. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders eller Direktoratet for Social Sikring og Bistands afgørelser af de i stk. 2 nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler derfor.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

43. Efter § 17 indsættes:

» § 17 A. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af bidrag i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders eller Direktoratet for Social Sikring og Bistands afgørelser.

Stk. 2. En klagesag kan indbringes for den overordnede administrative instans, når der er forløbet mere end 3 måneder fra indbringelsen af klagen, selv om den underordnede instans ikke har truffet afgørelse i sagen.

Stk. 3. Sager om spørgsmål efter denne lov kan først indbringes for domstolene, når der foreligger en endelig administrativ afgørelse eller den endelige administrative instans har afvist at behandle sagen. Er der forløbet mere end 6 måneder efter en sags indbringelse for den endelige administrative instans, kan sagen dog indbringes for domstolene, selv om den administrative instans endnu ikke har truffet afgørelse i sagen.

Stk. 4. Den endelige administrative afgørelse skal indbringes for domstolene senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse eller sagen er afvist.

Stk. 5. Sager, der indbringes for domstolene, anlægges ved landsret som 1. instans. Sagen anlægges ved den landsret, i hvis kreds klageren har hjemting ved sagens anlæg. Hvis klageren ikke har hjemting her i landet, anlægges sagen ved Østre Landsret. Retsplejelovens § 241 og § 245, stk. 1, finder dog tilsvarende anvendelse.«

44. I § 18, stk. 4, udgår »finansministeren eller«.

45. I § 20, stk. 1, ændres »finansministeren« til: »skatteministeren«.

46. I § 21 udgår »efter forhandling med finansministeren«.

47. I § 21 indsættes som stk. 2:

» Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at arbejdsgivere, der ikke har hjemting her i landet, og som udbetaler lønindkomst m.v. til personer, der er bidragspligtige efter § 7, stk. 1, litra a, skal udbetale indkomsten gennem en befuldmægtiget, der har hjemting her i landet. Det kan i sådanne regler fastsættes, at det påhviler den befuldmægtigede at indeholde bidrag efter denne lov.«

§ 2

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 664 af 16. august 1993, som ændret ved lov nr. 1119 af 22. december 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »renter m.v.«: »samt arbejdsmarkedsbidrag efter lov om arbejdsmarkedsfonde § 11, stk. 5«.

2. I § 16 indsættes som stk. 3 :

» Stk. 3. Forsikringsselskaber, pensionskasser, pengeinstitutter m.v. underretter hvert år arbejdstageren om bortseelsesberettigede beløb efter § 19, der indgår ved opgørelsen af beløb efter stk. 1 og 2. Underretning gives senest den 15. december i det år, underretningen vedrører. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om oplysningspligtens gennemførelse.«

3. I § 18, stk. 2, 2. pkt., ændres »disse indbetalinger« til: »disse indbetalinger bortset fra arbejdsmarkedsbidrag«.

4. I § 57, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »som nævnt i«: »§ 16, stk. 3,».

§ 3

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 16. september 1993, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 377 af 18. maj 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 53, stk. 2, 2. pkt., ændres »redegørelserne« til: »angivelserne«.

2. I § 56, stk. 1, indsættes som 2. pkt. :

»Udgør det indeholdte beløb med tillæg af bidrag, som skal indbetales efter § 11, stk. 1, 6 og 9, i lov om arbejdsmarkedsfonde, under 25 kr., kan indbetaling undlades.«

3. I § 56, stk. 2, litra a, udgår »eller«.

4. I § 56, stk. 2, litra b, indsættes efter »indeholdelserne«: », eller«.

5. I § 56, stk. 2, indsættes som litra c :

 • »c) den indeholdelsespligtige er i restance vedrørende andre registreringsforhold.«

6. § 56, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Tilbagebetaling til den indeholdelsespligtige skal kun finde sted, hvis beløbet sammen med en eventuel tilbagebetaling efter lov om arbejdsmarkedsfonde udgør 25 kr. eller derover. Medmindre særlige forhold taler imod, kan tilbagebetalingen afvente, at den indeholdelsespligtige modregner beløbet i den førstkommende indbetaling af indeholdte beløb.«

7. I § 57, stk. 1, ændres »redegøre« til: »indgive angivelse«.

8. I § 57, stk. 2, 1. pkt., ændres »redegørelse« til: »angivelse«.

9. I § 57, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »Afgiften skal dog«: »sammen med afgift efter § 13 A, stk. 2, 2. pkt., i lov om arbejdsmarkedsfonde«.

10. I § 57, stk. 2, 4. pkt., ændres »nul-A-skatteredegørelse« til: »nul-A-skatteangivelse«.

11. I § 63, stk. 2, indsættes som 2. pkt. :

»Renten udgør dog sammen med rente beregnet efter § 13, stk. 6, i lov om arbejdsmarkedsfonde mindst 25 kr.«

12. I § 69, stk. 3, ændres »afgivet redegørelse« til: »angivet indeholdelserne«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1-11, og § 2, nr. 2, har virkning for 1995 og senere år.

Stk. 3. § 1, nr. 13 og 19, har virkning for fratrædelsesgodtgørelser, efterbetalinger, efterløns- og pensionslignende ydelser, der udbetales fra og med den 1. januar 1995, samt fratrædelsesgodtgørelser m.v., der udbetales før den 1. januar 1995, men vedrører en periode efter denne dato.

Stk. 4. § 1, nr. 12, har for bidragspligtige omfattet af § 7, stk. 1, litra a, i lov om arbejdsmarkedsfonde virkning fra og med 1. januar 1994. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om tilbagebetaling af bidrag opkrævet indtil lovens ikrafttræden hos personer, der ikke er skattepligtige efter kildeskattelovens §§ 1 eller 2, stk. 1, litra a, c eller j.

Stk. 5. § 1, nr. 18, 25 og 26, og § 2, nr. 1 og 3, har virkning fra og med 1. januar 1994.

Stk. 6. Den i § 1, nr. 34, foreslåede § 13 A, stk. 2, samt § 3 har virkning fra og med den 1. oktober 1994. Skatteministeren kan dog fastsætte et tidligere virkningstidspunkt.

Stk. 7. For perioden 1. januar til 31. december 1994 bortfalder pligten til betaling af lønmodtagerbidrag efter § 7, stk. 1, litra a, for oplæringsydelse efter § 15 i lov om kommunal aktivering, jf. lovbekendtgørelse nr. 8 af 5. januar 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. juni 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Stavad

Officielle noter

Ingen