Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om indgåelse af overenskomster med fremmede stater til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

Lov nr. 74 af 31. marts 1953 om indgåelse af overenskomster med fremmede stater til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v. ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på dobbeltbeskatningsoverenskomster, herunder protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster, som er godkendt af regeringen forud for lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 23. november 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Kock

Officielle noter

Ingen