Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om indgåelse af overenskomster med fremmede stater til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 74 af 31. marts 1953 om indgåelse af overenskomster med fremmede stater til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 2, nr. 1, udgår "eller lignende", og efter "art" indsættes: "samt ved fastsættelsen af andre skatter, afgifter og ydelser, der opkræves eller inddrives af det offentlige, eller som i lovgivningen er tillagt udpantningsret".

2. I § 2, nr. 2, udgår "eller lignende", og som 2. pkt. indsættes: "Tilsvarende bestemmelser kan under de anførte betingelser vedtages med hensyn til krav på andre skatter, afgifter og ydelser, der opkræves eller inddrives af det offentlige, eller som i lovgivningen er tillagt udpantningsret".

§ 2

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg slot, den 3. november 1976.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

Svend Jakobsen.

Officielle noter

Ingen