Den fulde tekst

Lov om ændring af toldloven og afgiftslovene (Gebyrer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 14. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. § 86, stk. 6, affattes således:

» Stk. 6. Overskrides fristen i stk. 5, pålægges det den, hvem betalingen påhviler, at betale en afgift for den pågældende fortoldningsekspedition. Afgiftens størrelse fastsættes af skatteministeren. Afgiften betales efter reglerne for betaling af told, jf. § 83, stk. 1.«

2. § 89, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

» Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af told og afgifter m.v.«

3. I § 124 a, stk. 1, udgår »på 500 kr.«

4. I § 124 a, stk. 3, indsættes efter »regler«: »om ekspeditionsafgiftens størrelse samt«.

5. I § 126, stk. 1, og § 127, stk. 2, ændres »§§ 782 og 783« til: »§§ 824 og 825«.

§ 2

I lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift), jf. lovbekendtgørelse nr. 629 af 20. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 21, stk. 1, ændres »300 kr.« til: »500 kr.« og »1.000 kr.« til: »1.100 kr.«

2. I § 21, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr ved foreløbig fastsættelse af afgiftstilsvaret.«

3. I § 22 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

4. I § 34 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

5. I § 36, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

§ 3

I lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 634 af 20. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 2, ændres »pos. 22.05 og 22.06« til: »pos. 2204 og 2205«.

2. I § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, ændres »pos.22.07« til: »pos. 2206«.

3. I § 1, stk. 1, nr. 5 og 7, ændres »pos. 22.04-22.07« til: »pos. 2204-2206«.

4. Efter § 24 indsættes i kapitel 1:

» § 24 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

5. I § 32, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

6. I § 36 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

§ 4

I lov om afgift af vin og frugtvin m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 20. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 1, ændres »pos. 22.04-22.06« til: »pos. 2204-2205«.

2. I § 1, stk. 1, nr. 2, ændres »pos. 22.07« til: »pos. 2206«.

3. I § 1, stk. 1, nr. 3, ændres »pos. 22.04-22.07« til: »pos. 2204-2206«.

4. Efter § 17 indsættes i kapitel 1:

» § 17 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

5. I § 24, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

6. I § 28 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

§ 5

I lov om kontrol med omsætningen af spiritus og vin, jf. lovbekendtgørelse nr. 615 af 14. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, ændres »5 liters rumindhold« til: »10 liters rumindhold«.

2. I § 11, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

§ 6

I lov om afgift af øl, jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 20. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 18 indsættes i afsnittet »Afregning af afgiften«:

» § 18 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

2. I § 26 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

§ 7

I lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 14. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 7 indsættes i afsnit I:

» § 7 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

2. Efter § 16 indsættes i afsnit II:

» § 16 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

3. I § 27 a, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

§ 8

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 20. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 4, ophæves.

2. Efter § 18 indsættes i kapitel 1:

» § 18 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

3. I § 19, stk. 1, ændres fire steder »pos. 08.01« til: »pos. 0801«, syv steder »pos. 08.05« til: »pos. 0802«, seks steder »pos. 11.04« til: »pos. 1106«, tre steder »pos. 12.01« til: »pos. 1202«, to steder »pos. 12.08« til: »pos. 1212«, eet sted »pos. 18.01« til: »pos. 1801«, eet sted »pos. 18.02« til: »pos. 1802«, otte steder »pos. 20.06« til: »pos. 2008«, eet sted »pos. 21.07« til: »pos. 2008« og eet sted »pos. 23.04« til: »pos. 2306«.

4. Efter § 19 indsættes:

» § 19 a. Af her i landet avlede varer af de i § 19, stk. 1, nævnte arter svares en råstofafgift med de for de pågældende varer i § 19, stk. 1, fastsatte afgiftssatser.

Stk. 2. Den afgiftspligtige vægt er varernes nettovægt.

§ 19 b. Den, der med henblik på salg avler råstofafgiftspligtige varer, skal registreres hos toldvæsenet, hvis omsætningen af afgiftspligtige varer ekskl. afgifter overstiger 10.000 kr. årligt.

Stk. 2. I virksomheder, der er registreret efter stk. 1, opgøres den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af udleveringen fra virksomheden af afgiftspligtige varer i afgiftsperioden.

§ 19 c. Bestemmelserne i § 12, stk. 4, og §§ 14-18 a finder tilsvarende anvendelse på de efter § 19 b registrerede virksomheder.«

5. I § 22, stk. 1, ændres »pos. 18.06, 19.02, 19.08, 20.06, 21.07 og 22.02« til: »pos. 1806, 1901, 1904, 1905, 2008, 2105, 2106 og 2202«.

6. I § 26. stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 14, stk. 2,»: »§ 19 b,».

7. I § 27, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

§ 9

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 630 af 20. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

2. Efter § 8 indsættes:

» § 8 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

3. I § 10 a, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

§ 10

I lov om afgift af sukker m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 619 af 14. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, nr. 4, udgår »afsnit III i«.

2. Efter § 17 indsættes i afsnittet »Afregning af afgiften«:

» § 17 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

3. I § 23, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

4. I § 24 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

§ 11

I lov om forbrugsbegrænsende foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 618 af 14. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 15 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

2. I § 20 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

3. I § 25 a, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

§ 12

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 617 af 14. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1, nr. 1, ændres »pos. 09.01.A.I« til: »pos. 0901 11-12«.

2. I § 11, stk. 1, nr. 2, ændres »pos. 09.01.A.II« til: »pos. 0901 21-22«.

3. I § 11, stk. 1, nr. 3, ændres »ex pos. 21.02.A« til: »pos. 2101 10«.

4. I § 11, stk. 2, ændres »pos. 09.01.C« til: »pos. 0901 40« og »pos. 21.02. A« til: »pos. 2101 10«.

5. I § 11 b, stk. 1, nr. 1, ændres »pos. 09.02.« til: »pos. 0902«.

6. I § 11 b, stk. 1, nr. 2, ændres »ex pos. 21.02. B« til: »pos. 2101 20«.

7. Efter § 18 indsættes:

» § 18 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

8. I § 22 a, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

§ 13

I lov om afgift af parfumer, toiletmidler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 20. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. Efter § 12 indsættes:

» § 12 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

3. I § 15, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 9, stk. 4« til: »§ 9, stk. 3«.

4. I § 15 a, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

§ 14

I lov om afgift af charterflyvning, jf. lovbekendtgørelse nr. 637 af 20. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 10 indsættes:

» § 10 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

2. I § 14, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

§ 15

I lov om afgift af visse detailsalgspakninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 14. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 14 indsættes i afsnit VII:

» § 14 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

2. I § 19, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

3. I § 20 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

§ 16

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 20. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 17 indsættes i afsnittet »Afregning af afgiften«:

» § 17 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

2. I § 22, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

3. Efter § 25 indsættes:

» § 25 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

§ 17

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985, som ændret bl.a. ved lov nr. 329 af 4. juni 1986, § 17 i lov nr. 925 af 19. december 1986 og senest ved § 12 i lov nr. 863 af 23. december 1987, indsættes i § 82 j som stk. 5:

»Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

§ 18

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 607 af 14. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 3, ændres »100 kr.« til: »500 kr.« og »300 kr.« til: »1.000 kr.«

2. I §18 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

3. I § 19 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

4. I § 28, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

5. I § 30 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

§ 19

I lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 14. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 9 indsættes:

» § 9 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser og gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

2. I § 11, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

§ 20

I lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 14. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 10 indsættes:

» § 10 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

2. I § 12, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

§ 21

I lov om afgift af benzin, jf. lovbekendtgørelse nr. 612 af 14. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 16 indsættes i afsnittet »Afregning af afgiften«:

» § 16 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

2. I § 21, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

3. I § 24 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

§ 22

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 611 af 14. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Skatteministeren kan fastsætte regler om afgiftsfritagelse for elektricitet, der leveres til de i toldlovens § 22 nævnte diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer.«

2. Efter § 14 indsættes:

» § 14 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

3. I § 16, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

§ 23

I lov om afgift af visse olieprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 621 af 14. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 18 indsættes i afsnittet »Afregning af afgiften«:

» § 18 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

2. I § 23, stk. 4, ændres »retsplejelovens kapitler 72 og 73« til: »retsplejelovens kapitel 73«.

3. I § 26 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

§ 24

I lov om afgift af gas, jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 14. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 16 indsættes i afsnittet »Afregning af afgiften«:

» § 16 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

2. I § 21, stk. 4, ændres »lov om rettens pleje, kapitlerne 72 og 73,» til: »retsplejelovens kapitel 73«.

3. I § 24 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

§ 25

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 613 af 14. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 16 indsættes i afsnittet »Afregning af afgiften«:

» § 16 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

2. I § 21, stk. 4, ændres »lov om rettens pleje, kapitlerne 72 og 73,» til: »retsplejelovens kapitel 73«.

3. I § 24 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.«

§ 26

I lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 628 af 20. oktober 1988, indsættes i § 3 som stk. 5:

»Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af overskydende beløb m.v.«

§ 27

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 8, nr. 4 og 6, træder i kraft den 1. marts 1989.

Stk. 3. § 2, nr. 1, har først virkning for afgiftsperioder, der udløber efter lovens ikrafttrædelse.

Givet på Amalienborg, den 22. november 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen