Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Befordring)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1223 af 17. december 1992, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 271 af 6. maj 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Befordringsudgifter omfattet af § 9 B eller statsskattelovens § 6, litra a, kan dog ikke fradrages ved indkomstopgørelsen, jf. dog § 9 B, stk. 3.«

2. I § 9, stk. 2, ændres »§§ 9 B-9 D« til: »§ 9 B, stk. 3, og §§ 9 C og 9 D«.

3. § 9, stk. 5 , affattes således:

» Stk. 5. Godtgørelse, der udbetales af arbejdsgiveren, for udgifter, lønmodtageren påføres som følge af arbejdet, medregnes ved indkomstopgørelsen. Dette gælder dog ikke godtgørelse for befordringsudgifter omfattet af § 9 B eller for rejseudgifter, såfremt godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Ligningsrådet. Udbetaler arbejdsgiveren ikke hel eller delvis skattefri godtgørelse, kan fradrag for befordring som nævnt i § 9 B foretages efter § 9 C. Godtgørelsen skal medregnes ved indkomstopgørelsen, hvis den fragår i en forud aftalt bruttoløn. Rejseudgifter kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen i det omfang, de er godtgjort efter 2. pkt.«

4. § 9 B affattes således:

» § 9 B. Følgende udgifter til befordring til og fra en arbejdsplads kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst:

  • a) Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage,
  • b) befordring mellem arbejdspladser og
  • c) befordring inden for samme arbejdsplads.

Stk. 2. Når der er forløbet 60 på hinanden følgende arbejdsdage, siden den pågældende sidst har været på en arbejdsplads som nævnt i stk. 1, litra a, påbegyndes en ny 60-dages-periode.

Stk. 3. Uanset § 9, stk. 1, sidste pkt., kan lønmodtagere fradrage befordringsudgifter som nævnt i stk. 1, hvis de i forbindelse med kundeopsøgende aktiviteter har befordring, der vedrører flere arbejdsgivere på een gang. Fradrag er betinget af, at samtlige befordringsgodtgørelser efter § 9, stk. 5, medregnes ved indkomstopgørelsen.«

5. I § 9 C, stk. 2, ændres »20 kilometer« til: »24 kilometer«.

6. I § 9 C, stk. 3, 1. pkt., ændres »54 kilometer« til: »100 kilometer«.

7. § 9 C, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

8. I § 9 C, stk. 5 , der bliver stk. 4, ændres to steder »stk. 1-4« til: »stk. 1-3«.

9. I § 9 C indsættes efter stk. 5, der bliver stk. 4, som nye stykker:

» Stk. 5. Modtages hel eller delvis skattefri befordringsgodtgørelse efter § 9, stk. 5, kan der ikke foretages fradrag for den befordring, der har dannet grundlag for godtgørelsen.

Stk. 6. Har den skattepligtige adgang til en af arbejdsgiveren betalt befordring med offentlige eller private transportmidler, og har den skattepligtige foretaget fradrag for befordring efter stk. 1, skal den skattepligtige ved indkomstopgørelsen medregne værdi af fri befordring svarende til fradraget efter stk. 1 for den del af strækningen, hvor der er adgang til fri befordring.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

10. I § 9 C, stk. 6 , der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-3«.

§ 2

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 22. oktober 1992, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1032 af 19. december 1992, indsættes i § 3, stk. 2, nr. 2, efter »§ 8 L,»: »§ 9 B,».

§ 3

Stk. 1. Loven har virkning fra og med indkomståret 1994.

Stk. 2. Ved afgørelsen af, om befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads har fundet sted i indtil 60 arbejdsdage, jf. § 9 B, stk. 1, litra a, og stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, tages også arbejdsdage i de sidste tre måneder af indkomståret 1993 i betragtning.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i § 1, nr. 7, kan skattepligtige, der i indkomståret 1993 er berettigede til at foretage fradrag for befordring i egen bil efter reglerne i ligningslovens § 9 C, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1223 af 17. december 1992, vælge at foretage fradrag for befordring efter reglerne i 2. og 3. pkt. Fradrag kan kun foretages for den strækning mellem hjem og arbejdsplads, som berettiger til fradrag i 1993, og fradraget kan højst udgøre et beløb, der svarer til fradraget i 1993. Fradraget foretages efter reglerne i ligningslovens § 9 C, stk. 1-3, dog således at daglig befordring over 130 km i 1994, 150 km i 1995, 170 km i 1996 og 190 km i 1997 kan fradrages med 1,05 kr. pr. km.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Stavad

Officielle noter

Ingen