Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven) og lov om fordeling mellem staten, kommunerne og amtskommunerne af skattenedslaget som følge af personskattelovens skatteloft (Ændring af det skrå skatteloft for indkomståret 1996 m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 9. september l995, foretages følgende ændring:

1. I § 19, stk. 1, 4. pkt., ændres »61« til: »62«.

§ 2

I lov nr. 468 af 30. juni 1993 om fordeling mellem staten, kommunerne og amtskommunerne af skattenedslaget som følge af personskattelovens skatteloft foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Afregning og opgørelse af beløb for indkomståret 1996 sker efter reglerne i §§ 2-4, uanset om indkomstskatten til staten for dette indkomstår nedsættes efter personskattelovens § 19, stk. 1, 4. pkt.«

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 27. oktober 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Officielle noter

Ingen