Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Afgiftspligtigt vareområde og afgiftens størrelse

§ 1. Der svares en kuldioxidafgift til statskassen af varer, der er afgiftspligtige efter

 • 1) lov om afgift af visse olieprodukter
 • 2) lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
 • 3) lov om afgift af elektricitet
 • 4) lov om afgift af gas.

§ 2. Afgiften udgør for

 • 1) gas- og dieselolie 27 øre pr. l
 • 2) fuelolie 32 øre pr. kg
 • 3) fyringstjære 28 øre pr. kg
 • 4) petroleum 27 øre pr. l
 • 5) stenkul (inkl. stenkuls- briketter), koks, cinders og koksgrus 242 kr. pr. t
 • 6) jordoliekoks 323 kr. pr. t
 • 7) brunkulsbriketter og brunkul 178 kr. pr. t
 • 8) elektricitet 10 øre pr. kWh
 • 9) autogas (LPG) 16 øre pr. l
 • 10) anden flaskegas (LPG) 30 øre pr. kg
 • 11) gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) 29 øre pr. kg.

Stk. 2. Af en blanding af de i stk. 1 nævnte produkter eller disse produkter og andre varer svares der afgift af hele blandingen efter satsen på det produkt, der har den højeste afgiftssats efter denne lov, såfremt blandingen er anvendelig til fyringsformål eller som drivmiddel i motorkøretøjer.

Registrerede virksomheder

§ 3. Følgende virksomheder skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder:

 • 1) Virksomheder, der registreres efter lov om afgift af visse olieprodukter. Bestemmelserne i §§ 3-5 i lov om afgift af visse olieprodukter finder tilsvarende anvendelse.
 • 2) Virksomheder, der registreres efter lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. Bestemmelserne i §§ 2 og 3 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. finder tilsvarende anvendelse.
 • 3) Virksomheder, der registreres efter lov om afgift af elektricitet. Bestemmelserne i §§ 3 og 4 i lov om afgift af elektricitet finder tilsvarende anvendelse.
 • 4) Virksomheder, der registreres efter lov om afgift af gas. Bestemmelserne i §§ 2 og 3 i lov om afgift af gas finder tilsvarende anvendelse.

Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 4. Afgiftsperioden er måneden.

§ 5. Den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode opgøres

 • 1) for varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-4, efter bestemmelserne i § 7 i lov om afgift af visse olieprodukter,
 • 2) for varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 5-7, efter bestemmelserne i § 5 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,
 • 3) for varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 8, efter bestemmelserne i § 8, stk. 2, i lov om afgift af elektricitet og
 • 4) for varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 9-11, efter bestemmelserne i § 5 i lov om afgift af gas.

Stk. 2. Ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter stk. 1 kan der dog ikke ske fradrag for virksomhedens eget forbrug.

§ 6. I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 5 fradrages

 • 1) varer, der tilføres en anden virksomhed, der efter lov om afgift af visse olieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet eller lov om afgift af gas er registreret for fremstilling, afsætning m.v. af samme varer,
 • 2) varer, der udføres til udlandet, og
 • 3) varer, der fritages for afgift efter § 7.

Stk. 2. Registrerede virksomheder, som ikke eller kun i uvæsentligt omfang afsætter afgiftspligtig olie eller gas, og som opgør den afgiftspligtige mængde som den mængde, der i perioden er tilført virksomheden med tillæg af den formindskelse eller fradrag af den forøgelse, der i perioden er sket i lagerbeholdningerne, kan yderligere fradrage den mængde olie eller gas, der er gået tabt ved brand, lækage eller lignende.

Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

§ 7. Fritaget for afgift er

 • 1) afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-4, der leveres fra en registreret virksomhed eller en virksomhed, der har bevilling til afgiftsgodtgørelse, jf. § 8, til brug om bord i skibe i udenrigsfart, dog bortset fra lystfartøjer, og i luftfartøjer, der flyver fra dansk lufthavn til udlandet. Bestemmelserne i § 9, stk. 6, i lov om afgift af visse olieprodukter finder tilsvarende anvendelse,
 • 2) afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-4, der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, der afsætter elektricitet, efter bestemmelserne i § 9, stk. 2, i lov om afgift af visse olieprodukter. Bestemmelserne i § 9, stk. 6, i lov om afgift af visse olieprodukter finder tilsvarende anvendelse,
 • 3) afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 5-7, der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, der afsætter elektricitet, efter bestemmelserne i § 7, stk. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. Bestemmelserne i § 7, stk. 3, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. finder tilsvarende anvendelse,
 • 4) afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 9-11, der leveres fra en registreret virksomhed eller en virksomhed, der har bevilling til afgiftsgodtgørelse, jf. § 8, til brug om bord i skibe i udenrigsfart, dog bortset fra lystfartøjer. Bestemmelserne i § 7, stk. 3, i lov om afgift af gas finder tilsvarende anvendelse, og
 • 5) afgiftspligtige varer, der leveres fra en registreret virksomhed eller en virksomhed, der har bevilling til afgiftsgodtgørelse, jf. § 8, til de i toldlovens § 22 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer.

Stk. 2. Fritaget for afgift er elektricitet, der er undtaget fra afgift efter § 2 i lov om afgift af elektricitet.

Stk. 3. Fritaget for afgift er raffinaderiers forbrug af afgiftspligtige varer fremstillet af virksomheden. Dette gælder dog ikke forbrug af olieprodukter og gas, der anvendes som drivmiddel i virksomhedens registrerede motorkøretøjer.

Stk. 4. Afgift af olie og gas, der anvendes i personmotorkøretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel anvendes til rutekørsel, godtgøres efter regler fastsat af skatteministeren.

§ 8. Virksomheder, der ikke er registreret efter § 3, kan i samme omfang som fastsat i § 9 a i lov om afgift af visse olieprodukter, § 7, stk. 2, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og § 7, stk. 2, i lov om afgift af gas af de statslige told- og skattemyndigheder meddeles bevilling til afgiftsgodtgørelse for leverancer af afgiftspligtige varer,

 • 1) der tilføres en virksomhed, der efter lov om afgift af visse olieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet eller lov om afgift af gas er registreret for fremstilling, afsætning m.v. af samme varer,
 • 2) der udføres til udlandet, eller
 • 3) der fritages for afgift efter § 7.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte regnskabs- og kontrolbestemmelser for afgiftsgodtgørelse efter stk. 1.

§ 9. Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, får tilbagebetalt 50 pct. af afgiften efter nærværende lov, jf. dog stk. 3. Tilbagebetalingen sker samtidig med tilbagebetaling af afgift efter lov om afgift af visse olieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af gas.

Stk. 2. Virksomheder kan ud over tilbagebetalingen efter stk. 1 få tilbagebetalt 50 pct. af den del af afgiften, jf. dog stk. 3, hvoraf der ikke er ydet tilbagebetaling efter stk. 1, og som overstiger 1 pct. af virksomhedens refusionsgrundlag, jf. stk. 4. Tilbagebetaling ydes dog med 75 pct. af den del, der overstiger 2 pct., og med 90 pct. af den del, der overstiger 3 pct. af refusionsgrundlaget. Virksomheden kan til den afgift, hvoraf der ikke er ydet tilbagebetaling efter stk. 1, medregne et beløb på 11 øre pr. normal m3 (Nm3) naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3 i det omfang, naturgassen er anvendt til formål, der er tilbagebetalingsberettiget efter stk. 3, nr. 4.

Stk. 3. Tilbagebetaling efter stk. 1 og 2 kan ydes for det forbrug, der er tilbagebetalingsberettiget efter

 • 1) § 10 i lov om afgift af visse olieprodukter. Der kan dog ikke ydes tilbagebetaling for olieprodukter, der anvendes som drivmiddel i registrerede motorkøretøjer.
 • 2) § 8 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
 • 3) § 11 i lov om afgift af elektricitet.
 • 4) § 8 i lov om afgift af gas. Der kan dog ikke ydes tilbagebetaling for gas, der anvendes som drivmiddel i registrerede motorkøretøjer.

Stk. 4. Virksomhedens refusionsgrundlag efter stk. 2 er værdien af virksomhedens salg m.v. med fradrag af værdien af virksomhedens indkøb m.v.

Stk. 5. Som salg m.v. efter stk. 4 anses den omsætning, hvoraf der betales merværdiafgift, jf. merværdiafgiftslovens §§ 11-13, samt omsætning, der efter merværdiafgiftslovens § 12, stk. 1-3, kan holdes uden for den afgiftspligtige omsætning. Værdien af salget m.v. skal opgøres efter §§ 7-10 i merværdiafgiftsloven. I værdien medregnes dog ikke de afgifter i henhold til andre afgiftslove, som det påhviler virksomheden at indbetale i forbindelse med den pågældende omsætning.

Stk. 6. Som indkøb m.v. efter stk. 4 anses anskaffelse af varer og ydelser, hvoraf merværdiafgiften er medregnet til den indgående afgift efter merværdiafgiftslovens §§ 15 og 16, samt anskaffelse af varer og ydelser, der er omfattet af merværdiafgiftslovens § 12, stk. 1-3.

Stk. 7. Virksomheder, der har skibe i udenrigsfart eller luftfartøjer, der flyver fra dansk lufthavn til udlandet, skal uanset bestemmelserne i stk. 5 og 6 ikke til refusionsgrundlaget medregne indkøb og salg m.v., der vedrører disse aktiviteter.

Stk. 8. Virksomheder, der driver flyvirksomhed eller er beskæftiget med jernbane- og færgedrift, får tilbagebetaling af afgiften for aktiviteter, der vedrører personbefordring i tilsvarende omfang som fastsat i stk. 1-3. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler om tilbagebetalingen.

Stk. 9. Til dokumentation af tilbagebetalingsbeløb skal virksomheden kunne fremlægge fakturaer eller særskilte opgørelser, og virksomheden skal desuden tilrettelægge sit regnskab på en sådan måde, at det kan danne grundlag for opgørelsen af tilbagebetalingsbeløb.

§ 10. Opgørelsesperioden for tilbagebetalingsbeløbet efter § 9, stk. 2, er kalenderåret i de tilfælde, hvor virksomhedens afgiftsperiode efter merværdiafgiftsloven er sammenfaldende med kalenderårets begyndelse og afslutning. For virksomheder, der ikke kan benytte kalenderåret som opgørelsesperiode, er opgørelsesperioden en 12-måneders-periode.

Stk. 2. Virksomheder kan uanset stk. 1 løbende foretage modregning i afgiftstilsvaret efter merværdiafgiftsloven. I det omfang tilbagebetaling ikke kan ske ved modregning, udbetales beløbet til virksomheden efter de i merværdiafgiftslovens § 23 anførte regler. Tilbagebetalingsbeløbet anføres på virksomhedens angivelser efter merværdiafgiftsloven. Beløbet angives i hele kroner, idet der ses bort fra ørebeløbet.

Stk. 3. Efter udløbet af opgørelsesperioden efter stk. 1 foretager virksomheden en endelig opgørelse af det tilbagebetalingsberettigede afgiftsbeløb for opgørelsesperioden. Beløbet anføres på virksomhedens angivelse efter merværdiafgiftsloven for den sidste afgiftsperiode i opgørelsesperioden. Overstiger beløbet den foreløbige tilbagebetaling til virksomheden efter stk. 2, kan virksomheden modregne det overskydende beløb i afgiftstilsvaret efter merværdiafgiftsloven for den pågældende afgiftsperiode. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Har virksomheden modtaget for store tilbagebetalinger efter stk. 2, skal der ske regulering. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvordan regulering finder sted.

Stk. 4. Virksomheder, der leverer elektricitet, ledningsført gas og varme, skal mindst en gang årligt afgive de oplysninger, der er nødvendige ved opgørelsen af tilbagebetalingsbeløb efter § 9. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler herom.

Afgift af varer, der indføres fra udlandet

§ 11. Ved indførsel fra udlandet af varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-7 og nr. 9-11, svares afgiften ved indførslen, medmindre varerne indføres af en virksomhed, der efter lov om afgift af visse olieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. eller lov om afgift af gas er registreret for fremstilling, afsætning m.v. af de pågældende varer. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 8.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder giver afgiftsfritagelse for de af § 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9-11, omfattede varer, der

 • 1) medbringes af skibe, fly, motorkøretøjer og andre transportmidler ved ankomst fra steder uden for toldområdet, og som er bestemt til forbrug i det pågældende transportmiddel, eller
 • 2) medfølger til brug ved demonstration og afprøvning m.v. af maskiner, som midlertidigt indføres til toldområdet.

Regnskabsbestemmelser

§ 12. Virksomheder, der er registreret efter § 3, skal føre regnskab

 • 1) for de af § 2, stk. 1, nr. 1-4, omfattede varer efter bestemmelserne i § 13 i lov om afgift af visse olieprodukter,
 • 2) for de af § 2, stk. 1, nr. 5-7, omfattede varer efter bestemmelserne i § 11 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,
 • 3) for de af § 2, stk. 1, nr. 8, omfattede varer efter bestemmelserne i § 7 i lov om afgift af elektricitet og
 • 4) for de af § 2, stk. 1, nr. 9-11, omfattede varer efter bestemmelserne i § 11 i lov om afgift af gas.

Stk. 2. Virksomheder, der leverer naturgas, og fjernvarmeværker eller andre varmeproducenter, der anvender naturgas til fremstilling af varme, skal føre regnskab som nævnt i stk. 1, nr. 4.

Afregning af afgiften

§ 13. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode og senest den 15. i den følgende måned til de statslige told- og skattemyndigheder angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. § 5 og § 6, og senest samme dato indbetale afgiften heraf til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Stk. 2. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Stk. 3. For afregning af afgiften gælder i øvrigt

 • 1) for de af § 2, stk. 1, nr. 1-4, omfattede varer bestemmelserne i § 14, stk. 2, og §§ 16-18 a i lov om afgift af visse olieprodukter,
 • 2) for de af § 2, stk. 1, nr. 5-7, omfattede varer bestemmelserne i § 12, stk. 2, og §§ 14-16 a i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,
 • 3) for de af § 2, stk. 1, nr. 8, omfattede varer bestemmelserne i §§ 14 og 14 a i lov om afgift af elektricitet og
 • 4) for de af § 2, stk. 1, nr. 9-11, omfattede varer bestemmelserne i § 12, stk. 2, og §§ 14-16 a i lov om afgift af gas.

Kontrolbestemmelser

§ 14. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn m.v. i de virksomheder, der omfattes af loven,

 • 1) for de af § 2, stk. 1, nr. 1-4, omfattede varer efter bestemmelserne i §§ 19-21 i lov om afgift af visse olieprodukter,
 • 2) for de af § 2, stk. 1, nr. 5-7, omfattede varer efter bestemmelserne i §§ 17-19 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,
 • 3) for de af § 2, stk. 1, nr. 8, omfattede varer efter bestemmelserne i §§ 12 og 13 i lov om afgift af elektricitet og
 • 4) for de af § 2, stk. 1, nr. 9-11, omfattede varer efter bestemmelserne i §§ 17-19 i lov om afgift af gas.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder er endvidere berettiget til at foretage eftersyn m.v. i virksomheder, der leverer naturgas, i fjernvarmeværker og hos andre varmeproducenter, der anvender naturgas til fremstilling af varme, i samme omfang som nævnt i stk. 1, nr. 4.

Straffebestemmelser

§ 15. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

 • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen eller
 • 2) overtræder registreringsforpligtelsen efter § 3, jf. § 23, stk. 3, eller § 10, stk. 4.

Stk. 2. Straffebestemmelserne i § 22, stk. 1, i lov om afgift af visse olieprodukter, § 20, stk. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., § 15, stk. 1, i lov om afgift af elektricitet og § 20, stk. 1, i lov om afgift af gas finder tilsvarende anvendelse på de bestemmelser i de pågældende love, der finder anvendelse efter nærværende lov.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 4. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 5. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 16. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Når sager om de i § 15 nævnte overtrædelser indbringes for domstolene, behandles de som politisager. Retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.

