Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove (Kommuneaftalen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 437 af 14. august 1984, som ændret ved lov nr. 197 af 29. marts 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 5, § 22, stk. 1, 1. pkt., § 23, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, 3. pkt., § 24, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., samt i § 27, 2. pkt., ændres »ministeren for skatter og afgifter« til: »skatteministeren«, og i § 4, stk. 4, 2. pkt., ændres »Ministeren for skatter og afgifter« til: »Skatteministeren«.

2. I § 2 A og § 25, stk. 1, ændres »statsskattedirektoratets« til: »den centrale told- og skatteforvaltnings«.

3. I § 38, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 39, stk. 2, 1. og 2. pkt., § 39 A, 2. pkt., § 42, stk. 4, 1. pkt., og § 49 ændres »Ministeren for skatter og afgifter« til: »Skatteministeren«, og i § 47, 3. pkt., ændres »ministeren for skatter og afgifter« til: »skatteministeren«.

4. I § 45, stk. 1, 2. pkt., ændres »statsskattedirektoratet« til: »den centrale told- og skatteforvaltning«, og i stk. 2, 2. pkt., ændres »Statsskattedirektoratet« til: »Den centrale told- og skatteforvaltning«.

§ 2

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 554 af 16. september 1988, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 385 af 7. juni 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, 2. pkt., ændres »Statsskattedirektoratet« til: »Den centrale told- og skatteforvaltning«, og i stk. 2, 4. pkt., ændres »Statsskattedirektoratet« til: »den centrale told- og skatteforvaltning«.

2. § 72, stk. 1, affattes således:

»Skattebeløb, som ikke betales rettidigt, inddrives tillige med tillæg, renter og gebyrer efter reglerne i lov om inddrivelse af skatter og afgifter m.v. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om opkrævningen.«

§ 3

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 11. januar 1988, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 388 af 7. juni 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 6, 3. pkt., ændres »Ligningskommissionen, for Københavns og Frederiksberg Kommuners vedkommende dog de pågældende skattedirektorater,» til: »Den kommunale skattemyndighed«.

2. § 3, stk. 6, 4. og 5. pkt., affattes således:

»Den kommunale skattemyndigheds afgørelse kan indbringes for skatteankenævnet. Nævnets afgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.«

3. § 3, stk. 6, 6. pkt., ophæves.

4. I § 4, stk. 1, 1. pkt., ændres »ligningskommission« til: »kommunale skattemyndighed«.

5. I § 4 A, stk. 1, ændres »ligningskommissioner og amtsligningsråd« til: »de kommunale skattemyndigheder og de regionale told- og skatteforvaltninger«.

6. § 4 A, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Skatteankenævnet kan ændre afgørelser efter stk. 2. Nævnets afgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.«

7. § 7, stk. 1, nr. 1, affattes således:

  • »1) Løn, gratiale, provision og andet vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, der efter kildeskattelovens § 43, stk. 1, er A-indkomst for modtageren. Endvidere skal oplysning gives om beløb, der uden for området af statsskattelovens § 5 d ydes til godtgørelse for udgifter, lønmodtageren påføres som følge af arbejdet, uanset om beløbet efter ligningslovens § 9, stk. 5, er skattefrit for modtageren.«

8. I § 8 G, stk. 1, 1. pkt., ændres »ligningskommissionen eller højere skattemyndighed« til: »skattemyndighederne«.

9. § 9, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. De i stk. 1 nævnte beføjelser kan for så vidt angår de i § 7, stk. 1-4 og 6-8, omhandlede oplysninger af skatteministeren tillægges de kommunale skattemyndigheder. Skattemyndighedernes afgørelser kan ændres af skatteankenævnene. Nævnenes afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 4

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 16. september 1988, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 388 af 7. juni 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 3, 1. pkt., ændres »Statsskattedirektoratet« til: »den centrale told- og skatteforvaltning«, og i 4. pkt. ændres »Statsskattedirektoratets« til: »Den centrale told- og skatteforvaltnings«.

2. I § 14 D, stk. 1, ændres »inden 4 uger« til: »senest 1 måned«, »ligningskommissionen« ændres 4 steder til: »skatteankenævnet«, og stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. Skatteankenævnets afgørelse kan senest 2 måneder fra modtagelsen af afgørelsens dato påklages til Landsskatteretten.«

3. I § 27, stk. 1, 1. pkt., ændres »Ligningskommissionen« til: »Den kommunale skattemyndighed«, og i 2. pkt. ændres »ligningskommissionens« til: »den kommunale skattemyndigheds«.

4. I § 27 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Klager over den kommunale skattemyndigheds afgørelser efter stk. 1-4 indgives til den kommunale skattemyndighed, der videresender klagen tillige med en udtalelse om sagen til skatteankenævnet. Klagen skal være skriftlig og begrundet, og den skal være modtaget senest 1 måned efter modtagelsen af afgørelsen. Skatteankenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

5. § 32 D, stk. 1, affattes således:

»Den kommunale skattemyndighed fastsætter grundlaget for den foreløbige skattesvarelse efter kildeskattelovens §§ 45, stk. 3, 48, 50, 51, 52 og 53. Skattemyndighedens afgørelse kan forlanges indbragt for skatteankenævnet. Skatteministeren kan efter anmodning fra en kommunalbestyrelse bestemme, at den regionale told- og skatteforvaltning skal bistå den kommunale skattemyndighed ved varetagelsen af de opgaver, der er nævnt i 1. pkt.«

6. I § 32 D indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Den centrale told- og skatteforvaltning forestår kontrollen med, at de indeholdelsespligtige overholder de pligter, som er pålagt dem efter kildeskatteloven og øvrige skattelove m.v. (arbejdsgiverkontrollen), og fastsætter de nærmere retningslinier for kontrollens udførelse.«

§ 5

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 569 af 26. august 1987, foretages følgende ændringer:

1. I § 19 E, stk. 1, ændres »Amtsskatteinspektoratet« til: »Den regionale told- og skatteforvaltning«.

2. I § 19 E, stk. 2, 3. pkt., ændres »Statsskattedirektoratet« til: »Den centrale told- og skatteforvaltning«, og 2. pkt. affattes således:

»Klagefristen er 1 måned fra modtagelsen af afgørelsen.«

3. I § 19 E, stk. 2, 1. pkt., § 48, stk. 4, 2. pkt., og § 48 A, stk. 4, 2. pkt., ændres »Statsskattedirektoratet« til: »den centrale told- og skatteforvaltning«.

4. I § 21 A, stk. 3, 3. pkt., ændres »vedkommende amtsskatteinspektorat, hvis afgørelser kan indbringes for Statsskattedirektoratet« til: »den centrale told- og skatteforvaltning.«, og 4. pkt. ophæves.

5. I § 39, stk. 1, ændres »inden 4 uger« til: »senest 1 måned«, »ligningskommissionen« ændres 4 steder til: »skatteankenævnet«, og stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. Skatteankenævnets afgørelser kan senest 2 måneder fra modtagelsen af afgørelsen påklages til Landsskatteretten.«

6. I § 48, stk. 1, sidste pkt., og stk. 4, sidste pkt., og i § 48 A, stk. 4, sidste pkt., ændres »Ministeren for skatter og afgifter« til: »Skatteministeren«.

7. § 48 A, stk. 7, 2. pkt., affattes således:

»Ved klage til skatteankenævnet regnes klagefristen fra modtagelsen af meddelelsen om beregningen af tillægsafgiften.«

§ 6

I lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 20. november 1987, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ændres »ligningskommissionen« til: »den kommunale skattemyndighed«.

2. I § 5, stk. 1, 2. pkt., og § 12, stk. 1, ændres »Statsskattedirektoratet« til: »Den centrale told- og skatteforvaltning.«, og i § 9, stk. 2, ændres »statsskattedirektoratet« til: »den centrale told- og skatteforvaltning«.

§ 7

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 30. september 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, 1. pkt., og § 5 A, stk. 2, 1. pkt., ændres » 4 uger« til: »1 måned«.

2. I § 5, stk. 2, 1. pkt., og § 5 A, stk. 2, 1. pkt., ændres »Statsskattedirektoratet« til: »den centrale told- og skatteforvaltning«.

3. I § 26, stk. 1, 1. pkt., § 27, stk. 1, 3. pkt., § 28, stk. 3, 1. pkt., og § 29, stk. 1, 1. pkt., ændres »ligningskommission« til: »kommunale skattemyndighed«.

4. I § 27, stk. 4, 1. pkt., ændres »Ligningskommissionen, i Københavns og Frederiksberg Kommuner vedkommende skattedirektorat,» til: »Den kommunale skattemyndighed«.

§ 8

I lov om investeringsfonds, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 12. december 1988, som ændret ved § 6 i lov nr. 388 af 7. juni 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 A, stk. 1, ændres »statsskattedirektoratet« til: »den centrale told- og skatteforvaltning«.

2. I § 17, stk. 1, ændres »ligningskommissionen« til: »den kommunale skattemyndighed«.

3. I § 17, stk. 2, 1. pkt., og to steder i 3. pkt. ændres »ligningskommissionens« til: »den kommunale skattemyndigheds«.

§ 9

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 558 af 16. september 1988, som ændret ved § 2 i lov nr. 385 af 7. juni 1989, foretages følgende ændring:

I § 8, stk. 1, nr. 3, ændres »statsskattedirektoratet« til: »den centrale told- og skatteforvaltning«.

§ 10

I lov nr. 143 af 13. april 1983 om bindende forhåndsbesked om skattespørgsmål m.v., som ændret senest ved § 5 i lov nr. 363 af 1. juli 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, 1. pkt., ændres »statsskattedirektoratet« til: »den centrale told- og skatteforvaltning«.

2. I § 2, stk. 1, 3. pkt., ændres »statsskattedirektoratet« til: »den centrale told- og skatteforvaltning«, og »direktoratet« ændres til: »forvaltningen«.

3. I § 5, stk. 1, 1. pkt. ændres »inden 2 måneder fra beskedens dato« til: »senest 3 måneder efter modtagelsen af beskeden«, og i 2. pkt. ændres »§ 27, stk. 1« til: »§ 25, stk. 2«.

4. I § 5, stk. 2, ændres »ministeren for skatter og afgifter« til: »skatteministeren«.

5. § 5, stk. 3, ophæves.

6. I § 7, stk. 2, og § 8 ændres »Ministeren for skatter og afgifter« til: »Skatteministeren«.

7. I § 8 ændres »statsskattedirektoratets« til: »den centrale told~ og skatteforvaltnings«.

§ 11

I lov om en realrenteafgift af visse pensionskapitaler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 762 af 12. december 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 a, stk. 4, § 12, 4. pkt., § 13, stk. 1, 4. pkt., § 14, stk. 1, 3. pkt., § 15, 4. pkt., § 16, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 2. pkt., § 18, stk. 1, 2. pkt., (to steder) og stk. 5, 2. pkt., § 20, stk. 1, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., og § 22, stk. 1, ændres »Statsskattedirektoratet« til: »den centrale told- og skatteforvaltning«.

2. I § 18, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., og § 20, stk. 1, 4. pkt., og stk. 3, 1. pkt., ændres »Statsskattedirektoratet« til: »Den centrale told- og skatteforvaltning«.

3. I § 18, stk. 1, 2. pkt., og § 20, stk. 3, 1. pkt., ændres »direktoratet« til: »forvaltningen«.

4. I § 20, stk. 4, 2. pkt., ændres »Statsskattedirektoratets« til: »Forvaltningens«.

§ 12

I lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 805 af 1. december 1986, som ændret ved lov nr. 342 af 24. maj 1989, foretages følgende ændring:

I § 34, stk. 2, 1. pkt., ændres »udgøre 1,2 pct.« til: »beregnes på grundlag«.

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 1990, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 3, nr. 7, har virkning fra og med indkomståret 1990.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 2, nr. 2, og § 4, nr. 6, har virkning fra den 1. maj 1990.

§ 14

Stk. 1. Vurderingsformanden træffer indtil videre de afgørelser, som det efter lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 437 af 14. august 1984, som ændret ved lov nr. 197 af 29. marts 1989, er pålagt vurderingsrådet at træffe.

Stk. 2. Der foretages ikke valg af vurderingsmænd og stedfortrædere for vurderingsmænd efter lovens ikrafttrædelse.

Givet på Amalienborg, den 19. december 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen