Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven (Bevarelse af fradragsretten for kurstab ved genomlægning)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 2, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»Udgør det til det nye lån knyttede årlige fradrag under 100 kr., bortfalder fradraget dog.«

2. I § 6, stk. 3, affattes 2. pkt. således:

»Nedsættelsen sker med virkning fra sidste forfaldne termin inden indfrielsestidspunktet.«

3. I § 6, stk. 3, indsættes efter 2. pkt. som nye punktummer:

1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse ved hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af det nye lån (omlægningslånet), jf. stk. 1, eller ved hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af lån, der gennem en eller flere låneomlægninger fremtræder som erstatning for omlægningslånet, såfremt indfrielsen sker ved optagelse af et realkreditlån med mindst samme løbetid som restløbetiden på det lån, der indfries. Stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Det resterende kurstab på tidspunktet for den ekstraordinære indfrielse fordeles over det nye låns samlede antal terminer med lige store beløb pr. termin. Ved det resterende kurstab på indfrielsestidspunktet forstås saldoen på amortisationskontoen ved den første omlægning, jf. stk. 2, sidste pkt., med fradrag af alle de kurstabsbeløb, der kan henføres til forfaldne terminer på omlægningslånet eller senere lån, som ligger før indfrielsen. Stk. 2, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.'

§ 2

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 498 af 21. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 8 P, stk. 2, nr. 12, 2. pkt., ændres »hvor kontantlånet er indfriet« til: »hvor et lån, der giver ret til kurstabsfradrag som nævnt i § 6 i ligningsloven, er indfriet«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 3, har virkning for låneomlægninger, der finder sted den 1. januar 1996 eller senere.

Stk. 3. § 1, nr. 2, har virkning for ekstraordinære indfrielser, der foretages den 1. januar 1996 eller senere.

Stk. 4. § 2 har virkning fra og med indkomståret 1996.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Koch

Officielle noter

Ingen