Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Personfradragsregler for ikke reelt enlige pensionister)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 582 af 7. august 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, ændres »stk. 2-3.« til: »stk. 2-4.«

2. § 10, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. For personer, som ved udgangen af indkomståret opfylder aldersbetingelsen efter lov om social pension for at modtage folkepension, er personfradragets grundbeløb 27.100 kr. Det samme gælder for personer, der modtager eller får forskud på førtidspension eller modtager invaliditetsydelse med bistands- eller plejetillæg. Dog udgør personfradragets grundbeløb 48.300 kr., såfremt

  • 1) den skattepligtige ved indkomstårets udløb er enlig som nævnt i stk. 3,
  • 2) den skattepligtige i løbet af indkomståret har indgået et samlivsforhold eller
  • 3) den skattepligtige i løbet af indkomståret har indgået ægteskab, medmindre den skattepligtige ved udløbet af det forudgående indkomstår levede i et samlivsforhold.

Stk. 3. Som enlig anses en person, der ikke lever i et samlivsforhold, hvor parterne gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde bidrager til den fælles husførelse, og hvor samlivet kan føre til ægteskab efter dansk ret. Den skattepligtige skal ved ansøgning om førtidspension m.v., eller når aldersbetingelsen opfyldes for folkepension efter lov om social pension, afgive erklæring herom til den myndighed, der varetager administrationen af lov om social pension. Den skattepligtige skal underrette denne myndighed, hvis betingelsen for personfradrag med grundbeløb 48.300 kr. bortfalder eller ikke opfyldes. Den nævnte myndighed giver meddelelse til skattemyndigheden om de personer, som opfylder eller ikke længere opfylder betingelsen.«

Stk. 3-10 bliver herefter stk. 4-11.

3. I § 10, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.

4. I § 10, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

5. I § 10, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres (2 steder) »stk. 6-8« til: »stk. 7-9«.

6. I § 11 ændres »§ 10, stk. 4.« til: »§ 10, stk. 5.«

7. I § 27, stk. 2, ændres »§ 10, stk. 8.« til: »§ 10, stk. 9.«

§ 2

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 20. november 1987, som senest ændret ved lov nr. 217 af 10. april 1991, ændres i § 21, stk. 1, »§ 10, stk. 1-3,» til: »§ 10, stk. 1-4,».

§ 3

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 25. september 1987, som senest ændret ved lov nr. 250 af 25. april 1990, ændres i § 9, stk. 1, »§ 10, stk. 5,» til: »§ 10, stk. 6,».

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Personskattelovens § 10, stk. 2, nr. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, har virkning fra og med indkomståret 1991 og gælder for personer, der efter den 25. april 1990 første gang efter lov om social pension får udbetalt forskud på førtidspension, tilkendes førtidspension eller invaliditetsydelse med bistands- eller plejetillæg eller opfylder aldersbetingelsen for folkepension. Bestemmelsen gælder ligeledes for personer, der før den 26. april 1990 første gang efter lov om social pension har fået udbetalt forskud på førtidspension, er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med bistands- eller plejetillæg eller har opfyldt aldersbetingelsen for folkepension, hvis en ændring af samlivsforhold eller ægteskabelig status efter den 25. april 1990 medfører, at de ikke er enlige. Personskattelovens § 10, stk. 2, nr. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, om indgåelse af samlivsforhold gælder for personer som nævnt i 1. og 2. pkt. og har virkning fra og med indkomståret 1991. Personskattelovens § 10, stk. 2, nr. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, om anvendelse af personfradragets grundbeløb på 27.100 kr. ved indgåelse af ægteskab, når der foreligger et samlivsforhold ved udløbet af det forudgående indkomstår, gælder for personer som nævnt i 1. og 2. pkt. og har virkning for indgåelse af ægteskab fra og med indkomståret 1992. For personer, hvis indkomstår 1992 er påbegyndt inden den 10. december 1991, har bestemmelsen dog først virkning fra og med indkomståret 1993.

Stk. 3. Den myndighed, der varetager administrationen af lov om social pension, skal give meddelelse til skattemyndigheden om de personer, der efter personskattelovens § 10, stk. 2, nr. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, for indkomståret 1992 eller senere er berettiget til personfradrag med grundbeløb 48.300 kr.

Givet på Amalienborg, den 21. december 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen