Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven.

    VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten, jfr. lovbekendtgørelse nr. 431 af 13. september 1971, foretages følgende ændringer:

     1. I § 7 indsættes som nyt litra:

"u. Tilskrevne renter af beløb, der er opsparet i overensstemmelse med §§ 12 og 13 i aftale af 13. april 1971 mellem ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen og tjenestemændenes centralorganisationer om justering af tjenestemandslønninger m.v., jfr. bekendtgørelse nr. 2 (Lovtidende B) af 26. april 1971, eller efter tilsvarende bestemmelser for ansatte inden for det offentlige arbejdsmarked i øvrigt."

     2. I § 14A, stk. 3, litra b, tilføjes: "Den omstændighed, at enfamiliehuset ved skifte af et dødsbo udlægges til en længstlevende ægtefælle, medfører ikke, at reglerne i stk. 2 skal anvendes."

     3. Efter § 14A, stk. 3, indsættes:

"Stk. 4. Er der siden den ejendomsvurdering, der forelå ved kalenderårets begyndelse, men inden indkomstårets udløb afholdt bekostninger på mere end 25.000 kr. til forbedring af grund eller bygninger eller opførelse af nye bygninger, beregnes lejeværdien for ejendommene i stk. 1, 3. og 5. pkt., samt stk. 3 på grundlag af et beløb, svarende til den ejendomsværdi, der skal lægges til grund efter stk. 1 eller 2, med tillæg af 80 pct. af de afholdte bekostninger. Lejeværdien udgør de i stk. 1 og 2 nævnte procentdele af beløbet. Var der ved kalenderårets begyndelse ikke ansat nogen ejendomsværdi for ejendommen, udgør lejeværdien de i stk. 1 og 2 nævnte procentdele af et beløb, svarende til 80 pct. af anskaffelsessummen, herunder de afholdte bekostninger."

     Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

     4. Efter § 14A, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes:

"Stk. 6. For enfamilieshuse beregnes standardfradraget efter stk. 5 på samme grundlag som lejeværdien, når reglerne i stk. 4 finder anvendelse. For de i stk. 5 nævnte ejendomme med to selvstændige lejligheder beregnes standardfradraget ligeledes på grundlag af en opgørelse efter stk. 4, 1. eller 3. pkt., såfremt der siden den ejendomsvurdering, der forelå ved kalenderårets begyndelse, er afholdt bekostninger som nævnt i stk. 4, 1. pkt."

     Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 7 og 8.

     5. I § 14A, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres "stk. 4" til: "stk. 5 og 6".

     6. Efter § 14A, stk. 6, der bliver stk. 8, indsættes:

"Stk. 9. Hvor lejeværdi eller standardfradrag beregnes efter stk. 4 eller stk. 6, skal ejendommen ved opgørelsen af den skattepligtige formue medregnes med det beløb, der er nævnt i stk. 4, 1. eller 3. pkt."

     7. I § 30, 1. pkt., ændres "§ 3 i lov om selvangivelsen af indkomst og formue, om foranstaltninger til kontrol med selvangivelsen og om straffen for skattesvig m.v." til: "skattekontrollovens § 3".

§ 2

I lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 76 af 12. marts 1970 om ændring af ligningsloven, foretages følgende ændringer:

     1. I § 24, stk. 1,2. pkt., ændres "samt tillige over ansættelsen for de ifølge § 2, nr. 5, skattepligtige uden hensyn til, om de har gjort selvangivelse eller ej" til:", for så vidt ligningsmyndigheden ikke måtte foretrække at underrette de pågældende om de foreløbige ansættelser."

     2. I § 30, stk. 2, udgår ",for så vidt rådet ikke måtte foretrække for disse skattepligtiges vedkommende at lade udfærdige og fremlægge et uddrag af skattelisten til almindeligt eftersyn i vedkommende kommune. Med uddragets fremlæggelse forholdes som i § 24 foreskrevet".

§ 3

     Stk. 1. § 1, nr. 1 og 2, har virkning for indkomståret 1971 og senere indkomstår.

     Stk. 2. § 1, nr. 3-6, har virkning for indkonståret 1972 og senere indkonstår.

     Stk. 3. § 2 har virkning ved ligningen for indkomståret 1971 og senere indkomstår.

Givet på Amalienborg, den 17. december 1971.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

Henry Gruenbaum.

Officielle noter

Ingen