Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Kontantomregning vedrørende driftsmidler og skibe samt beskatning af avancer på ombygning m.v. af lejede lokaler)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om skattemæssige afskrivninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 597 af 16. august 1991, som senest ændret ved lov nr. 486 af 24. juni 1992, indsættes efter § 33:

»§ 33 A. Anskaffelses- og afståelsessummen for driftsmidler og skibe omfattet af afsnit I-III omregnes til kontantværdi efter regler, der fastsættes af skatteministeren. Skattemæssige afskrivninger foretages på grundlag af den således omregnede anskaffelsessum.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1223 af 17. december 1992, som senest ændret ved lov nr. 271 af 6. maj 1993, foretages følgende ændring:

Efter § 14 I indsættes som ny paragraf:

»§ 14 J. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes den ved afståelse af lejede lokaler indvundne fortjeneste eller det herved konstaterede tab på ombygnings- og forbedringsudgifter, særindretninger m.v. Fortjenesten eller tabet opgøres som forskellen mellem på den ene side afståelsessummen og på den anden side de afskrivningsberettigede udgifter til anskaffelse, forbedring m.v. med fradrag af samtlige foretagne afskrivninger. Overdragelsessummen omregnes til kontantværdi efter regler, der fastsættes af skatteministeren. § 16 E, stk. 2-5, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 3

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 16. september 1992, indsættes i § 17 efter »tidspunkt«: »omregnet til kontantværdi. Skatteministeren fastsætter nærmere regler herom«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. §§ 1 og 3 har virkning for driftsmidler og skibe, der anskaffes eller afstås fra og med indkomståret 1994. For skattepligtige, hvis indkomstår 1994 er påbegyndt før 19. maj 1993, finder §§ 1 og 3 alene anvendelse for anskaffelser og afståelser som nævnt i 1. pkt., der finder sted den 19. maj 1993 eller senere.

Stk. 3. § 2 har virkning for afståelse af ombygninger m.v., der finder sted den 19. maj 1993 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Stavad

Officielle noter

Ingen