Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v. (Ændringer til proceslisten i CO2-afgiftsloven m.v.)(* 1)(* 2)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 15. november 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, 1. pkt. , indsættes efter »naturgas«: », varer henhørende under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur«.

2. I § 9 indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. For benzin, der udleveres fra benzinstationer, hvor udstyr til genindvinding af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer (dampretur) er installeret, ydes der et tilskud på 3 øre pr. l benzin, der udleveres til de nævnte benzinstationer fra virksomheder, der er registreret som oplagshaver eller varemodtager efter loven. Udstyret skal opfylde kravene i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer og skal i overensstemmelse med bekendtgørelsen være anmeldt over for kommunalbestyrelsen. Tilskuddet udbetales af de statslige told- og skattemyndigheder til de registrerede virksomheder ved, at virksomheden modregner tilskuddet i den afgift, som virksomheden skal indbetale efter § 17, stk. 1.«

Stk. 9 bliver herefter stk. 10.

3. I § 9, stk. 9 , der bliver stk. 10, indsættes efter »afgiftsfritagelse og -godtgørelse«: »samt tilskud«.

4. I § 11, stk. 5, nr. 2 , ændres »lokaler indrettet til lagring af oste, når lagringen er en integreret del af ostningsprocessen« til: »lokaler specielt indrettet til lagring af oste eller spegepølser, når lagringen er en integreret del af henholdsvis ostningsprocessen og spegepølseproduktionen, og lokaler specielt indrettet til tørring af træ (trætørrestuer)».

5. I § 25, stk. 1, nr. 1 , indsættes efter »afgiftskontrollen«: »eller vedrørende grundlaget for udbetaling af tilskud«.

6. I § 29, stk. 1, 1. pkt. , indsættes efter »godtgørelse«: »eller tilskud«.

§ 2

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 895 af 23. november 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, nr. 2 , ændres »og« til: »,», i nr. 3 ændres ».« til: »og«, og efter nr. 3 indsættes

 • »4) tallolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg og andre varer udvundet af saften fra træ, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme: 1.570 kr. pr. t, og
 • 5) andre varer henhørende under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme
 • a) med et vandindhold på mindst 27 pct.: 1.150 kr. pr. t,
 • b) med et vandindhold på mindre end 27 pct.: 1.510 kr. pr. t.«

2. I § 7, stk. 2 , indsættes efter »der anvendes til«: »dampskibsfart og«.

3. I § 8, stk. 4, nr. 2 , ændres »lokaler indrettet til lagring af oste, når lagringen er en integreret del af ostningsprocessen« til: »lokaler specielt indrettet til lagring af oste eller spegepølser, når lagringen er en integreret del af henholdsvis ostningsprocessen og spegepølseproduktionen, og lokaler specielt indrettet til tørring af træ (trætørrestuer)».

§ 3

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 896 af 23. november 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, litra a, bestemmer de statslige told- og skattemyndigheder efter anmodning, at elektricitet, der fremstilles på anlæg med en kapacitet på mellem 50 kW og 150 kW, og som har en årlig produktion på mere end 50.000 kWh, er omfattet af afgiftspligten efter denne lov, når afgiften af den fremstillede elektricitet er helt eller delvis tilbagebetalingsberettiget efter § 11.«

2. I § 9, stk. 2, ændres »sidste rettidige indbetalingsdag« til: »den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden«.

3. I § 11, stk. 4, nr. 1 , ændres »lokaler indrettet til lagring af oste, når lagringen er en integreret del af ostningsprocessen« til: »lokaler specielt indrettet til lagring af oste eller spegepølser, når lagringen er en integreret del af henholdsvis ostningsprocessen og spegepølseproduktionen, og lokaler specielt indrettet til tørring af træ (trætørrestuer)».

§ 4

I lov nr. 419 af 14. juni 1995 om afgift af naturgas og bygas foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 5, nr. 2, ændres »lokaler indrettet til lagring af oste, når lagringen er en integreret del af ostningsprocessen« til: »lokaler specielt indrettet til lagring af oste eller spegepølser, når lagringen er en integreret del af henholdsvis ostningsprocessen og spegepølseproduktionen, og lokaler specielt indrettet til tørring af træ (trætørrestuer)».

§ 5

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 9. november 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, nr. 2, indsættes efter »koks m.v.,»: »bortset fra varer omfattet af lovens § 1, nr. 4,».

2. I § 2, stk. 1 , indsættes som nr. 13 :

 • »13) andre varer henhørende under position 2713, 2714 eller 2715 i EU's kombinerede nomenklatur
 • a) med et vandindhold på mindst 27 pct.: 224 kr. pr. t,
 • b) med et vandindhold på mindre end 27 pct.: 311 kr. pr. t«.

3. I § 5, stk. 1, nr. 2, § 12, nr. 2, § 13, stk. 3, nr. 2 , og § 14, nr. 2 , indsættes efter »nr. 5-7«: »og 13«.

4. § 7, stk. 1, nr. 3 , affattes således:

 • »3) afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 5-7 og 13, der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, der afsætter elektricitet, eller til dampskibsfart og jernbanedrift efter bestemmelserne i henholdsvis § 7, stk. 1 og 2, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. Bestemmelserne i § 7, stk. 4, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. finder tilsvarende anvendelse, og«.

5. I § 7, stk. 3, nr. 1, og § 11 ændres »nr. 9-12« til: »nr. 9-13«.

6. I § 9, stk. 2, ændres »nr. 10-12« til: »nr. 10-13«, og tre steder ændres »32« til: »35«.

7. I bilaget til loven indsættes i nr. 3 som 3. pkt.:

»Koncentrering med henblik på fremstilling af de nævnte mælkebaserede produkter er omfattet, uanset om den foregår i virksomheden, som fremstiller disse produkter, eller i andre virksomheder.«

8. I bilaget til loven indsættes i nr. 7 efter »EU's kombinerede nomenklatur«: »og modificeret stivelse henhørende under position 3505 i EU's kombinerede nomenklatur«.

9. I bilaget til loven indsættes i nr. 7 efter »fødevarefremstilling«: »eller til teknisk brug«.

10. I bilaget til loven indsættes i nr. 13, 2. pkt., efter »sker en koncentration af calciumcarbonatprodukterne«: »samt afgiftspligtige varer bortset fra elektricitet til opvarmning af gipspladehærdelokaler«.

11. I bilaget til loven indsættes i nr. 14, 3. pkt., efter »ekstraktion«: »eller presning«.

12. I bilaget til loven indsættes i nr. 21 som 3. pkt.:

»Elektricitet anvendt til fremstilling af papir og pap i andre former end ruller eller ark er dog ikke omfattet, når papiret eller pappet har andre former end æggebakker. Afgiftspligtige varer anvendt direkte til fremstilling af æggebakker af andre materialer er også omfattet.«

13. I bilaget til loven indsættes i nr. 22 efter »cellulose«: »eller pulp af retur- og affaldspapir og pap«.

14. I bilaget til loven indsættes i nr. 32 efter »plasticaffald m.v.«: »eller direkte ved fremstilling af gummipulver på baggrund af brugte dæk (gummiaffald).«

15. I bilaget til loven indsættes som nr. 33-35 :

 • »33) Elektricitet anvendt ved fremstilling af de under punkt 1-16 nævnte varer, i det omfang elektriciteten anvendes i inddampningsanlæg, hvor mindst 40 pct. af væsken fordampes ved en temperatur på under 90 pct. af væskens kogepunkt under normalt tryk, dog højst 4 kWh pr. t bortdampet væske.
 • 34) Der anvendes direkte til blanding af forskellige gummiarter med henblik på fremstilling af ubearbejdede plader, bånd eller batch af ikke vulkaniserede gummiblandinger, samt fremstilling af kalandrede transportgummibånd på basis heraf ikke yderligere forarbejdet end vulkaniseret.
 • 35) Der anvendes direkte til fremstilling af syntetiske organiske pigmenter og fremstilling af præparater i forbindelse hermed.«

§ 6

I lov nr. 411 af 14. juni 1995 om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Afgiftsforhøjelse) foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 1 , affattes således:

»Loven træder i kraft den 1. januar 1996, jf. dog stk. 2. Afgiftssatserne i § 1, stk. 1, nr. 1, 3, 6 og 12, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, finder anvendelse fra den 1. januar 1997. Afgiftssatserne i § 1, stk. 1, nr. 8 og 9, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, finder anvendelse fra den 1. januar 1998.«

§ 7

I lov nr. 421 af 14. juni 1995 om afgift af svovl foretages følgende ændringer:

1. I § 1, nr. 2 , og i § 32 indsættes efter »Fuelolie«: », bitumen samt varer omfattet af § 1, nr. 4, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.«

2. I § 1, nr. 14 , indsættes efter »træflis,»: »skovflis, træpiller,».

3. § 2, stk. 3 , affattes således:

»Stk. 3. Såfremt registrerede virksomheder, som anvender varer omfattet af § 1, nr. 14, med et afgiftspligtigt svovlindhold, ikke foretager måling af den samlede mængde svovl udledt til luften, opgøres afgiften ud fra virksomhedens forbrug af disse varer. Afgiften udgør:

 • 1) Træpiller uden svovlholdigt bindemiddel 10 kr. pr. t
 • 2) Træpiller med svovlholdigt bindemiddel 40 kr. pr. t
 • 3) Skovflis, træaffald og andet træ, jf. dog stk. 4, 11 kr. pr. t
 • 4) Halm 20 kr. pr. t
 • 5) Affald 9 kr. pr. t«.

4. § 2, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Såfremt virksomheder, der anvender varer med et afgiftspligtigt svovlindhold nævnt i stk. 3, nr. 3, udtager prøver af vandindholdet i brændslet, reduceres afgiften forholdsmæssigt med vandindholdet i procent.«

5. Efter § 2, stk. 4, indsættes som nyt stykke:

»Stk. 5. For virksomheder, der ikke indkøber brændsler omfattet af § 2, stk. 3, kan afgiften opgøres til 70 øre pr. GJ nyttiggjort varme eller elproduktion.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

6. I § 32, stk. 1 , ændres », der ligger over« til: »eller det beløb, jf. § 2, stk. 3, der ligger over nedennævnte bundfradrag på:».

7. I § 32, stk. 1 , udgår afsnittene »Træ, træflis, m.v. og halm til brændselsformål« og »Affald til brændselsformål«, og i stedet indsættes:

 

 »Træpiller til brændselsformål          kr./t 

 Fra lovens ikraftræden til 

 31. december 1996                36 kr. pr. t 

 1. januar 1997 - 31. december 1997        27 kr. pr. t 

 1. januar 1998 - 31. december 1998        18 kr. pr. t 

 1. januar 1999 - 31. december 1999        9 kr. pr. t 

 Skovflis til brændselsformål 

 Fra lovens ikrafttræden til 

 31. december 1996                38 kr. pr. t 

 1. januar 1997 - 31. december 1997        29 kr. pr. t 

 1. januar 1998 - 31. december 1998        19 kr. pr. t 

 1. januar 1999 - 31. december 1999        10 kr. pr. t 

 Halm til brændselsformål 

 Fra lovens ikrafttræden til 

 31. december 1996                32 kr. pr. t 

 1. januar 1997 - 31. december 1997        24 kr. pr. t 

 1. januar 1998 - 31. december 1998        16 kr. pr. t 

 1. januar 1999 - 31. december 1999        8 kr. pr. t 

 Affald til brændselsformål 

 Fra lovens ikrafttræden til 

 31. december 1996                19 kr. pr. t 

 1. januar 1997 - 31. december 1997        14 kr. pr. t 

 1. januar 1998 - 31. december 1998        10 kr. pr. t 

 1. januar 1999 - 31. december 1999        5 kr. pr. t 

 For virksomheder omfattet af § 2, stk. 5, udgør bundfradraget: 

                        øre/GJ nyttiggjort 

                        varme eller 

                        elproduktion 

 Fra lovens ikrafttræden til 

 31. december 1996               232 øre/GJ 

 1. januar 1997-31. december 1997        174 øre/GJ 

 1. januar 1998-31. december 1998        116 øre/GJ 

 1. januar 1999-31. december 1999        58 øre/GJ«. 

8. I § 32 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Såfremt virksomheder, der anvender varer med et afgiftspligtigt svovlindhold nævnt i § 2, stk. 3, nr. 3, udtager prøver af vandindholdet i brændslet, reduceres bundfradraget forholdsmæssigt med vandindholdet i procent.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

9. I § 34, stk. 3, ændres »og træflis« til: », træflis og skovflis«.

10. I § 34, stk. 3 , indsættes som nr. 18, 19 og 20:

 

 »18) Træpiller               17,5 GJ/t 

 19) Bitumen uden vand           39,7 GJ/t 

 20) Bitumen med vand            27,9 GJ/t«. 

§ 8

I lov nr. 2 af 3. januar 1992 om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder, som ændret ved § 2 i lov nr. 284 af 27. april 1994 og lov nr. 406 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2-4, affattes således:

»Stk. 2 . Tilskud til formål som nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, samt til brug af energirådgivere og -medarbejdere, jf. stk. 1, nr. 6, kan ydes til momsregistrerede erhvervsvirksomheder, der ejer, driver eller bruger de omfattede anlæg. Tilskud til disse formål ydes ikke til virksomheder, der ikke kan betragtes som egentlige erhvervsvirksomheder.

Stk. 3. Tilskud til formål som nævnt i stk. 1, nr. 3-5 og nr. 6, bortset fra brug af energirådgivere og -medarbejdere, kan ydes til virksomheder, grupper af virksomheder, branche- og erhvervsorganisationer eller lignende.

Stk. 4. Der ydes kun tilskud til landplaceret virksomhed. Tilskud ydes ikke vedrørende transportmidler. Forsyningsvirksomheder kan ikke opnå tilskud.«

2. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Er afgørelsen om tilskudsudbetaling truffet af Energistyrelsen, kan tilskud på mindre end 10.000 kr. ikke udbetales.«

3. I § 5 indsættes efter »lov«: »eller regler fastsat i medfør af denne«.

§ 9

Stk. 1. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2 og 3. Ministeren kan herunder fastsætte, at de enkelte bestemmelser i loven træder i kraft på forskellige tidspunkter. Loven har virkning fra den 1. januar 1996, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 8, der dog tidligst kan træde i kraft den 1. januar 1996.

Stk. 3. Skatteministeren undlader at sætte § 1, nr. 2, 3, 5 og 6, i kraft, såfremt Rådet godkender den af § 1, nr. 3-5 og nr. 7-9, i lov nr. 235 af 6. april 1995 om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Afgiftsdifferentiering i forbindelse med dampretur m.v.) omfattede lempelsesordning for benzin, der udleveres fra benzinstationer, hvor udstyr til genindvinding af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer (dampretur) er installeret.

Stk. 4. § 1, nr. 1, § 1, nr. 5, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, § 2, nr. 2, og § 5, nr. 2-5, har virkning fra den 1. januar 1995 for varer, hvoraf der er betalt afgift. Der sker ikke forrentning af godtgjort afgift for perioden fra den 1. januar 1995 til lovens ikrafttræden.

Stk. 5. § 1, nr. 2, 3, 5 og 6, har virkning for benzin, der er udleveret fra en registreret virksomhed til benzinstationer udstyret med dampretur fra og med den 7. april 1995. Der sker ikke forrentning af tilskud, der ydes for benzin udleveret i perioden fra den 7. april 1995 til det af skatteministeren fastsatte ikrafttrædelsestidspunkt.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Redaktionel note
 • (* 2) Lovens § 8 er sat i kraft den 11. august 1996, jf. BEK nr. 738 af 09/08/1996.
 • (* 1) Loven er sat i kraft den 10. august 1996 (med undtagelse af §§ 1, 2, 3, 5, 6 og 8) jf. BEK nr. 727 af 02/08/1996.