Andre bestemmelser

§ 17. Det efter § 37 i merværdiafgiftsloven nedsatte nævn har den endelige administrative afgørelse af klager over de af de statslige told- og skattemyndigheder foretagne skønsmæssige ansættelser efter § 13, stk. 3, og § 19, stk. 2.

§ 18. For betaling af afgift efter loven hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning.

§ 19. Såfremt varer, der efter § 7, stk. 1, nr. 1 og 4, er fritaget for afgift, anvendes til andet formål end det, hvortil de er bestemt, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage vedkommende virksomheds adgang til at indkøbe afgiftsfrie varer. Virksomheden afkræves afgiften af de nævnte varer til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Såfremt en virksomhed har fået udbetalt for meget i godtgørelse efter §§ 8-10, afkræves den for meget udbetalte godtgørelse til betaling senest 14 dage efter påkrav. Kan størrelsen af den for meget udbetalte godtgørelse ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af beløbet efter bestemmelserne i § 26, stk. 2, i lov om afgift af visse olieprodukter, § 24, stk. 3, i lov om afgift af gas eller § 14, stk. 2, i lov om afgift af elektricitet. Afgørelsen skal indeholde oplysninger om klageadgang efter § 17. Begæring om indbringelse for nævnet skal være fremsat over for de statslige told- og skattemyndigheder senest 4 uger efter, at virksomheden er gjort bekendt med afgørelsen.

Stk. 3. Betales afgiften efter stk. 1 eller den for meget udbetalte godtgørelse efter stk. 2 ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift m.v.

§ 20. Med udlandet sidestilles med hensyn til lovens bestemmelser Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn. Der svares dog afgift af elektricitet, der forbruges i Københavns Frihavn.

§ 21. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser efter denne lov.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at afgørelser, der er truffet af Told- og Skattestyrelsen, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog § 17.

Stk. 3. Ministeren kan på eget initiativ tage en afgørelse, der er truffet af de statslige told- og skattemyndigheder, op til nærmere undersøgelse og afgørelse.

§ 22. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 23. Loven træder i kraft den 1. marts 1992.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der efter lovens ikrafttræden leveres eller udleveres fra eller forbruges af registrerede virksomheder eller angives til fortoldning. For løbende leverancer af elektricitet, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden lovens ikrafttræden og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra lovens ikrafttræden til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancerne, hvorefter fordelingen skal foretages.

Stk. 3. Virksomheder, der skal registreres fra lovens ikrafttræden, skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder senest ved lovens ikrafttræden.

Stk. 4. For virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, og som kan få tilbagebetalt afgiften efter lov om afgift af visse olieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af gas, ydes der uanset § 9 tilbagebetaling af hele afgiften efter § 2 for perioden indtil den 1. januar 1993. Tilbagebetaling af afgiften ydes i samme omfang, som der ydes tilbagebetaling af afgiften efter lov om afgift af visse olieprodukter, idet der dog ikke ydes tilbagebetaling for olieprodukter, der anvendes som drivmiddel i registrerede motorkøretøjer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af gas, idet der dog ikke ydes tilbagebetaling for gas, der anvendes som drivmiddel i registrerede motorkøretøjer. For perioden indtil 1. januar 1993 ydes der ikke godtgørelse for naturgas.

Stk. 5. For olie, der anvendes til fly og til jernbane- og færgedrift, og for kørestrøm, der anvendes af eltog til personbefordring, kan skatteministeren give fritagelse for eller godtgørelse af afgift efter loven for perioden indtil den 1. januar 1993.

Stk. 6. For virksomheder, der ikke anvender kalenderåret som opgørelsesperiode efter § 10, stk. 1, begynder den første 12-måneders-periode fra starten af første afgiftsperiode efter merværdiafgiftsloven efter den 1. januar 1993. For perioden fra 1. januar 1993 til første afgiftsperiode efter 1. pkt. får virksomheden tilbagebetalt kuldioxidafgift efter regler fastsat af de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte de fornødne regler til gennemførelse af loven.

§ 24. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 21. december 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen