Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove m.v.

(Eftergivelse og henstand)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 554 af 16. september 1988, som ændret senest ved lov nr. 385 af 7. juni 1989, foretages følgende ændringer:

Efter § 73 A indsættes:

»§ 73 B. Skattebeløb, som en person efter denne lov har været pligtig at indeholde eller opkræve, samt administrativt vedtagne bøder efter § 79 kan eftergives, såfremt:

  • 1) skyldneren godtgør, at denne ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser, og
  • 2) skyldnerens forhold og omstændighederne i øvrigt taler derfor.

Stk. 2. Tilsvarende kan beløb eftergives, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende indbetaling af indeholdte beløb.

Stk. 3. Ved anvendelsen af stk. 1, nr. 2, skal der navnlig lægges vægt på, om skyldneren udelukkende eller overvejende har gæld til skattevæsenet og eventuelt toldvæsenet, skyldnerens interesse i eftergivelse, gældens alder, omstændighederne ved dens pådragelse og hidtidige afvikling samt skyldnerens forhold under eftergivelsessagen.

Stk. 4. Eftergivelse kan gå ud på bortfald eller nedsættelse af skyldnerens gæld, herunder påløbne renter. I forbindelse med nedsættelse kan der træffes bestemmelse om henstand med og afdragsvis betaling af den ikke eftergivne del af gælden. I henstands- og afdragsperioden sker der ingen forrentning af gælden.

Stk. 5. Eftergivelse kan bortfalde:

  • 1) hvis skyldneren i forbindelse med eftergivelsessagen har gjort sig skyldig i svigagtigt forhold, eller
  • 2) hvis skyldneren groft tilsidesætter sine forpligtelser i forbindelse med afvikling af den ikke eftergivne del af gælden.

Stk. 6. Såfremt skyldneren ikke kan godtgøre, at denne ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser, jf. stk. 1, nr. 1, kan der i stedet for eftergivelse meddeles skyldneren henstand. Stk. 1, nr. 2, stk. 3, og stk. 5, nr. 1, finder tilsvarende anvendelse ved meddelelse af henstand.

Stk. 7. Den regionale told- og skatteforvaltning, i Københavns og Frederiksberg Kommuner dog skattedirektoratet, hvorunder skyldnerens aktuelle bopælskommune hører, træffer afgørelse om, hvorvidt eftergivelse eller henstand kan bevilges.

Stk. 8. Afgørelser efter stk. 7 kan påklages til den centrale told og skatteforvaltning. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt skyldneren. Den centrale told- og skatteforvaltning kan dog se bort fra overskridelse af fristen, når omstændighederne taler derfor. Den centrale told- og skatteforvaltnings afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 73 C. Reglerne i § 73 B finder tilsvarende anvendelse på personers indkomst- og formueskat til staten, amtskommunal indkomstskat, kommunal indkomstskat samt kirkelige afgifter. Beslutning om eftergivelse og henstand træffes efter indhentet udtalelse fra kommunalbestyrelsen i skyldnerens aktuelle bopælskommune.

§ 73 D. De i § 73 B, stk. 7, nævnte myndigheder kan i øvrigt, når forholdene i ganske særlig grad taler derfor, eftergive eller meddele henstand med skatter, som personer, selskaber, foreninger m.v. er pålignet eller har skullet indeholde eller opkræve. § 73 C, 2. pkt., og § 73 B, stk. 8, finder tilsvarende anvendelse i disse situationer.

§ 73 E. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand i forbindelse med klage over skatteansættelser.«

§ 2

I lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten, som ændret senest ved lov nr. 360 af 1. juli 1988, ophæves § 37.

§ 3

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 25. september 1987, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 363 af 1. juli 1988, ophæves § 16.

§ 4

I lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift), jf. lovbekendtgørelse nr. 629 af 20. oktober 1988, som ændret ved § 2 i lov nr. 700 af 22. november 1988, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om merværdiafgift (momsloven)».

2. I § 16, stk. 3, litra g, ændres »10 personer« til:

»9 personer«.

3. I § 22, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.«

4. I § 22, stk. 2, 1. pkt., ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

5. I § 23, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Overskydende afgift under 50 kr. udbetales ikke.«

6. I § 28, stk. 4, ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

7. Efter § 39 c indsættes:

»§ 39 d. Afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov kan eftergives, såfremt:

  • 1) skyldneren godtgør, at denne ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser, og
  • 2) skyldnerens forhold og omstændighederne i øvrigt taler derfor.

Stk. 2. Tilsvarende kan beløb eftergives, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgift.

Stk. 3. Ved anvendelsen af stk. 1, nr. 2, skal der navnlig lægges vægt på, om skyldneren udelukkende eller overvejende har gæld til toldvæsenet og eventuelt skattevæsenet, skyldnerens interesse i eftergivelse, gældens alder, omstændighederne ved dens pådragelse og hidtidige afvikling samt skyldnerens forhold under eftergivelsessagen.

Stk. 4. Eftergivelse kan kun meddeles skyldnere, som er fysiske personer, jf. dog stk. 8.

Stk. 5. Eftergivelse kan gå ud på bortfald eller nedsættelse af skyldnerens gæld. I forbindelse med nedsættelse kan der træffes bestemmelse om henstand med og afdragsvis betaling af den ikke eftergivne del af gælden. I henstands- og afdragsperioden sker der ingen forrentning af gælden.

Stk. 6. Eftergivelse kan bortfalde, såfremt:

  • 1) skyldneren i forbindelse med eftergivelsessagen har gjort sig skyldig i svigagtigt forhold eller
  • 2) skyldneren groft tilsidesætter sine forpligtelser i forbindelse med afvikling af den ikke eftergivne del af gælden.

Stk. 7. Såfremt skyldneren ikke kan godtgøre, at denne ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser, jf. stk. 1, nr. 1, kan der i stedet for eftergivelse meddeles skyldneren henstand. Stk. 1, nr. 2, stk. 2-4 og stk. 6, nr. 1, finder tilsvarende anvendelse ved meddelelse af henstand.

Stk. 8. Eftergivelse eller henstand kan i øvrigt, når forholdene i ganske særlig grad taler derfor, meddeles selskaber, foreninger, fonde m.v.«

§ 5

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 14. oktober 1988, som ændret ved § 1 i lov nr. 700 af 22. november 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 83, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Udgør tolden under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.«

2. I § 85 indsættes som 3. pkt.:

»Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.«

3. I § 88, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Overskydende beløb under 50 kr. udbetales ikke.«

4. I § 89, stk. 3, ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

5. Efter § 116 a indsættes:

»§ 116 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på told-, afgifts- og rentebeløb, bidrag efter § 83, stk. 4, afgift efter § 86, stk. 6, gebyrer efter § 89, stk. 4, beløb efter § 108 a, stk. 2, ekspeditionsafgift efter § 124 a og administrative bøder efter kapitel 11. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af toldbeløb m.v.«

§ 6

I lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 634 af 20. oktober 1988, som ændret ved § 3 i lov nr. 700 af 22. november 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 3, og § 24, stk. 4, ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 33 a indsættes:

»§ 33 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 7

I lov om afgift af vin og frugtvin m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 20. oktober 1988, som ændret ved § 4 i lov nr. 700 af 22. november 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 3, og § 17, stk. 4, ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 25 a indsættes:

»§ 25 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 8

I lov om afgift af øl, jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 20. oktober 1988, som ændret ved § 6 i lov nr. 700 af 22. november 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 2, § 18, stk. 4, og § 26, stk. 3, ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 24 a indsættes:

»§ 24 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 9

I lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 14. oktober 1988, som ændret ved § 7 i lov nr. 700 af 22. november 1988, foretages følgende ændringer:

1. § 6, 2. pkt., affattes således:

»Sker betaling ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken kreditperioden udløber, dog mindst 50 kr.«

2. I § 13, stk. 3, 1. pkt., og § 16, stk. 1, sidste pkt., ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

3. Efter § 28 a indsættes:

»§ 28 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 10

I lov om forbrugsbegrænsende foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 576 af 23. august 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 3, og § 20, stk. 2, 2. pkt., ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 21 a indsættes:

»§ 21 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 11

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 577 af 23. august 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 14 a og § 18, stk. 1, sidste pkt., ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 19 a indsættes:

»§ 19 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 12

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 20. oktober 1988, som ændret ved § 8 i lov nr. 700 af 22. november 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 4, 1. pkt., og § 18, stk. 4, ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 28 a indsættes:

»§ 28 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 13

I lov om afgift af sukker m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 619 af 14. oktober 1988, som ændret ved § 10 i lov nr. 700 af 22. november 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 2, § 17, stk. 4, og § 24, stk. 2, ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 25 a indsættes:

»§ 25 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 14

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 630 af 20. oktober 1988, som ændret ved § 9 i lov nr. 700 af 22. november 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 5, 1. pkt., og § 8, stk. 1, sidste pkt., ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 9 a indsættes:

»§ 9 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 15

I lov om afgift af parfumer, toiletmidler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 20. oktober 1988, som ændret ved § 13 i lov nr. 700 af 22. november 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 3, 1. pkt., og § 12, stk. 4, ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 13 a indsættes:

»§ 13 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 16

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 20. oktober 1988, som ændret ved § 16 i lov nr. 700 af 22. november 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 2, § 17, stk. 4, og § 23, stk. 2, ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 24 a indsættes:

»§ 24 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 17

I lov om afgift af charterflyvning, jf. lovbekendtgørelse nr. 637 af 20. oktober 1988, som ændret ved § 14 i lov nr. 700 af 22. november 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 2, og § 10, stk. 4, ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 15 a indsættes:

»§ 15 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 18

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 319 af 18. maj 1989, indsættes efter § 31:

»§ 31 a. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 19

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 606 af 14. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 2, ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 21 indsættes:

»§ 22. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 20

I lov om afgift af benzin, jf. lovbekendtgørelse nr. 612 af 14. oktober 1988, som ændret ved § 21 i lov nr. 700 af 22. november 1988 og § 1 i lov nr. 361 af 31. maj 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 2, § 16, stk. 4, og § 24, stk. 5, ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 26 a indsættes:

»§ 26 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 21

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 611 af 14. oktober 1988, som ændret ved § 22 i lov nr. 700 af 22. november 1988 og § 3 i lov nr. 361 af 31. maj 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 2, og § 14, stk. 4, ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 17 a indsættes:

»§ 17 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 22

I lov om afgift af visse olieprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 621 af 14. oktober 1988, som ændret senest ved lov nr. 842 af 21. december 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 2, § 18, stk. 4, og § 26, stk. 3, ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 27 a indsættes:

»§ 27 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 23

I lov om afgift af gas, jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 14. oktober 1988, som ændret ved § 24 i lov nr. 700 af 22. november 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 2, § 16, stk. 4, og § 24, stk. 4, ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 25 a indsættes:

»§ 25 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 24

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 613 af 14. oktober 1988, som ændret ved § 25 i lov nr. 700 af 22. november 1988 og § 2 i lov nr. 361 af 31. maj 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 2, § 16, stk. 4, og § 24, stk. 3, ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 25 a indsættes:

»§ 25 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 25

I lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 628 af 20. oktober 1988, som ændret ved § 26 i lov nr. 700 af 22. november 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 5 a indsættes:

»§ 5 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgifter, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgifterne.«

§ 26

I lov om arbejdsmarkedsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 795 af 15. december 1988, foretages følgende ændringer:

1. § 21 affattes således:

» § 21. Betales bidraget ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr. for en opgørelsesperiode.«

2. Efter § 29 indsættes:

»§ 29 a. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på bidrag, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af bidraget.«

§ 27

I lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 14. oktober 1988, som ændret ved § 19 i lov nr. 700 af 22. november 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 2, og § 9, stk. 4, ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 13 a indsættes:

»§ 13 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgift efter denne lov.«

§ 28

I lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 14. oktober 1988, som ændret ved § 20 i lov nr. 700 af 22. november 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 2, og § 10, stk. 4, ændres »10 kr.« til: »50 kr.«

2. Efter § 14 a indsættes:

»§ 14 b. For de i § 3, stk. 3, omhandlede personer finder reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.«

§ 29

I lov nr. 376 af 6. juli 1988 om Lokalradiofonden foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 4, affattes således:

» Stk. 4. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales, dog mindst 50 kr. for en afgiftsperiode.«

2. Efter § 15 indsættes:

» § 15 a. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for manglende afgift efter denne lov fra selskaber, foreninger eller lignende.«

§ 30

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 11. januar 1988, som ændret senest ved lov nr. 388 af 7. juni 1989, indsættes efter § 23:

» § 23 A. Reglerne om eftergivelse og henstand i kildeskattelovens § 73 B finder tilsvarende anvendelse på administrativt vedtagne bøder efter § 20.«

§ 31

Loven træder i kraft den 1. januar 1990.

Givet på Amalienborg, den 19. december 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen