Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven (Beskatning af forskerstuderende i udlandet, beskatning af værelsesudlejning og udlejning af en helårsbolig en del af året)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 7. oktober 1993, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 378 af 18. maj 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 7 K affattes således:

» § 7 K. Legater til andre personer end forskerstuderende, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, er indkomstskattefri for modtageren, i det omfang de medgår til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet og sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet. Indkomstskattefriheden for sædvanlige meromkostninger gælder dog kun for den del af opholdet, der ikke overstiger 28 dage. Hvis der er mindre end 30 dage mellem afslutningen af et ophold og begyndelsen af det næste ophold i samme land, lægges opholdene sammen.

Stk. 2. Ligningsrådet fastsætter de i stk. 1 omtalte beløb for sædvanlige udgifter til rejse og beløb for sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet.

Stk. 3. Løn eller stipendium til forskeruddannelse efter lov om statens uddannelsesstøtte, afsnit II, som en forskerstuderende oppebærer under studier med ophold i udlandet, Færøerne og Grønland, er indkomstskattefri for den dels vedkommende, der ikke overstiger et grundbeløb på 8.500 kr. pr. måned, når studierne sker som et led i en forskeruddannelse. Skattefrihed i samme omfang gælder for legater til forskerstuderende, der er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, på Færøerne og i Grønland. Skattefrihed i samme omfang gælder endvidere for legater til andre, der er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, på Færøerne eller i Grønland for den del af opholdet i udlandet, der overstiger 28 dage. Hvis der er mindre end 30 dage mellem afslutningen af et ophold og begyndelsen af det næste ophold i samme land, lægges opholdene sammen.

Stk. 4. Legater til dækning af dokumenterede udgifter i forbindelse med studierejsen er indkomstskattefri, når de udgifter, der dækkes, er betaling af undervisning, deltagerafgifter og lign., herunder betaling for kurser i studiestedets sprog samt legater til dækning af forskerstuderendes dokumenterede udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet.

Stk. 5. Stipendier i øvrigt efter lov om statens uddannelsesstøtte er ikke indkomstskattefri.

Stk. 6. Legater er indkomstfri, såfremt de er betinget af, at de anvendes til dækning af omkostninger ved videnskabelige arbejder, herunder en højere uddannelsesinstitutions udgifter for forskerstuderendes studier.

Stk. 7. Udgifter, som dækkes af et indkomstskattefrit legat som nævnt i stk. 1, 4 og 6 kan ikke fradrages eller afskrives i den skattepligtige indkomst. Udgifter eller standardfradrag i forbindelse med arbejde eller studier uden for landet for forskerstuderende kan ikke fradrages, ud over hvad der følger af stk. 3. Skattefriheden for ellers skattefri godtgørelser bortfalder, i det omfang udgifterne kan dækkes af den indkomstskattefri del af enten løn, stipendium efter lov om statens uddannelsesstøtte eller andre legater. Skattefriheden for ellers skattefri løn efter stk. 3 bortfalder, i det omfang det skattefri beløb efter stk. 3 kan dækkes af den indkomstskattefri del af enten statens uddannelsesstøtte eller andre legater. Skattefriheden for ellers skattefri stipendier efter lov om statens uddannelsesstøtte bortfalder, i det omfang det skattefri beløb efter stk. 3 kan dækkes af den indkomstskattefri del af andre legater.

