Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om fremstilling og handel med visse varer, der benyttes ved ulovlig fremstilling og handel med narkotika og psykotrope stoffer (prækursorer)(* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. De varer, der er omfattet af lovens bestemmelser, er optegnet i bilag 1 til loven.

Stk. 2. Skatteministeren kan ved bekendtgørelse fastsætte ændringer i bilag 1 og 2 i overensstemmelse med eventuelle ændringer i bilagene til Rådets direktiv nr. 92/109 af 14. december 1992.

§ 2. Loven finder anvendelse på varer, der fremstilles, forarbejdes, forhandles, distribueres eller på anden måde overdrages her i landet eller indføres fra EF-lande.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på blandinger af de omhandlede varer. Undtaget er dog lægemidler og andre præparater, der indeholder de i bilag 1 omhandlede varer, forudsat at de er sammensat på en sådan måde, at disse varer ikke let kan benyttes eller udskilles ved hjælp af let anvendelige midler.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 9, 10, 11 og 12 finder tilsvarende anvendelse ved varernes indførsel fra tredjelande, udførsel til tredjelande eller transport til og fra tredjelande.

§ 3. For varer, der er omfattet af kategori 1 og 2 i bilag 1, skal der ved forhandling, distribution eller anden overdragelse foreligge behørig dokumentation.

Stk. 2. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om:

a. Navnet på varen.

b. Varens mængde og vægt.

c. Navn og adresse på leverandør, distributør og varemodtager.

d. Erklæring fra kunden om varernes særlige anvendelsesformål.

Stk. 3. For varer i kategori 2 gælder dette dog kun, såfremt de pågældende mængder overstiger de i bilag 2 anførte mængder.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om dokumentation af varer, der er omfattet af kategori 1 og 2 i bilag 1.

§ 4. Varer, der er omfattet af kategori 1 i bilag 1, kan alene fremstilles, forarbejdes, forhandles, distribueres eller på anden måde overdrages i medfør af en licens. Licenser udstedes af de statslige told- og skattemyndigheder. Ved udstedelsen skal der bl.a. tages hensyn til ansøgerens kompetence og retskaffenhed.

Stk. 2. Med henblik på udstedelse af licens kan de statslige told- og skattemyndigheder indhente oplysninger om ansøgeren hos politiet eller andre offentlige myndigheder.

Stk. 3. Licensen kan suspenderes eller tilbagekaldes, såfremt der er rimelig grund til at antage, at indehaveren ikke længere er egnet til at have en licens, eller at betingelserne for udstedelsen ikke længere er opfyldt.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om udstedelse, suspension og tilbagekaldelse af licenser.

§ 5. Licensindehavere må kun levere de i kategori 1 i bilag 1 omhandlede varer til andre licensindehavere eller til personer, der i øvrigt har tilladelse til at modtage, besidde eller håndtere disse varer.

§ 6. De statslige told- og skattemyndigheder kan forbyde indførsel af de i bilag 1 omhandlede varer fra tredjelande eller forbyde udførsel til tredjelande, såfremt der foreligger begrundet mistanke om, at de omhandlede varer vil blive anvendt til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer.

§ 7. Virksomheder, der fremstiller, forarbejder, forhandler, distribuerer eller på anden måde overdrager varer, der er omfattet af kategori 2 i bilag 1, skal underrette de statslige told- og skattemyndigheder om adressen på de lokaler, hvor de fremstiller eller handler med disse varer.

§ 8. Virksomheder, der fremstiller, forarbejder, forhandler, distribuerer eller på anden måde overdrager varer, der er omfattet af bilag 1, skal give de statslige told- og skattemyndigheder meddelelse om ethvert forhold såsom usædvanlige ordrer eller transaktioner, såfremt der er grund til at formode, at varerne kan blive anvendt til fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte virksomheder skal efter anmodning give de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om udførsel til andre EF-lande af varer, der er omfattet af bilag 1.

§ 9. Virksomheder, der fremstiller, forarbejder, forhandler, distribuerer eller på anden måde overdrager varer, der er omfattet af kategori 1 og 2 i bilag 1, har pligt til efter anmodning at give de statslige told- og skattemyndigheder alle oplysninger om ordrer eller transaktioner vedrørende fremstilling, forarbejdning, forhandling, distribution eller anden overdragelse af varer, der er omfattet af kategori 1 og 2 i bilag 1.

§ 10. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af personer, der fremstiller, forarbejder, forhandler, distribuerer eller på anden måde overdrager varer, der er omfattet af kategori 1 og 2 i bilag 1, samt til at efterse de pågældendes varebeholdning, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. De pågældende personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder bistand ved foretagelsen af de nævnte eftersyn.

Stk. 2 . Det i stk. 1 nævnte materiale skal på de statslige told- og skattemyndigheders begæring udleveres eller indsendes til disse.

§ 11. Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1. Overtræder § 3, stk. 1 og 2, § 5, § 7 eller § 8, stk. 1.

2. Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger med henblik på at opnå licens efter § 4.

3. Undlader at efterkomme påbud efter § 8, stk. 2, § 9 eller § 10, stk. 2.

4. Overtræder et forbud, der er fastsat efter § 6.

5. Overtræder forskrifter i Rådets forordning nr. 3677/90 af 13. december 1990 om foranstaltninger til modvirkning af ulovlig anvendelse af visse stoffer til fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer med senere ændringer.

Stk. 2. Med samme straf som anført i stk. 1 straffes den, som forsætligt modtager eller skaffer sig eller andre del i en vinding, der er erhvervet ved en af stk. 1, 1. pkt., omfattet overtrædelse, samt den, som ved opbevaring, transport, hjælp til afhændelse eller på lignende måde virker til at sikre en anden udbyttet af en sådan overtrædelse. Overtrædelse af dette stykke kan straffes, når overtrædelsen kan tilregnes den pågældende som forsætlig.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller uagtsomt overtræder bestemmelser heri.

Stk. 4. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 12. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde. Den omhandlede frist kan efter begæring forlænges.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Ransagning kan ske i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov og bestemmelser udstedt i medfør af loven i overensstemmelse med retsplejelovens bestemmelser herom.

§ 13. Loven træder i kraft den 1. juli 1993.

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Stavad

Bilag 1

 

 Kategori 1:             Kombinerede 

                    nomenklaturer 

 Ephedrin.........................   2939 40 10 

 Ergometrin.......................   2939 60 10 

 Ergotamin........................   2939 60 30 

 Lysergsyre.......................   2939 60 50 

 1-phenyl-2-propanon..............   2914 30 10 

 Pseudoephedrin...................   2939 40 30 

 N-acetylantralinsyre.............   2924 29 50 

 3,4 Metyldioxphenyl-2-Propanon...   2932 90 77 

 Salte af stoffer i denne kategori, hvor sådanne salte kan opnås. 

 Kategori 2: 

 Eddikesyreanhydrid...............   2915 24 00 

 Antranilsyre..................... ex 2922 49 90 

 Phenyleddikesyre.................   2916 33 00 

 Piperidin........................   2933 39 30 

 Isosafrol (cis + trans)..........   2932 90 73 

 Piperonal........................   2932 90 75 

 Safrol...........................   2932 90 71 

 Salte af stoffer i denne kategori, hvor sådanne salte kan opnås. 

 Kategori 3: 

 Acetone(*).......................   2914 11 00 

 Ethylether(*)....................   2909 11 00 

 Methylethylketon (MEK)(*)........   2914 12 00 

 Toluen(*)........................   2902 30 10/90 

 Kaliumpermanganat(*).............   2841 60 10 

 Svovlsyre........................   2807 00 10 

 Saltsyre.........................   2806 10 00 

 (*) Salte af stoffer i denne kategori, hvor sådanne salte kan opnås. 

Bilag 2

 

 Stof                 Tærskel 

 Eddikesyreanhydrid...............    20 l 

 Antranilsyre og salte heraf......    1 kg 

 Phenyleddikesyre og salte heraf..    1 kg 

 Piperidin og salte heraf.........   0,5 kg 

 Isosafrol (cis + trans)..........      0 

 Piperonal........................      0 

 Safrol...........................      0 

Officielle noter

(* 1) Loven gennemfører Rådets direktiv nr. 92/109 af 14. december 1992, EF-Tidende 1992 L 370, s. 76, samt visse bestemmelser i Rådets forordning nr. 3677/90 af 13. december 1990, EF-Tidende 1990 L 357, s. 1, som ændret ved Rådets forordning nr. 900/92 af 31. marts 1992, EF-Tidende L 96 1992, s. 1.