Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om selvangivelsen af indkomst og formue, om foranstaltninger til kontrol med selvangivelsen og om straffen for skattesvig m.v., af lov om indkomst- og formueskat til staten og af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Straffebestemmelser vedrørende skattesvig, tillægsskat m.v.).

    VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om selvangivelsen af indkomst og formue, om foranstaltninger til kontrol med selvangivelsen og om straffen for skattesvig m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 439 af 21. september 1971, foretages følgende ændringer:

     1. Lovens titel affattes således: "Skattekontrollov."

     2. I § 2, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter "skatteansættelsen": "og skatteberegningen".

     3. § 5 ophæves.

     4. § 7, stk. 1, affattes således:

"Til brug ved skatteligningen og skatteberegningen skal der hvert år uden opfordring gives følgende oplysninger:

  • a) Enhver, der i det foregående år i sin virksomhed har udbetalt eller godskrevet lønning, gratiale, provision o. lign., skal oplyse størrelsen af den samlede udbetaling eller godskrivning af sådanne beløb samt den samlede indeholdte A-skat. Endvidere skal der gives oplysning om det samlede beløb, der er indtjent af hver enkelt modtager, den i indtægten indeholdte A-skat, modtagerens navn, personnummer, bopæl og bopælskommune samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af modtageren. Pligten omfatter også beløb, der ydes som godtgørelse for afholdte udgifter, f.eks. godtgørelse for rejser, befordring og repræsentation, medmindre beløbet falder ind under § 5d i lov om indkomst- og formueskat til staten. Udbetales lønnen m.v. gennem mellemmand, påhviler pligten dog denne, hvis arbejdsgiveren er ude af stand til at give oplysningerne. Arbejdsgiveren, eventuelt mellemmanden, skal ved antagelsen af medhjælp afkræve denne oplysning om navn, nøjagtig adresse samt personnummer.
  • b) Enhver, der i det foregående år har foretaget udbetaling eller godskrivning af forfatter- eller komponisthonorarer, honorarer til udøvende kunstnere, honorarer for foredrag o.lign., skal oplyse størrelsen af den samlede udbetaling eller godskrivning af sådanne beløb. Såfremt de udbetalte beløb er A-indkomst for modtageren, skal den samlede indeholdte A-skat oplyses. Endvidere skal der gives oplysning om det samlede beløb, der er indtjent af hver enkelt modtager, den i indtægten indeholdte A-skat, modtagerens navn, personnummer, bopæl og bopælskommune samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af modtageren. Samme oplysningspligt påhviler den, der har foretaget udbetaling af afgift for udnyttelse af patentrettigheder, mønster, varemærke o.lign., hvad enten afgiften erlægges som en løbende ydelse eller som en sum een gang for alle. Reglerne under litra a, 4. og 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
  • c) Enhver, der i det foregående år har foretaget udbetaling af beløb, der i henhold til finansministerens bestemmelse i medfør af kildeskattelovens § 43, stk. 2, skal henregnes til A-indkomst for modtageren, og som ikke omfattes af de under litra a og b nævnte indtægtsarter, skal oplyse størrelsen af den samlede udbetaling af sådanne beløb samt den samlede indeholdte A-skat. Endvidere skal der gives oplysning om det samlede beløb, der er udbetalt til hver enkelt modtager før fradrag af indeholdt A-skat, den i indtægten indeholdte A-skat, modtagerens navn, personnummer, bopæl og bopælskommune samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af modtageren."

     5. § 7, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

"Stk. 2. Ophører en af de i stk. 1 nævnte oplysningspligtige med at drive virksomhed, som har medført udbetaling eller godskrivning af de i stk. 1 nævnte indkomstarter, skal der senest 10 dage efter sidste udbetaling af sådan indkomst gives oplysning som nævnt i stk. 1 omfattende tiden fra kalenderårets begyndelse.

     Stk. 3. Ophører en modtager af de i stk. 1 nævnte indkomstarter med at være skattepligtig her i landet, skal den oplysningspligtige på begæring afgive oplysning om størrelsen af de til den pågældende i tiden fra kalenderårets begyndelse og til tidspunktet for skattepligtens ophør udbetalte eller godskrevne beløb samt om størrelsen af den indeholdte A-skat. Tilsvarende oplysninger skal på begæring gives den pågældende eller dennes repræsentant, eventuelt hans dødsbo.

     Stk. 4. Indkomstmodtageren skal på begæring have kopi af de i henhold til stk. 1-3, 1. pkt., afgivne oplysninger vedrørende ham.

     Stk. 5. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om afgivelsen af oplysninger efter stk. 1-4 og herunder lempe oplysningskravene for grupper af oplysningspligtige. Finansministeren kan endvidere fastsætte, at oplysningerne efter stk. 1, litra a og b, skal afgives særskilt, for så vidt angår indtægter, som ikke er A-indkomst for modtageren. For ydelser, der udbetales efter indtjeningsperiodens udløb, fastsætter finansministeren regler om, i hvilket år oplysningerne skal gives."

     6. I § 8C, stk. 2, 1. pkt., udgår "når vedkommende er eller må formodes at være skattepligtig".

     7. § 9, stk. 2, affattes således:

"Stk. 2. De i stk. 1 nævnte beføjelser kan, for så vidt angår de i § 7, stk. 1-4, omhandlede oplysninger, af finansministeren tillægges kommunalbestyrelserne."

     8. § 10, stk. 2, ophæves.

     9. § 11, stk. 2, ophæves.

     10. Afsnit III affattes således:

"Afsnit III.

     § 13. Den, der med forsæt til at unddrage det offentlige skat afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af, om en person er undergivet skattepligt, eller til brug ved afgørelse af skatteansættelse eller skatteberegning, straffes for skattesvig med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

     Stk. 2. Begås handlingen af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller under skærpende omstændigheder hæfte.

     § 14. Med samme straf som anført i § 13 straffes den, der forsætligt eller af grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved kontrollen med skatteligningen.

     Stk. 2. Den, der, uden at forholdet omfattes af stk. 1, forsætligt eller af grov uagtsomhed undlader rettidigt at opfylde en pligt, der påhviler ham i medfør af § 6, stk. 1, § 7, § 8A-8F, § 10 eller § 11, straffes med bøde.

     § 15. Den, der, uden at forholdet omfattes af § 16, med forsæt til at undgå skatteansættelse undlader at indgive selvangivelse, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

     § 16. Den, hvis indkomst eller formue ved den endelige ansættelse er ansat skønsmæssigt efter § 1, stk. 2, § 2, stk. 2, eller § 3, stk. 3, til et for lavt beløb, og som, efter at ansættelsen er meddelt ham efter reglerne i § 30, stk. 2, i lov om indkomst- og formueskat til staten, har undladt inden 4 uger fra meddelelsen at underrette ligningsmyndighederne herom, straffes med bøde.

     Stk. 2. Er det i stk. 1 nævnte forhold begået med forsæt til at unddrage det offentlige skat, kan straffen stige til hæfte eller fængsel indtil 2 år.

     § 17. Med bøde eller hæfte straffes den, der undlader at føre regnskab, som det efter bestemmelse af finansministeren i medfør af § 3, stk. 1, påhviler ham at føre, eller som gør sig skyldig i grove uordener med hensyn til førelsen af sådant regnskab eller ved den i § 3, stk. 4, foreskrevne opbevaring af dette regnskab med tilhørende bilag.

     § 18. Har nogen på en virksomheds vegne til brug ved afgørelse af, om virksomheden er undergivet skattepligt, eller til brug ved afgørelse af skatteansættelse eller skatteberegning for virksomheden overtrådt § 13, kan der pålægges virksomhedens ejer bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Er virksomheden et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der under tilsvarende betingelser pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Der fastsættes ikke forvandlingsstraf.

     § 19. Sager angående overtrædelse af §§ 13-17 behandles som politisager. De retsmidler, som er nævnt i kapitel 68, 69, 71 og 72 i lov om rettens pleje, anvendes i samme omfang som i sager, som det efter de almindelige regler i lov om rettens pleje tilkommer statsadvokaten at forfølge.

     § 20. Skønner ligningsrådet, at en overtrædelse ikke vil medføre højere straf end bøde, kan finansministeren eller den, han bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

     Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indholdet af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

     Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

     § 21. Har en person overtrådt §§ 13, 15 eller 16 eller borgerlig straffelovs § 289, og er strafansvaret forældet efter reglerne i sidstnævnte lovs §§ 93 og 94, påhviler det ham at betale en tillægsskat svarende til skatten af den udeholdte indtægt eller formue, medmindre overtrædelsen alene består i medvirken til en andens skatteunddragelse. § 43, stk. 5, 6 og 7, i lov om indkomst- og formueskat til staten finder tilsvarende anvendelse.

     § 22. Politiet yder skattemyndighederne bistand efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem finansministeren og justitsministeren.

     § 23. Af bøder efter §§ 13, 15 og 16 tilfalder der vedkommende kommune og amtskommune andele fastsat efter forholdet imellem de skattebeløb, som det strafbare forhold vedrører.

     Stk. 2. Finansministeren fastsætter nærmere regler for opkrævningen og inddrivelsen af disse bøder.".

§ 2

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 396 af 28. juli 1969, som ændret senest ved lov nr. 520 af 28 november 1969, ophæves § 32.

§ 3

I lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 544 af 10. december 1969 (ligningsloven), affattes § 43 således:

"§ 43. Har en person, der er afgået ved døden, betalt for lidt i skat, påhviler det hans dødsbo eller arvinger at betale det skyldige beløb.

     Stk. 2. Har afdøde overtrådt borgerlig straffelovs § 289 eller §§ 13, 15 eller 16 i skattekontrolloven, uden at der forinden dødsfaldet er fastsat nogen straf for forholdet, påhviler der tillige dødsboet eller arvingerne en tillægsskat svarende til skatten af den udeholdte indtægt eller formue.

     Stk. 3. Er en straf for et af de forhold, der er nævnt i stk. 2, ikke fuldbyrdet ved den pågældendes død, fastsættes der i stedet for straffen en tillægsskat efter reglerne i stk. 2. Er der alene tale om bødestraf, kan tillægsskatten dog ikke overstige det fastsatte bødebeløb.

     Stk. 4. Er en straf for et af de forhold, der er nævnt i stk. 2, delvis fuldbyrdet ved den pågældendes død, nedsættes tillægsskatten forholdsmæssigt. Er der alene tale om bødestraf, må tillægsskatten sammenlagt med det af afdøde betalte bødebeløb ikke overstige hverken skatten af den udeholdte indtægt og formue eller den fastsatte bøde.

     Stk. 5. Såfremt dødsboet eller arvingerne ikke anerkender et krav om tillægsskat, afgøres spørgsmålet under en sag i strafferetsplejens former. Skattemyndighederne kan fastsætte en frist for antagelse af forligstilbud.

     Stk. 6. Ligningsrådet kan, når særlige grunde taler derfor, helt eller delvis fritage for tillægsskat.

     Stk. 7. Efterbetaling og tillægsskat efter stk. 1-3 kan inddrives ved udpantning og omfattes ikke af et i dødsboet udstedt proklama. Arvingerne hæfter solidarisk i det omfang, hvori de har modtaget arv eller arveforskud, den efterlevende ægtefælle tillige i det omfang, hvori han har modtaget boslod. Hans bodel eller særeje hæfter ikke.

     Stk. 8. Skifteretten, eksekutor eller de privat skiftende arvinger skal efter skattemyndighedens anmodning give alle oplysninger af betydning for undersøgelsen af, om afdøde har været for lavt skatteansat. Hos privat skiftende arvinger kan oplysningerne fremtvinges ved pålæg af daglige bøder, der fastsættes af finansministeren eller den, han bemyndiger dertil. Skønner skattemyndigheden, at krav om efterbetaling eller tillægsskat kan fremsættes, skal der gives boet underretning herom inden udløbet af den frist, som er fastsat i kildeskattelovens § 14, stk. 6, 1. og 2. pkt. Hvis skattemyndigheden inden dette tidspunkt har søgt sagen oplyst hos skifteretten, eksekutor eller de privat skiftende arvinger, skal boet dog blot inden 2 måneder efter modtagelsen af de ønskede oplysninger underrettes om, at der vil blive rejst krav om efterbetaling eller tillægsskat. Forinden udløbet af de fornævnte frister må boets behandling ikke afsluttes, medmindre der for statskassens vedkommende foreligger erklæring om, at sådanne krav ikke vil blive fremsat. Foretager skattemyndigheden ikke rettidig anmeldelse, bortfalder arvingernes solidariske ansvar.

     Stk. 9. Skifteretten skal endvidere gøre skattemyndigheden bekendt med indholdet af opgørelserne efter arvelovens § 13, hvis bobeholdningen udgør mindst 50.000 kr.".

§ 4

     Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1972, jfr. dog stk. 2-6.

     Stk. 2. § 1, nr. 4 og 5, gælder for lønninger m.v., der udbetales eller godskrives den 1. januar 1972 eller senere, samt A-skat, der indeholdes heri.

     Stk. 3. Skattekontrollovens § 19, som affattet ved § 1, nr. 10, anvendes, når tiltale rejses den 1. januar 1972 eller senere.

     Stk. 4. Skattekontrollovens § 21, som affattet ved § 1, nr. 10, gælder også, hvor strafansvar for overtrædelse af § 13 i den hidtil gældende kontrollov er forældet efter straffelovens §§ 93 og 94.

     Stk. 5. Skattekontrollovens § 23, som affattet ved § 1, nr. 10, gælder for bøder, der fastsættes den 1. januar 1972 eller senere.

     Stk. 6. § 3 anvendes, når dødsfaldet er sket den 1. januar 1972 eller senere.

Givet på Amalienborg, den 17. december 1971.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

Henry Gruenbaum.

Officielle noter

Ingen