Stk. 7. Grundbeløbet i stk. 3 reguleres efter personskattelovens § 20.«

2. Efter § 15 O indsættes:

» § 15 P. Lejere, der fremlejer en del af værelserne i egen lejet lejlighed til beboelse, og ejere, der udlejer en del af værelserne i en lejlighed i egen ejendom, som er omfattet af § 15 B, til beboelse, kan ved indkomstopgørelsen vælge kun at medregne den del af bruttolejeindtægten, der overstiger et bundfradrag på 2/3 af fremlejers egen årlige leje for hele lejligheden henholdsvis 2/3 af den årlige lejeværdi for hele ejendommen i det pågældende indkomstår. Andelshavere i private andelsboligforeninger anses i denne forbindelse som lejere, og andelshaveres boligafgift anses som leje. For skattepligtige omfattet af § 15 E, stk. 2, udgør bundfradraget 4/3 af den årlige lejeværdi for hele ejendommen i det pågældende indkomstår. For fremlejere og ejere, der kun har lejet eller ejet lejligheden eller ejendommen en del af indkomståret, beregnes der kun bundfradrag af denne del af den årlige leje eller lejeværdi. Bundfradraget dækker samtlige udgifter og afskrivninger, der ellers ville være fradragsberettigede i forbindelse med fremlejningen eller udlejningen. For ejere beregnes lejeværdi af den udlejede del af ejendommen.

Stk. 2. Lejere, der fremlejer lejligheden en del af indkomståret, og ejere af en helårsbolig, som er omfattet af § 15 B, der udlejer boligen en del af indkomståret, kan ved indkomstopgørelsen vælge kun at medregne den del af bruttolejeindtægten, der overstiger et bundfradrag på 2/3 af fremlejers egen årlige leje henholdsvis 2/3 af den årlige lejeværdi i det pågældende indkomstår. Andelshavere i private andelsboligforeninger anses i denne forbindelse som lejere, og andelshaveres boligafgift anses som leje. For skattepligtige omfattet af § 15 E, stk. 2, udgør bundfradraget 4/3 af den årlige lejeværdi i det pågældende indkomstår. For fremlejere og ejere, der kun har lejet eller ejet lejligheden eller ejendommen en del af indkomståret, beregnes der kun bundfradrag af denne del af den årlige leje eller lejeværdi. Bundfradraget dækker samtlige udgifter og afskrivninger, der ellers ville være fradragsberettigede i forbindelse med fremlejningen eller udlejningen. For ejere beregnes lejeværdi i udlejningsperioden.

Stk. 3. Lejere og ejere som nævnt i stk. 1 eller 2, der ikke anvender bundfradragsreglen i stk. 1 eller 2, kan ved indkomstopgørelsen foretage fradrag for udgifter m.v. som nævnt i stk. 1, 5. pkt., og stk. 2, 5. pkt. Fradraget kan dog ikke overstige bruttolejeindtægten. Foretages fradraget efter 1. pkt., kan den pågældende lejer eller ejer ikke senere overgå til bundfradrag efter stk. 1 eller 2.

Stk. 4. Lejere og ejere, der hidtil ved indkomstopgørelsen har foretaget fradrag for udgifter m.v. som nævnt i stk. 1, 5. pkt., og stk. 2, 5. pkt., kan uanset bestemmelsen i stk. 3, 3. pkt., vælge at overgå til bundfradrag efter stk. 1 eller stk. 2. Valg af overgang til bundfradrag efter stk. 1 eller stk. 2 skal foretages i forbindelse med indkomstopgørelsen for enten indkomståret 1994 eller indkomståret 1995. Vælger en sådan fremlejer eller ejer at foretage fradrag for udgifter m.v. som nævnt i stk. 1, 5. pkt., og stk. 2, 5. pkt., for indkomståret efter det indkomstår, for hvilket fremlejeren eller ejeren er overgået til bundfradrag efter stk. 1 eller 2, eller for et af de 4 følgende indkomstår, kan der ikke foretages skattemæssige afskrivninger efter afskrivningslovens afsnit I og II på driftsmidler m.v., der er erhvervet før påbegyndelsen af det indkomstår, for hvilket den pågældende er overgået til bundfradrag efter stk. 1 eller 2.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning for uddannelsesstøtte til forskerstuderende, der er ydet med virkning fra 1. januar 1993 og senere. § 1, nr. 1, har endvidere virkning for legater til dækning af en højere uddannelsesinstitutions omkostninger ved en forskerstuderende fra den 1. januar 1993. § 1, nr. 1, har virkning for andre legater, der er erhvervet den 1. januar 1995 eller senere, og for løn, der er optjent denne dato eller senere.

Stk. 3. § 1, nr. 2, har virkning fra og med indkomståret 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. juni 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Stavad

Officielle noter

Ingen