Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven (Begrænsning af fradragsretten for løbende ydelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, som senest ændret ved § 15 i lov nr. 440 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 1, ændres »stk. 2-8« til: »stk. 2-7«.

2. § 12, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 4-7.

3. I § 12, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2 og 4« til: »stk. 2«.

4. I § 12, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 4«.

5. I § 12, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »stk. 6« til: »stk. 5« og »stk. 4 og 5« til: »stk. 4«.

§ 2

Loven har virkning for indkomståret 1996 og senere indkomstår.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Koch

Officielle noter

Ingen