Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af visse detailsalgspakninger (Afgift af visse poser af papir eller plast m.v.)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om afgift af visse detailsalgspakninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 14. oktober 1988, som ændret senest ved § 24 i lov nr. 1073 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v.«.

2. I afsnit I indsættes efter § 2:

     » § 2 a. Der svares tillige afgift af poser fremstillet af papir eller plast m.v. med et rumindhold op til hank eller lignende på mindst 5 l.

     § 2 b. Afgiften udgør pr. kg:

  • 1) for poser af papir m.v.... 9 kr.
  • 2) for poser af plast m.v.... 20 kr.«

3. I § 6 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

     »Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele mellemhandlere godtgørelse af den erlagte afgift af poser, der leveres til de i stk. 2 nævnte formål.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

4. I § 6, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

5. I § 7, stk. 1, indsættes efter »(beholdere)»: »og poser«.

6. I § 7 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., indsættes efter »(beholderne)»: »eller poserne«.

7. I § 18, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 6, stk. 1-4« til: »§ 6, stk. 1-5«.

8. I § 20, stk. 2, sidste pkt., ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2-4«.

§ 2

     Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1994, jf. dog stk. 3.

     Stk. 2. Loven finder anvendelse på varer, der fra og med den 1. januar 1994 udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

     Stk. 3. Virksomheder, der skal registreres fra lovens ikrafttræden, skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder senest den 17. december 1993.

     Stk. 4. Virksomheder, der registreres fra lovens ikrafttræden, skal senest den 16. januar 1994 fremsende en opgørelse over lagerbeholdningen af afgiftspligtige varer den 1. januar 1994 til de statslige told- og skattemyndigheder.

     Stk. 5. Andre virksomheder, der den 1. januar 1994 har en lagerbeholdning på 5.000 stk. poser eller derover, skal senest den 16. januar 1994 til de statslige told- og skattemyndigheder fremsende en opgørelse over deres samlede lagerbeholdning ved lovens ikrafttræden. Virksomheder skal give de statslige told- og skattemyndigheder adgang til at kontrollere de indsendte opgørelser ved eftersyn af lagre, forretningsbøger m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder al fornøden vejledning og hjælp.

     Stk. 6. Virksomheder, der er omfattet af stk. 5, og som ikke registreres efter lovens § 3, stk. 1 eller 2, inden nærværende lov træder i kraft, skal senest den 31. januar 1994 indbetale afgift af den i stk. 5 nævnte lagerbeholdning til de statslige told- og skattemyndigheder. Ved opgørelsen af afgiften kan anvendes en afgiftssats på 50 øre pr. pose for hele lagerbeholdningen. Betales afgiften ikke rettidigt, finder lovens § 11, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

     Stk. 7. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen, straffes med bøde.

     Stk. 8. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Ole Stavad

Officielle noter

Ingen