Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Afgift af Gevinster i Klasselotteriet. (* 1)

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

Stk. 1. Af de Gevinster i Klasselotteriet, der fra og med det 269de Lotteri tilfalder Spillerne i Lotteriet, skal der svares en Afgift paa 15 pCt. beregnet af den Del af Gevinstbeløbet, der overstiger 200 Kr.

Stk. 2. Afgiftens Nettoprovenu deles ved Finansministerens Foranstaltning med Halvdelen til Statskassen og Halvdelen til den fælleskommunale Udligningsfond.

§ 2

Stk. 1. Falder Gevinst paa et Nummer, der er delt i halve, fjerdedele, ottendedele eller andre Brøkdele, beregnes Afgiften selvstændigt for hver af de paa Del-Sedlerne faldne Gevinstbeløb.

Stk. 2. Derimod faar det ingen Indflydelse paa Afgiftsberegningen, at flere Personer i Forening spiller paa samme Seddel, en hel Seddel eller en Del-Seddel.

§ 3

Afgiften berigtiges derved, at den ved Lotteriets Foranstaltning afkortes i Gevinstbeløbet ved dettes Udbetaling.

§ 4

Klasselotterigevinster, der fra og med det 269de Lotteri tilfalder Spillerne i Lotteriet, er fritaget for Indkomstskat til Stat og Kommune.

§ 5

Stk. 1. Klasselotterigevinster, der som faldne i et tidligere Lotteri efter de almindelige Regler er indkomstskattepligtige for Skatteaaret 1943-44 eller følgende Skatteaar, er fritaget for Indkomstskat til Stat og Kommune, saafremt Gevinsten vilde være fritaget for Afgift efter Reglerne i § 1, jfr. § 2.

Stk. 2. I modsat Fald skal Vinderen kunne befri sig og eventuelle Medvindere for Indkomstskattepligten derved, at han betaler Afgift af Gevinsten beregnet efter § 1, jfr. § 2.

Stk. 3. Den, der ønsker at benytte sig af denne Adgang, maa ved Indgivelse af sin Selvangivelse for paagældende Skatteaar fremsætte Begæring om Beregning af Afgift af Gevinsten i Overensstemmelse med nærværende Lov og give de fornødne Oplysninger efter Finansministerens nærmere Bestemmelse. Afgiften beregnes da af den Amtstue, i hvis Distrikt den paagældende har Bopæl, og skal indbetales til Amtstuen inden 6 Uger efter Modtagelsen af Amtstuens Afgiftsberegning. Under særlige Omstændigheder kan Finansministeren tilstaa Forlængelse af Fristen. Betales den beregnede Afgift ikke rettidigt, genindtræder Indkomstskattepligt for den paagældende og hans eventuelle Medvindere.

§ 6

De til Lovens Gennemførelse fornødne nærmere Regler fastsættes af Finansministeren. Denne bemyndiges til at afholde de med Afgiftens Berigtigelse forbundne Udgifter.

§ 7

Denne Lov træder straks i Kraft.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 19. December 1942.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

I Kongens Navn:

Frederik,

Kronprins.

(L. S.)

K. H. Kofoed.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Finansministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1942-43: Folket. Tid. Sp. 247, 263, 284, 286; Landst. Tid. Sp. 247, 274, 281; Till. A. Sp. 2737; Till. C. Sp. 127, 167.