Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug(* 1)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 888 af 21. december 1991 om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, som ændret ved § 1 i lov nr. 143 af 3. marts 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

     »§ 1. Der svares en kuldioxidafgift til statskassen af varer, der er afgiftspligtige efter

 • 1) lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.,
 • 2) lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,
 • 3) lov om afgift af elektricitet.«

2. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

     »Stk. 2. Afgiftssatsen ved 15I C for varer nævnt under stk. 1, nr. 1 og 4, udgør 26,8 øre pr. l.«

     Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

3. § 3 affattes således:

     » § 3. Følgende virksomheder skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder:

 • 1) Virksomheder, der registreres efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Bestemmelserne i §§ 3-5 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. finder tilsvarende anvendelse.
 • 2) Virksomheder, der registreres efter lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. Bestemmelserne i §§ 2 og 3 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. finder tilsvarende anvendelse.
 • 3) Virksomheder, der registreres efter lov om afgift af elektricitet. Bestemmelserne i §§ 3 og 4 i lov om afgift af elektricitet finder tilsvarende anvendelse.«

4. § 5, stk. 1, affattes således:

»Den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode opgøres

 • 1) for varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9-11, efter bestemmelserne i § 7 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.,
 • 2) for varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 5-7, efter bestemmelserne i § 5 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og
 • 3) for varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 8, efter bestemmelserne i § 8, stk. 2, i lov om afgift af elektricitet.«

5. § 6, stk. 1, affattes således:

»I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 5 fradrages

 • 1) varer, der tilføres en anden virksomhed, der efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. eller lov om afgift af elektricitet er registreret for fremstilling, oplægning og afsætning m.v. af samme varer,
 • 2) varer, der leveres til udlandet, og
 • 3) varer, der fritages for afgift efter § 7.«

6. § 7, stk. 1, affattes således:

»Fritaget for afgift er

 • 1) afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9-11, der leveres fra en registreret virksomhed eller en virksomhed, der har bevilling til afgiftsgodtgørelse, jf. § 8, til brug om bord på skibe i udenrigsfart, fiskerfartøjer på 5 BRT og derover og i luftfartøjer,
 • 2) afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 11, der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, der afsætter elektricitet, efter bestemmelserne i § 9, stk. 2, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.,
 • 3) afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 5-7, der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, der afsætter elektricitet, efter bestemmelserne i § 7, stk. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. Bestemmelserne i § 7, stk. 3, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. finder tilsvarende anvendelse, og
 • 4) afgiftspligtige varer, der leveres fra en registreret virksomhed eller en virksomhed, der har bevilling til afgiftsgodtgørelse, jf. § 8, til de i toldlovens § 22 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. og de hertil knyttede personer.«

7. § 7, stk. 4, affattes således:

     » Stk. 4. Afgiften tilbagebetales for

 • 1) afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-7 og nr. 9-11, der anvendes af en virksomhed, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, til sejlads med skibe og fiskerfartøjer, der ikke er omfattet af stk. 1, dog bortset fra lystfartøjer, eller anvendes på anden måde end som motorbrændstof eller brændstof til fremstilling af varme eller anvendes til fremstilling af elektricitet, som ikke er fritaget for afgift efter stk. 2. Afgiften tilbagebetales i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående merværdiafgift for varerne,
 • 2) afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9-11, der anvendes til færgedrift, og
 • 3) ultralet dieselolie og gas, der anvendes i personmotorkøretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel anvendes til rutekørsel efter regler fastsat af skatteministeren.«

8. Efter § 7, stk. 4, indsættes som stk. 5:

     » Stk. 5. Bestemmelserne i § 9, stk. 6-9, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. finder tilsvarende anvendelse.«

9. § 8 affattes således:

     » § 8. Virksomheder, der ikke er registreret efter § 3, kan i samme omfang som fastsat i § 10 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og § 7, stk. 2, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. af de statslige told- og skattemyndigheder meddeles bevilling til afgiftsgodtgørelse for leverancer af afgiftspligtige varer,

 • 1) der tilføres en virksomhed, der efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. eller lov om afgift af elektricitet er registreret for fremstilling, afsætning m.v. af samme varer,
 • 2) der leveres til udlandet, eller
 • 3) der fritages for afgift efter § 7.«

10. § 9, stk. 1-3, affattes således:

»Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, får tilbagebetalt 50 pct. af afgiften efter nærværende lov, jf. stk. 3. Tilbagebetaling sker samtidig med tilbagebetaling af afgift efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om afgift af elektricitet.

     Stk. 2. Virksomheder kan ud over tilbagebetalingen efter stk. 1 få tilbagebetalt 50 pct. af den del af afgiften, jf. stk. 3, hvoraf der ikke er ydet tilbagebetaling efter stk. 1, og som overstiger 1 pct. af virksomhedens refusionsgrundlag, jf. stk. 4. Tilbagebetaling ydes dog med 75 pct. af den del, der overstiger 2 pct., og med 90 pct. af den del, der overstiger 3 pct. af refusionsgrundlaget. Tilbagebetalingen ydes efter et fradrag på 11 øre pr. kg fuelolie og 5 øre pr. l gas- og dieselolie, der er anvendt til varmefremstilling, bortset fra olie vedrørende aktiviteter omfattet af § 25, stk. 1, i merværdiafgiftsloven. Virksomheden kan til den afgift, hvoraf der ikke er ydet tilbagebetaling efter stk. 1, medregne et beløb på 11 øre pr. normal m3 (Nm3) naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3 i det omfang, naturgassen er anvendt til formål, der er tilbagebetalingsberettiget efter stk. 3, nr. 1.

     Stk. 3. Tilbagebetaling efter stk. 1 og 2 kan ydes for det forbrug, der er tilbagebetalingsberettiget efter

 • 1) § 11 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.,
 • 2) § 8 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og
 • 3) § 11 i lov om afgift af elektricitet.«

11. § 9, stk. 7 og 8, affattes således:

     » Stk. 7. Uanset bestemmelserne i stk. 5 og 6 skal en virksomhed ikke til refusionsgrundlaget medregne indkøb og salg m.v., der vedrører aktiviteter omfattet af § 7.

     Stk. 8. Der ydes tilbagebetaling af afgift for aktiviteter, der vedrører personbefordring med jernbane, i tilsvarende omfang som fastsat i stk. 1-3. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler om tilbagebetalingen.«

12. Efter § 10 ændres overskriften »Afgift af varer, der indføres fra udlandet« til: »Afgift af varer, der indføres fra steder uden for EF«.

13. § 11 affattes således:

     » § 11. Ved indførsel fra steder uden for EF af varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-7 og nr. 9-11, svares afgift efter bestemmelserne i § 13 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. eller § 10 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.«

14. § 12, stk. 1, affattes således:

»Virksomheder, der er registreret efter § 3, skal føre regnskab

 • 1) over de af § 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9-11, omfattede varer efter bestemmelserne i §§ 14 og 15 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.,
 • 2) over de af § 2, stk. 1, nr. 5-7, omfattede varer efter bestemmelserne i § 11 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og
 • 3) over de af § 2, stk. 1, nr. 5-7, omfattede varer efter bestemmelserne i § 7 i lov om afgift af elektricitet.«

15. § 13, stk. 3, affattes således:

     » Stk. 3. For afregning af afgiften gælder i øvrigt

 • 1) for de af § 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9-11, omfattede varer bestemmelserne i § 16, stk. 2-4, § 17, stk. 2-4, og §§ 18-21 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.,
 • 2) for de af § 2, stk. 1, nr. 5-7, omfattede varer bestemmelserne i § 10 a, § 12, stk. 2, og §§ 14-16 a i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og
 • 3) for de af § 2, stk. 1, nr. 8, omfattede varer bestemmelserne i §§ 14 og 14 a i lov om afgift af elektricitet.«

16. § 14 affattes således:

     » § 14. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn m.v. i de virksomheder, der omfattes af loven,

 • 1) for de af § 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9-11, omfattede varer efter bestemmelserne i §§ 22-24 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.,
 • 2) for de af § 2, stk. 1, nr. 5-7, omfattede varer efter bestemmelserne i §§ 17-19 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og
 • 3) for de af § 2, stk. 1, nr. 8, omfattede varer efter bestemmelserne i §§ 12 og 13 i lov om afgift af elektricitet.

     Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder er endvidere berettiget til at foretage eftersyn m.v. i virksomheder, der leverer naturgas, i fjernvarmeværker og hos andre varmeproducenter, der anvender naturgas til fremstilling af varme, i samme omfang som nævnt i stk. 1, nr. 1.«

17. § 15, stk. 2, affattes således:

     » Stk. 2. Straffebestemmelserne i § 25, stk. 1, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., § 20, stk. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og § 15, stk. 1, i lov om afgift af elektricitet finder tilsvarende anvendelse på de bestemmelser i de pågældende love, der finder anvendelse efter nærværende lov.«

18. I § 18 indsættes som 2. pkt.:

»For de i § 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9-11, omfattede varer finder bestemmelserne i § 28 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. tilsvarende anvendelse.«

19. I § 19, stk. 1, udgår »og 4«.

20. I § 19, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 26, stk. 2, i lov om afgift af visse olieprodukter, § 24, stk. 3, i lov om afgift af gas« til: »§ 29, stk. 1, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.«

§ 2

I lov nr. 1 af 3. januar 1992 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, som ændret ved § 3 i lov nr. 143 af 3. marts 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Tilskud gives kun til det forbrug, der er tilbagebetalingsberettiget efter § 9, stk. 3, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.«

2. § 1, stk. 5, affattes således:

     »Stk. 5. Tilskud opgjort efter stk. 4 udbetales med det beløb, der overstiger 10.000 kr. årligt og det i § 9, stk. 2, 3. pkt., i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter nævnte fradrag.«

3. I § 2, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»For tilskud til væksthusgartnerier finder bestemmelserne i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter anvendelse.«

4. Overalt i loven ændres: »told- og skattevæsenet« til: »de statslige told- og skattemyndigheder.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Givet på Amalienborg, den 19. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Peter Brixtofte

Officielle noter

(* 1) Loven gennemfører følgende direktiver:

Rådets direktiv nr. 92/12 af 25. februar 1992, EF-Tidende 1992, L 76.

Rådets direktiv nr. 92/81 af 19. oktober 1992, EF-Tidende 1992, L 316.

Rådets direktiv nr. 92/82 af 19. oktober 1992, EF-Tidende 1992, L 316.