Den fulde tekst

Lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om foranstaltninger med henblik på at forbyde overgang til fri omsætning, udførsel, genudførsel og henførsel under en suspensionsprocedure af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Denne lov finder anvendelse på varemærkeforfalskede og

piratkopierede varer, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr.

3295/94 af 22. december 1994 om foranstaltninger med henblik på at

forbyde overgang til fri omsætning, udførsel, genudførsel og

henførsel under en suspensionsprocedure af varemærkeforfalskede og

piratkopierede varer.

§ 2. En rettighedshaver, der anmoder om toldmyndighedernes indgriben efter kapitel III i forordningen, skal betale 500 kr. for at få anmodningen behandlet.

§ 3. Når der er truffet afgørelse om indgriben efter forordningens artikel 3, kan de statslige told- og skattemyndigheder mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til varemodtagerens lokaler med henblik på besigtigelse m.v. af de varer, som anmodningen vedrører, såfremt besigtigelsen er nødvendig for myndighedens afgørelse om suspension af frigivelsen af varerne m.v. efter forordningens artikel 6.

Stk. 2. Politiet yder bistand hertil. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 4. De almindelige domstole er kompetent myndighed efter forordningens artikel 6.

§ 5. Varemodtageren kan under en sag, der anlægges efter forordningens artikel 6, anmode retten om at tage stilling til, om betingelserne for suspension af frigivelsen af varerne efter forordningens artikel 6 er opfyldt. Retten kan træffe afgørelse om, at varerne skal frigives.

Stk. 2. Varemodtageren kan ikke indbringe de statslige told- og skattemyndigheders afgørelse om suspension af frigivelsen af varerne for højere administrativ myndighed.

§ 6. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser, der er nødvendige for anvendelse her i landet af forordningen, herunder om rettighedshaverens sikkerhedsstillelse, om udtagelse af prøver af varer, om behandlingen af varer, om hvilke det er fastslået, at de er varemærkeforfalskede eller piratkopierede, og om adgangen til at klage over afgørelse efter forordningen og loven, herunder at afgørelser, der er truffet af Told- og Skattestyrelsen, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 7. Med bøde eller hæfte straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder forbudet i forordningens artikel 2 mod at lade varer, om hvilke det efter proceduren i forordningens artikel 6 er fastslået, at de er varemærkeforfalskede eller piratkopierede, overgå til fri omsætning, udføre, genudføre eller lade dem omfatte af en suspensionsordning.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

§ 8. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Samtidig ophæves § 653 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 10. november 1992, som ændret senest ved lov nr. 427 af 14. juni 1995.

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Koch

Officielle noter

Ingen