Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven) og forskellige andre skattelove (Koncerninterne fordringer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 594 af 15. august 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, 3. pkt., ændres »og § 7, stk. 7« til: »§ 6 B, stk. 1, § 7, stk. 7, § 7 A, § 8, § 8 B, § 9 og § 10«.

2. I § 6, stk. 1, indsættes efter sidste pkt. som nye punktummer:

»Uanset 1. pkt. kan skattepligtige efter kildeskattelovens §§ 1 og 2 ikke fradrage tab på regreskrav erhvervet ved kautionsbetaling, hvor regreskravet ikke omfattes af § 3, stk. 1. Ved opgørelse af det ikkefradragsberettigede tab finder § 6 B, stk. 1, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.«

3. I § 6 B, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Det ikkefradragsberettigede tab opgøres uden hensyn til ændringer i valutakurserne på grundlag af valutakurserne på tidspunktet for fordringens erhvervelse.«

4. § 6 B, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Som koncernforbundne selskaber anses selskaber og foreninger m.v., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab eller direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab. Tilsvarende anses en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne, for at være koncernforbundne selskaber. Aktionærer som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 3, anses ved bedømmelsen af aktionærkredsen som en og samme aktionær. Ved opgørelse af stemmeandele ses bort fra stemmer, som alene er opnået ved stemmeretsoverdragelse i forbindelse med erhvervet sikkerhed i aktier.«

5. Efter § 6 B, stk. 4, indsættes:

» Stk. 5. Stk. 1 finder ikke anvendelse for skattepligtige, som udøver næring ved køb og salg af fordringer eller driver næringsvirksomhed ved finansiering, såfremt koncernforbindelsen alene er etableret med henblik på fordringshaverens midlertidige drift af skyldnerens virksomhed til afvikling af tidligere ydede udlån eller til medvirken ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder.«

6. I § 7, stk. 1, 1. pkt., ændres »hvis fordringen forrentes med en pålydende rente, der er lavere end mindsterenten« til: »medmindre fordringen forrentes med en pålydende rente, der er lig med eller højere end mindsterenten«.

7. I § 7, stk. 5, indsættes efter sidste pkt.:

»Ved anvendelse af stk. 1, sidste pkt., ses bort fra den tilsagte regulering efter de nævnte indeks.«

8. Efter § 7 indsættes som ny paragraf:

»§ 7 A. Gevinst på fordringer medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det omfang, den pågældende fordring er erhvervet for lånte midler, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Erhvervelse for lånte midler efter stk. 1 anses at foreligge, hvis den skattepligtige i forbindelse med erhvervelsen har optaget lån, der står i åbenbart misforhold til det kapitalbehov, som den skattepligtiges øvrige virksomhed eller privatforbrug betinger, eller hvis sammenhængen mellem erhvervelse og lånoptagelse klart fremgår af omstændighederne ved erhvervelsen. Opnåelse af usædvanlig kredit ligestilles med lånoptagelse.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den skattepligtige godtgør, at de fradragsberettigede udgifter vedrørende det pågældende lån kun i forholdsvis uvæsentligt omfang overstiger de skattepligtige indtægter af de pågældende fordringer. Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse, hvis den skattepligtige godtgør, at det samlede resultat vedrørende lånet og fordringerne under et er negativt efter skat selv uden beskatning efter stk. 1.

Stk. 4. Imod den skattepligtiges påstand kan beskatning efter stk. 1 kun gennemføres efter Ligningsrådets nærmere bestemmelse.«

9. I § 8, stk. 1, indsættes efter sidste pkt.:

»Uanset bestemmelserne i 2. og 3. pkt. kan den skattepligtige vælge at opgøre gevinst og tab efter 1. pkt. for så vidt angår gæld omfattet af § 5, stk. 3, og § 5, stk. 4, samt fordringer omfattet af § 6 B. Den i henhold til 4. pkt. en gang valgte opgørelsesmåde kan kun ændres efter tilladelse fra Ligningsrådet.«

10. I § 8 A, stk. 1, nr. 1, udgår »jf. realkreditlovens §§ 1 og 2,», og »realkreditinstituttets« ændres til: »instituttets«.

11. Efter § 8 A, stk. 1, nr. 4, indsættes som nyt nummer:

  • »5) henstandslån, der er ydet i henhold til lov nr. 481 af 5. november 1980, kollegielån, der er ydet i henhold til lov nr. 235 af 8. juni 1979, samt lån, der er ydet i henhold til § 4 b i lov om midlertidig offentlig støtte til almennyttigt boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 4. maj 1977, som ændret ved lov nr. 261 af 8. juni 1978.«

12. I § 8 B, stk. 1, ændres »§§ 2-7« til: »§§ 2-7 A«.

13. I § 8 D, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »sælger«: »henholdsvis køber«.

14. I § 8 F, stk. 1 og stk. 4, indsættes efter »aktier« ordene: »m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven«.

15. I § 8 G, stk. 2, ændres »kontrakten, hvori ikke er fradraget tab på andre kontrakter som nævnt i stk. 1.« til: »kontrakter, der ikke omfattes af § 8 F.«

16. I § 9, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »fordring eller kontrakt«: »i en rateopsparing i pensionsøjemed eller«.

17. I § 9, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »fordring eller kontrakt«: »fra en rateopsparing i pensionsøjemed eller«.

18. § 10, stk. 3, sidste pkt., og § 10, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

§ 2

I lov nr. 394 af 6. juni 1991 om ændring af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer og gæld (kursgevinstloven) og forskellige andre skattelove. (Finansielle kontrakter samt fordringer og gæld) affattes § 10, stk. 16, således:

»Stk. 16. § 6 B som indsat ved § 1, nr. 10, har virkning for fordringer, som erhverves den 29. maj 1991 eller senere. For selskaber, der efter § 1, nr. 4, omfattes af kursgevinstlovens § 2, har bestemmelsen dog virkning for tab på fordringer og gevinst på gæld, der realiseres den 27. december 1990 eller senere, for så vidt angår fordringer og gæld i danske kroner, som ikke omfattes af kursgevinstlovens § 4.«

§ 3

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 594 af 4. september 1986, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 344 af 14. maj 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Fordringer og gæld, som ved afhændelse eller indfrielse til kursværdi på omdannelsestidspunktet ikke ville have udløst beskatning henholdsvis fradrag hos den hidtidige ejer, anses uanset 1. pkt. for erhvervet henholdsvis påtaget af selskabet på omdannelsesdatoen til kursværdien på dette tidspunkt.«

2. I § 6, stk. 3, ændres »værdipapirer eller på fremmed valuta eller foretaget periodisering af samtlige renteindtægter og renteudgifter« til: »fordringer og gæld«.

3. § 6, stk. 4, ophæves.

§ 4

I lov om en realrenteafgift af visse pensionskapitaler m.v. (realrenteafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 10. juli 1991, som ændret ved § 3 i lov nr. 291 af 29. april 1992, ændres i § 3, stk. 1, nr. 2 a, »§§ 8 E og 8 F« til: »§ 8 E, og for så vidt angår kontrakter, der indeholder ret eller pligt til at afstå aktier, tillige § 8 F, stk. 2, stk. 3, 1. og 2. pkt., samt stk. 5«.

§ 5

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 7. august 1991, som senest ændret ved lov nr. 291 af 29. april 1992, foretages følgende ændring:

I § 31, stk. 1, indsættes efter 4. pkt. som nyt punktum:

»Tilladelse til sambeskatning med et datterselskab kan ikke meddeles, hvis tab på fordringer mod datterselskabet er fradraget eller vil kunne fradrages efter kursgevinstlovens § 6 B, stk. 5, af moderselskabet eller et andet selskab, som er koncernforbundet med moderselskabet, jf. kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3.«

§ 6

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 21. januar 1992, som ændret ved lov nr. 219 af 3. april 1992 og lov nr. 234 af 8. april 1992, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 2 b indsættes som ny paragraf:

»§ 2 c. Fortjeneste ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst, i det omfang de pågældende aktier er erhvervet for lånte midler og det pågældende selskab i det væsentlige må antages at indtjene overskud eller anden værditilvækst ved finansiering eller investering under sådanne omstændigheder, at selskabets overskud eller værditilvækst over en periode med stor sikkerhed kan opgøres på forhånd.

Stk. 2. Erhvervelse for lånte midler efter stk. 1 anses at foreligge, hvis den skattepligtige i forbindelse med erhvervelsen har optaget lån, der står i åbenbart misforhold til det kapitalbehov, som den skattepligtiges øvrige virksomhed eller privatforbrug betinger, eller hvis sammenhængen mellem erhvervelse og lånoptagelse klart fremgår af omstændighederne ved erhvervelsen. Opnåelse af usædvanlig kredit ligestilles med lånoptagelse.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den skattepligtige godtgør, at de fradragsberettigede udgifter vedrørende det pågældende lån kun i forholdsvis uvæsentligt omfang overstiger de skattepligtige udlodninger fra og skattepligtige fortjenester ved afståelse af aktier i det pågældende selskab. Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse, hvis den skattepligtige godtgør, at det samlede resultat vedrørende lånet og aktiebesiddelsen, herunder fortjeneste ved afståelse af aktierne, under et er negativt efter skat selv uden beskatning efter stk. 1.

Stk. 4. Imod den skattepligtiges påstand kan beskatning efter stk. 1 kun gennemføres efter Ligningsrådets nærmere bestemmelse.

Stk. 5. Fortjeneste ved afståelse af aktier som nævnt i stk. 1 opgøres efter reglerne i § 5 eller for skattepligtige, der er omfattet af den i § 4, stk. 2 og 3, angivne kreds af personer m.v., efter reglerne i § 6.

Stk. 6. I tilfælde, der er omfattet af stk. 1, finder §§ 2 og 4 ikke anvendelse. Stk. 1 finder ikke anvendelse i de i §§ 2 a og 3 nævnte tilfælde.«

2. I § 2 b, stk. 4, indsættes efter »§ 2 a,»: »§ 2 c,», i § 5, stk. 1, ændres »og § 2 a« til: »§ 2 a og § 2 c«, i § 6, stk. 1, 2. pkt., ændres »§§ 2 og 2 a« til: »§§ 2, 2 a og 2 c«, og i § 11, stk. 1, ændres »§ 2 a« til: »§§ 2 a og 2 c«.

§ 7

I lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 7. august 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, ændres »2-4« til: »2-8«.

2. Efter § 3, stk. 4, indsættes som nye stykker:

»Stk. 5. Ved et medlems hele eller delvise hævning af sit indskud i en investeringsforening medregnes de i stk. 1 omhandlede fortjenester, som ikke er omfattet af § 2, ved opgørelsen af medlemmets skattepligtige almindelige indkomst, i det omfang indskuddet er foretaget for lånte midler og investeringsforeningen i det væsentlige må antages at indtjene overskud eller anden værditilvækst ved finansiering eller investering under sådanne omstændigheder, at foreningens overskud eller værditilvækst over en periode med stor sikkerhed kan opgøres på forhånd. Stk. 4 finder ikke anvendelse på fortjenester, som omfattes af 1. pkt.

Stk. 6. Indskud for lånte midler efter stk. 5 anses at foreligge, hvis den skattepligtige i forbindelse med indskuddet har optaget lån, der står i åbenbart misforhold til det kapitalbehov, som den skattepligtiges øvrige virksomhed eller privatforbrug betinger, eller hvis sammenhængen mellem indskud og lånoptagelse klart fremgår af omstændighederne ved indskuddet. Opnåelse af usædvanlig kredit ligestilles med lånoptagelse.

Stk. 7. Stk. 5 finder ikke anvendelse, hvis den skattepligtige godtgør, at de fradragsberettigede udgifter vedrørende det pågældende lån kun i forholdsvis uvæsentligt omfang overstiger de skattepligtige fortjenester fra det pågældende indskud. Stk. 5 finder endvidere ikke anvendelse, hvis den skattepligtige godtgør, at fortjenesten fra det pågældende indskud uden beskatning efter stk. 5 ikke overstiger de samlede udgifter vedrørende lånet og indskuddet.

Stk. 8. Imod den skattepligtiges påstand kan beskatning efter stk. 5 kun gennemføres efter Ligningsrådets nærmere bestemmelse.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 9.

§ 8

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 582 af 7. august 1991, som senest ændret ved lov nr. 234 af 8. april 1992, foretages følgende ændring:

I § 4, stk. 1, nr. 5, ændres »§§ 2 og 2 a« til: »§§ 2, 2 a og 2 c«.

§ 9

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 628 af 27. december 1991, som ændret ved lov nr. 219 af 3. april 1992, foretages følgende ændring:

I § 11, stk. 1, ændres »§§ 2 a eller 2 b« til: »§§ 2 a, 2 b eller 2 c«.

§ 10

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 595 af 15. august 1991, som senest ændret ved lov nr. 347 af 14. maj 1992, foretages følgende ændring:

I § 33, stk. 3, indsættes efter »§§ 2 a, 2 b,»: »2 c,».

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning for konvertible obligationer, som erhverves efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. § 1, nr. 2, har virkning for regreskrav, som erhverves på grundlag af kautionsforpligtelser påtaget efter lovens ikrafttræden.

Stk. 4. § 1, nr. 3 og 5, samt det ved § 1, nr. 4, indsatte 4. pkt. i kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3, har virkning fra den 27. december 1990.

Stk. 5. Den ved § 1, nr. 4, ændrede affattelse af kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3, 1. og 2. pkt., har virkning for fordringer, som erhverves den 19. februar 1992 eller senere.

Stk. 6. § 1, nr. 6 og 7, har virkning for fordringer, som udstedes den 19. februar 1992 eller senere.

Stk. 7. § 1, nr. 8 og 12, har virkning for fordringer, som er erhvervet senest den 31. december 1993. Skattepligtige, der efter § 1, nr. 8, skal medregne gevinst på fordringer, som efter de hidtidige regler ikke har skullet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, kan ved anvendelse af kursgevinstlovens § 8, stk. 2, i stedet for anskaffelsessummen benytte værdien den 16. juni 1992. Valget skal træffes samlet for samtlige fordringer under et. I tilfælde, hvor sammenhængen mellem erhvervelse og lånoptagelse ikke klart fremgår af omstændighederne ved erhvervelsen, jf. det ved § 1, nr. 8, indsatte § 7 A, stk. 2, i kursgevinstloven, har § 1, nr. 8, dog alene virkning for fordringer, som erhverves i perioden fra og med den 16. juni 1992 til og med den 31. december 1993.

Stk. 8. § 1, nr. 9, har virkning fra og med indkomståret 1991.

Stk. 9. § 1, nr. 10, har virkning for lån og værdipapirer, der stiftes henholdsvis udstedes i indkomståret 1990 eller senere.

Stk. 10. § 1, nr. 11, har virkning fra og med indkomståret 1987.

Stk. 11. § 1, nr. 13 og 15, og § 4 har virkning for kontrakter, der erhverves den 1. juli 1991 eller senere.

Stk. 12. § 1, nr. 14, har virkning for kontrakter, som erhverves efter lovens ikrafttræden.

Stk. 13. § 1, nr. 18, har virkning fra og med indkomståret 1986. Skatteansættelser for indkomstårene 1986 og 1987 kan genoptages på dette punkt, hvis begæring herom fremsættes over for den kommunale skattemyndighed inden udløbet af kalenderåret 1993.

Stk. 14. § 3 finder anvendelse på omdannelser, der finder sted den 19. februar 1992 eller senere.

Stk. 15. § 5 har virkning fra og med indkomståret 1993. For selskaber, som ved lovens ikrafttræden har påbegyndt indkomståret 1993, har § 5 dog først virkning fra og med indkomståret 1994. Ophører sambeskatning i medfør af § 5, finder ligningslovens § 33 E, stk. 3, ikke anvendelse for så vidt angår genbeskatning af underskud, der fradrages ved indkomstopgørelsen for indkomstårene 1992 og 1993.

Stk. 16. §§ 6, 8, 9 og 10 har virkning for aktier, som er erhvervet senest den 31. december 1993. Skattepligtige, der efter § 6 skal medregne fortjeneste på aktier, som efter de hidtidige regler ikke har skullet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, kan ved opgørelse af fortjenesten i stedet for anskaffelsessummen benytte værdien den 16. juni 1992. Valget skal træffes samlet for samtlige aktier under et. I tilfælde, hvor sammenhængen mellem erhvervelse og lånoptagelse ikke klart fremgår af omstændighederne ved erhvervelsen, jf. det ved § 6, nr. 1, indsatte § 2 c, stk. 2, i aktieavancebeskatningsloven, har § 6, nr. 1, dog alene virkning for aktier, som erhverves i perioden fra og med den 16. juni 1992 til og med den 31. december 1993.

Stk. 17. § 7 har virkning for indskud i investeringsforeninger, som er foretaget senest den 31. december 1993. § 7 har ikke virkning for fortjenester, som er tilskrevet medlemmernes indestående, og som vedrører tiden forud for den 16. juni 1992. I tilfælde, hvor sammenhængen mellem indskud og lånoptagelse ikke klart fremgår af omstændighederne ved indskuddet, jf. det ved § 7, nr. 2, indsatte § 3, stk. 6, i investeringsforeningsloven, har § 7, nr. 2, dog alene virkning for indskud, som foretages i perioden fra og med den 16. juni 1992 til og med den 31. december 1993.

Givet på Christiansborg Slot, den 24. juni 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen