Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

(EF-voldgiftskonventionen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud gælder her i landet efter konventionens ikrafttræden.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler med henblik på opfyldelsen af konventionen og bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder eller de kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ enhed.

Stk. 3. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af skatteministeren.

Givet på Christiansborg Slot, den 27. november 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen