Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven.

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten, jfr. lovbekendtgørelse nr. 296 af 29. maj 1972, som ændret ved lov nr. 411 af 15. september 1972, foretages følgende ændringer:

     1. I § 7, litra i, indsættes som 2. pkt.:

"Det samme gælder tillæggene efter § 44, nr. 1 og 3, i invalidepensionloven, i det omfang de træder i stedet for invaliditetsbeløb eller invaliditetsydelse."

     2. § 14B, stk. 3, affattes således:

"Stk. 3. Beløb, der frigives ved bindingsperiodens udløb, samt beløb, der frigives eller tilbagebetales efter boligreguleringslovens § 33, stk. 4 eller 6, medregnes ved opgørelsen af den berettigedes skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori beløbet kan kræves udbetalt. Beløb, der frigives efter boligreguleringslovens § 33, stk. 3, medregnes ikke i den skattepligtige indkomst, jfr. § 14C."

     3. § 30 ophæves.

     4. I § 32D, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

"Finansministeren bestemmer endvidere, hvilke myndigheder der skal opkræve de efter kildeskattelovens bestemmelser administrativt ikendte bøder, herunder bøder efter lovens § 79."

§ 2

I lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten foretages følgende ændring:

I § 22, stk. 1, udgår ordene "inden udgangen af januar måned - eller, for deres vedkommende, der er forpligtet til at føre autoriserede handelsbøger," og ændres "de ovennævnte frister" til: "den ovennævnte frist".

§ 3

     § 1, nr. 1, har virkning fra og med indkomståret 1973. § 1, nr. 2, § 1, nr. 3, og § 2 har virkning fra og med indkomståret 1972. § 1, nr. 4, træder i kraft den 1. januar 1973.

Givet på Christiansborg slot, den 8. november 1972.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

Henry Gruenbaum.

Officielle noter

Ingen