Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven.

    VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten, jfr. lovbekendtgørelse nr. 424 af 19. december 1968, som ændret ved lov nr. 19 af 24. januar 1969, lov nr. 104 af 29. marts 1969 og lov nr. 326 af 18. juni 1969, foretages følgende ændringer:

     1. I § 7, litra i, ændres "§ 73 i lov om offentlig forsorg" til: "§ 70, stk. 1a, og § 73 i lov om offentlig forsorg".

     2. § 7A ophæves.

     3. I § 8, stk. 2, ændres "de årlige udskrivningslove, jfr. §§ 16, 17 og 18 i lov nr. 127 af 31. marts 1960" til: "lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v."

     4. I § 8 indsættes som stk. 3:

"Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages:

  • a) løbende provisioner eller præmier for lån, som den skattepligtige optager, eller for sikring af hans tilgodehavender,
  • b) præmier og lignende løbende ydelser for kaution for den skattepligtiges gæld og
  • c) stiftelsesprovisioner, engangspræmier og lignende engangsydelser for lån, sikring af tilgodehavender eller kaution som nævnt under a) og b), såfremt løbetiden er mindre end 2 år".

     5. § 14A, stk. 1, affattes således:

"Stk. 1. Til den skattepligtige indkomst medregnes lejeværdien af bolig i egen ejendom, jfr. § 4, stk. 1, litra b, 2. pkt. i statsskattelov nr. 149 af 10. april 1922. For ejendomme, der kun indeholder en selvstændig lejlighed, som tjener til bolig for ejeren, fastsættes lejeværdien til 3,25 pct. årlig af ejendomsværdien ved 13. almindelige vurdering eller en senere vurdering inden 14. almindelige vurdering. Er ejendommen ikke vurderet før 14. almindelige vurdering, eller er den opbygget eller forbedret for mere end 25.000 kr. siden sidste vurdering før 14. almindelige vurdering, fastsættes lejeværdien dog til 2,25 pct. af ejendomsværdien ved 14. almindelige vurdering eller en senere vurdering, der er foretaget forud for det pågældende kalenderår. Anvendes en væsentlig del af ejendommen til ejerens erhvervsvirksomhed, ansættes lejeværdien af den del, der benyttes til bolig for ejeren, efter et skøn. For ejerlejligheder fastsættes lejeværdien, ligeledes efter et skøn. Har vurderingsrådet efter § 33, stk. 4, i lov om vurdering af landets faste ejendomme fordelt ejendomsværdien og grundværdien på en ejendoms stuehus med tilhørende grund og have og på den øvrige ejendom, fastsættes lejeværdien til 2,25 pct. af den del af ejendomsværdien, som er henført til stuehuset m.v., medmindre en væsentlig del af stuehuset anvendes til ejerens erhvervsvirksomhed, jfr. 4. pkt."

     6. Efter § 32C indsættes:

"§ 32D. De kommunale ligningsmyndigheder fastsætter grundlaget for den foreløbige skattesvarelse efter kildeskattelovens §§ 45, stk. 3, 48, 50, 51, 52 og 53. Vedkommende kommunalbestyrelse kan bemyndige et medlem af den kommunale ligningsmyndighed eller en i kommunen eller i en anden kommune ansat person til at udøve disse funktioner. En beslutning, der er truffet af den pågældende, kan forlanges forelagt den kommunale ligningsmyndighed til afgørelse. Finansministeren kan efter anmodning fra en kommunalbestyrelse bestemme, at et amtsskatteinspektorat skal bistå den kommunale ligningsmyndighed ved varetagelse af de opgaver, der er nævnt i 1. pkt.

     Stk. 2. Finansministeren fastsætter regler om optagelse af mandtal over skattepligtige personer og dødsboer samt regler om, i hvilken kommune en skattepligtig person eller et skattepligtigt dødsbo skal ansættes til statsskat. Foranstående bestemmelser træder for personers og dødsboers vedkommende i stedet for bestemmelserne i lov nr. 149 af 10. april 1922 §§ 20 og 21. Med hensyn til tilfælde, hvor der i årets løb er sket ændringer i skattepligtsforholdene for en person, kan finansministeren fastsætte særlige regler om indgivelse af selvangivelse, om skatteligning og om betaling, inddrivelse og forrentning m.v. af skat. For dødsboer kan finansministeren fastsætte regler om de samme forhold, om værdifastsættelsen efter kildeskattelovens § 16, stk. 4 og 5, samt om beregning af passivposter og afgivelse af forhåndsbesked efter kildeskattelovens § 33A.

     Stk. 3. Finansministeren træffer bestemmelse om, hvilke myndigheder der skal varetage opgaverne i forbindelse med beregning og opkrævning af skatter og afgifter m.v.,der opkræves efter kildeskattelovens bestemmelser".

§ 2

I lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten (statsskatteloven) foretages følgende ændringer:

     1. § 43, stk. 2, 1.-3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

"Skifteretten, eksekutor eller de privat skiftende arvinger skal efter skattemyndighedens anmodning give alle oplysninger af betydning for undersøgelsen af, om afdøde har været for lavt skatteansat. Hos privatskiftende arvinger kan oplysningerne fremtvinges ved pålæg af daglige bøder, der fastsættes af finansministeren eller den, han bemyndiger dertil. Skønner skattemyndigheden, at krav om efterbetaling kan fremsættes, skal der gives boet underretning herom inden udløbet af den frist, som er fastsat i kildeskattelovens § 14, stk. 6, 1. og 2. pkt. Hvis skattemyndigheden inden dette tidspunkt har søgt sagen nærmere belyst hos skifteretten, eksekutor eller de privat skiftende arvinger, skal boet dog blot inden 2 måneder efter modtagelsen af de ønskede oplysninger underrettes om, at der vil blive rejst krav om efterbetaling".

     2. § 43, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:

"Stk. 3. Skifteretten skal endvidere gøre skattemyndigheden bekendt med indholdet af opgørelserne efter arvelovens § 13, hvis bobeholdningen udgør mindst 50.000 kr."

§ 3

     Stk. 1. § 1, nr. 1-4, anvendes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1969 og senere indkomstår.

     Stk. 2. § 1, nr. 5, anvendes ved indkomstopgørelsen for indkomstårene 1969 og 1970. Ved indkomstopgørelsen for indkomståret 1969 udgør satserne for lejeværdien af bolig i egen ejendom dog 3 og 2 pct. i stedet for 3,25 og 2,25 pct.

     Stk. 3. § 1, nr. 6, har virkning fra og med indkomståret 1970.

     Stk. 4. § 1, nr. 10 og nr. 21, i lov nr. 191 af 31. maj 1968 om ændring af ligningsloven som følge af kildeskattens ikrafttræden ophæves.

     Stk. 5. § 2 anvendes, når dødsfaldet har fundet sted den 1. januar 1970 eller senere.

     Stk. 6. For medlemmer af skatterådene og stedfortrædere, hvis beskikkelsesperiode udløber med udgangen af 1969, kan finansministeren forlænge beskikkelsesperioden indtil udgangen af marts måned 1970.

Givet på Amalienborg, den 10. december 1969.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

Officielle noter

Ingen