Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af visse olieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af gas (Afgiftsnedsættelser m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om afgift af visse olieprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 725 af 1. november 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 1, ændres »176 øre« til: »149 øre«, i nr. 2 »198 øre« til: »166 øre«, i nr. 3 »178 øre« til: »150 øre« og i nr. 4 »176 øre« til: »149 øre«.

2. I § 10, stk. 2, ændres »110 øre« til: »83 øre«.

§ 2

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 1. november 1991, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Af følgende varer svares der afgift til statskassen således:

  • 1) stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus: 690 kr. pr. t,
  • 2) jordoliekoks: 690 kr. pr. t og
  • 3) brunkulsbriketter og brunkul: 505 kr. pr. t.«

2. I § 7, stk. 1, udgår »til fremstilling af gas i gasværker samt«.

3. Overalt i loven ændres »toldvæsenet« til: »de statslige told- og skattemyndigheder«.

4. Overalt i loven ændres »Toldvæsenet« til: »De statslige told- og skattemyndigheder«.

5. Overalt i loven ændres »toldvæsenets« til: »de statslige told- og skattemyndigheders«.

§ 3

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 734 af 4. november 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, nr. 1, ændres »29,5 øre« til: »23,5 øre« og i nr. 2 »33 øre« til: »27 øre«.

2. § 11 b ophæves.

3. Overalt i loven ændres »toldvæsenet« til: »de statslige told- og skattemyndigheder«.

4. Overalt i loven ændres »Toldvæsenet« til: »De statslige told- og skattemyndigheder«.

§ 4

I lov om afgift af gas, jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 14. oktober 1988, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 396 af 6. juni 1991, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

Ȥ 1. Der svares afgift til statskassen af flaskegas (LPG) og af gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas).

Stk. 2. Afgiften udgør

  • 1) for autogas (LPG): 108 øre pr. l,
  • 2) for anden flaskegas (LPG) og for gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas): 200 øre pr. kg.«

2. I § 8, stk. 2, ændres »76 øre« til: »60 øre«.

3. Overalt i loven ændres »toldvæsenet« til: »de statslige told- og skattemyndigheder«.

4. Overalt i loven ændres »told- og skattevæsenet« til: »de statslige told- og skattemyndigheder«.

5. Overalt i loven ændres »Toldvæsenet« til: »De statslige told- og skattemyndigheder«.

6. Overalt i loven ændres »toldvæsenets« til: »de statslige told- og skattemyndigheders«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 1992, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 3, nr. 2.

Stk. 3. § 1 finder anvendelse på olie, der fra den 1. marts 1992 udleveres fra registrerede virksomheder eller angives til fortoldning.

Stk. 4. § 2 finder anvendelse på afgiftspligtigt stenkul, brunkul og koks m.v., der fra den 1. marts 1992 udleveres fra eller forbruges i registrerede virksomheder eller angives til fortoldning.

Stk. 5. § 3, nr. 1, finder anvendelse på leverancer af elektricitet, der sker fra den 1. marts 1992. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden lovens ikrafttræden og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes den ændrede afgift af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra lovens ikrafttræden til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancerne, hvorefter fordelingen skal foretages.

Stk. 6. § 4 finder anvendelse på gas, der fra den 1. marts 1992 udleveres fra eller forbruges i registrerede virksomheder eller angives til fortoldning.

Givet på Amalienborg, den 21. december 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen