Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om arbejdsmarkedsbidrag og om ændring af merværdiafgiftsloven (momsloven) m.v. (Tillægsmoms på 3 pct.)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1

Lov om arbejdsmarkedsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 602 af 19. august 1991, ophæves.

     § 2

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 596 af 16. august 1991, som ændret ved lov nr. 766 af 27. november 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, ændres »81,97 pct.« til: »80 pct.«

2. I § 13, stk. 3, stk. 5 og stk. 6, 1. og 2. punktum, ændres »81,97 pct.« til: »80 pct.«

3. I § 14 ændres »22 pct.« til: »22 + 3 pct.«

4. I § 17, stk. 1, 4. pkt., ændres »18,03 pct.« til: »20 pct.«

5. I § 29, stk. 2 og stk. 8, ændres »22 pct.« til »22 + 3 pct.«

6. I § 29 a ændres »22 pct.« til: »22 + 3 pct.«

     § 3

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 5. januar 1988, som ændret ved lov nr. 267 af 2. maj 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 a, stk. 1, ændres »lov om arbejdsmarkedsbidrag« til: »merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v.«

2. § 17 a, stk. 3, ophæves.

3. I § 17 a, stk. 4, der bliver stk. 3, udgår »skatteministeren og ».

     § 4

I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 485 af 21. juni 1991, foretages følgende ændring:

     § 2, stk. 2, affattes således:

     »Stk. 2. Undtaget er endvidere religiøse samfund, der er fritaget for afgiftspligt i medfør af § 2 a, stk. 1, nr. 1, i lov om afgift af lønsum m.v.«

     § 5

     Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1992. § 6, stk. 3, træder dog i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

     Stk. 2. § 1 har virkning for erhvervsmæssig virksomhed og anden økonomisk virksomhed, der består i levering af ydelser mod vederlag, for hvilken bidragspligten efter arbejdsmarkedsbidragsloven ikke er indtrådt inden den 1. januar 1992.

     Stk. 3. § 2 finder anvendelse på leverancer af varer og afgiftspligtige ydelser, der sker fra og med den 1. januar 1992.

     Stk. 4. Ved indførsel af varer sker afgiftsberigtigelsen med den forhøjede afgiftssats efter § 2, når varerne angives til fortoldning fra og med den 1. januar 1992.

     Stk. 5. Modtages varer retur, der er leveret før den 1. januar 1988, foretages ændring af den afgiftspligtige omsætning efter merværdiafgiftsloven således, at virksomhedens afgiftstilsvar reguleres med den tidligere betalte afgift af det beløb, der er godtgjort kunden. For tab på uerholdelige fordringer foretages tilsvarende regulering.

     Stk. 6. Virksomheder, der efter merværdiafgiftslovens § 25, stk. 1, er registreret som landbrug og fiskeri m.v., og som anvender et andet regnskabsår end kalenderåret eller perioden 1. juli - 30. juni, skal foretage 2 særskilte angivelser af virksomhedens afgiftstilsvar efter merværdiafgiftsloven for den afgiftsperiode, der begynder i 2. halvår af 1991 og udløber i 1. halvår af 1992. Den ene angivelse skal omfatte perioden fra afgiftsperiodens begyndelse og til og med den 31. december 1991, og den anden angivelse skal omfatte perioden fra den 1. januar 1992 til afgiftsperiodens udløb. Det samme gælder virksomheder, der efter merværdiafgiftsloven anvender en kortere afregningsperiode end måneden.

     Stk. 7. Den afgiftsomlægning, der sker ved ophævelsen af arbejdsmarkedsbidraget og indførelsen af tillægsmomsen på 3 pct., påvirker ikke forholdet mellem de af Danmarks Statistik opgjorte forbrugerprisindeks og nettoprisindeks.

     Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af loven.

     § 6

     Stk. 1. Hvis der inden 1. januar 1992 er aftalt en bestemt pris eksklusive moms, kan køberen kræve, at et beløb svarende til det ophævede arbejdsmarkedsbidrag fratrækkes i denne pris, inden moms og tillægsmoms faktureres. Dette gælder tillige, når salgsprisen er aftalt inklusive 22 pct. moms, hvis sælgeren hæver prisen med henvisning til et aftalt forbehold om afgiftsændringer.

     Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder dog ikke anvendelse, såfremt sælgeren godtgør, at der mellem parterne er aftalt andet med hensyn til omlægningen fra arbejdsmarkedsbidrag til tillægsmoms.

     Stk. 3. Prisangivelser eksklusive moms i form af prislister eller andet skriftligt materiale, der er gældende for tiden før 1. januar 1992, skal korrigeres eller tilbagekaldes inden udgangen af 1991 med virkning fra 1. januar 1992, medmindre deres gyldighedsperiode udløber forinden. Korrektion sker ved en henvisning til de priser, der var gældende den 26. november 1991, med angivelse af, at disse priser eksklusive moms reduceres med 2,4 pct. for leverancer den 1. januar 1992 eller senere. Tilbagekaldelse sker ved udsendelse af nyt materiale, der angiver både de priser eksklusive moms, der var gældende den 26. november 1991, reduceret med 2,4 pct., og de priser eksklusive moms, der gælder for leverancer den 1. januar 1992 eller senere. Prislister eller andet skriftligt materiale, der erstatter materiale, hvis gyldighed udløber inden 1. januar 1992, skal indeholde tilsvarende oplysninger. Materiale, der alene angiver priser inklusive moms, skal ikke tilbagekaldes.

Givet på Amalienborg, den 21. december 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen